Реферат з цивільного процесуального права

Курсова робота з предмета ГРОМАДЯНСЬКЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

>Виполнил: студент 4 курсу юридичного факультетуMilliondollarboy

Інститут гуманітарної освіти

Москва 2008 рік

Запровадження

В усіх випадках, коли здійснюється захист цивільних правий і охоронюваних законом інтересів судами загальної юрисдикції, і світовими суддями, йдеться про цивільному процесі. Цивільний процес регулюється нормами громадянського процесуального права. Громадянське процесуальне право є самостійну галузь російського права, цілісну сукупність процесуальних норм, регулюючих порядок здійснення правосуддя з цивільних, сімейним, трудовим, житловим, земельним, екологічним й іншим справам судами загальної юрисдикції, і світовими суддями. Тема представленої курсової роботи, “Принципи громадянського процесуального права”, було обрано невипадково, оскільки, являє собою фундаментальні основи функціонування та розвитку російського громадянського процесуального права, справжня робота є докладний розгляд.

>Этимологическое значення слова принцип від латів.principum — початок, основа, походження, першопричина, свідчить про його виняткову роль. Значення засад громадянського процесуального права обумовлена тим, що відбивають суть, характері і основні риси цій галузі. У принципах відбиті політико-правові ідеї, погляди громадськості на право як соціальну цінність. Вони в концентрованому вигляді виражена воля народу наділити право такі риси, які найповніше мали можливість задовольняти її ідеї матимуть різні погляди у визначенні основ організаційного побудови правосуддя у цивільних справах, процесуальної діяльності суду й правового становища учасників процесу. Зміст принципів має демократичний характері і у тому, що закріплені в нормах права, вони характеризують здійснення правосуддя лише і на засадах рівності громадян перед законом і судом,единоличность і колегіальність розгляду цивільних справ, незалежність суддів і підпорядкування їхні сусіди лише закону, гласність, здійснення судочинства 4 державною мовою. Широкі і реальні процесуальні права учасників процесу надійні гарантії реалізації, доступність і простоту судочинства, які дозволяють кожному зацікавленій особі реалізувати декларація про звернення до суду для захисту і судову захист, надане Конституцією Російської Федерації. З огляду на дискусійне характер, аналізованого питання про принципи громадянського процесуального правничий та критеріях їх поділу праці й групування, необхідне помітити, що з виконанні роботи у основу класифікації засад громадянського процесуального права лягла класифікація, складена доктором юридичних наук, професоромВикутомМ.Л.

4 стр., 1977 слов

Реферат виборче право та виборча система в україні

... права України становить радянське виборче право. Концептуальним моментом щодо його розвитку виступає теза Леніна про неприйнятність парламентаризму як моделі організації політичної влади. Радянська виборча система, ... а роль виборчого правничий та, власне, самого виборчого законодавства (як сукупності потребує матеріальних та процесуальних норм) зводилася на немає. Останній період радянської ...

1. Поняття засад громадянського процесуального права Громадянське процесуальне право характеризується специфічними цивільними процесуальними принципами, складовими нормативно встановлені основні початку регулювання особливого об’єкта — правовідносин, утворюють ході громадянського судочинства. Принципи зізнаються критеріями галузевого поділу теоретично права далеко ще не усіма дослідниками правової системи. Так, заперечують вплив принципів наотграничение галузейО.С.Иоффе1 і М.Д.Шаргородский2. Тим більше що навіть вчені, які вважають, що принципи галузі права тотожні принципам права загалом і мають лише специфіку прояви при регулюванні окремих груп правовідносин, для дослідження конкретних принципів називають такі принципи, які виявлятися в усіх галузях права. Зазначеній погляд маєB.C. Букіна, але ж називає принципами такі правові становища, якустность, безпосередність, безперервність ідр.3 Громадянські процесуальні принципи в юридичної літературі прийнято розуміти у трьох аспектах:

 • як принципи галузі громадянського процесуального права (тобто. основні початку регулювання цивільних процесуальних відносин);
 • як принципи громадянського процесу — діяльності судів загальної юрисдикції, і світових суддів з розгляду і вирішенню цивільних справ;

— як директиви, адресовані якправоприменителю, а й законодавцеві. У кожному розумінні принципи надають єдність правовомурегу-лированию громадських відносин, закріплюючи все компоненти 1 ЙоффеО.С., ШаргородськийМД. Питання теорії права. М., 1961. З. 353 2 Шаргородський М. Предмет і системи кримінального права //СГиП. 1941. № 4. З. 38—51 3 БукінаB.C. Принципи радянського громадянського процесуального права (теоретичні питання поняття і системи):Автореф.дисс.канд.юрид. наук. Л., 1975 З 8-9, 11.

