Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні

Реферат

Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а потім, як наслідок, і Центральної Європи, відбулися докорінні зміни у законодавстві та практичному втіленні спеціальної освіти.

Конституція України (стаття 53) гарантує всім громадянам право на освіту. У законі України «Про охорону дитинства», статті 26 «Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку» стверджується, що «дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового та фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку…» [5].

Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів [7] надає перевагу інтегрованому навчанню і вихованню. Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначено, що всі загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, мають реалізовувати положення даного стандарту, якщо у закладі навчаються діти із особливими освітніми потребами.

У даний час держава перебуває на початку кардинальних змін освітньої політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку. Активна робота над доопрацюванням законопроекту № 6218 «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я» актуалізує нові перспективи. Це, зокрема, пріоритет інтегрованого та інклюзивного навчання, визнання права на освіту всіх без винятку дітей, спроби Міністерства освіти і науки України реформувати діяльність психолого-медико-педагогічної консультації. Після прийняття даного законопроекту Міністерством освіти і науки України та Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів розроблятимуться і публікуватимуться матеріали про методичні підходи до організації навчально-виховного та корекційно-розвивального процесів закладів освіти, в яких навчаються діти із особливими освітніми потребами, відповідно до законодавчих положень держави.

Існує декілька концепцій формування понять «особи з порушеннями» або «з інвалідністю», «з вадами розвитку». Всесвітня організація охорони здоров’я трактує термін «порушення» як такий, що стосується аспектів органічної вродженості, втрати певних функцій (наприклад, глухота, обмежений зір); поняття «інвалідність» — як таке, що стосується вад окремих функцій (мовлення, фізичне пересування тощо); «фізичні та розумові вади розвитку» стосуються соціальних недоліків, тобто коли можливості людини не відповідають вимогам та очікуванням середовища, в якому вона існує. Останнім часом використовується термін «діти з особливими освітніми потребами», який стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенем порушень. Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх вад дитини до системи освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визначає сильні якості дитини та задовольняє всі її індивідуальні потреби.

14 стр., 6614 слов

Правовідносини батьків та дітей (2)

... її нормального духовного, фізичного розвитку. Змінилося положення правовідносин дітей і батьків у звязку з прийняттям сімейного законодавства. По-перше, обрана тема - на погляд автора, - центральний інститут сімейного права, що заслуговує ...

На зміну сегрегації (навчання дітей з особливими потребами в спеціальних школах-інтернатах) останнім часом широкого поширення набуває процес інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір.

Існують різні типи інтеграції:

— Географічна та місцева інтеграція. Діти з особливими освітніми потребами навчаються у спеціальних школах. Зазвичай, за таких умов діти зазначеної категорії перебувають окремо від здорових дітей, навіть у позакласній та позаурочній навчально-виховній роботі.

— Соціальна інтеграція. Діти з особливими освітніми потребами разом із здоровими беруть участь у позакласній та позаурочній діяльності (харчування, ігри, екскурсії тощо), проте вони не навчаються разом, а у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

— Функціональна інтеграція. Діти з особливими освітніми потребами навчаються в одному класі із здоровими. Існує два типи такої інтеграції: часткова і повна. За умови часткової інтеграції діти з особливими потребами навчаються в окремому спеціальному класі або відділенні школи і відвідують разом зі здоровими дітьми лише окремі заняття. За повної інтеграції такі діти проводять увесь час у загальноосвітніх класах.

  • Спонтанна або неконтрольована (стихійна) інтеграція має місце тоді, коли діти з особливими освітніми потребами відвідують загальноосвітні класи без отримання спеціально організованої допомоги.

Останнім часом поняття інтеграція у багатьох випадках замінюється терміном «інклюзія», який має більш розширений контекст. Інтеграція відображає саме спробу залучити учнів з особливими освітніми потребами до загальноосвітніх шкіл, а інклюзія передбачає пристосування шкіл та їхньої загальної освітньої філософії до потреб усіх учнів – як обдарованих дітей, так і тих, що мають особливі освітні потреби.

В умовах сучасного розвитку національної спеціальної освіти в Україні активізується пошук способів і засобів удосконалення професійно-педагогічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку.

Останнім часом постійно збільшується відсоток дітей зазначеної категорії. У Київській області налічується більше 15 тисяч дітей з особливостями психофізичного розвитку, із яких 10 тисяч навчаються у загальноосвітніх закладах. Спостерігається зростання кількості соматичних і неврологічних порушень. За різними даними до закінчення навчання в загальноосвітній школі лише 10% дітей можуть вважатися повністю здоровими. Гострою є проблема сирітства: у Київській області 760 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У даній ситуації використання реабілітаційних та корекційних технологій стає необхідною умовою діяльності не лише у спеціальних, а й у загальноосвітніх навчальних закладах.

Незважаючи на те, що на даний час підготовкою педагогів для системи спеціальної освіти займається Інститут корекційної педагогіки та психології НПУ ім.М.П.Драгоманова, ситуація із кадровим забезпеченням залишається дуже гострою. У Київській області дефіцит шкільних логопедів у містах становить 33 ставки, у сільській місцевості – 117 ставок.

13 стр., 6067 слов

Походження й розвиток держави і права

... на два досить відмінних одне від одного питання: про походження держави і права й про його розвиток. Питання про походження права є питання про те, як утворилося в суспільстві ... професією - теперішньою або майбутньою. Мета даної курсової роботи - розгляд питань про поняття, походження й розвиток держави і права. Відразу слід зазначити, що питання про утворення держави ...

