Прокуратура украины

закон України «Про прокуратуру» прийнято 5 листопада 1991 р. Верховною Радою України. Його прийняття стало вираз зрослого значення законності за умов глибокої правової реформы,происходящей з нового суверенній державі й підвищення ролі прокурорського нагляду у її забезпеченні.

Прокуратура є невід’ємною частиною державного хутра низма, наділена певним обсягом влади з метою здійснення вищого нагляду над виконанням законів у державі.

Кошти здійснення нагляду єдині для прокурорів всіх рівнів і застосовують у межах компетенції кожного прокурора. При установле нии переступів прокурори не більше своєї компетенції вправі оп ротестовывать акти министерств,государственных комітетів і ве домств,исполнительных і розпорядчих органів прокуратури та місцевих рад на рідних депутатов,предприятий учреждений,объединений граждан,а також рішення і дії посадових лиц;вносить уявлення чи протести щодо рішень місцевих рад народних вибори до залежність від харак тера нарушений;возбуждать у встановленому законом порядку кримінальні дела,дисциплинарные виробництва про адміністративних правонарушени ях,передавать матеріали в руки об’єднань граждан;давать настанови з усунення очевидних порушень закона;вносить поставши ления державних органів ,об’єднань громадян, і посадових осіб про усунення порушень закона;вносить уявлення державним органам,объединений громадян, і посадових осіб про усунення наруше ний законом і условий,им способствующим;обращаться до суду чи арбітраж ный суд із заявою про захист і законних інтересів граждан,госу дарства,предприятий та інших юридичних лиц;вносить касаційні й окремі уявлення про вироки ,решения,определения і постанов ления суддів у межах їхніх компетенції; зажадати не більше своєї компетенції з суду будь-яку роботу чи категорію дел,по яким пригово ры,решения,определения і постанови увійшли до чинність закону. При на личии підстав до радикального перегляду справ у порядку судового нагляду, прокурор приносить протест на вирок ,решение,определение або постанова суду. Зазначені акти обов’язкові до розгляду органами і полиця ными лицами,которым їх адресовано.

Органи прокуратури становлять єдину централізовану систему,ко торую очолює Генеральний прокурор України і підпорядковані обласним нижестоя щих прокурорів вищим.

9 стр., 4159 слов

Прокурорський нагляд за законністю та обґрунтованістю проведення ...

... функція прокурора, яка полягає у висуненні від імені держави обвинувачення, направленні кримінальної справи до суду, підтриманні державного обвинувачення в суді, ... здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства, прокурор у межах своєї компетенції: вимагає ... слідством; 5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню ...

Запропонована нижче тема дуже часі цікава тем,что мети, завдання й функції прокуратури України у корені змінилися у зв’язку з при нятием українській конституції 28 червня 1996 р. , переходом українського про щества від соціалістичного до капиталлистическому шляхи розвитку й побудові справжнього демократичної правової держави.

2. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

2.1 Прокуратура України становить єдину систему ,яку возла гаются:

1) підтримку державного звинувачення у суді;

2) представництво інтересів громадянина чи держави у суді в случаях,определенных законом;

3) нагляд над виконанням законів органами, здійснюють опера тивно-розыскную деятельность,дознание,досудебное слідство;

4) нагляд над виконанням законів у виконанні судових рішень щодо кримінальним делам,а також за застосуванні інших заходів примусового ха рактера, що з обмеженням особистої свободи громадян.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор Украины,ко торый призначається посаду з дозволу Верховної Ради України і ос вобождается з посади Президент України. Верховною Радою України може висловити свою недовіру генерального прокурора України ,наслідком чого стане відставку з посади.

Термін повноважень Генерального прокурора — п’ять років. Організація і Порядок діяльності органів прокуратури определя-

ется законом (ст.ст.121-123 українській конституції).

2.2 Вищий нагляд над виконанням і правильним застосуванням законів Ка бинетом Міністрів Украины,министерствами,государственными комітету ми,ведомствами,другими органами державного устрою і господарського уп равления і контроля,Правительством Автономної Республіки Крым,местными Совітами народних депутатов,их виконавчими і розпорядчими репетування ганами,воинскими частями,политическими партиями,общественными органи зациями,массовыми движениями,предприятиями,учреждениями і організація ми, незалежно від форм собственности,подчиненности і принадлежнос ти,должностными особами та громадянами здійснюється Генеральним пуття рором України та підлеглими йому прокурорами.

