Господарське процесуальне право

Реферат

Поняття, предмет і системи господарського процесуального права

Відповідно до чинним законодавством до господарського суду Республіка Білорусь здійснює правосуддя шляхом дозволу господарських (економічних) суперечок, що виникають з цивільних, адміністративних, земельних, фінансових та інших публічних правовідносин.

У статті 1 Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь узакреплен ряд основних термінів, зокрема й поняття «до господарського суду» і «господарська суперечка».

до господарського суду

господарського (економічного) спору.

Ведучи мову про судах, слід звернути увагу до правосуддя як у специфічний вид діяльності.

Правосуддя

>Хозяйственное процесуальне право (як самостійна галузь права) — система норм, які регулюють діяльність господарського суду й інших зацікавлених суб’єктів, що з здійсненням правосуддя у справі,отнесенним до ведення господарських судів.

>Хозяйственное процесуальне право включає два виду норм — організаційні і процесуальні. Організаційні норми закріплюють систему і Порядок діяльності господарських судів, процесуальні — безпосередньо встановлюють порядок здійснення правосуддя.

Предмет господарського процесуального права є сукупність процесуальних дій суду й інших зацікавлених суб’єктів під час здійснення господарського судочинства.

Господарський процесуальний метод правовим регулюванням поєднує у собі елементи імперативного (владних розпоряджень) характеру здиспозитивним (>дозволительним) початком. Одночасне поєднання для господарському процесуальному методі правовим регулюванням імперативних ідиспозитивних, публічно-правових і приватноправових почав пояснюється правової природою господарського процесуального права.

Господарський процес, з одного боку, є владну діяльність господарського суду з застосуванню норм матеріального і процесуального права, з другого, є формою примусового здійснення суб’єктивних прав головним чином галузей права, що будуються на рівність, диспозитивності їх суб’єктів.

>Императивние початку методу господарського процесуального права переважно виявляється у наступному:

 • >1)процессуальние норми забезпечують чільне положення господарського суду органу судової влади;
 • >2)в ролі основних юридичних фактів виступають владні процесуальні дії господарського суду;
 • >3)хозяйственное процесуальне право забезпечує господарському суду право контролю над діями сторін, і навіть наділяє до господарського суду повноваженнями у керівництві процесом;
 • >4)хозяйственний процес полягає в суворо певному процесуальному порядок здійснення правосуддя — господарської процесуальної формі.

>Диспозитивние початку виявляються:

6 стр., 2680 слов

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАВОСУДДЯ

... їхній важливості для ефективної реалізації особою права на правосуддя. Розділ 2. «Право на звернення в механізмі доступу до Європейського Суду з прав людини» складається з п’яти підрозділів і присвячений аналізу ... здійснення ЄСПЛ тлумачення конвенційних положень, поряд з іншими міжнародними актами у сфері прав людини. На підставі аналізу практики досліджено прояви специфічної природи Суду та ...

 • >1)в рівність сторін господарського процесу при захисту своїх правий і законних інтересів;
 • >2)свободе користування цими правами, оскільки суб’єкти господарського процесуального права можуть здійснювати або здійснювати своїх прав;
 • >3)наличии системи гарантій прав суб’єктів господарського процесу.

>Хозяйственное процесуальне право захищає інтереси позивача себто процесуальних гарантій як і, як й інтереси відповідача.

Як і більшість інших галузей права, господарське процесуальне право складається з спільної програми та особливою частин.

До загальної частині належать норми, котрі закріплюють декларація про звернення до до господарського суду, принципи господарського процесу, склад парламенту й компетенцію суду, підвідомчість і підсудність, докази на господарському процесі, складу осіб, що у справі, судові витрати, судові штрафи.

Особлива частина вже господарського процесуального права включає норми, регулюючі процесуальні відносини у ході реалізації стадій господарського процесу.

Норми господарського процесуального права перебувають у взаємодію уряду й взаємозв’язку до нових норм інших галузей права. Зв’язок господарського процесуального правничий та конституційного права у тому, що, згідно із статтею 109 чинної Конституції Республіки Білорусь у судова владу у республіці належить судам. У розділі 6 Конституціїзакреплен принцип здійснення правосуддя ТІЛЬКИ судом.

>Хозяйственное процесуальне право зі своєї системі, інститутам, стадіям схоже із громадянським процесуальним правом. Ці дві галузі здійснюють правосуддя у сфері громадянського обороту. Головними суб’єктами як і господарському, і цивільному процесі, є суди різних інстанцій.

Різниця між господарським процесуальним і кримінально процесуальним правом полягає у підставі виникненні відповідного правовідносини (цивільно-правової суперечка або вчинення кримінально карного діяння).

Найбільш тісний зв’язок у господарського процесуального права існує із громадянським правом, що надає безпосереднє вплив утримання норм господарського процесуального права. Так, господарська процесуальна право- і спроможність визначається право- і дієздатністю у цивільному праві. Вимоги до форми угод,закрепленние цивільно-правовими нормами, визначають принцип допустимості коштів доказів у господарському процесуальному праві.

