Еволюція уявлень про права людини

Еволюція уявлень про права людини — раздел Философия, Вступ до курсу людина і світ. Поняття людина як біосоціальна істота, розкрити основні завдання курсу, уявлення про його роль у формуванні світогляду людини Однією З Основних Проблем, Яку Має Вирішити Світове Співтовариство, Є Проблем…

Однією з основних проблем, яку має вирішити світове співтовариство, є проблема прав людини. Шлях людства до нинішнього розуміння прав людини був складним і тривалим. Уже в первісний період, об’єднуючись за ознакою роду, племені, люди створювали правила поведінки, підкоряючись яким було легше вижити. Так з’явилися перші моральні норми, частина яких після утворення держави почала закріплюватися спеціальними розпорядженнями, указами правителів і перетворилася на обов’язкові вимоги. Вони дістали назви юридичних, чи правових, норм, за дотриманням яких держава суворо стежила, а за порушення карало (закони Хам-мурапі у Вави лоні XVIII ст. до н. є.)

У Давній Греції з’явилася ідея права як загальної приналежності. «Право не є чимось, що надається кожній людській істоті, де б вона не була, уже на тій підставі, що воно є людським і розумним», — стверджували грецькі філософи. Проте Давня Греція і Давній Рим були рабовласницькими державами, де ідея загальних і рівних прав людини була нездійсненна, так само як і за часів Середньовіччя.

Першим кроком, що наблизив торжество прав людини, стало прийняття англійської Великої хартії вольностей 1215 р.: «Жодна людина не буде арештована або ув’язнена, чи позбавлена майна, чи оголошена поза законом, або вигнана… інакше як за законним вироком рівного йому і за законом країни». Хартія проголоптувала деякі привілеї лицарства, селянства і городян.

Тільки у XVIII ст. спочатку у США була прийнята Декларація незалежності (1776), а потім у Франції проголошена Декларація прав людини і громадянина (1789).

У цих документах стверджувалася рівність всіх людей у правах, що належать їм від народження. Ці документи започаткували реалізацію ідеї правової держави, для якої поняття «гідність особистості», «права людини», «свобода» є визначальними. Необхідність створення такої держави як гаранта прав і свобод людини довела історія XX ст.

1945 року була створена Організація Об’єднаних Націй. Головним своїм завданням ООН проголосила підтримку і зміцнення міжнародного миру і безпеки, забезпечення прав людини в усьому світі. Із цією метою були прийняті важливі міжнародно-правові акти, у яких були визначені основні стандарти прав і свобод людини. Це Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., яка рекомендувала усім країнам імп-лементувати стандарти цих прав у національну правову базу, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права та ін. Загалом за час свого існування ООН прийняла понад 70 міжнародних документів у галузі прав людини, але основними все ж вважають названі три документи. У них втілені найбільш прогресивні погляди світової спільноти з питань прав особистості. 10 грудня в усіх країнах відзначається як День прав людини. 28 червня — день Конституції України, якій цього року виповнилося 15 років.

Завдання

Заповніть пропуски у тексті, використовуючи слова, наведені

у дужках. Слова можуть повторюватися і їх подано більше, ніж

необхідно.

Слід визнати очевидними такі істини: всі люди створені______ ,

всі повинні бути ________від народження, всі наділені деякими невідчужуваними________. Для забезпечення цих _______засновані_____, що здійснюють справедливу владу. Держава встановлює_______ , які

спрямовані на захист людей і забезпечення загального добробуту. (Життя, право, свобода, необхідність, рівність, закон, правило, уряд.)

Які із запропонованих висловлювань ви взяли б за епіграф до

сьогоднішнього заняття? Відповідь аргументуйте.

Більш важливих і менш важливих прав і свобод людини і громадянина не існує.

Обов’язки настільки ж важливі для характеристики соціального статусу людини, як і права. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права людини реальні лише у правовій державі. Без прав і свобод особистість позбавлена честі і гідності, приречена на злиденне, залежне існування. Інтереси особистості абсолютні, інтереси держави відносні. Кожна людина має обов’язки перед суспільством. Відстоюючи права, не можна забувати про обов’язки. Захищаючи свої права, треба вміти вчасно зупинитися і не перетворювати захист своїх порушених прав на спосіб помсти.

