Господарське процесуальне право

Поняття, предмет і системи господарського процесуального права

Відповідно до чинним законодавством до господарського суду Республіка Білорусь здійснює правосуддя шляхом дозволу господарських (економічних) суперечок, що виникають з цивільних, адміністративних, земельних, фінансових та інших публічних правовідносин.

У статті 1 Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь узакреплен ряд основних термінів, зокрема й поняття «до господарського суду» і «господарська суперечка».

до господарського суду

господарського (економічного) спору.

Ведучи мову про судах, слід звернути увагу до правосуддя як у специфічний вид діяльності.

Правосуддя

>Хозяйственное процесуальне право (як самостійна галузь права) — система норм, які регулюють діяльність господарського суду й інших зацікавлених суб’єктів, що з здійсненням правосуддя у справі,отнесенним до ведення господарських судів.

>Хозяйственное процесуальне право включає два виду норм — організаційні і процесуальні. Організаційні норми закріплюють систему і Порядок діяльності господарських судів, процесуальні — безпосередньо встановлюють порядок здійснення правосуддя.

Предмет господарського процесуального права є сукупність процесуальних дій суду й інших зацікавлених суб’єктів під час здійснення господарського судочинства.

Господарський процесуальний метод правовим регулюванням поєднує у собі елементи імперативного (владних розпоряджень) характеру здиспозитивним (>дозволительним) початком. Одночасне поєднання для господарському процесуальному методі правовим регулюванням імперативних ідиспозитивних, публічно-правових і приватноправових почав пояснюється правової природою господарського процесуального права.

Господарський процес, з одного боку, є владну діяльність господарського суду з застосуванню норм матеріального і процесуального права, з другого, є формою примусового здійснення суб’єктивних прав головним чином галузей права, що будуються на рівність, диспозитивності їх суб’єктів.

>Императивние початку методу господарського процесуального права переважно виявляється у наступному:

 • >1)процессуальние норми забезпечують чільне положення господарського суду органу судової влади;
 • >2)в ролі основних юридичних фактів виступають владні процесуальні дії господарського суду;
 • >3)хозяйственное процесуальне право забезпечує господарському суду право контролю над діями сторін, і навіть наділяє до господарського суду повноваженнями у керівництві процесом;
 • >4)хозяйственний процес полягає в суворо певному процесуальному порядок здійснення правосуддя — господарської процесуальної формі.

>Диспозитивние початку виявляються:

4 стр., 1964 слов

Реферат з цивільного процесуального права

... норми процесуального права, регулюючої які виникли у ході судочинства правовідносини, передбачає дію суду виходячи з того здійснення правосуддя Російській Федерації. 4.Организационно-функциональние принципи громадянського процесу 4.1 Принцип здійснення правосуддя лише судом Здійснення правосуддя лише судом. Правосуддя у ...

 • >1)в рівність сторін господарського процесу при захисту своїх правий і законних інтересів;
 • >2)свободе користування цими правами, оскільки суб’єкти господарського процесуального права можуть здійснювати або здійснювати своїх прав;
 • >3)наличии системи гарантій прав суб’єктів господарського процесу.

>Хозяйственное процесуальне право захищає інтереси позивача себто процесуальних гарантій як і, як й інтереси відповідача.

Як і більшість інших галузей права, господарське процесуальне право складається з спільної програми та особливою частин.

До загальної частині належать норми, котрі закріплюють декларація про звернення до до господарського суду, принципи господарського процесу, склад парламенту й компетенцію суду, підвідомчість і підсудність, докази на господарському процесі, складу осіб, що у справі, судові витрати, судові штрафи.

Особлива частина вже господарського процесуального права включає норми, регулюючі процесуальні відносини у ході реалізації стадій господарського процесу.

Норми господарського процесуального права перебувають у взаємодію уряду й взаємозв’язку до нових норм інших галузей права. Зв’язок господарського процесуального правничий та конституційного права у тому, що, згідно із статтею 109 чинної Конституції Республіки Білорусь у судова владу у республіці належить судам. У розділі 6 Конституціїзакреплен принцип здійснення правосуддя ТІЛЬКИ судом.

>Хозяйственное процесуальне право зі своєї системі, інститутам, стадіям схоже із громадянським процесуальним правом. Ці дві галузі здійснюють правосуддя у сфері громадянського обороту. Головними суб’єктами як і господарському, і цивільному процесі, є суди різних інстанцій.

Різниця між господарським процесуальним і кримінально процесуальним правом полягає у підставі виникненні відповідного правовідносини (цивільно-правової суперечка або вчинення кримінально карного діяння).

Найбільш тісний зв’язок у господарського процесуального права існує із громадянським правом, що надає безпосереднє вплив утримання норм господарського процесуального права. Так, господарська процесуальна право- і спроможність визначається право- і дієздатністю у цивільному праві. Вимоги до форми угод,закрепленние цивільно-правовими нормами, визначають принцип допустимості коштів доказів у господарському процесуальному праві.

