Правове регулювання оренди земель. 1 сторінка

Реферат

Студента (ки) ___

(Ф. і. О. Повністю)

Група ___ Спеціальність (напрям) ___

спеціалізація ___

Керівник ___ ___ ___

(Посада, уч. Ступінь, звання) (Ф. і. О.) (Підпис)

Рецензент ___ ___ ___

(Посада, уч. Ступінь, звання) (Ф. і. О.) (Підпис)

Дата захисту «___» ___ 2011 г. Оцінка ___

Сургут

2011

додаток Д

Зразок оформлення змісту письмової роботи,

має складну структуру

ЗМІСТ

ВСТУП… …
1 ПОВНА НАЗВА ГЛАВИ …
1.1 Повна назва параграфа …
1.2 Повна назва параграфа …
2 ПОВНА НАЗВА ГЛАВИ …
2.1 Повна назва параграфа …
2.2 Повна назва параграфа …
2.3 Повна назва параграфа …
3 ПОВНА НАЗВА ГЛАВИ …
3.1 Повна назва параграфа …
3.2 Повна назва параграфа …
ВИСНОВОК … …
Список використаної літератури …
ПРИЛОЖЕНИЯ…Приложение А Заголовок додатку …

додаток Е

Зразок оформлення змісту письмової роботи,

має просту структуру

ЗМІСТ

ВСТУП… …
1 ПОВНА НАЗВА РОЗДІЛУ …
2 ПОВНА НАЗВА РОЗДІЛУ …
3 ПОВНА НАЗВА РОЗДІЛУ …
ВИСНОВОК … …
Список використаної літератури …
ПРИЛОЖЕНИЯ…Приложение А Заголовок додатку …

додаток Ж

Приклад оформлення малюнка

Малюнок 1 — Найбільші експортери нафти в 2009 р

додаток І

Форма бланка рецензії на контрольну роботу

Філія федерального державного бюджетного освітнього закладу

вищої професійної освіти

«Російського державного соціального університету»

в м Сургуті Ханти-Мансійського автономного округу — Югра Тюменської області

рецензія

на контрольну роботу

(Для студентів заочної форми навчання)

дисципліна ___

Ф. і. о. студента ___

Курс ___ Шифр ??___ Спеціальність ___

спеціалізація ___

Дата здачі контрольної роботи «___» ___ 2011 р

відмітка ___

Зауваження ___ ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Викладач ___ ___

(Вчений ступінь, звання, Ф. і. О.) (Підпис)

«___» ___ 2011 р

Додаток до

Форма бланка рецензії на курсову роботу

Філія федерального державного бюджетного освітнього закладу

вищої професійної освіти

«Російського державного соціального університету»

в м Сургуті Ханти-Мансійського автономного округу — Югра Тюменської області

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

студент ___

(Ф. і. О.)

Курс ___ Форма навчання ___ Шифр ??___

(Для заочної форми навчання)

Курсова робота по ___

(назва дисципліни)

Тема роботи___

___

Робота допущена до захисту «___» ___ 2011р. відмітка ___

Керівник ___ ___ (підпис) (Ф. і. О.)

Захистив курсову роботу з оцінкою ___

Керівник ___ ___ (підпис) (Ф. і. О.)

показник оцінки
*
1. Актуальність тематики
2. Ступінь повноти огляду стану проблеми і коректність постановки задачі
3. Рівень і коректність використання в роботі методів дослідження
4. Ступінь комплексності роботи, застосування в ній знань соціально-гуманітарних, природничо-математичних, загально і спеціальних дисциплін
5. Ясність, чіткість, послідовність і обгрунтованість викладу.
6. Застосування сучасного програмного забезпечення, комп’ютерних технологій в роботі
7. Обсяг і якість оформлення кваліфікаційної роботи (загальний рівень грамотності, стиль викладу, якість ілюстрацій, відповідність вимогам технічних рекомендацій)
9. Оригінальність і новизна отриманих результатів дослідження
10. Практична значимість кваліфікаційної роботи

Зазначені гідності ___

___

___

___

___

___

Зазначені недоліки ___

___

___

___

___

___

___

___

___

висновок ___

___

___

___

___

___

___

___

___

керівник ___

(Вчений ступінь, звання, Ф. і. О.)

