Закон україни про авторське право і суміжні права

Реферат

Глава 1. Поняття, принципи і правове регулювання авторського права

1.1 Поняття і характерні риси авторського права

1.2 Принципи, завдання й правове регулювання авторського права

Глава 2. Об’єкти авторського права

Глава 3. Суб’єкти авторського права

3.1 Види суб’єктів авторського права

3.2 Особисті немайнові права авторів

3.3 Майнові права авторів

Укладання

Список використовуваних джерел

Додаток

Запровадження

Перехід до ринкової економіки, заснований в різних формах власності і свободам підприємництва, спричинив у себе кардинальні зміни лише економічних, але й системи громадських відносин, зокрема відносин, пов’язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва.

У наука і «культуру розвивалися в законодавчих рамках, обмежують виняткові права авторів творів науки, літератури і мистецтва. Опубліковані твори можна було вільно залучити до кіно, на радіо й телебаченні. Не підлягали захисту права виконавців, виробників фонограм і закупівельних організацій мовлення на об’єкти суміжних прав. Законодавством Союзу і союзних республік встановлювався порядок укладання типових авторських договорів, жорсткорегламентировавших процес використання творів. Авторське винагороду виплачувалося з урахуванням твердих ставок, твердження яких належала до спільної компетенції Союзу і союзних республік.

У травні 1996 р. було прийнято закон Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах» у редакції Закону Республіки Білорусь у від 11 серпня 1998 року «Про внесення і доповнень до Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах»». На дипломатичної конференції Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) з деяких питань авторського правничий та суміжних прав (грудень 1996 р.) було прийнято два міжнародних документа – договір з авторському права й договір з виконанню йфонограммам. Республіки Білорусь підписала дані договори 8 грудня 1997 р., а ще через півроку набрали чинності закони Республіки Білорусь у «Про ратифікації Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності по авторському праву» і «Про ратифікації Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності у виконанні іфонограммам».

Національним зборами Республіки Білорусь у у червні 1997 р. прийнятий Закон про приєднання до Бернською конвенції 1886 р., та дванадцяти грудня 1997 р. наша республіка стала членом Бернського Союзу, вона є також членом Всесвітньої конвенції про авторське право (редакція 1952 року).

5 стр., 2113 слов

Реферат особисті немайнові права автора

... інтересів є щонайменше продуктивний предмет, ніж звичні об'єкти матеріальної власності. Однак особисті немайнові права суб'єктів інтелектуальної власності - авторів творів, - будучи джерелом і базисом ... ст.14 Закону Республіки Білорусь у "Про авторське право і правах" від 16 травня 1996 р. відносить до особистим немайновим правам: право визнаватися автором твори (право авторства); право наводити чи ...

угоди про співробітництво у сфері охорони авторського правничий та суміжних прав, укладеного державами СНД 24 вересня 1993 р., угоди про співробітництво із недопущення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, підписаного державами СНД 6 березня 1998 р.

Дедалі більше значення мають об’єкти авторського права в міжнародному торговому обороті. Засобом міжнародної правової охорони авторського правничий та суміжних прав є система міжнародних конвенцій і угод. Республіки Білорусь вже приєдналася до Бернською конвенції про охорону літературних та мистецьких творів у редакції 1971 р. Всесвітньої конвенції про авторське право у редакції 1971 р. і Додатковим протоколів 1 і 2, Конвенції 1971 р. про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм.

Можна стверджувати, що у Республіці Білорусь створено правову базу, відповідна світового рівня регулювання відносин зі створення й використанню творів науки, літератури і мистецтва.

Проте практика показує, що його грубих порушень прав авторів, і суб’єктів суміжних прав росте. Один із цього явища — незнання авторами та посадовцями, використовуючи твори науки, літератури і мистецтва, і навіть об’єкти суміжних прав, норм авторського права.

Мета цієї роботи у тому, щоб виявити особливості правовим регулюванням громадянських стосунків, створених щодо створення та ефективного використання об’єктів авторських та суміжних суміжних прав.

Завдання курсової роботи дати визначення авторського права у вузькому і широкому значенні, позначити його принципи і функції, уточнити ознаки об’єктів авторського права, навести повний перелік. Дати класифікацію суб’єктів авторського права, проаналізувати і порівняти їх особисті немайнові і майнових права авторів

Об’єктом дослідження є відносини, складаються у створення, використання коштів і охорони об’єктів авторського права.

Предметом дослідження є нормативна база, Закон Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах», підзаконні нормативні акти і судова практика.

Методи наукового дослідження –общенаучний, метод аналізу та синтезу, порівняльно-правовий і формально-юридичний методи.

Структурно робота складається з таких частин:

 • титульний лист;
 • реферат;
 • зміст;
 • запровадження;
 • переважна більшість у трьох глав;
 • висновок;
 • список використаних джерел містить 15 джерел;
 • додаток;
 • Загальний роботи вистачить становить 35 сторінки.