Норми господарського процесуального права взаємопов’язані і з податковим, екологічним, банківським, адміністративним та інші галузями права.

Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь у (ГПК)., Господарський процес

>Целями судочинства у судах є:

41 стр., 20305 слов

Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

... Необхiднiсть теоретико-правового аналiзу правового регулювання передання (вiдчуження) виключних майнових прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi (далi - ОПІВ) зумовлена рядом завдань, серед ... 01. 2003 р. № 435-1V, розмежувавши правове регулювання права власностi та права iнтелектуальної власностi та присвятивши праву iнтелектуальної власностi окрему Четверту книгу, наголосив на специфiчному ...

1. Забезпечення законного вирішення суперечок, які виникають за здійсненні підприємницької й інший господарської (економічної) діяльності, в можливо стислі терміни не більше, встановлених законодавчими актами.

>2.Справедливое судовий розгляд компетентним, незалежним і безстороннім судом.

Завдання судочинства у судах:

 • правильний розвиток та своєчасного розгляду господарськими судами справ;
 • захист порушених або оспорюваних правий і законних інтересів юридичних, індивідуальних підприємців, і навіть правий і законних інтересів Республіки Білорусь у, адміністративно-територіальних одиниць Республіки Білорусь у, державні органи, органів місцевого управління і самоврядування, тих органів і посадових осіб, у зазначеної сфері, а випадках, передбачених законодавчими актами, — організацій, які є юридичних осіб, і громадян;
 • сприяння зміцненню законності та попередження правопорушень у сфері підприємницької й інший господарської (економічної) діяльності;
 • виконання встановлених ГПК й іншими законодавчими актами про судочинстві господарські суди судових постанов, і актів тих органів;
 • сприяння становленню й удосконаленню партнерських ділових відносин, формуванню звичаїв і етики ділового обороту;
 • зміцнення авторитету судової влади.

стадією процесу

>1)возбуждение справи в самісінький господарському суді;

 • >2)подготовка справи до судового розгляду;
 • >3)разрешение суперечок у засіданні господарського суду;
 • >4)производство у господарському суді апеляційної інстанції;
 • >5)производство у касаційній інстанції;
 • >6)производство з розгляду судових актів у порядку нагляду;
 • >7)производство про відновлення справ за нововідкриті обставини;
 • >8)исполнительное виробництво господарські суди.

У багатьох джерел наводяться інші класифікації стадій, проте самевосьмизвенная структура, на погляд, є найповнішої б і відбиває специфіку господарського процесу.

Необхідно розмежовувати три основних поняття: «господарський процес», «господарське процесуальне право», «наука господарського процесуального права». Господарський процес — це система юридичних дій господарського суду й інших зацікавлених осіб, врегульованих нормами господарського процесуального права, з приводу вирішення справ,отнесенних до ведення господарських судів.Хозяйственное процесуальне право — це сукупність юридичних норм, регулюючих господарський процес. Наука господарського процесуального права — система знання господарському процесуальному право і деяких інші питання.

Слід також сказати розмежовувати поняття науки господарського процесу господарський процес як навчальну дисципліну. Господарський процес як навчальна дисципліна вивчає, передусім, чинне господарське процесуальне право, його й інститути. Об’єктом вивчення є також концепції, правові погляди, матеріали з проблем господарського процесу, накопичені правової наукою.

Наука господарського процесуального права вивчає судову і соціальну практику, пов’язану з функціонуванням суду, ефективність дії норм господарського процесуального права.Исследуются також іноземне законодавство ще й практика функціонування господарської юрисдикції там. Проведеннясравнительно-правових досліджень з господарському процесу полегшується подібністю термінології і основних інститутів господарського процесуального правничий та громадянського процесуального права. Наукою господарського процесуального права вивчаються якихось інших форм захисту цивільних правий і діяльності органів громадянської юрисдикції.

3 стр., 1039 слов

Принципи Спадкового права. — Принципи спадкового права. ...

... університет Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Кафедра: Кафедра цивільного, господарського права і процесу Реферат з дисципліни «Спадкове право та нотар. процес в Україні» на тему «Значення ... принципи спадкового права, предметом регулятивного впливу яких виступають окремі види спадкових правовідносин чи окремі інститути спадкового права, в тому числі інституційні принципи ...

Виникнення господарського процесу у нашій країні як самостійної галузі правосуддя можна зарахувати до першій половині ХІХ ст., як у Російської імперії було створено спеціальні суди для розв’язання комерційних суперечок як органи з розгляду торгових оборотів і вексельних справ України та справ про торгової неспроможності. Після Жовтневої революції судова систему було ліквідовано, й лише у 20-ті роки XX в. під час новою економічною політики у рамках загальної судової системи діяли арбітражні комісії, до підсудності яких ставилися справи з суперечкам між державними підприємствами і установами.

