Судовий захист прав споживачів

Конституция Украины передает право кожаного ублюдка, а также людей земли, без масс, на жестокое обращение в суде с целью изъятия их прав и на юридическую помощь. Таке право не може бути обмежене за жодних обставин (ст. 64 Конституції).

Waters power Ukraine dbaє на закистку жизни и здоровья гигантов, вслед за удовлетворением продуктов жратвы, побочного, виробнично-технического назначения, которые с предоставленными услугами. Основним параметром таких продуктів та послуг названо їхню якість (ст. 16 Конституції).

Особливе місце належить судовому захистові прав споживачів. Відповідно до Закону судовий захист споживчих прав громадян здійснюється через звернення споживачів до судів загальної юрисдикції та з позовами про захист прав на:

 • безпечну та якісну продукцію;
 • повну, достовірну та прозору споживчу інформацію;
 • відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, заподіяної споживанням неякісної продукції або наданням неповної чи оманливої інформації, що перешкодило використанню продукції за її призначенням;
 • відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої внаслідок споживання неякісної або небезпечної продукції, отриманням неякісних послуг (зокрема й недоброзичливим ставленням персоналу), бездіяльністю державних і самоврядних органів захисту прав споживачів;
 • на вчасне, достатнє й об’єктивне реагування державних та самоврядних органів (організацій) на виявлені / заявлені факти порушення споживчих прав.

Судовий захист споживчих прав здійснюється зазвичай в індивідуальній формі, тобто завдяки поновленню в правах позивача (співпозивача), що є безпосереднім споживачем продукції чи послуг або відшкодування збитків, заподіяних порушенням прав суб’єкта.

Водночас судовий захист тісно пов’язаний з іншими формами захисту. Зокрема, існує обґрунтований погляд {Молчанов), що моментом виникнення спору про право, а отже, розгляду в межах судового провадження, є відмова продавця (виконавця послуг) замінити товар (зменшити його ціну, відшкодувати збитки).

Я буду смотреть на первую линию уважения к безпосредственному вызову захвата корабля права на жизнь с самопровозглашенным как без ущерба для продавца или виробника несоответствующей продукции. Це не підтверджується судовою практикою в справах про захист прав споживачів, оскільки українські суди, вирішуючи справи, керуються конституційним положенням про підсудність їм спорів щодо всіх правовідносин, котрі виникають у суспільному житті, — згідно з тлумаченням Конституційного Суду України {рішення в справі за зверненням жителів міста Жовті Води щодо офіційного тлумачення статей 55, 64,124 Конституції України).

3 стр., 1151 слов

Види суб’єктів господарського права

... господарського права виступають його права, захист яких гарантує держава. Права суб’єктів визначаються господарським законодавством залежно від їх видів: права ... замовленнями, іншими договорами; забезпечувати необхідну якість продукції, послуг, робіт; вести бухгалтерський облік (самостійні ... конкуренції, інших порушень антимонопольного законодавства, прав та інтересів споживачів, будь-яких інших осіб. ...

Однак такий розрив природних зв’язків вказаних форм захисту призводить до уникнення досудового (альтернативного) розв’язання спору про право, що негативно позначається на термінах розгляду щодо захисту споживчих прав, формування одноманітної доброї практики розгляду їх.

Непоодинокі судові справи стосуються оскарження дій і бездіяльності органів та організації державного захисту прав споживачів (адміністрування споживчих відносин) щодо забезпечення належної якості продукції та послуг на момент продажу (надання).

Загалом практика вирішення справ про захист прав споживачів досить одноманітна та не надто поширена, що зумовлено низкою чинників:

 • недостатньо динамічний розвиток законодавства про захист прав споживачів;
 • загалом правильне застосування судами першої інстанції законодавства щодо споживчих прав;
 • значна реальна тривалість розгляду справ у судовій системі України з формальним дотриманням термінів вирішення справ, що, однак, нівелюється складною системою оскарження та виконання судових рішень;
 • правова необізнаність населення, зокрема й брак достатньої підтримки освітніх і роз’яснювальних заходів у царині споживчих прав;
 • істотна кінцева вартість юридичних послугу справах про захист прав споживачів, недостатній розвиток інститутів правової допомоги населенню.

