Суб єкти суміжних прав

Реферат

2. Суб’єкти i об’єкти сумiжних прав

3. Виникнення i здiйснення сумiжних прав

4. Критерiї для надання охорони сумiжних прав

5. Права виконавцiв. Права виробникiв фонограм. Права органiзацiй вiщання

6. Обмеження майнових прав виконавцiв, виробникiв фонограм, вiдеограм i органiзацiй мовлення

7. Термiни охорони сумiжних

Висновок

Вступ

Галузь регулювання сумiжних прав є суттєвою частиною суспiльних вiдносин i значно доповнює норми цивiльного права, що стосуються авторських прав. Сумiжнi права є невiд’ємними вiд авторських прав, а норми, що фiксують їх, складають сумiжнi частини нормативно-правових актiв. Суб’єктами сумiжних прав є широке коло осiб, а сфера їх застосування надзвичайно велика – все це дозволяє говорити про актуальнiсть даної галузi права. Перш за все, актуальним є вивчення структури об’єктiв та суб’єктiв сумiжних прав, а також дослiдження специфiки правовiдносин, якi виникають мiж тими чи iншими суб’єктами сумiжних прав iз метою подальшої класифiкацiї та унiфiкацiї. Мета даної роботи полягає в тому, щоб розкрити специфiку правовiдносин,якi стосуються сумiжних прав, в Українi. Задля успiшного виконання цiєї мети доцiльно виконати бiльш дрiбнi завдання:

 • сформулювати поняття сумiжних прав, визначити сферу їх застосування;
 • визначити, якi нормативно-правовi акти регулюють сферу сумiжних прав;
 • виявити специфiку правовiдносин, якi виникають щодо прав суб’єктiв сумiжних прав.

Об’єктом роботи є українське законодавство щодо авторського права та сумiжних прав. Предмет роботи – правовi норми, що регулюють сумiжнi права. Структура роботи складається з двох роздiлiв – перший присвячено розкриттю поняття сумiжних прав, об’єктної сфери та сфери нормативного регулювання сумiжних прав; другий роздiл стосується суб’єктiв сумiжних прав, специфiки правовiдносин, якi виникають мiж суб’єктами сумiжних прав в Українi.

1. Поняття сумiжних прав

Сумíжнi права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) — тип прав на iнтелектуальну власнiсть, спрямованих забезпечити охорону iнтересiв фiзичних та юридичних осiб, що сприяють створенню творiв, якi пiсля створення стають доступними для широкого загалу. Починаючи з 1994 p. цивiльно-правовому регулюванню пiдлягають так званi сумiжнi права. Данi права виникають з вiдносин, якi вже давно iснують у творчому життi нашого суспiльства. Особливого значення цi вiдносини набули з розвитком технiки, що зумовило виникнення нових можливостей щодо виконання та розповсюдження авторських творiв, а разом з тим i необхiднiсть їх правового захисту. Охорона сумiжних прав здiйснюється вiдповiдно до Закону України «Про авторське право i сумiжнi права». Суб’єктiв авторського права i сумiжних прав об’єднує дух творчої дiяльностi. Правовий аспект взаємовiдносин полягає в тому, що грунтом для виникнення сумiжних прав є твiр автора, який може бути певним шляхом розповсюджений. Носiями сумiжних прав є диригент та музиканти, якi виконують музичний твiр композитора, студiя звукозапису, яка вперше здiйснила запис компактного диску виконавця, телекомпанiя, яка транслює свої програми. Роздiл III вищезгаданого закону забезпечує правову охорону сумiжних прав виконавцiв, виробникiв фонограм та органiзацiй мовлення. Отже, можна дати таке визначення сумiжних прав.

12 стр., 5717 слов

Процеси застосування норм права

... права i обов"язки суб"ктiв правовiдносин. Правовi вiдносини безпосередньо пов"язанi з юридичними фактами. В зв"язку з цим застосування норм права - такий спосiб реалiзацiї права, коли дiї норм права ... конкретного суб"єкта i пiдверджує, встанолює, змiнює або припиняє його права чи обов"язки. 1 Акти застосування права подiляються за наступними категорiями. 1) За суб"єктами прийняття: ...

Сумiжнi права — це права виконавцiв на результати творчої дiяльностi, а також права виробникiв фонограм та органiзацiй мовлення щодо використання творiв науки, лiтератури i мистецтва, якi охороняються авторським правом.

Згiдно iз Римською конвенцiєю строк охорони сумiжних прав має складати щонайменше 20 рокiв починаючи з останнього дня року, у якому вiдбулося виконання, було здiйснено запис фонограми або було вперше сповiщено передачу мовлення.

Згiдно iз Угодою щодо торгових аспектiв прав iнтелектуальної власностi (ТРІПС) права виконавцiв та виробникiв фонограм охороняються протягом щонайменше 50 рокiв починаючи iз останнього дня року, у якому вiдбулося виконання або було здiйснено запис фонограми, та протягом щонайменше 20 рокiв, починаючи з останнього дня року, коли було вперше сповiщено передачу мовлення.

В Українi сумiжнi права на усi види об’єктiв (виконання, фонограми, передачi мовлення) охороняються протягом 50 рокiв вiд дати першого запису виконання, першого опублiкування або запису фонограми та першого публiчного сповiщення передачi мовлення. Закiнчення речинцiв захисту настає 1 сiчня року, наступного за роком, у якому закiнчилися передбаченi законодавством строки захисту.

