Судовий захист прав споживачів (2)

>Конституція Українипередбачає право шкірного громадянина, атакожіноземців таосіб безгромадянства назвернення до судущодозахистусвоїх прав та направовудопомогу.Таке право неможе бутиобмежене за жаднихобставин (ст. 64Конституції).Водночас держава Українадбає про захист життя таздоров’яїїгромадян,зокрема і заспоживанняпродукціїхарчового,побутового,виробничо-технічногопризначення та принаданніпослуг.Основним параметром такихпродуктів тапослуг названоїхнюякість (ст. 16Конституції).

>Особливемісценалежить судновомузахистові правспоживачів.Відповідно до Законусудовий захистспоживчих правгромадянздійснюється череззверненняспоживачів досудівзагальноїюрисдикції та ізпозовами про захист прав на:

 • безпечну таякіснупродукцію;
 • повну,достовірну тапрозоруспоживчуінформацію;
 • відшкодуванняматеріальної (>майнової)шкоди,заподіяноїспоживаннямнеякісноїпродукції чинаданнямнеповної чиоманливоїінформації, щоперешкодиловикористаннюпродукції заїїпризначенням;
 • відшкодуванняморальної (>немайнової)шкоди,завданоївнаслідокспоживаннянеякісної чинебезпечноїпродукції,отриманнямнеякіснихпослуг (>зокрема інедоброзичливимставленням персоналу),бездіяльністюдержавних йсамовряднихорганівзахисту правспоживачів;
 • навчасне,достатнє іоб’єктивнереагуваннядержавних тасамовряднихорганів (>організацій) навиявлені /заявленіфактипорушенняспоживчих прав.

>Судовий захистспоживчих правздійснюєтьсязазвичай віндивідуальнійформі,тобтозавдякипоновленню правпозивача (>співпозивача), щоєбезпосереднімспоживачемпродукції чипослуг чивідшкодуваннязбитків,заподіянихпорушенням правсуб’єкта.

>Водночассудовий захисттіснопов’язаний ізіншими формамизахисту. В частности,існуєобґрунтованийпогляд {Молчанов), що моментомвиникнення спору про право, аотже,розгляду вмежах судновогопровадження,євідмовапродавця (>виконавцяпослуг)замінити товар (>зменшити йогоціну,відшкодуватизбитки).

Зогляду нацеслідзважати набезпосереднійзв’язок судновогозахистуспоживчих прав ізсамозахистом якбезпосереднімпред’явленнямпретензій допродавця чи виробниканеякісноїпродукції. Це непідтверджуєтьсясудовоюпрактикою всправах про захист правспоживачів,оскільки укра-їнські суди,вирішуючи справ,керуютьсяконституційнимположенням пропідсудністьїмспорівщодо всіхправовідносин, яківиникають усуспільномужитті, — згідно ізтлумаченнямКонституційного Суду України {>рішення всправі зазверненнямжителівмістаЖовтіВодищодоофіційноготлумачення статей 55, 64,124Конституції України).

6 стр., 2671 слов

Судовий захист прав споживачів

... перепон у доступі до правосуддя щодо захисту прав споживачів, однак створює певні проблеми, зокрема для встановлення моменту виникнення спору про право, а отже - виникнення підстави звернення ... статей 55, 64,124 Конституції України). Однак такий розрив природних зв'язків вказаних форм захисту призводить до уникнення досудового (альтернативного) розв'язання спору про право, що негативно позначається ...

Однактакийрозривприроднихзв’язківвказаних формзахиступризводить доуникнення досудового (альтернативного)розв’язання спору про право, що негативнопозначається натермінахрозглядущодозахистуспоживчих прав,формуванняодноманітноїдоброї практикирозгляду їхнього.

>Непоодинокісудові справстосуютьсяоскарженнядій йбездіяльностіорганів таорганізації державногозахисту правспоживачів (>адмініструванняспоживчихвідносин)щодо забезпеченняналежноїякостіпродукції тапослуг на даний момент продаж (>надання).