В результате этих обстоятельств судебная власть защищает права тех, кто живет не в нужном месте в правовой системе преференций, чтобы гарантировать права оставшихся в живых, как они были введены законодательством. Развитие такой ситуации требует анализа отчета о практике обращения в суды Украины соответствующего законодательства на предмет возникновения некоторых проблем правового застоя.

Управляющий судом прав на жизнь в настроении предстать перед судами иностранной юрисдикции в порядке позиционного устройства, которое, как правило, находится в индивидуальной форме. Суди в переважній більшості випадків відмовляються приймати до розгляду позовні заяви щодо захисту прав невизначеного кола суб’єктів, що є нормальною практикою за розгляду споживчих справ у зарубіжних країнах і дає змогу суттєво заощадити судовий ресурс.

Судовий захист прав споживачів не посідає належне йому вагоме місце в системі правових засобів захисту прав споживачів через низку чинників, а саме недостатньо динамічний розвиток законодавства про захист прав споживачів; значну тривалість розгляду справ; труднощі виконання судових рішень; правову необізнаність населення; істотну кінцеву вартість юридичних послуг.

Категоріями справ щодо захисту прав споживачів є:

1) відшкодування збитків, заміна побутової техніки;

2) відшкодування збитків, заміна автомобілів;

3) відшкодування збитків, заподіяних наданням неякісних послуг, зокрема з договорів перевезення;

4) відшкодування збитків, заподіяних постачанням комунальних послуг неналежної якості;

3 стр., 1155 слов

Судовий захист прав споживачів (2)

... йроз'яснювальнихзаходів уцариніспоживчих прав; істотнакінцевавартістьюридичнихпослугусправах про захист правспоживачів,недостатнійрозвитокінститутівправовоїдопомогинаселенню. >Внаслідок такихобставинсудовий захист правспоживачів ... до судновогозахистусвоїх правєнаслідкомтривалихтермініврозгляду справ,порушеннястроківпризначення справ дорозгляду тавласнерозгляду, щоспостережено вблизько ...

5) справи за скаргами (адміністративними позовами) проти органів державної влади й місцевого самоврядування стосовно захисту справ споживачів.

Большинство споров между надзирателями вызвали вимоги из-за введения морального шкоди, но судьи были очень довольны, однако они снизили сумму видшкодування.

Основними проблемами в суддівському правозастосуванні за розв’язання споживчих спорів є встановлення реальних правовідносин та належного нормативно-правового регулювання, зокрема й спеціального, що має застосовуватися до спірних правовідносин; розширення випадків присудження моральної шкоди всупереч передбаченим законодавством обставинам та довільне встановлення й обмеження її розміру; помилкове встановлення відповідача в справі; недостатня оцінка матеріалів справи та поверхове встановлення формальної істини, що призводить до упущення судами істотних обставин, помилкового встановлення правосуб’єктності сторін.

Набуття чинності новою редакцією закону «Про захист прав споживачів» спричинило структурні зміни в складі судового розгляду споживчих конфліктів — поширення справ, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих повідомленням недостовірної або неповної споживчої інформації, що позбавило покупця можливості використовувати товар відповідно до його цільового призначення або з належною за придбання метою. Проблемним є застосування в суді Закону щодо дистанційних контрактів, оскільки це вимагатиме від суддів спеціальних знань у галузі техніки та передання інформації й застосування відповідних експертиз, а отже, віддалення винесення остаточного рішення в споживчих справах. Враховуючи розширення споживчого законодавства поза норми Закону, особливе місце займають справи проти органів місцевого самоврядування та державної влади, що встановлюють критерії й умови надання послуг (продажу товарів).

Такі спори розглядають у порядку адміністративного судочинства, однак суди повинні враховувати їх при вирішенні в подальшому справ щодо відповідальності виробників товарів (послуг) та відшкодування збитків, заподіяних нечесною практикою.

Судебный приказ об изъятии своих прав с помощью поляков в том, что они довольны позой об удовлетворении своих вимогов перед судом. Споживач не зобов’язаний звертатися з претензією – це його право. Предварительную процедуру можно визуализировать посредством самопроизвольного переноса с помощью спонкання, самостоятельно регулирующих находящиеся между собой сверхсхемы. Вин позволяет Швидко возобновить права на уникальный корабль тяганини.