Повноваження прокуроров,организация,начала і Порядок діяльності прокуратури визначається Конституцією Украины,Законом України «Про про куратуре»,иными законодавчими актами.

Діяльність органів прокуратури спрямовано всемірне підтримувати дение верховенства закона,укрепление правопорядку і має власної заду-

чий захисту від неправомірних зазіхань:

1) закріплених Конституцією України незалежності республіки , суспільного телебачення і державного строя,политической та його економічної систем,прав національних груп, і територіальних утворень;

2) гарантованих Конституцией,другими законів України та між народними правовими актами социально-экономических,политических,личных права і свободи людини і громадянина;

3) основ демократичного побудови власти,пра вового статусу місцевих рад народних депутатів ,органів территори ального громадського самоврядування (ст.ст.3,4 закону України «Про про куратуре»).

8 стр., 3844 слов

Система та структура органів прокуратури України

... законів при виконанні судових рішень. 1. Система органів прокуратури України Територіальні а також інші зазначені прокуратури у сукупності утворюють злагоджену трьохланкову систему органів прокуратури, вершину якої складає Генеральна прокуратура України. Другою ланкою системи органів прокуратури ... У його складі: відділ нагляду за виконанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть ...

2.3 Основними функціями прокуратури є:

1)надзор над виконанням законів усіма органами,предприятиями,уч реждениями,организациями,должностными особами та громадянами;

2)надзор над виконанням законів органами,ведущими боротьбу з през тупностью та інші правопорушеннями і расследующими деяния,содержащие ознаки злочину;

3)расследование деяний,содержащих ознаки злочину;

4)поддержание державного обвинения,участие у відкритому розгляді до судів уголовных,гражданских справ України та справ про адміністративних правонаруше ниях і місцевих господарських суперечок у арбітражних судах;

5)надзор над виконанням законів у місцях змісту затриманих, попереднього заключения,при виконанні покарань і застосування дру гих заходів примусового характера,назначаемых судом;

6)надзор над виконанням законів органів військового управління, у инскими объединениями,соединениями,воинскими частями,подразделениями, військовими установами i військовими навчальними закладами і посадовими особами Збройних Сил,Пограничных войск,Национальной гвардии,Управле ния державної охраны,Службы безпеки України та інших військових формирований,дислоцированных території України.

Прокуратура бере участь у розробці органами государствен іншої влади заходів запобігання злочинів та інших правопорушень, у роботі з вдосконалення і роз’яснення законодавства.

На прокуратуру що неспроможні покладатися функции,не передбачені законів України (ст.5 закону України «Про прокуратуру»).

2.4 Органи прокуратури України:

1) становлять єдину централізовану систему,которую очолює Генеральний прокурор Украины,с підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів ви шестоящим;

2) здійснюють своїх повноважень виходячи з дотримання Конститу ции України та діючих біля республіки законов,независимо від яких би не пішли органів державної власти,должностных осіб, і навіть рішень громадських об’єднань є чи його органів;

3) захищають не більше своєї компетенції правничий та свободи громадян засадах їх рівності перед законом,независимо від національного чи соціального происхождения,языка,образования,отношения до религии,полит ических убеждений,служебного чи майнового стану та інших ознак;

4) застосовують заходи до усунення порушень закона,от кому б де вони исходили,восстановлению порушених правий і залученню у встановленому законом порядку до відповідальності лиц,допустивших порушення;

5) діють гласно,информируют державні органи виконавчої влади, громадськість про стан законності і заходів для її зміцненню.

Працівники прокуратури що неспроможні належати яких би там не було політичних партій чи рухам (ст.6 закону України «Про прокурату ре»).

Для ефективного та необхідність своєчасного виконання своїх можливостей задо ном закреплено,что вимоги прокурора,отвечающие чинному задо нодательству, є обов’язковими всім органов,предприятий,уч реждений,организаций,должностных осіб і громадян, і виконуються безотла гательно чи передбачений законом або певні прокурором терміни.