>Загалом практикавирішеннясправ про захист правспоживачівдоситьодноманітна та ненадтопоширена, щозумовленонизкоючинників:

 • недостатньодинамічнийрозвитокзаконодавства про захист правспоживачів;
 • загаломправильнезастосування судамипершоїінстанціїзаконодавстващодоспоживчих прав;
 • значна реальнатривалістьрозглядусправ усудовійсистемі України ізформальнимдотриманнямтермініввирішеннясправ, що,однак,нівелюєтьсяскладноюсистемоюоскарження тавиконаннясудовихрішень;
 • правованеобізнаність населення,зокрема і шлюбдостатньоїпідтримкиосвітніх йроз’яснювальнихзаходів уцариніспоживчих прав;
 • істотнакінцевавартістьюридичнихпослугусправах про захист правспоживачів,недостатнійрозвитокінститутівправовоїдопомогинаселенню.

>Внаслідок такихобставинсудовий захист правспоживачів непосідаєналежневагомемісце всистеміправовихзасобів ззахисту правспоживачів, якуйомувідведено згідно ззаконодавством.Поліпшеннятакоїситуаціїпотребуєдокладногоаналізу практикизастосування судами Українивідповідногозаконодавствазадлявиявлення окремих проблемправозастосування.

>Судовий захист правспоживачівздійснюється шляхомзверненняспоживачів досудівзагальноїюрисдикції в порядкупозовногопровадження та, як правило, віндивідуальнійформі.Суди впереважнійбільшостівипадківвідмовляютьсяприймати дорозглядупозовні заявищодозахисту правневизначеного коласуб’єктів, щоєнормальноюпрактикою зарозглядуспоживчихсправ узарубіжнихкраїнах йдаєзмогусуттєвозаощадитисудовий ресурс.

>Судовий захист правспоживачів непосідаєналежнейомувагомемісце всистеміправовихзасобівзахисту правспоживачів через низкучинників, асаменедостатньодинамічнийрозвитокзаконодавства про захист правспоживачів;значнутривалістьрозглядусправ;труднощівиконаннясудовихрішень;правовунеобізнаність населення;істотнукінцевувартістьюридичнихпослуг.

>Категоріямисправщодозахисту правспоживачівє:

1)відшкодуваннязбитків,замінапобутовоїтехніки;

2)відшкодуваннязбитків,замінаавтомобілів;

3)відшкодуваннязбитків,заподіянихнаданнямнеякіснихпослуг,зокрема іздоговорівперевезення;

4)відшкодуваннязбитків,заподіянихпостачаннямкомунальнихпослугненалежноїякості;

5) справ заскаргами (>адміністративнимипозовами)протиорганів державної влади і місцевого самоврядуваннястосовнозахистусправспоживачів.

>Більшістьспорівсупроводжуєтьсявимогами провідшкодуванняморальноїшкоди, щопереважнозадовольняли суди,однакзнижуючисумивідшкодування.

41 стр., 20305 слов

Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

... 10. 11. 1994 року (набула чинностi 01. 03. 1998р.) передбачається подальше удосконалення захисту прав на iнтелектуальну власнiсть для того, щоб до кiнця п'ятого року пiсля набуття ... самостiйну групу цивiльно-правових договорiв. У Росiйськiй Федерацiї ця точка зору представлена, зокрема, в роботах Є. Суханова[10] , В. Бєлова[11] . видiлив в окрему групу ...

>Основними проблемами всуддівськомуправозастосуванні зарозв’язанняспоживчихспорівєвстановленняреальнихправовідносин таналежного нормативно-правовогорегулювання,зокрема іспеціального, щомаєзастосовуватися доспірнихправовідносин;розширеннявипадківприсудженняморальноїшкодивсуперечпередбаченимзаконодавствомобставинам тадовільневстановлення іобмеженняїїрозміру;помилковевстановленнявідповідача всправі;недостатняоцінкаматеріалів справ таповерховевстановленняформальної істини, щопризводить доупущення судамиістотнихобставин,помилковоговстановленняправосуб’єктностісторін.