«___» ___2011 Р ___

(Підпис)

До відома керівника курсової роботи! В роботі повинно бути відображено наступне: 1. актуальність теми. 2. Мета і завдання. Відповідність їх завданням по темі роботи. 3. Методи і об’єкти дослідження, їх достатність для поставлених завдань і обґрунтованих висновків. 4. Оформлення роботи. Відповідність встановленим вимогам, стиль викладу і акуратність оформлення роботи. 5. Рекомендація про допуск роботи до захисту.

ЗВОРОТНІЙ БІК!

додаток

Форма бланка рецензії на дипломну роботу

Філія федерального державного бюджетного освітнього закладу

вищої професійної освіти

«Російського державного соціального університету»

в м Сургуті Ханти-Мансійського автономного округу — Югра Тюменської області

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

студент ___

(Ф. і. О.)

Курс ___ Форма навчання ___ Шифр ??___

Тема роботи___

___

Робота допущена до захисту «___» ___ 20 ___ г.

Рецензент ___ ___ (підпис) (Ф. і. О.)

показник оцінки
*
1. Актуальність тематики
2. Ступінь повноти огляду стану проблеми і коректність постановки задачі
3. Рівень і коректність використання в роботі методів дослідження
4. Ступінь комплексності роботи, застосування в ній знань соціально-гуманітарних, природничо-математичних, загально і спеціальних дисциплін
5. Ясність, чіткість, послідовність і обгрунтованість викладу.
6. Застосування сучасного програмного забезпечення, комп’ютерних технологій в роботі
7. Обсяг і якість оформлення кваліфікаційної роботи (загальний рівень грамотності, стиль викладу, якість ілюстрацій, відповідність вимогам технічних рекомендацій)
9. Оригінальність і новизна отриманих результатів дослідження
10. Практична значимість кваліфікаційної роботи

Зазначені гідності ___

___

___

___

___

___

Зазначені недоліки ___

___

___

___

___

___

___

___

___

висновок ___

___

___

___

___

___

___

___

___

рецензент ___

(Вчений ступінь, звання, Ф. і. О.)

«___» ___20___ Р ___

(Підпис)

До відома керівника роботи! В роботі повинно бути відображено наступне: 1. актуальність теми. 2. Мета і завдання. Відповідність їх завданням по темі роботи. 3. Методи і об’єкти дослідження, їх достатність для поставлених завдань і обґрунтованих висновків. 4. Оформлення роботи. Відповідність встановленим вимогам, стиль викладу і акуратність оформлення роботи. 5. Рекомендація про допуск роботи до захисту.

ЗВОРОТНІЙ БІК!

Правове регулювання оренди земель.

В сучасному ринку умовах правова регламентація орендних отнош в сфері ісп землі осущ Земельним Кодексом, Законом «Про оренду землі» та ін спец нормативн док-тами. Визначення поняття оренди дають: Ст 3 Закону «Про оренду землі» — що оренда є засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для осущ предприним та іншої діяльності; ст.1 ЗУ «Про плату за землю»; ст. 1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств». Правова природа договору оренди зводиться до того, що він охоплює коло як майнових так і земельних відносин. У своєму Роз’ясненні Вища Арб суд Укр вказує, що договір тимчасового користування землею явл різновидом договору майнового найму, по-цьому при вирішенні спорів, пов’язаних з укладенням, зміною, виконанням та припиненням такого договору необхідно керуватися крім норм Земельного кодексу — главою 5 Цивільного кодексу України, нормами Закону «Про оренду земель», окремими положеннями відповідних указів Президента України, постановою КМУ «Про форму договору на право тимчасового користування землею (в т. ч. на умовах оренди)» і ін. нормативними актами.

24. Зміст права землекористування.

У науковій літературі немає єдиної думки з приводу змісту права землекористування. Існує обмежувальне тлумачення — право землекористування включає в себе лише правомочність користування земельною ділянкою, т. Е. Юридичні можливості конкретної особи безпосередньо здійснювати в своїх інтересах строго цільову експлуатацію для отримання певних благ. Розширене тлумачення — право землекористування за своїм змістом не обмежується тільки включенням в нього свого самостійного правомочності користування, а охоплює поряд з ним і інші правомочності (володіння, розпорядження).

Володіння явл передумовою і необхідною умовою для будь-якого користування землею. Воно проявляється в праві на обгородження зем уч, встановлення порядку користування або, навпаки, заборони на використання ділянки з боку третіх осіб.