У 1931 р. у СРСР була створена система органів державного арбітражу, до якої належали державний і відомчий арбітражі. Основне завдання цих органів полягало у вирішенні майнові суперечки між установами, підприємствами і міжнародними організаціями соціалістичного господарства за цілях забезпечення договірної та планової дисципліни іхозрасчета.

У 1960 р. було затверджене Положення про Державному арбітражі при Раді Міністрів СРСР, а 1974 р. Держарбітраж СРСР перетворений на союзно-республіканський орган. З 1977 р. арбітраж є конституційною органом, а 1979 р. прийнято нове Становище і розроблено Правила розгляду господарських спорів відповідно до Законом «Про Державному арбітражі у СРСР».

У листопаді 1998 р.Парламентом Республіки Білорусь у було прийнято два документи, регулюючі та котрі закріплюють правові основи та принципи здійсненняхозяйственно-процессуальной діяльності. Новий Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь у і закон «Про господарські суди Республіка Білорусь» стали результатом послідовного проведення судово-правової реформи, у Республіці Білорусь.

22 червня 2004 р. внесли зміни в діючий Господарський процесуальний кодекс. Нова редакція ГПК почала працювати 6 березня 2005 р., і з 1 листопада 2007 р. утратив чинність Закон «Про господарські суди Республіка Білорусь».

Принципи господарського процесуального права

У науці під принципами зазвичай розуміються основні початку, ключові ідеї.

Право як система загальнообов’язкових норм, встановлених і забезпечуваних державою, також грунтується за принципами.

>Хозяйственное процесуальне право має принципи, які висловлюють сутність господарського процесу. У цих засадах концентруються погляди законодавця на характері і зміст господарського судочинства.

Принципи господарського права є систему взаємопов’язаних компонент. Кожен принцип самостійний, але водночас він діють лише у системі принципів господарського процесу.

Принципи господарського процесуального права, як та організаційні принципи взагалі, мають значення як для правозастосовчої, але й нормотворчої діяльності. Відступ від принципів господарського процесуального права призводить до винесенню незаконних рішень.

3 стр., 1004 слов

Принципи кримінального права

... принципи кримінального права як основні напрямки та базисні положення кримінального права, регламентованість порядку їх застосування в законодавстві, визначення основних понять, виявлення взаємозв'язку принципів. Проблемі вивчення принципів кримінального права ... припустимо лише за умови суворого дотримання прав людини. У цьому особливу роль відіграють принципи кримінального права. Кримінальний ...

Ведучи мову про принципах, треба сказати, що у юридичної науці існують різні погляди їх систему. Тому можливі різні підстави їхнього класифікації, наприклад:

 • >1)по функціональному ознакою;
 • >2)сфере дії;
 • >3)правовому джерелу, у якому закріплено зміст принципу.

На рівні розвитку системи громадянської юрисдикції можна стверджувати, що принципи організації і діяльності органів громадянської юрисдикції збігаються за багатьма складовими. У цивільному і господарському процесуальному праві нині немає галузеві принципи, які переважно придбали міжгалузевий характер, діючи в усіх галузях громадянської юрисдикції. Наприклад, принцип диспозитивності характерний як громадянській процесуального, але й господарського процесуального права, і навіть конституційного судочинства, нотаріального виробництва, виконавчого виробництва. Це ж належить до принципів змагальності і рівноправності сторін. Схожість засад громадянського і господарського процесів можна пояснити значним подібністю господарської процесуальної й громадянським процесуальної форм, єдністю основних почав діяльності всіх органів судової влади.

Принципи господарського процесу можна розділити по сфері дії:

 • >1)на загальправові, присутні у всіх без винятку галузях права (наприклад, принцип законності);
 • >2)межотраслевие,закрепленние в нормах кількох галузей права, зазвичай, близьких характером (наприклад, гласність судового розгляду);
 • >3)отраслевие, що закріплені в нормах лише одним конкретним галузі права.

Принципи теж можна класифікувати на конституційні ізакрепленние в галузевому законодавстві. Слід сказати розширення числа конституційних принципів: це найважливіші принципи міжгалузевого характеру, мають особливе політико-правове значення. Через значення судової влади ці найважливіші початку її функціонування безпосередньо закріплені у Конституції Республіки Білорусь у. До до їх числа ставляться: здійснення правосуддя лише судом; незалежність суддів; гласність судового розгляду; змагальність і рівноправність сторін.

По функціональному ознакою принципи господарського процесу поділяються:

 • >1)насудоустройственние (наприклад, здійснення правосуддя лише судом, гласність судового розгляди та ін.);
 • >2)судопроизводственние (це рівноправність сторін;
 • декларація про юридичну допомогу).

Глава 2 ГПК містить перелік принципів судочинства у господарському суді. Слід сказати, що основу більшості цих принципів становлять становища,закрепленние у розділі 6 Конституції Республіки Білорусь у.

принцип законності

здійснення правосуддя у господарському судочинстві лише господарський суд.