Все темы данного раздела:

Теоретичними засадами формування життєвої позиції людини виступають чотири основні типи світогляду — міфологія, релігія, наука, філософія. ОСНОВНІ ТИПИ СВІТОГЛЯДУ

Поняття «людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність», перш за все, характеризують якісні прояви людини. Поняття «людина» означає вид у біологічні

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника. 2. Виписати у словник нові поняття та опрацювати їх. 3. Написати есе «Я і моя сім’я», або підготувати комп’ ютерну

Третину свого життя людина вчиться жити у світі складних суспільних відносин. Суспільство вимагає від нас потрібних йому вмінь і навичок, правильних рішень. І допомагає нам це зробити соціалізація.

У доіндустріальному суспільстві вирізняли лише три етапи людського життя: дитинство, зрілість, старість. Дитинство закінчувалося рано — у 13-15 років, переважно після укладання шлюбу. Люди

1.Самозабезпечення засобами існування. 2. Уміння розпоряджатися грішми. 3. Самостійність у виборі способу життя. 4. Проживання окремо від батьків.

  • Диференційне посилення, коли прийнятне ґендерно-рольове поводження заохочується, а неприйнятне — карається соціальним несхваленням.
  • Диференційне наслідування, коли людина

Проблемне питання — Як ви вважаєте, «сім’я» і «шлюб» — це одне й те саме? Первісну основу сімейних відносин становить шлюб. Шлюб — це форма відносин між чоловіком

Проблемне питання — Як ви вважаєте, «сім’я» і «шлюб» — це одне й те саме? Первісну основу сімейних відносин становить шлюб. Шлюб — це форма відносин між чоловіком

Зі стереотипами ми зустрічаємось щоденно. Уявіть собі, якими є ваші уявлення про: відмінницю, вчительку, циганку, бізнесмена, ділову жінку, бомжа. Завдання Оберіть 2 стерео

Стереотипи — це неправомочні узагальнення, які ми робимо щодо тих, кого ми мало знаємо. Людський мозок влаштований таким чином, що він постійно класифікує все, що йому трапляється в реальн

Забобон — негативне ставлення до людини чи будь-якої групи людей, про яких ви насправді нічого не знаєте. Це також негативне ставлення на підставі не особистого знайомства з людиною, а думки (стере

Сучасна культурна людина — це не лише освічена людина. Цього замало. Це людина, що володіє почуттям самоповаги і поваги до оточуючих. Толерантність вважається ознакою високого духовного та інтелект

Ксенофобія (від грецьких слів (ксенос) означає «чужинець», «незнайомець», та (фобос), що означає «страх») — неоднозначний термін, котрий позначає певний стан людини, що виявляється у нав’язл

Метод «Мозковий штурм» 1. Що означає « поводитись як чоловік » ? 2. Які слова або фрази спадають на думку у зв’язку з цим? Першим запропонуйте відповісти юнакам. С

1. Як ви вважаєте, що таке соціальна роль? Соціальна роль — це набір норм, що визначають, як мають поводитися люди у даній соціальній ситуації. 2. Які ролі виконує людина, наприкл

  • Ґендерні ролі, які ми з вами виділили, можна якось об’ єднати за сферами? Усі описані в літературі ґендерні ролі можна умовно розділити на: 1) загальнопрофесійні, або про

Основна шкода від суспільних стереотипів полягає в тому, що вони зводять штучні кордони мислення людини, і, відповідно, обмежують можливості для її діяльності виключно бажаними для суспільства варі

Між двома співробітниками не склалися стосунки. У приватній розмові один висловився не зовсім коректно. Другий образився, грюкнув дверима і написав скаргу на першого. Вищий керівник викликав кривдн

Викладач. Я хочу, щоб ви прослухали одну притчу і поміркували, чому саме її ми взяли під час вивчення сьогоднішньої теми. Один багатій у скромному буденному жупані вирушив на свято до з

Прагнучи пізнати суспільне життя людей, соціальна філософія стикається з багатьма труднощами, перша з яких — багатозначність терміна «суспільство». Вмикаючи радіо або телевізор, ми постійн

За чисельністю: великі (етнічні, релігійні); малі (до ЗО осіб).