Глава 1. Поняття, принципи і значення авторського права

1.1 Поняття і характерні риси авторського права

Авторське право Республіка Білорусь – одне із інститути громадянського права – в об’єктивному сенсі є сукупність правових норм, регулюючих, по-перше, відносини у галузі створення творів науки, літератури і мистецтва, по-друге, порядок використання тих творів, а суб’єктивному сенсі авторське право виступає сукупністю особистих майнових і немайнових прав, що належать творцям творів науки, літератури і мистецтва.

10 стр., 4984 слов

Поняття та види об єктів авторського права

... Закону встановлює, що об’єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури і мистецтва. Серед джерел авторського права передусім варто назвати Закон України ”Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 ...

Саме словосполучення «авторське право» стосовно творцю твори означає той визнаний законодавством факт, автора має певні особливими правами на твір, зокрема, право перешкодити перекрученому його відтворення.

Авторське право є частиною громадянського законодавства, регулює відносини з використанню творів науки, літератури і мистецтва.

>П.1 ст. 6 Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах» вказує, що витвори є результатом творчої діяльності. Відповідно до ст. 9 Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах» виникнення авторського права на твір науки, літератури і мистецтва зумовлено фактом його створення, тобто. до виникнення і здійснення авторського права й не потрібно реєстрації твору чи якогось спеціального оформлення твору чи дотримання будь-яких формальностей.

Разом про те, з метою правової охорони об’єкта авторського права необхідно, щоб результат був утілений у будь-якої матеріальної формі. У п.1 ст. 6 Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах» наведено список об’єктивних форм існування творів. Цей список далеко не вичерпаний, оскільки нові технічні засоби, з допомогою яких уможливлено досягнення нових творчих результатів, постійно розширюють список об’єктів авторського права. Найбільш повний їх перелік рекомендований до відтворення в національних законодавчі акти про авторське правоТиповим законом ВОІВ і приведено у ст. 1045 частині Моделі громадянського кодексу на розподіл державам – учасниківСНГ[14].

Відповідно до цій статті до об’єктів авторського права відносять:

1) літературні твори (літературно-художні, наукові, навчальні, публіцистичні тощо.);

2) драматичні і сценарні твори;

3) музичні твори з оповіддю та без тексту;

4) музично-драматичні твори;

5) хореографічні твори пантоміми;

6) аудіовізуальні твори (кіно-, тілі- і відеофільми, слайд фільми,диафильми та інші кіно-, тілі- і відео твори); радіо твори,

7) твори живопису, скульптури, графіки, дизайну й інші твори образотворчого мистецтва;

8) твори декоративно-прикладного і стенографічного мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування й садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори твори, отримані способами, аналогічними фотографії;

11) географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, які стосуються географії, топографії та інших наук;

12) програми для ЕОМ всіх видів, включаючи прикладні програми розвитку й операційні системи;

13) інші літературні твори, задовольняють вимогам надання охорони.

І ця стаття свідчить, що немовби авторське декларація про твір не пов’язані з правом власності на матеріальний об’єкт, у якому твір виражено. У разі, якщо здійснюватиметься передавати право власності, чи права володіння на матеріальний об’єкт, передачі будь-яких авторських прав може і статися.

Як зазначалося, до виникнення авторського права реєстрації непотрібен, проте до оповіщення про існування виняткових авторських прав їх володар (автор чи законний власник авторського права) вправі використовувати спеціальний знаком охорони авторського права.

Він поміщається кожному примірнику твори складається з трьох елементів:

3 стр., 1332 слов

Майнові права виконавців

... твори. Особисті немайнові права належать автору незалежно з його майнові права і його навіть по поступки виняткових майнові права використання твори. Автору щодо його твору чи іншому володарю авторських прав ... опублікованого твори запроважено з дозволу автора цивільний оборот у вигляді продажу чи іншого передачі права власності, то допускається їх подальше поширення біля Республіки Білорусь у ...

 • латинської літери «З» в окружності (©);
 • імені (найменування) володаря виняткових авторських прав;
 • року першого опублікування твори.

Республіки Білорусь з 1973 р., бере участь у міжнародної конвенції з охорони авторських прав, що пов’язані з приєднанням до світової (Женевської) конвенції у редакції 1952 р. Конвенція дає перелік охоронюваних творів. Відповідно до її правилам охороняються авторські громадян держав-учасників Конвенції, незалежно від місця першого випуску твори на світло, і навіть авторські громадян країн, які беруть участі в Конвенції, чиї твори вперше з’явилися на світ біля держав-учасниківКонвенции[10].

Всесвітня Конвенція приділяє увагу умовам надання охорони авторських прав:

 • спеціальне позначення усім примірниках твори, починаючи з першого видання,
 • ім’я володаря авторського права,
 • рік першого видання,
 • термін охорони тощо.

У багатьох країн крім словосполучення «авторське право» вживають термін «копірайт» (copyright), що означає дію, що може проводитися тільки автором тієї чи іншої твори літератури, або мистецтва або із дозволу авторапроизведения[13].