>Набуттячинностіновоюредакцією закону «Про захист правспоживачів»спричинилоструктурнізміни вскладі судновогорозглядуспоживчихконфліктів -поширеннясправ,пов’язаних ізвідшкодуваннямзбитків,завданихповідомленнямнедостовірної чинеповноїспоживчоїінформації, щопозбавилопокупцяможливостівикористовувати товарвідповідно до йогоцільовогопризначення чи ізналежною запридбанняметою.Проблемнимєзастосування всуді Законущододистанційнихконтрактів,оскількицевимагатиме відсуддівспеціальних знань угалузітехніки тапереданняінформації ізастосуваннявідповіднихекспертиз, аотже,віддаленнявинесення залишковогорішення вспоживчихсправах.Враховуючирозширенняспоживчогозаконодавства позанорми Закону,особливемісцезаймають справпротиорганів місцевого самоврядування та державної влади, щовстановлюютькритерії іумовинаданняпослуг (продажтоварів).Такіспорирозглядають у порядкуадміністративногосудочинства,однак судиповиннівраховувати їхнього привирішенні вподальшомусправщодовідповідальностівиробниківтоварів (>послуг) тавідшкодуваннязбитків,заподіянихнечесноюпрактикою.

>Судовий порядокзахистусвоїх правспоживачамиполягає до того, щоспоживачзвертається ізпозовом прозадоволеннясвоїхвимог до суду.Споживач незобов’язанийзвертатися ізпретензією –це його право.Досудовий порядокрозглядувимогспоживачапередбачений ізметоюспонуканнясторонисамостійноврегулюватисуперечки, щовиниклиміж ними.Віндозволяєшвидкопоновитипорушене право тауникнутисудовоїтяганини.

Длявимогспоживачавідносновідшкодуванняморальноїшкодизастосовуєтьсявиключносудовий порядок їхньогопред’явлення.

>Чиннеспоживче тапроцесуальнезаконодавство неміститьсуттєвихправовихперепон удоступі доправосуддящодозахисту правспоживачів,однакстворюєпевніпроблеми,зокрема длявстановлення моментувиникнення спору про право, аотже -виникненняпідставизвернення до суду. Там неменшнаявнічисленніфакторисоціального,економічного тагуманітарного характеру,серед які:

 • низька правова культурагромадян;
 • шлюбінформації прослухання справ, порядокїїведення такомфортних умівперебування всуді;
 • режим роботи судузбігається із режимом роботибільшостіпідприємств;
 • недостатнєфінансуваннясудівпризводить доти, щоканцелярськівитрати напорушеннязаконодавствавідшкодовують зарахунокгромадян;
 • порушеннязаконодавчихвимогщодозвільнення відсплати державногомита.

>Негативнеставленняспоживачів до судновогозахистусвоїх правєнаслідкомтривалихтермініврозгляду справ,порушеннястроківпризначення справ дорозгляду тавласнерозгляду, щоспостережено вблизько 20%справ; атакож невеликих торбвідшкодуваннязбитків,суттєвезменшенняобсягуморальноїшкоди,присуджуваної довідшкодування;складнощамивиконаннясудовихрішень.

22 стр., 10719 слов

Анализ качества мяса и мясных товаров

... товаров; Определить показатели качества мяса, мясных товаров; Изучить правила приемки и технику продажи мяса и мясных товаров. Объектом дипломной работы является мясо и мясные товары. Предмет — ассортимент и качество мяса и мясных товаров. Структура работы ...

Урезультаті зазначеноговищечасткаспоживчихсправ, заданимисудової статистики,надзвичайно мала істановитьблизько 0,5 %цивільнихсправ, що їхнірозглядають суди України зарік.

Призастосуванняположень закону України «Про захист правспоживачів»певніскладнощівикликає запитаннящодопідставзвільнення відвідповідальності запорушення правспоживачів.Вирішуючице запитання,слідкеруватисястаттями 617, 1209 ЦК України,положеннями Закону, атакожумовами договору,якимиможе бути передбаченепідстави длязвільнення відвідповідальності.

>Статтею 4 Закону передбаченеобов’язкиспоживачакористуватися товаром згідно із йогоцільовимпризначенням тадотримуватись умів,встановленихвиробником товару вексплуатаційнійдокументації,застосовуватипередбаченівиробником втоварізасоби безпеки іздотриманнямпередбаченихексплуатаційноюдокументацієюспеціальних правил, аразівідсутності такихдокументації -дотримуватисязвичайнихрозумнихзаходів безпеки,встановлених длятоварів такого роду.