Статистична й інша інформація чи його копии,необходимые реалізації прокурорського нагляду або розслідування видаються на вимогу прокурора чи слідчого безплатно.

Невиконання без поважних причин законних вимог прокуро ра тягне передбачену законом відповідальність.

8 стр., 3650 слов

Прокуратура України

... боку органів прокуратури. У Законі України «Про прокуратуру” закріплено принципи організації та діяльності прокуратури, де зазначено, що органи прокуратури України: 1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з ...

Службові особи й україномовні громадяни зобов’язані бути за викликом прокурора і давати пояснення по обстоятельствам,выясняемой прокурорської провер дідька лисого. Що стосується відхилення від прибуття посадова особа чи громадянин за постановою прокурора може бути доставлені примусово органами милиции(ст.8 закону України «Про прокуратуру»).

Задля більшої законності переважають у всіх ешелонах і гілках влади Гену ральный прокурор Украины,его заступники заслуговують брати участь

в засіданнях Верховної Ради Украины,его призидиума,постоянных до місій і інших органів Верховної Ради Украины,Конституционного Су так Украины,Кабинета Міністрів Украины,его Призидиума,коллегий минис терств,комитетов та.

Генеральний прокурор Украины,прокурор Автономної Республіки Крым,их заступники проти неї брати участь у засіданнях Верхов ного Ради Республіки Крым,его Президиума,постоянных комісій і дру гих органів Верховного Совета,Правительства Автономної Республіки Крим, його Призидиума, колегій министерств,комитетов та Авто номной Республіки Крым,а також місцевих рад народних депутатов,их виконавчих комитетов,комиссий,других органів управління.

Прокурори областей,городов Києва і здати Севастополя,районные,межрайон ные,городские,транспортные і другие,приравненные до них прокуроры,за местители і помічники прокурорів заслуговують брати участь у засе даниях Рад народних депутатів відповідного уровня,их виконай тільних комитетов,других місцевих органів управління.

Прокурори що неспроможні входити до складу комиссий,комитетов та інших колегіальних органов,образуемых Совітами народних депутатів чи його виконавчими органами (ст.9 закону України «Про прокуратуру»).

Що стосується невідповідності указу президента України законів України Генеральний прокурор України у передбаченому законом порядку обраща ется з наданням в Конституційний суд України.

Генеральний прокурор України може звернутися у Верховна Рада України з наданням про невідповідність законів України указу чи постанови Президії Верховної Ради України.

Рішенням Премьер-Министра Украины,постановления і розпорядження Кабінетів Міністрів Украины,правовые акты,принятые Верховною Радою Автономної Республіки Крым,ее президією та інші органами Верховно го Ради Автономної Республіки Крым,правовые акти Уряди України та інших органів виконавчої Автономної Республіки Крым,проти воречащие чинному законодательству,могут бути опротестовані Гену ральным прокурором України. Протест вносять у той орган,который видав незаконний акт,а у разі відхилення протесту прокурор поводиться з поданням до Президента України або в Конституційний суд України. Генеральний прокурор України може вносити на подання у Верхов ный Рада України з вопросам,требующим тлумачення закону (ст.10 Зако на України «Про прокуратуру»).

При здійсненні своїх повноважень прокурор розглядає заявле ния й касаційної скарги щодо порушення прав громадян, і юридичних лиц,кроме жа лоб,рассмотрение яких віднесено до компетенції суду.

Прокурор здійснює нагляд над виконанням вимог законода тельства щодо порядку розгляду усіма органами,предприятия ми,учреждениями,организациями і посадовими особами.

Прокурор проводить особистий прийом громадян.

Прийняте прокурором рішення може бути оскаржене вищий прокурор ,а передбачені законами випадках — до суду.

Після ухвалення рішення щодо скарзі Генеральним прокурором України виробництво за таким скаргам органів прокуратури припиняється ( ст. 12 закону України «Про прокуратуру»).

8 стр., 3849 слов

Система правоохранительных органов Украины

... зазначаеться в навчальному посібнику Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под редакцией проф. А.М. Бандурки. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999, стр. 8-9. нормативного закріплення перечню правоохоронних органів ...

3. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

3.1 Предметом загального нагляду є:

1) соответственность актов,издаваемых усіма органами,предприятия ми,учреждениями,организациями і посадовими лицами,требованиям Конс титуции України та чинних законів;

2) дотримання законів про недоторканність личности,социаль но-экономических,политических,личных своїх правах і свободи громадян, в захисті їхніх честі і достоинства,если законом не передбачено інший порядок защи ти цих прав;

3) дотримання законов,касающихся экономических,межнациональных отношений,охраны оточуючої среды,таможни і зовнішньоекономічної дея тельности.

Перевірка виконання законів проходить за заявам та інших зі общениям про порушення законности,требующие прокурорського реагування, а за наявності приводів — також із власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління і функцію контролю і втручається у господарську деятельность,если така діяльність який суперечить чинного законодавства (ст.19 закону України «Про прокуратуру»).

3.2 При здійсненні загального нагляду прокурор проти неї:

1) безперешкодно по удостоверению,подтверждающему зайняту должность,входить до приміщень державних органов,органов місцевого та регіонального самоуправления,объединений граждан,предприятий,учреж дений і закупівельних організацій незалежно від форм собственности,подчиненности і принадлежности,в військові части,учреждения без особливих пропусков,где такі введены;иметь доступом до документів і матеріалам, необхідним проведення проверки,в тому числі по письмового вимозі, що містить комерційну або банківську таємницю чи конфіденційну інформацію.

Письмово вимагати подання у прокуратуру — для перевірки ука занных документів і майже материалов,выдачи необхідних справок,в тому числі про операції і рахунках юридичних осіб і інших организаций,для рішення вопросов,связанных з перевіркою;

2) вимагати для перевірки решения,распоряжения,инструкции,приказы й інші акти і документы,получать інформацію про стан законності і заходах її обеспечивания;

3) вимагати від керівників держави і колегіальних органів проведення проверок,ревизий діяльності підлеглих і підконтрольних предприя тий, установ ,організацій та інших структур незалежно від форм собственности,а також виділення спеціалістів проведення прове рок,ведомственных і позавідомчих експертиз;

4) викликати посадових осіб і граждан,требовать від нього усних чи письмових объяснений,относительно переступів.

При виявленні переступів прокурор або його заступник не більше своєї компетенції заслуговують:

1) опротестовувати акти Премьер-Министра Украины,Кабинета Минис тров Украины,Правительства Автономної Республіки Крым,министерств,го сударственных комітетів і ведомств,исполнительных і розпорядчих органів місцевих рад народних депутатов,предприятий,учреждений,ор ганизаций,общественных объединений,а також рішення і дії долж ностных осіб;

2) вносити уявлення чи протест щодо рішень місцевих рад народних вибори до залежність від характеру порушень;

3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження чи промисловість про адміністративному пра вонарушении, передавати передавати матеріали в руки общест венних організацій;

15 стр., 7243 слов

Право власності юридичних осіб

... або придбане на інших підставах, передбачених законом. Суб’єктами права власності виступають суверенні держави, автономні республіки та інші національно-державні утворення (автономні області, автономні округи), а також територіальні одиниці (краї, ...

4) давати розпорядження про усунення очевидних переступів;

5) вносити подання у державні органы,общественные організації та посадових осіб про усунення переступів і шпп собствующих їм умов;

6) звернутися до суду чи арбітражний суд заявами про захист і законних інтересів громадян, государства,а також підприємств та інших юридичних (ст.20 закону України «Про прокуратуру»).

3.3 Протест на що суперечить закону акт,приносится прокуро ром,его заступником в орган,издавший его,или в вищестоящий орган. У такій порядку приноситься протест на незаконних рішень чи дії посадової особи.

У протесті прокурор порушує питання стосовно скасування акта чи приведення їх у відповідністю з законом,а також припинення незаконного дії посадового лица,восстановления порушеного права.

Протест прокурора призупиняє дію опротестованого акту й підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом чи

посадовцем у десятиденний строк після вступу. Про ре зультатах розгляду протесту на той самий термін повідомляється прокурору.

Що стосується відхилення протесту чи відхилення від його прокурор може звертатися зі заявою до суду про визнання акта незакон ным. Заяву у суд то, можливо подано протягом днів з мо мента одержання повідомлення про відхилення протесту чи закінченні предус мотренного законом