Право землекористування та його види (ID работы: 2805)

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30 (23.07.96), ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, с. 27.

3. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 24, с. 189.

4. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 17, с. 99.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Офіційний вісник України, 2003, № 11 (28.03.2003), с. 462.

6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Офіційний вісник України, 2003, № 11, с. 461.

7. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, с. 131.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, с. 11-22.

9. Договір про заснування Європейської Спільноти від 21.03.1957 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2003, 10, № 10.

10. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 46-47, с. 280.

11. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 36 (05.09.2003), с. 282.

12. Закон «Про концесії» вiд 16.07.1999 № 997-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 41, ст.372.

13. Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – с. 313.

14. Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 р. № 1102-IV // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 7, с. 47.

15. Закон України «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» від 24.12.1998 р. № 356-XIV // Офіційний вісник України, 1999, № 2 (29.01.99), с. 45.

16. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» № 963-IV від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 39 (26.09.2003), с. 350

17. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 41.— С.546.

18. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» від 16.09.2008 р. № 509-VI // Відомості Верховної Ради України, 2008, № 48 (28.11.2008), с. 358.

4 стр., 1742 слов

Уповноважений верховної ради України з прав людини: статус і функціонування

... правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу. Здійснюючи свої повноваження Уповноважений Верховної Ради України з прав людини керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою ...

19. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 51 (17.12.2004), с. 553.

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 03.03.2004 р. № 220 // Офіційний вісник України, 2004, № 9 (19.03.2004), с. 527.

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди земель» від 13.12.2006 р. № 1724 // Урядовий кур’єр, 2006, 12, № 242.

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі» від 25.12.1998 р. № 2073 // Урядовий кур’єр, 1999, 01, 28.01.99 № 16-17.

23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» № 2024 від 18.12.1998 р. // Офіційний вісник України, 1998, № 51 (08.01.99), ст. 189.

24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду» № 502 від 13.05.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України, 1996, № 11, ст. 326.

25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» № 284 від 19.04.1993 р. // Зібрання постанов Уряду України, 1993, № 10, с. 193.

26. Наказ Держкомзему «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» № 2 від 09.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 22 (13.06.2003), ст. 10-11.

Спеціальна література:

27. Альбощій Ю. М., Кривов В. М., Осипчук С. О. Концептуальні підходи до сталого розвитку землекористування України // Землевпорядний вісник. — 2002. — N 4. — С. 22.

28. Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 5. — С. 31.

29. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. — К.: Знання, 2005. — С. 210.

30. Андрейцев В. І. Конституційно-правові імперативи використання права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Юридичні науки. — Випуск 58. — С. 96.

31. Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // “Столиця”. — № 24(527).

– 11 – 17 червня 2004 року.

32. Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основно¬го національного багатства (Коментар до ч. 1 ст. 1 Зе¬мельного кодексу України) // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. — 2002. — № 4.

33. Бєліков О. Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови // Юридичний журнал, № 7, 2007.

34. Берлач А., Організаційно-правові проблеми становлення орендних земельних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України, 1999, № 2.

35. Бердников Є., Пастушенко П., Трансформація інституту постійного землекористування у зв’язку з прийняттям нового Земельного кодексу України // Право України, 2004, № 2.

5 стр., 2334 слов

Верховна рада україни реферат право

... следствия и суда. В соответствии с Регламентом Верховной Рады (документом о внутреннем функционировании парламента), каждый народный депутат Украины имеет право, сообразуясь с личными политическими взглядами и симпатиями, ... гражданин, имеющий право голоса, проживающий в Украине последние 10 лет перед выборами и которому исполнилось на день выборов 21 год. Выборы в Верховную Раду должны проводиться ...

36. Бойченко Я. «Земельні сервітути: правові основи, облік і оподаткування» // Строительный учет, 2008, 02, N 2

37. Бусуйок Д. В. До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю д. ю. н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26 — 27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2005. — С. 133 – 136.

38. Бусуйок Д. Способи встановлення обмежень прав на землю за законодавством України: теоретичний аспект // Юридична Україна. — 2005. — № 2. — С. 60 – 63.

39. Войтенко С. П., Володін М. О. Вітчизняні механізми територіального формування і планування землекористування через призму підготовки фахівців // Землевпорядкування. — 2001. — № 3. — С. 34.

40. Гривнак К. «Оренда землі в Україні» // Вісник податкової служби України, 2002, 09, № 33. – с. 56-57.

41. Гривнак К. «Суперфіцій як право користування чужою земельною ділянкою для забудови» // Вісник податкової служби України, 2008, 08, № 33.