Користування як правомочність землекористувача розкривається через права та обов’язки щодо використання земельних ресурсів.

25. Підстави Виникнення, зміни та пріпінення права землекористування.

Надання зем ділянок в користування, а також передача їх в колективну або приватну власність осущ Радами нар деп, на територі яких знаходяться дані зем уч. З метою забезпечення стійкості землекористування, захисту прав і законних інтересів учасників земельних відносин зем зак-вом визначені умови і порядок надання земель в користування і їх вилучення, який можна розділити на наступні стадії: 1. Стадія подання та розгляду клопотання про предоставл зем ділянки в користування . 2. Стадія попереднього узгодження місця располож зем ділянки або розміщення об’єкта. 3. Стадія відведення зем уч в користування. 4. Стадія видачі док-та, удостове-ного право на зем уч.

Надання землі як адміністративно-правовий спосіб встановлення права на зем уч в зв’язку з проведенням аграрної реформи і розвитком ринкової економіки поступово поступається місцем цивільно-правовими підставами. Власнику зем ділянки надані широкі права по распоряж прінадлежащія йому ділянкою шляхом вчинення ним в установленому порядку угод купівлі-продажу, міни, дарування, успадкування та ін гражд-правових угод.

Підстави, що тягнуть повне або часткове припинення права на землю, на відміну від підстав виникнення, можуть бути не тільки у вигляді правомірних дій але і у вигляді протиправних дій (бездіяльності), передбачених Земельним кодексом (в разі застави земель, припинення права на ділянку може мати місце на вимогу заставодержателя).

26. Особливості права орендного землекористування.

Як і тимчасове землекористування, оренда землі хар-ся тимчасовим ісп-ням землі, договірним підставою виникнення та цінну використання зем ресурсів. Однак є певні відмінності:

  • ісп землі на підставі оренди має більш широке коло суб’єктів, осущ-х користування зем ділянками (зем уч на умовах оренди предост-ся цивільних, підпр, уста, орг-ціям, товариств об’єд і релігійним орг, спільним підприємствам , міжнар об’єд і орг-ціям за участю українських, іноземних юрид осіб і громадян, підприємствам, повністю приладі іноз інвесторам, а також іноземних держав, міжнар орг-ціям, іноз юрид особам і физич особам без громадянства);

— Орендодавцями зем ділянок явл власники землі. Зем уч, знаходячи в держ власності, передаються в оренду за рішенням органів державної реєстрацiї влади в особі соотв-х Рад нар депутатів, у віданні яких знаходяться ділянки.

27. Права и обов’язки орендодавців та орендарів землі.

Орендар має право вимагати від орендаря:

1. використання зем уч за цільовим зв згідно дог оренди;

2. виконання екол безопасн землекористування та збереження родючості ґрунтів, держ стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови нас пунктів;

3. дотримання режиму використання водоохоронних зон, прибережних захистів смуг, зон сан охорони, тер, кіт особливо охороняються;

4. своєчасного внесення ар плати.

Орендодавець зобов’язаний;

1. передати в користування зем уч в стані, що відповідає умовам дог ар, і придатний для використання в різ по цілий зв;

2. вказати в договорі про права третіх осіб на зем уч;

3. не здійснювати дій, кіт перешкоджали б орендареві користуватися орендованою учаска.

Орендар зем уч має право:

1. самостійно визначати напрями своєї госп деят відповідно до призначення зем уч і ум дог;

2. за згодою орендодавця зводити в устан зак-м порядку житлові, произв, культ-побут і ін будівлі та споруди і закладати багаторічні насадження;

3. отримувати продукцію і доходи;

4. здійснювати в уст порядку за згодою орендодавця зрошують, осушують, ін мелморатівн роботи, будувати ставки та водойми.

Витрати на поліпшення сост зем уч, проведені орендарем без згоди арендодат, відшкодуванню не підлягають, якщо інше не передбачено дог.

Приступати до использ зем уч орендар має право після держ реєстр дог оренди.

Орендар зобов’язаний виконувати вуст щодо об’єкта оренди зобов, дотримуватися вимог, виконувати зобов в соотвт з ум дог оренди і Зем кодексу.

Орендар зобов’язаний дотримуватися режиму використання зем пріродоохр, оздоровить, рекреац і іст-культ зв.

28. Підстави Виникнення, зміни и пріпінення Орендне земельних правовідносін.