>Статтею 16 Закону передбаченемайнову відповідальність за шкоду,завданудефектноюпродукцією чипродукцієюненалежноїякості.Слід матір наувазі, щодесятирічний рядків,протягомякогоспоживачмає правовимагативідшкодуванняшкоди,завданої товараминеви-значеноготермінуслужби (рядокпридатності),відраховується із дняреалізації товару, а чи не із дня йоговиробництва. При цьомувиробник (>виконавець,продавець)звільняється відвідповідальності,якщодоведе, що:

1) шкодузавдано із звинувачуйспоживачавнаслідокпорушення нимвстановлених правилкористування,зберігання читранспортуванняпродукції чи діїнепереборноїсили,

2)він невводивпродукцію вобіг,

3) дефект упродукціївиниквнаслідокдодержаннявиробникомвимогзаконодавства чивиконанняобов’язкових дляньогоприписів державної влади.

>Згідно із п. 6 ст. 10 Законувиконавець ненесевідповідальності заневиконання,простроченнявиконання чиіншененалежневиконаннязобов’язання танедоліки увиконаних роботів чинаданихпослугах,якщодоведе, що смердотівиникли із звинувачуй самогоспоживача чивнаслідокнепереборноїсили.Ціположення законуслідвраховувати приз’ясуванні запитаннящодонаявностіпідстав длязвільнення відвідповідальності запорушеннязобов’язання.

>Враховуючивказаніпроблеми, щовиникають у судновомузахисті правспоживачів, вартосформулюватитакірекомендації длярізнихсуб’єктіваналізованогопроцесу:

1. Длясуттєвогополіпшення станузахисту правспоживачів у судахпевнізмінимаютьвідбутися назаконодавчомурівні. В частности, вартобезпосередньо вЗаконіпередбачитиможливістьколективних таабсолютнихпозовів про захист правспоживачівщодо конкретного виробника (>продавця,виконавця), щомаютьподаватися тапідтримуватися до судівгромадськимиорганізаціями ідержавними органами ззахисту правспоживачів,тобтоузаконитипублічні кликни вспоживчихсправах.Враховуючинедостатньопоширену практикудіяльностіспоживчих товариств таасоціацій вінтересах окремихгромадян,зусилля такихгромадськихорганізацій вартозосередити навказанихпублічнихпозовах,водночасщодоіндивідуальнихвипадків -обмежитисянаданнямконсультативноїдопомоги табезоплатнихпослугнаселеннющодопредставництваінтересів.

>Слідрозглянутиможливістьпоширеннянаказовогопровадження на справ про захист правспоживачів, щомаєвідбивати принциппрезумпції звинувачуй виробника (>продавця), що востаннійредакції закону «Про захист правспоживачів»серйозновтративпозиції,оскількитягардоведеннязаподіяноїшкодифактичноперекладено напозивача всправі.Визнанняочевидностівимогспоживачащодозаміни товару,відшкодуваннязбитків,визнання договорунедійснимдастьзмогузначноспростити процедуру судновогозахистусправспоживачів.

3 стр., 1240 слов

Кодекс цивільного захисту України

Відповідно до Кодексу цивільного захисту громадяни України мають право на захист свого життя й здоров'я від наслідків аварій, пожеж, стихійних лих та на вимогу від Уряду України, інших органів ... єдина державна система цивільного захисту населення і територій (створена на підставі Закону України "Про правові засади цивільного захисту у 2004 році). Ситуація, що склалася на законодавчому полі, вимагала ...

>Обов’язковимєзапровадженнясистемиспрощеногорозглядуспоживчихсправ, асаме болеестиснутою в рядкахможливістювинесеннярішення безприсутностісторін наетапіпопередньогорозгляду справ,визначенняпевнихдоказів якобов’язкових дляконкретнихвидівправовідносин (>наданнятоварів/послуг),спрощенняпроцесудоказування.