42. Горбонос Ф., Павленчик Н. До питання раціонального використання земельних ресурсів // Землевпорядкування і земельний кадастр. — Вісник Львівського державного аграрного університету.2005.- 133 с.

43. Дідковська Л.І. економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері // Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.07.02 / ДУ «Ін-т економіки та прогнозування» НАН України. — К., 2006. — 20 с.

44. Дремлюга К.О. набуття права оренди земельної ділянки: правове регулювання // Університетські наукові записки, 2007, № 4, с. 276-278.

45. Добряк Д. С., Осипчук С. О., Погурельський С. П. Проблеми екологізації землекористування // Землевпорядкування. — 2001. — № 2. — С. 34.

46. Доронін Д. Орендодавець — птах вільний // Юридична газета, 2004, № 5 (17).

– с. 4-7.

47. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн../ Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, заслужений юрист України, академік УЕАН В.І. Андрейцев. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – Кн. 1. – С. 378-380.

48. Журбелюк Л., Бородкін О. У моді суперфіцій // «Правовий тиждень», № 26 -27 (152-153) 7 липня 2009 р.

49. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред. М. В. Шульги. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 63.

50. Земельне право: підручник / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. — С. 365 — 366.

51. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — С. 540.

52. Земельное право Украины: Учеб. пособие / Под ред. Погребного А. А., Каракаша И. И. — К.: Истина, 2002. — С. 423.

7 стр., 3428 слов

Конституційно-громадські (особисті) права та свободи людини та ...

... Право на невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32) також є одним із суб'єктивних прав людини, пов'язаних із гарантуванням її свободи. Винятки можуть бути передбачені лише Конституцією України. ... Конституцією України до цього виду прав належать право на життя (ст. 27), право на повагу до гідності людини (ст. 28), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на невтручання в ...

53. Земельні ділянки: об’єднання, виділення, використання. — Листівка 5 серії «Поради селянину — власнику землі». — К.: Проект підтримки приватизації землі в Україні, 2003. — С. 22.

54. Ільницька Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2001. — С. 12.

55. Кирієнко О. Земельний сервітут – це право на обмежене користування // Вісник податкової служби України, 2006, 03, № 10.

56. Кирієнко О. Підстави для припинення договору оренди земельної ділянки // Вісник податкової служби України, 2010, 05, № 18.

57. Крассов О. И. Земельное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – С. 566.

58. Кобилянський В. Оренда землі: чи потрібно посвідчувати договір нотаріально? // Юридична газета, № 1, 18 січня 2007 р.

59. Конституція України: Наук.-практ. коментар. — Харків: Право, К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — С. 69.

60. Комарницький В.М. Щодо питання про право спеціального та загального землекористування // «Вісник Запорізького юридичного інституту, № 2, 2009. – с. 14-16.

61. Коритник М.В. Удосконалення економічного механізму ефективного використання земельних ресурсів / М.В. Коритник // Економіка АПК. — 2006. — № 9. — С.87.

62. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Екоміко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні).

— Київ:Український інформаційний центр, 2001. – 386 с.

63. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян : дис… канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005.

64. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 3. – С.83-88.

65. Костяшкін І.О. Проблеми правового забезпечення права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. — 2003. — № 51. – С. 134 – 136.

66. Кулініч П.Ф. Право постійного землекористування: для кого воно постійне // Юридичний журнал, № 5, 2005.- с. 8-9.

67. Кулинич П. Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти // Земельне право України. — 2006. – № 4. — С. 34 — 37.

68. Кулинич П. Ф. Правова охорона земель / Земельне право України: Підручн. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008.– С. 353.

69. Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. — Проблема охорони ґрунтів. — К.: Урожай, 2006. — С. 55.

70. Лейба Л. В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України. — 2006.- № 4. — С. 16.

71. Лега В. Обов’язок по платі за землю та неврегульованість земельного законодавства // Юридичний журнал», № 5, 2007

72. Марусенко Р.І. Правові аспекти реєстрації земельних сервітутних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2004. — Випуск 60. — С. 27 — 31.

3 стр., 1469 слов

Вирішення земельних спорів

... права землекористування забезпечується низкою умов. Одне з найважливіших умов - це виділення в земельному законодавстві спеціальної групи земельно-процесуальних норм, що регулюють порядок відведення та вилучення земель, вирішення земельних спорів ... та охорону прав землекористувачів і землевласників. З даного принципу і ...

73. Марусенко Р.І. До питання про правову природу земельного сервітуту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2004. — Випуск 62. — С. 129 — 132.

74. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Навчальний посібник. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. — С. 106.

75. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л. О. Бондар, А. П. Гетьман, В. Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В. В. Медведчука. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 239.

76. Нагнибіда В. І. Теоретико-правові аспекти прав на чужі речі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — С. 273 — 274.

77. Назаренко О.В. Оренда – економічний інструмент раціонального землекористування. – Суми: ВАТ “СОД”, видавництво “Козацький вал”, 2005. – 102 с.

78. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол авт.: Л. О. Бондар, А. П. Гетьман, В. Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В. В. Медведчука. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С. 543 — 544.

79. Погрібний С. О. Право земельного сервітуту за українським земельним законодавством // Земельне право. — 2006. — № 1. — С. 39.

80. Правовые проблемы рационального использования и охраны сельскохозяйственных земель (материалы «круглого стола») // Государство и право. — 1998. — № 4. — С. 42.

81. Радченко Г. Раціональне використання земель: поняття та зміст // Журнал «Персонал», № 8, 2005.

82. Рекомендації парламентських слухань «Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні». Схвалено Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 2005 року № 2897-IV // Голос України. — 2005. — № 187.

83. Русан В.М. Економіка раціонального сільськогосподарського землекористування.// Монографія. Інститут аграрної економіки, 2009. — 198 с.

84. Снідевич О. Окремі питання класифікації цивільних позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин // Право України. — 2006. — № 2. — С. 100.

85. Спасибо-Фатєєва І. Відчуження права оренди // Журнал «Мала енциклопедія нотаріуса», № 4 (52) серпень 2010.

86. Сучасний стан земельної реформи в Україні / А. С. Даниленко, М. Ю. Гарбуз, В. В. Жмуцький та ін. — К.: Урожай, 2005. — С. 92.

87. Семчик В. І. Земельний пай не може бути предметом оренди // Правова держава. Щорічник наукових праць. — Вип. 8. — К.: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 1997. — С. 181 — 182.

88. Спіцина Л. Заміна сторін у договорі оренди землі: підстави, порядок, наслідки // Журнал «Мала енциклопедія нотаріуса», № 4(52) серпень 2010.

89. Трегобчук В. М. Проблеми охорони сільськогос¬подарських земель за переходу до ринкової економі¬ки // Землевпорядний вісник. — 1997. — № 1.

90. Федорченко М., Янов О. Земельне право України: посібник для практиків у двох томах. Т. 1. Земельні відносини в населених пунктах / За заг. ред. М. Федорченка. — К., 2006. — С. 230.

17 стр., 8141 слов

Право приватної власності за законодавством України

... Детальна увага земельним сервітутам приділяється у 16 главі Земельного кодексу України. Користування майном не може шкодити правам інших осіб. Не є допустимим зловживання цією правомочністю ... предметом яких є приватна власність. Це свідчить про необхідність удосконалення регулювання інституту права приватної власності у законодавстві України. 1. Поняття власності та права власності Розглядаючи ...

91. Фелів О. Оренда землі згідно з законодавчими змінами від 16 вересня 2008 р. // Юридичний журнал, № 2, 2009. – с. 5-9.

92. Фінашко В. «Землі водного фонду, надані у користування, а також для виробництва рибної продукції, та їх оподаткування» // Вісник податкової служби України, 2010, 03, № 12.- с. 16.

93. Фоменко Л. Регіональне землекористування та фактори впливу на його ефективність // Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. – 2003. – № 10 (1).

– С.202 – 206.

94. Фоміна К. Проблемні орендні правовідносини // «Правовий тиждень», № 39 (165), 29 вересня 2009 р.

95. Харьков В. Н. Рациональное использование земельных ресурсов: понятие и правовое регулиро¬вание // Государство и право. — 2000. — № 9.

96. Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України. — К.: ІРЦ «Реформування земельних відносин в Україні», 2005. — С. 69.

97. Шевченко Д., Кот О. Зміни в земельному законодавстві: що нового ? // газета «Правовий тиждень», № 40-41, 9 жовтня 2007р.- с. 4-7.

98. Шевченко Д. Таке різне й однакове право користування землею // «Правовий тиждень», № 32 (116) 21 жовтня 2008 р. – с. 12-15.

99. Шульга М. В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах: Автореф.дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого — Х., 1998. — С. 24.

100. Шуляк Н. Поняття та процедура реєстрації суперфіцію // Юридичний журнал, № 3, 2009.

101. Юрченко А. Д. Економіко-правове забезпечення розвитку земельних відносин у ринковому економічному середовищі // Економіка АПК. — 2003. — № 4. — С. 29.