За характером взаємин: первинні (сім’я, клас, студентська група); вторинні (трудовий колектив).

За способом

1. Назвіть причини соціальної нерівності. (Факт наявності соціальної нерівності означає, що люди мають нерівний доступ до ресурсів суспільства та його благ, розрізняються ступенем впливу і

Соціальний прошарок — великі групи, члени яких не можуть бути пов’язані ні міжособистісними, ні формальними груповими відносинами, не можуть ідентифікувати своє групове членство і пов’язані з іншим

Мабуть, повністю готових рецептів успіху немає, але сьогодні на занятті ми з вами спробуємо відповісти на дуже важливі питання. 1. Що допомагає людині посісти більш високу соціальну позиці

Таланти народжуються в усіх соціальних верствах і класах. Якщо не існує бар’єрів для соціального руху, можна передбачити велику соціальну мобільність, коли деякі люди швидко досягають високого соці

Зобразіть графічно у зошиті вертикальну та горизонтальну мобільність за такими позиціями: а) зміна професії: робітник став інженером (В); б) переїзд з одного міста в інше без змін

Соціальна комунікація (англ. sосіal соттипісatіоп) — це обмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, ем

1. Чи є в Конституції України розділ, який стосується прав та свобод громадян? 2. Що таке обов’язки? 3. Для чого вони передбачені в Конституції України?

Права людини — це визнані й гарантовані державою можливості дій (правомочності) людини в описаній, зазначеній у законі сфері. Свободи людини — сфери, галузі діяльності людини, у які держав

1. Поміркуйте над питанням: «Як можна захистити свої права?» 1) Запропонуйте свої варіанти відповіді. 2) Запишіть у зошит, які існують рівні захисту прав людини (приклади).

1-й етап: ХУІ-ХУПст. 2-й етап: ХУШ-ХІХст. 3-й етап: ХХ-ХХІст. Формування громадянського суспільства, скла

1.Наявність у суспільстві вільних власників засобів виробництва. 2. Розвиненість і розгалуженість демократії. 3. Правова захищеність громадян, рівність усіх перед

Громадська думка є одним із найдавніших феноменів суспільного життя. За словами іспанського філософа X. Ортеґи-і-Ґассета (1883-1955), «закон громадської думки — це закон всесвітнього тяжіння у цари

Якщо розглянути сучасне громадянське суспільство в промислово розвинених країнах світу, то на перший погляд видається, що це суспільство складається з величезного числа самостійно діючих груп людей

  • Яке із запропонованих висловлювань ви вважаєте найбільш правильним? Політика — це мистецтво можливого. Політика — це мистецтво управляти державою. Політика — це діяльність, пов’яз

Поняття «політична система» було введено в політологію в 50-60-х роках XX століття. Засновником системного підходу аналізу в політичній науці був американець Д. Істон. Політична система —

Політична партія — це зареєстроване, згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні», добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональн

Термін «ідеологія» вперше виник на зламі ХУШ-ХІХ ст. у працях французького економіста і філософа Дестют де Трасі для позначення «вчення, науки про ідею», котрі є основою для формування громадської

Людське суспільство неоднорідне, у ньому існують природні і соціальні відмінності між людьми. Ці відмінності зумовлюють їх неоднакові здібності до політичної участі в житті суспільства, вп

Поняття демократія в дослівному перекладі означає «влада народу». Запитання 1. Чи добре, коли всі керують? 2. Якщо в машині кожен буде намагатися виконати роль шоф

У сучасній політології виділяють три політичні режими:демократичний, авторитарний, тоталітарний. Політичний режим — це система методів, способів і засобів здійснення політ

У політичному житті беруть участь різні люди, соціальні групи і т. ін. У цій сфері суспільства особистість набуває прав та обов’язків, що відтворені у правових актах і характеризують правове станов

1.Ідентифікація — розкриває постійну потребу людини в розумінні своєї групової приналежності і прагненні визначити прийнятні для себе способи участі у вираженні та відстоюва

Вибори — передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування).