>Враховуючинепоодиноківипадкизвернення до суду ізвимогамизамінити товар,відремонтувати його чиповернутикошти,слідузаконитиобов’язковийдосудовий порядокврегулюванняспоживчого спору шляхомнаправлення тарозглядувідповіднихпретензій (>заяв)безпосередньовиробником (>продавцем) товару (>послуги).Задля цого,враховуючиможливістьзвернення ізвимогамиусно,слідпередбачитиведенняжурналівскаргспоживачів.Обов’язковими затакоїпроцедуриєвідповідь виробника (>продавця) тапретензійнівимоги,відсутність чогодаватиме правоздійснитистягнення вобов’язковому порядку.

>Зрештою,слідусунутиокремінедоліки вматеріально-правовомурегулюваннізахисту правспоживачів, щодастьзмогузняти низкупитань танедоречностей у судновомурозгляді.Серед такихпитань:

 • визначитисуб’єктаздійсненняекспертизитехнічноскладнихтоварів й порядкупризначення (засідокздійснення) тапроведеннятакоїекспертизи, а так саме іправовий статусексперта вгалузізахисту правспоживачів;
 • закріпитиправовіпідстави дляз’ясування запитання прооцінкуістотногонедоліку,якоговзагалі не можнаусунути;
 • атакожвади, щоможе бутиусунута,однакпроявляєтьсязнову, але й наїїусуненнянеобхідно меншевказаного закономтерміну;
 • визначитикритеріїоцінкиістотногонедоліку,якийробить товарсуттєвоіншим, ніж передбачене договором, особливо заумовиукладення договору вуснійформі, навідстані та позаторговельними іофіснимиприміщеннями;

— – внестисуттєвізміни до ладуформуванняобмінного фонду, разом із порядкомстворенняобмінного фонду, параметрамикількості табезпосередньогоасортиментутоварів,наявних вобмінномуфонді,правовими засідкаминадання праватимчасовогокористуванняоб’єктамиобмінного фонду особами, щовимагають ремонтупридбаного товару.

2.Безпосередньо всистемі судновогозахисту правспоживачів судамслідчіткодотримуватисятермініврозглядусправпередбаченихчиннимпроцесуальнимзаконодавством.Неприпустимівимогипродоказисплати державногомита вспоживчихсправах, у зв’язку ізцимслідураховувати, що доспоживчихсправнеобхідновідносити нелишеспори, на котрібезпосередньопоширює своюдію закон «Про захист правспоживачів», але й іінші болееспеціалізованінормативніакти.

>Суддямсліддокладатимаксимальних адекватнихзусиль,однак безшкодиефективності іоперативностірозгляду справ, длявизначеннясуттєвихобставин,встановленняфактів, щомаютьістотнезначення длявинесеннярішення, -ценеобхіднапередумовавстановленняреальнихправовідносин таналежного нормативно-правовогорегулювання всправі.

>Ціннимєдосвідпризначення тапроведення окремихвидівекспертиз успоживчихсправах,зокремастосовноприсудженняморальноїшкоди. Судамслідвизнатидопустимістьдовідок йсвідченьфахівців, що,однак, немають статусуексперта, длявирішенняспірнихфактичнихпитань, атакожнаправлення судомзапитів доспеціалізованихспоживчихінституції танауковихустанов ізметоюз’ясуваннязмістунормативнихприписівспоживчогозаконодавства.

4 стр., 1742 слов

Уповноважений верховної ради України з прав людини: статус і функціонування

... інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу. Здійснюючи свої повноваження Уповноважений Верховної Ради України з прав людини керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, ... повноваженнями у сфері контролю за судами, адміністрацією тюрем, психіатричними лікарнями та ін. Уповноважений Бундестагу у справах оборони в Німеччині виконує ...

>Судді впроцесізахисту правспоживачівслідвідігравати нелише рольарбітра, анамагатися бутимедіатором тасприятидосягненнюзгоди сторонами спору,укладеннямирової догоди.

>Перспективнимєвведенняінституту суднового психолога, щоєнезалежнимекспертом таможевизначитидійсний станпозивача (>пост-раждалого) тасприятивизначенню реальногообсягуморальноїшкоди.Поряд ізцимєнеприпустимою практиказначногозменшеннявідшкодуванняморальнихзбитків вумовахзагальногополіпшення умів життя нанаціональномурівні.

