Право державної власності

Реферат

1.1 Поняття права державної власності

1.2 Правове регулювання інституту права державної власності

1.3 Зміст права державної власності

1.4 Об’єкти права державної власності

1.5 Порядок приватизації державної власності

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Право власності — невід’ємна частина цивільного законодавства будь-якої розвиненої держави. Право власності в будь правовій системі суспільства виступає як центральний правовий інститут. Воно юридично закріплює і регулює відносини власності як економічної категорії.

Існування людського суспільства немислимо без економічних відносин власності, які, в свою чергу, не можуть існувати в розвиненому суспільстві без їх правого закріплення. Коли економічні відносини по приналежності (присвоенности) матеріальних благ, насамперед, засобів виробництва, і в зв’язку з цим по володінню, користування і розпорядження цими благами закріплюються і охороняються правом в даному суспільстві, власність виступає в юридичному сенсі, тобто як право власності.

Тому, можна сказати, що в системі права будь-якого класового суспільства право власності є основним інститутом, що характеризує всю дану систему права.

Воно не тільки закріплює існуючу в суспільстві систему розподілу матеріальних благ, але і опосередковує юридично, поряд з іншими правовими інститутами, суспільні відносини людей в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ.

Таким чином, право власності, як центральний інститут будь-якої системи права, в тій чи іншій мірою регулює всі економічні відносини, що входять в основу суспільства.

Державна власність існує в різних країнах світу в неоднакових обсягах. У Росії історично частка державної власності була велика. Нинішній її обсяг залишається достатнім, але безліч нарікань викликають розмита структура державної власності та низький рівень управління нею.

Дана робота присвячена розгляду законодавчого та економічного регулювання інституту права державної власності. Для розкриття теми, хотілося б розглянути поняття державної власності як економічної категорії, його співвідношення з поняттям права державної власності і те, як це врегульовано законодавством на даному етапі розвитку правової системи Республіки Казахстан.

27 стр., 13140 слов

Права власності, засоби цивільно-правового захисту

... людського суспільства. Економічні відносини власності отримують юридичне закріплення у праві власності, що виникає внаслідок правового регулювання певних економічних відносин. За допомогою права держава ... правовідносини, що виникають у зв’язку з реалізацією права власності. РОЗДІЛ 1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 1.1 Поняття власності і права власності Існування людини забезпечується головним чином завдяки ...

Завдання даної курсової роботи є в наступному:

В

  • Розкрити поняття права державної власності;

В

  • Визначити зміст права державної власності;

В

  • Розкрити порядок приватизації державної власності;
  • Мета даної курсової роботи полягає у визначенні права і об’єктів державної власності.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 ПОНЯТТЯ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Державна власність як економічна категорія означає приналежність майна народу в особі обраних ним представницьких органів державної влади. З цієї точки зору право державної власності в об’єктивному розумінні являє собою сукупність правових норм, що закріплюють і охороняють належність матеріальних благ народу (населенню відповідної території) в особі обраного ним представницького органу державної влади, а також встановлюють порядок придбання, використання і відчуження державного майна.

Особливістю інституту державної власності є те, що як сукупність зазначених правових норм, інститут права державної власності охоплює не тільки норми цивільного права, але і норми інших правових галузей, також регулюють розглянуті відносини: державного, адміністративного, фінансового, земельного та ін, тобто являє собою комплексний правовий інститут. За вмістом у ньому переважають цивільно-правові норми, а визначальну роль відіграють конституційні (державно-правові) норми.

Важливо підкреслити, що суб’єктами права державної власності виступають саме відповідні державні (публічно-правові) освіти в цілому, тобто Республіка Казахстан і входять до її складу області і т. д., але не їх органи влади або управління. Останні виступають у майновому обороті від імені певного державного утворення і у відповідності зі своєю компетенцією здійснюють ті чи інші конкретні правомочності публічного власника. За змістом право державної власності не відрізняється від змісту права власності взагалі.

Що ж Щодо конкретних органів та осіб, уповноважених державним власником в порядку виступати від його імені, то їх вигляд і назву залежать від виду тих відносин, в яких вони покликані брати участь. Так, найбільш широкими повноваженнями з управління та розпорядження об’єктами державної власності розпорядженні Уряд РК.

Уряд РК вправі делегувати свої повноваження з управління та розпорядження об’єктами державної власності органам виконавчої влади.

Основними органами, що розташовують повноваженнями з управління та розпорядження об’єктами державної власності суб’єктів Республіки Казахстан, слід вважати акимів, уряд.

Що знаходиться в державної власності майно підрозділяється на дві частини. Одна частина закріплюється за державними юридичними особами — підприємствами та установами — На обмежених, але цілком самостійних речових правах господарського відання або оперативного управління. Це «розподілене» державне майно складає базу для участі цих організацій в обороті як самостійних юридичних осіб. Воно не може служити для забезпечення покриття можливих боргів держави, бо підприємства і установи як юридичні особи не відповідають своїм майном за борги заснував їх власника-держави — цим майном вони відповідають за власними боргами перед кредиторами (якщо мова не йде про казенних підприємствах та установах, де можлива додаткова відповідальність держави за їх боргами, але все одно виключається їх майнова відповідальність за боргами держави).

13 стр., 6075 слов

Право господарського відання і право оперативного управління ...

... оперативного управління суб'єктами господарювання державної форми власності. Предметом роботи є зазначені речові (майнові) права суб'єктів господарювання державної форми власності. Важливою ознакою правового положення публічної власності ... питання щодо віднесення до суб'єктів господарювання державної форми власності відкритих акціонерних товариств, частка держави у статутних фондах яких складає 100 ...

Майно, не закріплене за державними підприємствами та установами, насамперед кошти відповідного бюджету, складають державну скарбницю того чи іншого державного утворення. Це майно може бути об’єктом стягнення кредиторів держави-власника за його зобов’язаннями. Тому на першому місці і названі бюджетні кошти, які реально становлять об’єкт такого стягнення. Ці ж кошти служать джерелом додаткової (субсидіарної) відповідальності держави (публічно-правової освіти) за боргами його підприємств і установ при нестачі у них коштів для розрахунків зі своїми кредиторами.

Таким чином, управління державною власністю суб’єктів Республіки Казахстан здійснюється за допомогою реалізації ними правомочностей власників щодо розпорядження своїм майном.

1.2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ Право державної власності

Зважаючи комплексності правового інституту державної власності його правове забезпечення носить також комплексний характер. Его означає, що відповідні правові норми інкорпоровані в самі різні нормативні акти. Правове регулювання державної власності здійснюється на різних рівнях: воно може бути конституційним, законодавчим, підзаконним і навіть договірним.

Пильна конституційне увагу до власності (з перерахуванням її об’єктів) трансформувалося до теперішнього часу в общерегулірующую позицію.

На рівні законодавства питання власності зосереджені в основному в Цивільному кодексі РК (це поняття права власності, діапазон повноважень власника, питання суб’єктів права власності і участі держави у цивільних відносинах).

На підзаконному рівні приймається достатню кількість актів, що заповнюють прогалини законодавства або конкретизують його: це укази Президента, постанови Уряду.

1.3 ЗМІСТ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

В економічному сенсі власність являє собою відношення приналежності (присвоенности) матеріальних благ, що полягає у встановленні над ними такого «господарського панування», яке доз…