Для живого человека допустимо провозглашение морального порядка суда.

Чинне споживче та процесуальне законодавство не містить суттєвих правових перепон у доступі до правосуддя щодо захисту прав споживачів, однак створює певні проблеми, зокрема для встановлення моменту виникнення спору про право, а отже — виникнення підстави звернення до суду. Там не менш наявні численні фактори соціального, економічного та гуманітарного характеру, серед яких:

 • низька правова культура громадян;
 • брак інформації про слухання справи, порядок її ведення та комфортних умов перебування в суді;
 • режим роботи суду збігається з режимом роботи більшості підприємств;
 • недостатнє фінансування судів призводить до того, що канцелярські витрати на порушення законодавства відшкодовують за рахунок громадян;
 • порушення законодавчих вимог щодо звільнення від сплати державного мита.

Негативне ставлення споживачів до судового захисту своїх прав є наслідком тривалих термінів розгляду справи, порушення строків призначення справи до розгляду та власне розгляду, що спостережено в близько 20% справ; а також невеликих сум відшкодування збитків, суттєве зменшення обсягу моральної шкоди, присуджуваної до відшкодування; складнощами виконання судових рішень.

7 стр., 3089 слов

Адміністративне право

... друга — розгляд справи, тобто встановлення й дослідження фактичних обставин; третя — ухвалення рішення; виконання рішення; його оскарження. Провадження у справах про адміністративні правопорушення ... нажмите CTRL+Enter Академія Муніципального Управління Економічний факультет Кафедра правознавства Реферат На тему: “Адміністративне право” Підготував: Студент економічного Факультету Групи ОА-1 Чернишов ...

У результаті зазначеного вище частка споживчих справ, за даними судової статистики, надзвичайно мала й становить близько 0,5 % цивільних справ, що їх розглядають суди України за рік.

В условиях стагнации положений украинского закона «О захвате прав выживших» продукты питания производились в результате нарушения прав выживших. Вирішую цену на продукты питания, следуют статьи 617, 1209 ЦК Украины, предусмотренные законом, а также договорённостями, которые могли быть даны для предоставления информации по важным причинам.

Статтею 4 Закону передбачено обов’язки споживача користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватись умов, встановлених виробником товару в експлуатаційній документації, застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Статьей 16 закона возложена основная ответственность за продукцию Skoda, бракованную продукцию или продукцию ненадежного качества. Слід мати на увазі, що десятирічний строк, протягом якого споживач має право вимагати відшкодування шкоди, завданої товарами неви-значеного терміну служби (строку придатності), відраховується з дня реалізації товару, а не з дня його виробництва. При цьому виробник (виконавець, продавець) звільняється від відповідальності, якщо доведе, що:

1) шкоду завдано з вини споживача внаслідок порушення ним встановлених правил користування, зберігання чи транспортування продукції або дії непереборної сили,

2) він не вводив продукцію в обіг,

3) дефект у продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства або виконання обов’язкових для нього приписів державної влади.

Згідно з п. 6 ст. 10 Закону виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок непереборної сили. Положение закона должно быть принято во внимание в случае статуса питания в результате доказательств развития причин для здоровья для уничтожения сельскохозяйственного производства.

Враховуючи вказані проблеми, що виникаютьусудовомузахисті прав споживачів, варто сформулювати такі рекомендації для різних суб’єктів аналізованого процесу:

1. Для полировки сутты я стану обладателем прав тех, кто живет в судах. Зокрема, варто безпосередньо в Законі передбачити можливість колективних та абсолютних позовів про захист прав споживачів щодо конкретного виробника (продавця, виконавця), що мають подаватися та підтримуватися в судах громадськими організаціями й державними органами із захисту прав споживачів, тобто узаконити публічні позови в споживчих справах. Враховуючи недостатньо поширену практику діяльності споживчих товариств та асоціацій в інтересах окремих громадян, зусилля таких громадських організацій варто зосередити на вказаних публічних позовах, водночас щодо індивідуальних випадків — обмежитися наданням консультативної допомоги та безоплатних послуг населенню щодо представництва інтересів.