29. Плата за землю як засіб правового стимулювання розвитку земельних правовідносін.

Отношения у сфері встановлення и Справляння плати за землю регулюються главою 5 ст. (35-38) ЗК України, Законом «Про плату за землю» віфд 19.19.96 р., Законом «Про оренду землі», Методиками грошової ОЦІНКИ земель с / г та нес / г призначення. При цьом ставки земельного податку, порядяк їх обчислення и Справляння НЕ могут встановлюватісь або змінюватісь іншімі законодавчий актами, кроме Закону «Про плату за землю»

Стаття 2.

Власник землі та землекорістувачі, кроме орендарів, сплачують земельний податок.

За земельні ділянки, надані в оренду, справляється Орендна плата.

Стаття 3., Стаття 5.

Суб’єктом плати за землю (платником) є власник землі и землекорістувач, у тому чіслі Орендар.

Кошти Які надходять як плата за землю акумулюються на спеціальніх бюджетних рахунки бюджетів ССМ заради на территории якіх знаходится земельна ділянка и Використовують для создания державного зем кадастру, создание земельного іноваційного фонду, відшкодування витрат землевласніків и землекорістувачів, економічного стимулювання власніків землі и землекорістувачів за Поліпшення якості земель , Надання пільговіх кредитів, часткового Погашення позічок та компенсації Втрата постраждалим внаслідок тімчасової консервації земель, порушених НЕ з їх вини.

Для централізованого виконан питань комерційної торгівлі робіт з числа вищеперерахованих, розробки виконан державних програм относительно раціонального использование земель 30% коштів- централізується на Спеціальному бюджетному Рахунку деркомзему, а 10% — на спец. бюджетних рахунки АРК и областей.

За Нецільове використання коштів, что надходять від зем податку на відповідній бюджет, фінансовімі органами нараховується штраф у размере 100% використаних сум, что надходять до державного бюджету України на цілі забезпечення раціонального использование та охорони земель.

30. Земельний податок (ЗП) и его юридична природа., Стаття 4.

Ставки земельного податку, порядок обчислення и Сплата земельного податку НЕ могут встановлюватісь або змінюватісь іншімі законодавчий актами, кроме цього Закону. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до цього Закону вносяться НЕ пізніше чем за три Місяці до качана нового бюджетного року и набірають ЧИННОСТІ з качана нового бюджетного року.

Закон містіть діференційовані правила визначення ставок зем податку для земель с / г призначення, земель населених пунктів, земель промісловості, транспорту, зв’язку, оборони та Іншого призначення, а такоже земель природоохоронних, оздоровчого, реакційного, історико-культурного призначення и земель лісового и водного фондів.

ЗП нараховується з дня Виникнення права власності за або права Користування ЗД. У разі пріпінення права власності за або права Користування податок сплачується за фактичність период перебування землі у власності за або корістуванні у поточному году.

30% коштів від земельног податку, что надійшлі на Бюджетні рахунки місцевіх бюджетів, централізуються на Спеціальному бюджетному Рахунку Держкомзему, а 10% — на спеціальніх бюджетних рахунки АРК и областей. За Нецільове використання коштів, что надходять від ЗП у відповідній бюджет, фінансовімі органами нараховується штраф у размере 100% використаних сум, Які надходять до державного бюджету України на цілі забезпечення раціональног использование и охорони земель. За несвоєчасну Сплату ЗП справляється пеня у размере 0,3% суми недоїмкі за Кожний день простроченого.

ЗК України (ст.38) и Закон України «Про плату за землю» (ст.12) передбачають ряд пільг относительно земельного податку.

31. Підстави, суб’єкти та об’єкти плати за землю.

Стаття 35. Плата за придбання землі

Передача землі у власність за плату у випадках, передбачених ЦІМ Кодексом, провадиться за нормативними ціною, что візначається законодавством України.

Стаття 36. Плата за использование землі

Використання землі на Україні є платним.

Власник землі та землекорістувачі щорічно сплачують плату за землю у виде земельного податку або орендної плати, что визначаються залежних від якості та місцеположення земельної ділянки віходячі з кадастрової ОЦІНКИ земель.


| Правове регулювання оренди земель. 4 сторінка | Правовий режим земель транспорту. | землі електроенергетики | Право оборонного землекористування. | Право природоохорони землекористування та его види. | Правовий режим земель водного фонду. | Правовий режим земель запасу. | Державний земельний кадастр. |