Норми господарського процесуального права взаємопов’язані і з податковим, екологічним, банківським, адміністративним та інші галузями права.

Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь у (ГПК)., Господарський процес

>Целями судочинства у судах є:

1. Забезпечення законного вирішення суперечок, які виникають за здійсненні підприємницької й інший господарської (економічної) діяльності, в можливо стислі терміни не більше, встановлених законодавчими актами.

41 стр., 20305 слов

Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

... Необхiднiсть теоретико-правового аналiзу правового регулювання передання (вiдчуження) виключних майнових прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi (далi - ОПІВ) зумовлена рядом завдань, серед яких ... 2003 р. № 435-1V, розмежувавши правове регулювання права власностi та права iнтелектуальної власностi та присвятивши праву iнтелектуальної власностi окрему Четверту книгу, наголосив на специфiчному ...

>2.Справедливое судовий розгляд компетентним, незалежним і безстороннім судом.

Завдання судочинства у судах:

 • правильний розвиток та своєчасного розгляду господарськими судами справ;
 • захист порушених або оспорюваних правий і законних інтересів юридичних, індивідуальних підприємців, і навіть правий і законних інтересів Республіки Білорусь у, адміністративно-територіальних одиниць Республіки Білорусь у, державні органи, органів місцевого управління і самоврядування, тих органів і посадових осіб, у зазначеної сфері, а випадках, передбачених законодавчими актами, — організацій, які є юридичних осіб, і громадян;
 • сприяння зміцненню законності та попередження правопорушень у сфері підприємницької й інший господарської (економічної) діяльності;
 • виконання встановлених ГПК й іншими законодавчими актами про судочинстві господарські суди судових постанов, і актів тих органів;
 • сприяння становленню й удосконаленню партнерських ділових відносин, формуванню звичаїв і етики ділового обороту;
 • зміцнення авторитету судової влади.

стадією процесу

>1)возбуждение справи в самісінький господарському суді;

 • >2)подготовка справи до судового розгляду;
 • >3)разрешение суперечок у засіданні господарського суду;
 • >4)производство у господарському суді апеляційної інстанції;
 • >5)производство у касаційній інстанції;
 • >6)производство з розгляду судових актів у порядку нагляду;
 • >7)производство про відновлення справ за нововідкриті обставини;
 • >8)исполнительное виробництво господарські суди.

У багатьох джерел наводяться інші класифікації стадій, проте самевосьмизвенная структура, на погляд, є найповнішої б і відбиває специфіку господарського процесу.

Необхідно розмежовувати три основних поняття: «господарський процес», «господарське процесуальне право», «наука господарського процесуального права». Господарський процес — це система юридичних дій господарського суду й інших зацікавлених осіб, врегульованих нормами господарського процесуального права, з приводу вирішення справ,отнесенних до ведення господарських судів.Хозяйственное процесуальне право — це сукупність юридичних норм, регулюючих господарський процес. Наука господарського процесуального права — система знання господарському процесуальному право і деяких інші питання.

Слід також сказати розмежовувати поняття науки господарського процесу господарський процес як навчальну дисципліну. Господарський процес як навчальна дисципліна вивчає, передусім, чинне господарське процесуальне право, його й інститути. Об’єктом вивчення є також концепції, правові погляди, матеріали з проблем господарського процесу, накопичені правової наукою.

Наука господарського процесуального права вивчає судову і соціальну практику, пов’язану з функціонуванням суду, ефективність дії норм господарського процесуального права.Исследуются також іноземне законодавство ще й практика функціонування господарської юрисдикції там. Проведеннясравнительно-правових досліджень з господарському процесу полегшується подібністю термінології і основних інститутів господарського процесуального правничий та громадянського процесуального права. Наукою господарського процесуального права вивчаються якихось інших форм захисту цивільних правий і діяльності органів громадянської юрисдикції.

4 стр., 1579 слов

Предмет регулювання господарського права

... Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272 ) . Господарська дiяльнiсть як предмет господарського права — це виготовлення та реалiзацiя продукцiї, виконання робiт, надання послуг для одержання прибутку. ... найбiльш цiкавим сектором, що швидко розвивається, є приватний сектор. З розвитком процесу приватизацiї майна державних пiдприємств питома вага цього сектора зростатиме. Слiд враховувати ...

Виникнення господарського процесу у нашій країні як самостійної галузі правосуддя можна зарахувати до першій половині ХІХ ст., як у Російської імперії було створено спеціальні суди для розв’язання комерційних суперечок як органи з розгляду торгових оборотів і вексельних справ України та справ про торгової неспроможності. Після Жовтневої революції судова систему було ліквідовано, й лише у 20-ті роки XX в. під час новою економічною політики у рамках загальної судової системи діяли арбітражні комісії, до підсудності яких ставилися справи з суперечкам між державними підприємствами і установами.