15 стр., 7243 слов

Право власності юридичних осіб

... області, райони міста). Закон України “Про власність” серед суб’єктів права власності визнає народ України, який здійснює належне йому право власності через Верховну Раду України, а також через місцеві ... або державі в цілому. Абсолютний характер права власності Коло суб’єктів права власності практично необмежене. Власниками відповідно до Закону України ”Про власність” станом на 19.09.2000р. можуть ...

Слід розглянути можливість поширення наказового провадження на справи про захист прав споживачів, що має відбивати принцип презумпції вини виробника (продавця), що в останній редакції закону «Про захист прав споживачів» серйозно втратив позиції, оскільки тягар доведення заподіяної шкоди фактично перекладено на позивача в справі. Проверка очевидности может быть заменена продуктом, отличием от него, визиткой контракта с последним пыльным способом только спростити корабль.

Обов’язковим є запровадження системи спрощеного розгляду споживчих справ, а саме більш стиснутою в строках можливістю винесення рішення без присутності сторін на етапі попереднього розгляду справи, визначення певних доказів як обов’язкових для конкретних видів правовідносин (надання товарів/послуг), спрощення процесу доказування.

Враховуючи непоодинокі випадки звернення до суду з вимогами замінити товар, відремонтувати його або повернути кошти, слід узаконити обов’язковий досудовий порядок врегулювання споживчого спору шляхом направлення та розгляду відповідних претензій (заяв) безпосередньо виробником (продавцем) товару (послуги).

В противном случае сила животной жизни с вимогами спит после того, как дневниковые отчеты были переданы счастливому скару. Обов’язковими за такої процедури є відповідь виробника (продавця) та претензійні вимоги, відсутність чого даватиме право здійснити стягнення в обов’язковому порядку.

Поэтому я должен отбросить некоторые недостатки в материальном и правовом регулировании прав выживших, чтобы дать кораблю возможность предполагать плохое питание и несоответствия. Серед таких питань:

 • визначити суб’єкта здійснення експертизи технічно складних товаріві порядку призначення (засад здійснення) та проведення такої експертизи, а так само й правовий статус експерта в галузі захисту правспоживачів;
 • закріпити правові підстави для з’ясування питання про оцінку істотного недоліку, якого взагалі не можна усунути;
 • а також вади, що можебути усунута, однак проявляється знову, але на її усунення необхідноменше вказаного законом терміну;
 • визначити критерії оцінки істотного недоліку, який робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором, особливо за умови укладеннядоговору в усній формі, на відстані та поза торговельними й офіснимиприміщеннями;

— – внести суттєві зміни в порядок формування обмінного фонду, разомз порядком створення обмінного фонду, параметрами кількості табезпосереднього асортименту товарів, наявних в обмінному фонді, правовими засадами надання права тимчасового користування об’єктами обмінного фонду особами, що вимагають ремонту придбаного товару.

4 стр., 1677 слов

Поняття та види речових прав за законодавством України

..5 1.1 Об ¢ єктивне та суб ¢ єктивне речове право…………………………………5 1.2 Поняття та ознаки речового права……………………… ……………….8, Розділ ІІ. Основні види речових прав за законодавством України………..11 2.1 Речове право на своє ...

2. Безпосередно в системе судебного изъятия прав в судах четко следуют сроки экспертизы прав, передаваемых имущественным процессуальным законодательством. Неприпустимі вимоги продокази сплати державного мита в споживчих справах, у зв’язку з цим слід ураховувати, що до споживчих справ необхідно відносити не лише спори, на які безпосередньо поширює свою дію закон «Про захист прав споживачів», але й інші більш спеціалізовані нормативні акти.

Суддям слід докладати максимальних адекватних зусиль, однак без шкоди ефективності й оперативності розгляду справи, для визначення суттєвих обставин, встановлення фактів, що мають істотне значення для винесення рішення, — це необхідна передумова встановлення реальних правовідносин та належного нормативно-правового регулювання в справі.