Викладач. На цьому уроці я ставила за мету активізувати вашу громадянську позицію, переконати всіх у необхідності виконувати свій громадянський обов’язок, голосуючи на виборах. Уже за рік ви станет

Як свідчить еволюція журналістики, одним із головних напрямків її розвитку було найбільш повне задоволення потреб людини в комунікації, тобто необхідній і соціально важливій інформації. Уже в доіст

Розгляд та аналіз функцій будь-якої системи соціальної діяльності — найважливіший момент її теорії. Це пов’язано з тим, що процеси, які відбуваються в кожній системі соціальної діяльності, визначаю

ЗМІ відіграють у політичному житті суспільства суттєву роль, безпосередньо стосуючись його життєдіяльності і виконуючи репродуктивну (відображають політику через радіо, телебачення і пресу) і проду

Бесіда 1. Проаналізуйте особливості інформаційної ситуації в Україні. 2. Яку роль відіграють ЗМІ у формуванні громадської думки й демократизації українського суспільства?

У сучасному світі існують різні соціальні спільноти. Соціальні спільноти — це відносно стійка сукупність людей, що мають більш-менш однакові умови і спосіб життя, вирізняються масовою свід

Національний склад населення України характеризується значною чисельною перевагою титульної нації — українців. За даними перепису населення 2001р., українці становили понад 77,82 %

Націоналізм — ідеологія і політика, основу якої складають ідеї національної винятковості і переваги, прагнення до національної замкнутості, місництва, недовіра до інших націй. Яскравий про

Аналіз історико-політичного контексту формування української національної ідентичності дозволяє розглянути специфіку сучасної національної ідентичності та перспективи поширення загальнонац

Робота з текстом Прочитайте фрагмент казки Є. Шварца «Дракон» і сформулюйте свою думку щодо описаної ситуації. «Отже, коли лицар Ланцелот прибув до міста, поневолений жо

Викладач формулює тему та мету ЗАНЯТТЯ. Бесіда 1. Що таке культура? 2. На що впливає рівень культури особистості та рівень культури в суспільстві? 3. Яка

Поняття «нація» (від лат. пatіо — плем’я, народ) зазвичай розглядають як історичну спільноту людей, що постає в процесі формування спільності їхньої території, економічних зв’язків, літерату

Сучасне людство є лише одним із майже двох мільйонів видів рослин і тварин. Біомаса людства становить одну п’ятитисячну від загальної маси усіх живих істот. За час існування роду людського змінилос

Сучасне людство є лише одним із майже двох мільйонів видів рослин і тварин. Біомаса людства становить одну п’ятитисячну від загальної маси усіх живих істот. За час існування роду людського змінилос

1.Конфлікти стереотипів (етнічні групи чітко не усвідомлюють причини суперечностей, але щодо опонента створюють негативний образ «небажаного сусіда», наприклад вірмено-азерб

Культура будь-якого народу розвивається не ізольовано, поза культурою інших народів, а закономірно перебуває в контексті світового культурного процесу. Українці віками творили власну самобутню куль

Поява на політичній карті Європи суверенної України — політична подія в розвитку сучасної міжнародної системи. Йдеться про державу, яка за розмірами своєї території, кількістю населення, економічни

Одним із найбільш значущих трансформаційних процесів після розпаду Радянського Союзу є розширення Європейського Союзу на схід. Цей процес створює абсолютно нову ситуацію на європейському континенті

1 грудня 1991 р. Україна постала перед світовою спільнотою як незалежна держава. «Повернення до Європи» було проголошено ключовим напрямом політики України. Європейська інтеграція і членство в Євро

Напис на Дельфійському храмі говорить: «Пізнай самого себе». Саме із самопізнання починається визначення мети життя. Поняття «Я» дуже складне. Кожна людина бачить себе під різними кутами зору. Тому

У сучасному світі існує багато держав. Усі вони пройшли шлях історичного розвитку. Українська держава має свою історію. Сьогодні наше суспільство і держава переживають важкі часи. Триває становленн