юридичної системи та самостійно впливаючи на суспільні відносини. Принципи дозволяють організувати правову систему, визначити природу права, його основу розвитку та функціонування. Вочевидь, з особливу значущість і сфери впливу на правовудей-ствительность принципи права є розробленими правовими об’єктами й те водночас що викликають постійні суперечки та суперечливі судження. Принципи утворюють основу, галузевої каркас громадянськогопро-цессуального права, відбивають його сутність, ключові початку будівництва і ідеї, закономірності будівлі та розвитку. Будучи нормативно закріпленими, принципи визначають суть і зміст правовідносин.

2. Система засад громадянського процесуального права Класифікацію засад громадянського процесуального права проводять за різним підставах. 1. Залежно джерела закріплення розрізняють:

 • принципи, закріплені у Конституції РФ (наприклад, принцип незмінності суддів, принцип недоторканності суддів);
 • принципи, закріплені у Конституції РФ та економічно розвинені в галузевому законодавстві (принцип здійснення правосуддя лише судом, принцип незалежності суддів і підпорядкування їх слід тільки закону) — принципи, закріплені в ЦПК (зокрема, принцип безперервності судового розгляду);
 • принципи, зміст яких виводиться з сенсу процесуального законодавства, сукупності норм (принцип диспозитивності).
  4 стр., 1945 слов

  Право европейского союза : принципы , система , источники

  ... правовая система ЕС – принципы права Европейского Сообщества. Принципы права ЕС включают две группы: принципы, определяющие юридическую силу норм и источников права ЕС, их соотношение с национальным правом государств-членов и общие принципы права. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЕС Принцип верховенства права ЕС означает, ...

  2. Залежно від сфери дії виділяють:

 • загальні принципи, діючі незалежно від категорії громадського відносини, що зазнає правової регламентації (наприклад, принцип законності);
 • міжгалузеві, які проявляється у кількохот-раслях російського права (зокрема, гласність судовогоразбира-тельства);
 • галузеві, що діють виключно у цивільному процесуальної сфері.

— принципи окремих правових інститутів (теоретичнопроцессу-ального права виділяють безперервність, безпосередність, принципи судового доведення тощо.).

У літературі можна зустріти й інші моделі класифікації принципів, тим часом, усі вони, як і моделі будь-який інший системи, покликані зазначити такі обставини: 1) зв’язок конкретного принципу права з іншими принципами; 2) наявність специфічних принципів;

3) існування у системі загальних принципів, що дозволяє вважати досліджувану модель підсистемою систем вищого рівня.

3. Принцип законності Справжній принцип виділено автором на окрему категорію, оскільки принцип законності є конституційною, загальним принципом всіх галузей російського права, незалежно від своїх конкретної ролі та місця у правовий системі. Відповідно до ст. 15 Конституції РФ всіх адміністративних органів структурі державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи, громадяни та його об’єднання зобов’язані дотримуватися Конституції РФ і закони, і навіть загальновизнані принципи, норми міжнародного правничий та міжнародні договори Російської Федерації. Законність є таке громадське становище, у якому закон може бути знехтуваний, він підлягає точному і неухильному виконання усіма членами суспільства, а й за порушення його вимог неминуче йдуть заходи державного примусу. Зміст законності у цивільному процесі характеризується такими рисами:

 • система громадянського законодавства мусить бути стрункої;
 • система громадянського законодавства має мати протиріч, і у випадку їх виникненню, пріоритет має віддаватися нормам міжнародного договору над російськими нормами, конституції Росії з інших правовими актами, ЦПК над іншими актами у сфері цивільних процесуальних правовідносин.