Цинным є досвид обозначення, что проведение окремих взглядов на экзамены по правой стороне, важнейший моральный приз шкоди. Судам слід визнати допустимість довідок і свідчень фахівців, що, однак, не мають статусу експерта, для вирішення спірних фактичних питань, а також направлення судом запитів до спеціалізованих споживчих інституції та наукових установ з метою з’ясування змісту нормативних приписів споживчого законодавства.

Судьи в процессе приобретения прав тех, кто выжил в суде, не лишаются роли арбитра, а, скорее, становятся посредниками и принимают спор, достигнутый сторонами, устраивая, чтобы он понравился миру.

Перспективним є введення інституту судового психолога, що є незалежним експертом та може визначити дійсний стан позивача (пост-раждалого) та сприяти визначенню реального обсягу моральної шкоди. Порядок недопустимой практики значительного изменения образа мыслей о моральном избиении в умах иногородних умы жизни в масштабах страны.

Слід особливо наголосити на ролі Верховного Суду України в судовому захисті споживчих справ та висловити побажання якнайскоріше офіційно узагальнити практику застосування судами споживчого законодавства та висвітлення позиції Верховного Суду щодо нових споживчих відносин, зокрема відносин з товарного (споживчого) кредитування, справ, що стосуються надання споживчої інформації, періодичного публікування позицій і роз’яснень Верховного Суду України зі спірних питань застосування споживчого законодавства.

3. Для споживачів при зверненні по судовий захист своїх прав надзвичайно важлива якщо не відповідна базова правова освіта, то хоча б обізнаність щодо практичних основ ведення процесу, зокрема подання позовів та надання доказів, висвітлення фактів у судовому провадженні. З цією метою слід активізувати роботу місцевих органів самоврядування та виконавчої влади щодо роз’яснення громадянам положень споживчого права, видання освітніх матеріалів, надання безкоштовних консультацій та допомоги в судовому захисті прав.

Те, кто будет жить с нами, будут очень уважительно относиться к спасению товаров и услуг, с уважением относясь к сохранению доказательств того, что я возьму товары на один час гарантийного срока для самых богатых, поскольку этот срок не был установлен. — линия.

У будь-якому разі споживачам важливо займати активну й ініціативну позицію в обстоюванні своїх споживчих прав, реалізовувати надані юридичні можливості на етапі досудового владнання конфлікту з виробником (продавцем) товару. Он уклонился, чтобы не допустить неподготовленного и непрофессионального зверя в суд с предложениями, как будто у них не было возможности отстоять свои права в судебном постановлении.

20 стр., 9859 слов

Особливості джерел трудового права України

... на даному шляху не виникатиме. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1 Поняття джерел Трудового права України та їх класифікація Суспільні відносини, повязані з використанням праці, вимагають належного ... характер. Як соціальне право воно є сукупністю правил соціального захисту людей, що визначаються матеріальним достатком суспільства. Тому джерела трудового права України можна визначити як ...

Водночас необхідно створити відповідні прецеденти в наданні споживчої інформації, для чого споживачі повинні вимагати якомога повнішого висвітлення всіх споживчих властивостей товару в момент його продажу або надання послуги, вимагати відомостей про виробника, продавця продукції, склад харчових продуктів, наявність небезпечних або речовин, що потребують спеціальних поводження чи знань. Злодеяния проскальзывали согласно административному заджисту, а затем — пока не судили по видмов и надати, об’ктивну, интуиции и сообразительности.

Варто расширяет практику заключения письменных контрактов на продажу многих товаров, которые могут быть небезопасными, могут быть конструктивными, техническими, функциональными и специальными по случаю, а также по факту цены.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про захист прав споживачів» (у редакції Закону №3161-IV від 01.12.2005).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

3. Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 12 апреля 1996 г. «О практике рассмотрения гражданских запросов после позирования в защиту прав людей, которые живут с нами».

4. Цивільний кодекс України № 435-15 від 16 січня 2007.

5. Блохина О.Ю. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел о защите прав потребителей. –Тверь, 1999.

6. Молчанов Р. Квазіспоживач і квазіпозивач // Юридичний журнал. -2003. — № 4.

7. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручник / Штефан М.Й. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2005.