1.2 Принципи, завдання й джерела авторського права

Авторське право покликане вирішувати такі:

 • сприятиме створенню духовних найсприятливіших умов творчої праці, надаючи суб’єктам авторського і прав надійної правової охороною, особистих і прав
 • забезпечити для широкого загалу населення доступом до творам науки, літератури таискусства[15].

Ці завдання вирішуються на законодавстві з урахуванням наукових принципів, обов’язкові для законодавства про авторському і правах.

Авторське право є частиною громадянського права, відтак йому притаманні принципи загальні громадянській законодавства, і спеціальні для даного інституту:

 • принцип свободи творчості.Закреплен він у ст. 51 Конституції республіки Білорусь, вона проголошує свободу художнього, наукового, технічної творчості іпреподавания[3];
 • принцип поєднання особистих інтересів автора з його інтересами всього суспільства.

Виходячи з цього принципу забезпечується баланс особистих інтересів автора, що у визнанні та здійсненні їхніх прав, включно з правом видобувати майнову зиск із використання створених ними творів, усього суспільства загалом, зацікавлений у широкому і вільний доступ до новітнім досягненням науку й культури;

-неотчуждаемости особистих немайнових прав. Особисті немайнові права (право авторства, декларація про ім’я, декларація про захист репутації автора) належать лише автора і що неспроможні можливість перейти до іншим особам навіть по поступки майнові права.

До джерелам авторського і прав ставляться:

1. Найважливішим джерелом є Цивільний кодекс Республіки Білорусь у,гл.61[1].

2. Закон Республіки Білорусь у від 16.05.1996 року «Про авторське право і правах», у редакції Закону Республіки Білорусь у від 11.08.1998года[9].

3. Закон Республіки Білорусь у від 13.01.1995 року «Про пресі й інших засобах масової інформації».

4. Закон Республіки Білорусь у від 21.10.1996 року «Про наукову діяльності».

5 стр., 2035 слов

Даної курсової роботи носить дослідницький характері і передбачає ...

... автор у створення свого твору. 2. Захист авторського права 2.1 Права авторів: утримання і здійснення Як ми вже з'ясували, автору твори, належать: право авторства, декларація про ім'я, на опублікування різне ... його слідом стали досліджувати її інші мислителі і филосовы. Перший Закон про захист авторського права було видано у Франції 1793 року. У 1864 року набрало чинності нове ...

5. Закон Республіки Білорусь у від 17.02.1997 року «Прорекламе»[8].

6. Постанови Уряди Республіки Білорусь у, якими встановлено мінімальні ставки авторського винагороди. Нині діє п’ять таких постанов.

7. Міжнародні конвенції, договори і угоди яких приєдналася Республіки Білорусь (Бернська, Женевська тощо.).

Відповідно до ДК й іншими актами законодавства авторське право поширюється на твори науки, літератури і мистецтва, що у будь-якої об’єктивної формі:

 • біля Республіки Білорусь у незалежно від громадянства авторів та їхнього правонаступників;
 • поза кордонів Республіки Білорусь у зізнається за авторами – громадянами Республіки Білорусь у та його правонаступниками;
 • поза кордонів Республіки Білорусь у зізнається за авторами (їх правонаступниками – громадянами інших держав) відповідно до міжнародними договорами Республіки Білорусь у.

Твір вважається опублікованим у Республіці Білорусь, якщо протягом тридцяти днів після дати першого опублікування поза Республіки Білорусь у він був опубліковано біля Республіки Білорусь у.

Умовою поширення авторського права на твори літератури, науку й мистецтва є обов’язкове відповідність цих творів визначеними критеріями, який вирізняє їхнього капіталу від інших творів у тих сферах:

 • по-перше, твір має бути результатом творчої діяльності;
 • по-друге, вона повинна мати об’єктивну форму висловлювання, що його відтворення, тобто авторським правом охороняється не сама ідея, а вираз авторської ідеї на матеріальної формі (як описи, нот, креслень), де вона втілена і де будь-яке вираз ідеї, образу, думки доступно й інших;
 • по-третє, твір має бути оригінальним. Не обов’язково новими повинні прагнути бути що їх містить ідеї, але літературна чи художня форма їх висловлювання мусить бути оригінальним твором автора.

У цьому твір то, можливо абсолютно оригінальним, але, можливо і творчо переробленої версією який був відомий твори. До такого виду творчої діяльності належить, наприклад, обробка народних розповідей, пісень.

З іншого боку, закон пов’язує об’єктивну форму висловлювання творів творчості із можливістю його втілення – наприклад, видання рукописи, її екранізація, постановка тут.

Для визнання твори об’єктом авторського права закон не вимагає завершеності роботи. Це може бути схеми, плани, ескізи, використовувані до створення завершеного твори, але твір має бути втілене у такий об’єктивної формі, яка б його відтворювати й без участі автора. При неможливості