— суд своєї діяльності зобов’язаний керуватися законами, тобто. правильно застосовувати норми всіх галузей російського права;

 • громадянського судочинства зобов’язані підпорядковуватися закону та узгоджувати свої дії із чинним законодавством під страхом застосування до них штрафних та інших заходів відповідальності, які у санкції норм громадянського процесуального права;
 • застосування відповідальності за правопорушення у сферіграждан-ского судочинства неминуче;
 • застосування аналогії права можливе лише за відсутності норми процесуального права, регулюючої які виникли у ході судочинства правовідносини, передбачає дію суду виходячи з того здійснення правосуддя Російській Федерації.

4.Организационно-функциональние принципи громадянського процесу 4.1 Принцип здійснення правосуддя лише судом Здійснення правосуддя лише судом. Правосуддя у справах відбувається лише судом за правилами, встановленим цивільним процесуальним законодавством. Принцип закріплений ст. 118 Конституції Російської Федерації і ст. 5 ЦПК. За Конституцією суд єдиний органом, уповноваженим брати участь як особливу функцію структурі державної влади. Метою здійснення правосуддя є захист конституційного ладу Російської Федерації, права і свободи громадян, правий і законних інтересів підприємств, установ і закупівельних організацій.

8 стр., 3981 слов

Понятие и принципы патентного права

... этот институт назывался «изобретательским правом». Принципы патентного права: признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта; соблюдение баланса ... местного самоуправления); - Объекты и субъекты патентного права Понятие и виды объектов патентного права Патентное право является частью гражданского права, регулирующей отношения, возникающие в процессе ...

Правосуддя вправі здійснювати лише вказаних у Конституції та в федеральному конституційному законі судові органи, що має виключити можливість присвоєння функції правосуддя іншими державними органами й суспільними утвореннями.Отличительним ознакою правосуддя і те, що це вид державної діяльності має здійснюватися з повним дотриманням особливого порядку, також визначено Конституцією та детально регламентований процесуальним законодавством. Інші державні органи влади й громадські освіти нічого не винні порушувати судову компетенцію і намагатися вирішувати справи, віднесені законом до винятковому ведення суду. Дозвіл правових питань іншими органами у межах їх компетенції (третейськими судами, комісіями з трудових спорів тощо.) правосуддям перестав бути. 4.2 Принцип незалежності суддів Стаття 120 Конституції Російської Федерації встановлює, судді незалежні і підкоряються лише Конституції та федеральному закону. Цей принцип можна розділити на два складових правила: судді підпорядковуються Конституції та федеральному закону, а разі, якщо 12 нормативний акт суперечить їм, суд вправі не застосовуватиего1. Підпорядкування суддів точним вказівкам матеріального і процесуального закону означає їх незалежність від посадових осіб, різних органів прокуратури та їх актів, і навіть інших впливів. Незалежність суддів забезпечується іншими гарантіями. Найважливіші їх закріплені у Конституції: незмінюваність суддів, особливий порядок припинення чи призупинення повноважень (ст. 121), недоторканність важливим і можливість притягнення до кримінальної відповідальності тільки порядком, визначеному федеральним законом (ст. 122).

Система гарантій щодо незалежності суддів встановлено Законом про статуссудей2 (ст. 9).

Незалежність судді забезпечується забороною чийого би там не було втручання у діяльність із здійсненню правосуддя. Встановлено кримінальну відповідальність за втручання у дозвіл судових справ (ст. 1761), за загрозу стосовно судді, присяжному чи народному засідателю (ст. 1762), і навіть образу судді, присяжного чи народного засідателя (ст. 1763).

Суддя має право відставку — почесний відставка з посади за власним бажанням. За ним зберігаються звання судді, гарантії особистої недоторканності й приналежність до суддівського співтовариству. Незалежність судді забезпечує система органів суддівського співтовариства, що створено висловлювання інтересів суддів. Ці органи розглядають актуальні проблеми роботи судів, їх кадрового, організаційного забезпечення, і навіть правового та соціального становища суддів. 4.3 Принцип рівності громадян перед законом і судом У цивільному судочинстві — прояв конституційного принципу рівності громадян перед законом незалежно від статі, раси, 1 Постанова Пленуму Верховного Судна РФ «Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації під час здійсненняправосудия»от 31 жовтня 1995 р № 8. // Бюлетень Верховного Судна РФ 1996. № 1. З. 3. 2 Федеральний закон «Про внесення і доповнень до Закону Російської Федерації «Про статус суддів у Російської Федерації»« від 19 травня 1995 р. //СЗ РФ. 1995. № 26. У розділі ст. 2399.