Традиційної вузівської загальнопедагогічної підготовки спеціалістів для ефективної роботи з дітьми, що мають різні порушення в розвитку, звичайно, недостатньо. На сучасному етапі потрібні спеціально підготовлені вчителі початкових класів, учителі-предметники, а також дефектологи, психологи, логопеди. У спеціальних загальноосвітніх закладах близько 60% педагогів мають вищу дефектологічну освіту. У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких є спеціальні класи, де впроваджується інтегроване навчання, учителів-дефектологів немає. У більшості педагогів відсутня спеціальна психолого-педагогічна підготовка, відсутня мотивація до роботи з даною категорією дітей, наявний страх, розпач, бажання уникнення такої роботи тощо. За даними досліджень, 65% учителів, які є слухачами курсів підвищення кваліфікації, не володіють методами роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, 23% учителів не знайомі із спеціальними програмами, не знають психологічних особливостей дітей зазначеної категорії.

Учитель є найважливішою ланкою в організації інтегрованого навчання. Для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, потрібно здійснити діагностику можливостей та потреб дитини, дати їх кваліфіковану оцінку та розробити на цій основі індивідуальні навчальні програми, відмовитися від колективних методів. Для цього учитель має володіти глибокими знаннями свого предмета, методики викладання, а також методики роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Велика кількість учителів відчувають труднощі, тому що не володіють такими знаннями, не мають досвіду роботи в команді, не використовують знання та досвід колег, батьків у організації навчально-виховного процесу. Тому дуже важливо підготувати учителів до роботи, надати їм знання спеціальної педагогіки, забезпечити інструментарієм та моделями альтернативного навчання.

Практика засвідчує, що активно впроваджується інтегроване навчання дітей із особливостями психофізичного розвитку, тому важливою проблемою є відкриття районних та міських психолого-медико-педагогічних консультацій з метою діагностики та раннього виявлення дітей зазначеної категорії, надання вчасної корекційно-розвивальної та консультаційної допомоги, відкриття реабілітаційних центрів та спеціальних служб, які б здійснювали профілактику та готували батьків до роботи з дітьми, що мають особливі освітні проблеми, в домашніх умовах. . І знову ж таки гострою є проблема педагогічних кадрів, які б могли здійснювати дану роботу. У багатьох районах та містах Київської області зазначені спеціалісти відсутні.

Успіх розвитку спеціальних освітніх закладів значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю і загальною педагогічною культурою їх працівників. Розв’язання складних і багатогранних завдань, які постають сьогодні в галузі спеціальної педагогіки, неможливе без застосування педагогами наукових знань у практичній діяльності. Все це обумовлює актуальність проблеми ефективної організації професійної педагогічної підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку.

5 стр., 2035 слов

Даної курсової роботи носить дослідницький характері і передбачає ...

... Федерації соглашений.[7] Також суб'єктивні авторські права виникають автор у створення свого твору. 2. Захист авторського права 2.1 Права авторів: утримання і здійснення Як ми ... Предметом дослідження Тема даної курсової роботи носить дослідницький характері і передбачає всебічну характеристику об'єкта дослідження. 1. Сутність авторського права Витоки авторського права можна знайти ще XV столітті, ...

У КОІПОПК діють два навчально-методичні кабінети: спеціальної педагогіки та шкіл-інтернатів. Основним завданням роботи кабінетів є підготовка педагогів зазначеної категорії у курсовий та міжкурсовий періоди.

Пріоритетними напрямами діяльності навчально-методичних кабінетів спеціальної педагогіки та шкіл-інтернатів є:

  • вивчення та аналіз основних тенденцій розвитку системи спеціальної освіти в нашій країні та за кордоном;
  • системно-структурний аналіз професійної діяльності спеціалістів зазначеного профілю;
  • визначення принципів моделювання системи підвищення кваліфікації педагогів шкіл-інтернатів та спеціальних загальноосвітніх закладів;
  • розробка змісту та організації підвищення кваліфікації педагогів зазначеного профілю;
  • науково-методичне забезпечення процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи спеціальної освіти, корекційно-розвивального навчання.

Під час формування професійної складової змісту підготовки спеціалістів системи спеціальної освіти потрібно враховувати характер і особливості практичної діяльності. Тому організація професійної підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку, здійснюється у напрямі підвищення внутрішньопрофесійної спеціалізації (підвищення кваліфікації у кожній із шести дефектологічних спеціальностей) та підготовки спеціалістів, що впроваджують інтегроване навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Для ефективної організації підготовки спеціалістів у системі підвищення кваліфікації використовуємо професіограму спеціаліста системи спеціальної освіти з метою більш точного визначення переліку дисциплін, які включено до навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації, побудови навчальних планів та програм, визначення найбільш оптимальних форм та методів роботи. Дана професіограма включає:

  • якості та характеристики особистості педагога, зокрема — його гуманістичну, професійно-педагогічну та пізнавальну спрямованість діяльності;
  • вимоги до психолого-педагогічної підготовки педагога, що передбачають певний обсяг знань та вмінь у галузі корекційно-розвивальної роботи;
  • обсяг і зміст спеціальної підготовки;
  • зміст методичної підготовки.

У процесі підготовки та підвищення кваліфікації педагогів системи спеціальної педагогіки враховуємо наступні компоненти:

методологічний…