>Слід особливонаголосити наролі Верховного Суду України в судновомузахистіспоживчихсправ тависловитипобажанняякнайскорішеофіційноузагальнити практикузастосування судамиспоживчогозаконодавства тависвітленняпозиції Верховного Судущодо новихспоживчихвідносин,зокремавідносин із товарного (>споживчого)кредитування,справ, щостосуютьсянаданняспоживчоїінформації,періодичногопублікуванняпозицій йроз’яснень Верховного Суду Українизіспірнихпитаньзастосуванняспоживчогозаконодавства.

3. Дляспоживачів призверненні посудовий захистсвоїх правнадзвичайноважливаякщо невідповіднабазова правоваосвіта, тохоча бобізнаністьщодопрактичних основведенняпроцесу,зокремаподанняпозовів танаданнядоказів,висвітленняфактів у судновомупровадженні. Зцієюметоюслідактивізувати роботумісцевихорганів самоврядування тавиконавчої владищодороз’ясненнягромадянамположеньспоживчого права,виданняосвітніхматеріалів,наданнябезкоштовнихконсультацій тадопомоги в судновомузахисті прав.

>Споживачамслід бутинадзвичайноуважними заспоживаннятоварів йпослуг,уважноставитися дозбереженнядоказівпридбання та станутоварівпринаймні одну годинугарантійноготерміну наріч, чиякщотакийтермін невстановлено — рядокїїпридатності.

Убудь-якомуразіспоживачамважливозайматиактивну іініціативнупозицію вобстоюваннісвоїхспоживчих прав,реалізовувати наданііюридичніможливості наетапі досудовоговладнанняконфлікту ізвиробником (>продавцем) товару.Слід недопускатинеобгрунтованого тазайвогозвернення до суду ізпозовами,якщо не буливичерпанінаявніможливостізахистити свої права впозасудовому порядку.

>Водночаснеобхідностворитивідповідніпрецеденти внаданніспоживчоїінформації, для чогоспоживачіповиннівимагатиякомогаповнішоговисвітлення всіхспоживчихвластивостей товару в останній момент його продаж чинаданняпослуги,вимагативідомостей про виробника,продавцяпродукції, складхарчовихпродуктів,наявністьнебезпечних чиречовин, щопотребуютьспеціальнихповодження чи знань.Слідзвертатися поадміністративний захист, апотім — досудів увипадкувідмовинадатитакуповну,об’єктивну,прозору ізрозумілуінформацію.

>Вартопоширювати практикуукладанняписьмовихдоговорів продажщодотоварів, котріможуть бутинебезпечними,маютьконструктивні,технічні,функціональніособливостіповодження тавикористання, а й за фактуістотноїціни.

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про захист правспоживачів» (уредакції Закону №>3161-IV від 01.12.2005).

2.ПостановаКабінету міністрів України від 19.03.1994 року № 172 «Прореалізацію окремихположень Закону України «Про захист правспоживачів».

20 стр., 9859 слов

Особливості джерел трудового права України

... на даному шляху не виникатиме. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1 Поняття джерел Трудового права України та їх класифікація Суспільні відносини, повязані з використанням праці, вимагають належного ... характер. Як соціальне право воно є сукупністю правил соціального захисту людей, що визначаються матеріальним достатком суспільства. Тому джерела трудового права України можна визначити як ...

3.ПостановаПленуму Верховного Суду України № 5 від 12 апреля 1996 року «Про практикурозглядуцивільнихсправ запозовами про захист правспоживачів».

4.Цивільний кодекс України № 435-15 від 16 января 2007.

5. БлохінаО.Ю. Процесуальні особливості розгляду судами справ про захист споживачів. –Твер, 1999.

6. Молчанов Р.Квазіспоживач йквазіпозивач //Юридичний журнал. -2003. — № 4.

7.Цивільнепроцесуальне право України:Академічний курс:Підручник / ШтефанМ.Й. – До.:Видавничийдім «>Ін Юрі», 2005.