У 1931 р. у СРСР була створена система органів державного арбітражу, до якої належали державний і відомчий арбітражі. Основне завдання цих органів полягало у вирішенні майнові суперечки між установами, підприємствами і міжнародними організаціями соціалістичного господарства за цілях забезпечення договірної та планової дисципліни іхозрасчета.

У 1960 р. було затверджене Положення про Державному арбітражі при Раді Міністрів СРСР, а 1974 р. Держарбітраж СРСР перетворений на союзно-республіканський орган. З 1977 р. арбітраж є конституційною органом, а 1979 р. прийнято нове Становище і розроблено Правила розгляду господарських спорів відповідно до Законом «Про Державному арбітражі у СРСР».

У листопаді 1998 р.Парламентом Республіки Білорусь у було прийнято два документи, регулюючі та котрі закріплюють правові основи та принципи здійсненняхозяйственно-процессуальной діяльності. Новий Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь у і закон «Про господарські суди Республіка Білорусь» стали результатом послідовного проведення судово-правової реформи, у Республіці Білорусь.

22 червня 2004 р. внесли зміни в діючий Господарський процесуальний кодекс. Нова редакція ГПК почала працювати 6 березня 2005 р., і з 1 листопада 2007 р. утратив чинність Закон «Про господарські суди Республіка Білорусь».

Принципи господарського процесуального права

У науці під принципами зазвичай розуміються основні початку, ключові ідеї.

Право як система загальнообов’язкових норм, встановлених і забезпечуваних державою, також грунтується за принципами.

>Хозяйственное процесуальне право має принципи, які висловлюють сутність господарського процесу. У цих засадах концентруються погляди законодавця на характері і зміст господарського судочинства.

Принципи господарського права є систему взаємопов’язаних компонент. Кожен принцип самостійний, але водночас він діють лише у системі принципів господарського процесу.

Принципи господарського процесуального права, як та організаційні принципи взагалі, мають значення як для правозастосовчої, але й нормотворчої діяльності. Відступ від принципів господарського процесуального права призводить до винесенню незаконних рішень.

Ведучи мову про принципах, треба сказати, що у юридичної науці існують різні погляди їх систему. Тому можливі різні підстави їхнього класифікації, наприклад:

3 стр., 1004 слов

Принципи кримінального права

... роботи є безпосередньо принципи кримінального права як основні напрямки та базисні положення кримінального права, регламентованість порядку їх застосування в законодавстві, визначення основних понять, виявлення взаємозв'язку принципів. Проблемі вивчення принципів кримінального права присвячена велика ...

 • >1)по функціональному ознакою;
 • >2)сфере дії;
 • >3)правовому джерелу, у якому закріплено зміст принципу.

На рівні розвитку системи громадянської юрисдикції можна стверджувати, що принципи організації і діяльності органів громадянської юрисдикції збігаються за багатьма складовими. У цивільному і господарському процесуальному праві нині немає галузеві принципи, які переважно придбали міжгалузевий характер, діючи в усіх галузях громадянської юрисдикції. Наприклад, принцип диспозитивності характерний як громадянській процесуального, але й господарського процесуального права, і навіть конституційного судочинства, нотаріального виробництва, виконавчого виробництва. Це ж належить до принципів змагальності і рівноправності сторін. Схожість засад громадянського і господарського процесів можна пояснити значним подібністю господарської процесуальної й громадянським процесуальної форм, єдністю основних почав діяльності всіх органів судової влади.

Принципи господарського процесу можна розділити по сфері дії:

 • >1)на загальправові, присутні у всіх без винятку галузях права (наприклад, принцип законності);
 • >2)межотраслевие,закрепленние в нормах кількох галузей права, зазвичай, близьких характером (наприклад, гласність судового розгляду);
 • >3)отраслевие, що закріплені в нормах лише одним конкретним галузі права.

Принципи теж можна класифікувати на конституційні ізакрепленние в галузевому законодавстві. Слід сказати розширення числа конституційних принципів: це найважливіші принципи міжгалузевого характеру, мають особливе політико-правове значення. Через значення судової влади ці найважливіші початку її функціонування безпосередньо закріплені у Конституції Республіки Білорусь у. До до їх числа ставляться: здійснення правосуддя лише судом; незалежність суддів; гласність судового розгляду; змагальність і рівноправність сторін.

По функціональному ознакою принципи господарського процесу поділяються:

 • >1)насудоустройственние (наприклад, здійснення правосуддя лише судом, гласність судового розгляди та ін.);
 • >2)судопроизводственние (це рівноправність сторін;
 • декларація про юридичну допомогу).

Глава 2 ГПК містить перелік принципів судочинства у господарському суді. Слід сказати, що основу більшості цих принципів становлять становища,закрепленние у розділі 6 Конституції Республіки Білорусь у.

принцип законності

здійснення правосуддя у господарському судочинстві лише господарський суд.