2 стр., 926 слов

Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах ...

... громадянського суспільства в Україні. Метою роботи є розгляд сучасної концепції прав людини та її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина, закріплених законодавством ... людини і громадянина присвячені ст.ст. 21-68 розділу ІІ Конституції України. Положення Конституції України про права і свободи людини й громадянина повністю узгоджуються з відповідними ...

національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місце проживання, ставлення до релігії, переконання, приналежність до громадським об’єднанням, і навіть інших обставин. Російська держава з ст. 19 Конституції РФ взяла він обов’язок гарантувати рівність права і свободи громадянина. Принцип рівності означає надання учасникам громадянського процесу рівних стартових можливостей з захисту правий і інтересів, у сфері здійснення правосуддя у справах. Так, обличчя, що у справі, можуть заявляти відводи судді, прокурору, секретарю засідання, експерту, перекладачеві і фахівцю на однакових умов і з однаковим підставах, порядок дозволу відводів залежить від того, хто заявив відвід. Оскарження судових постанов також іде за рахунок однаковим правилам. Стаття 398 ЦПК встановлює, що зарубіжні особи користуються процесуальними правами виконують процесуальні обов’язки які з російськими громадянами і міжнародними організаціями. 4.4 Принцип державної мови З огляду на ст. 71, 118 Конституції РФ суди загальної юрисдикції є федеральними судами, тому судочинство у яких має вестися державною мовою.Судопроизводство у справах ведеться російською — державну мову Російської Федерації чи державну мову республіки, входить до складу Російської Федерації, біля якою відповідний суд. У військових судах судочинство ведеться російською.Участвующим у справі особам, не що володіє мовою, у якому ведеться судочинство, роз’яснюється і забезпечується право знайомитися з усіма матеріалами справи, давати освідчення та показання,

виступати у суді України та заявляти клопотання, приносити скарги рідною чи будь-якому вільно обраному мові спілкування. Порушення встановлених законом процесуальних гарантій захисту прав осіб, не володіють мовою судочинства, — безумовне підставу скасування судового вирішення. 4.5 Принцип гласності У цивільному процесі розгляд і був дозвіл справ відбувається у відкритому засіданні суду (ст. 123 Конституції РФ і ст. 9ФКЗ «Про судочинної системи Російської Федерації»).

Відкрите розгляд надає позитивний вплив на суддів, що у ділі їхні учасників з погляду його контролю над діяльністю цих структур впливає на дотримання ними норм громадянського процесуального права. Цей принцип є одним із передумов винесення обгрунтованих і законних судових постанов, і наступної оцінки з боку суспільства роботи судів і участі функціонування системи органів правосуддя. Принцип гласності судового розгляду тісновзаимосвязан коїться з іншими принципами, зокрема з принципомустности. Під принципом гласності розуміється вільний доступ до залу для судових засідань усіх громадян, бажаючих послухати процес, і навіть їх декларація про письмові нотатки про судовий процес і фіксацію всього що у залі засідання з займаного місця. Залежно від осіб, які можна ознайомлені з діяльністю суду, розрізняють гласність для сторін та інших осіб, що у справі, — гласність у вузькому значенні слова гласність для народу, чи публічність. Публічність залежить від праві присутності залі засідання сторонніх осіб, тобто. публіки, включно з представниками засобів, що потенційно можуть поміщати об’єктивні звіти про судовий розгляд, непредрешая висновків судна у рішенні.

4 стр., 1868 слов

Засади судочинства. Судова система

... Конституції). 4. Державна мова судочинства. Згідно зі ст. 10 Конституції, державною мовою в Україні є українська мова. Закон України «Про судоустрій України» ... висновків і думки учасників судового засідання. По-третє, незалежність у складі ... в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу ... коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист, а також ...

Кошти масової інформації немає права надавати