2. Суб’єкти i об’єкти сумiжних прав

i мистецтва. Наприклад, поет написав слова, композитор написав музику до цiєї пiснi. Але пiсня може бути донесена до слухачiв тiльки певним виконавцем – спiваком. Творчiсть спiвака є сумiжною творчою дiяльнiстю з реалiзацiї самої пiснi. Із цiєї творчої дiяльностi випливає право спiвака на власне виконання пiснi, яке одержало назву сумiжного права.

Об’єктом сумiжних прав, незалежно вiд призначення, змiсту, оцiнки,способу i форми вираження є:

 • сповiщення програм шляхом трансляцiї в ефiр i по проводах.

Слiд зазначити, що сумiжне право виникає внаслiдок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва вiдеограми, оприлюднення передачi органiзацiї мовлення. Права виконавцiв охороняються, якщо:

1)виконання вперше мало мiсце на територiї України;

Права виробникiв фонограм охороняються, якщо:

1)виробник є громадянином України або юридичною осо бою з офiцiйним мiсцезнаходженням на територiї України;

2)фонограму вперше опублiковано на територiї України або опублiковано на територiї України протягом 30 днiв вiд дня її публiкацiї в iншiй державi;

3) перша фiксацiя фонограми мала мiсце в Українi. Права органiзацiй мовлення охороняються, якщо вони мають офiцiйне мiсцезнаходження на територiї України i здiйснюють передачi з передавачiв, розташованих на територiї України.

3 стр., 1332 слов

Тема 7. Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання ...

... 5. Співвідношення понять «зловживання правом» та «правопорушення». 6. Захист цивільних прав та інтересів органами внутрішніх справ України. 7. Забезпечення здійснення цивільних прав та інтересів органами виконавчої ... і неукладеним. 4. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання зобов’язань. 5. Виконання зобов’язання третіми особами за цивільним законодавством України. Підготовка ...

Таким чином, сфера сумiжних прав є доволi важливим сегментом суспiльно-правових вiдносин, що зумовлює її розкриття та фiксацiю в українському законодавствi. Сфера сумiжних прав стосується створення та розповсюдження творчого доробку та безпосередньо пов’язана з галуззю авторського права. Охорона сумiжних прав є важливим i специфiчним процесом, який виникає та здiйснюється в чiтко регламентованих межах i випадках.

 • виробники фонограм, їх спадкоємцi (правонаступники) та особи, яким на законних пiдставах передано сумiжнi майновi права щодо фонограм;
 • органiзацiї мовлення та їх правонаступники.

особа, яка виконує роль, спiває, читає, декламує, грає на музичному iнструментi, танцює чи будь-яким iншим способом виконує твори лiтератури, мистецтва чи твори народної творчостi, цирковi, естраднi, ляльковi номери, пантомiми тощо, а також диригент музичних i музично-драматичних творiв. Виробник вiдеограми – фiзична або юридична особа, яка взяла на себе iнiцiативу i несе вiдповiдальнiсть за перший вiдеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як iз звуковим супроводом, так i без нього).

Виробник фонограми – фiзична або юридична особа, яка взяла на себе iнiцiативу i несе вiдповiдальнiсть за перший звукозапис виконання або будь-яких звукiв. Органiзацiєю мовлення є юридична особа — органiзацiя ефiрного мовлення чи органiзацiя кабельного мовлення. Вiдповiдно, органiзацiєю ефiрного мовлення визнається телерадiоорганiзацiя, що здiйснює публiчне сповiщення радiо- чи телевiзiйних передач i програм мовлення (як власного виробництва, так i виробництва iнших органiзацiй) шляхом передачi в ефiр за допомогою радiохвиль (а також лазерного промiння, гама-промiння тощо) у будь-якому частотному дiапазонi (у тому числi й з використанням супутникiв), а органiзацiєю кабельного мовлення – телерадiоорганiзацiя, що здiйснює публiчне сповiщення радiо- чи телевiзiйних передач i програм мовлення (як власного виробництва, так i виробництва iнших органiзацiй) шляхом передачi на вiддаль сигналу за допомогою того чи iншого виду наземного, пiдземного чи пiдводного кабелю (провiдникового, оптоволоконного чи iншого виду).

Суб’єкти сумiжних прав можуть доручати управлiння своїми майновими правами на колективнiй основi органiзацiям, якi не мають права займатися комерцiйною дiяльнiстю. Такi органiзацiї дiють на основi i в межах повноважень, добровiльно переданих їм автором та iншими особами, якi мають авторське право i сумiжнi права. На їх дiяльнiсть не поширюються обмеження, передбаченi антимонопольним законодавством. Важливим аспектом реалiзацiї виконавцями своїх прав є передумова додержання ними прав авторiв виконуваних творiв та iнших суб’єктiв авторського права. Виробники фонограм, виробники вiдеограм мають додержуватися прав суб’єктiв авторського права i виконавцiв. Органiзацiї мовлення повиннi додержуватися прав суб’єктiв авторського права,виконавцiв, виробникiв фонограм (вiдеограм).

Виникнення i здiйснення сумiжних прав не потребує виконання будь-яких формальностей. Виробники фонограм i виконавцi для сповiщення про свої права можуть на всiх примiрниках фонограм (вiдеограм) або їх упаковках використовувати знак охорони сумiжних прав, який складається з латинської лiтери R у колi – ®, iменi (найменування) особи, що має сумiжнi права, i зазначення року першої публiкацiї фонограми (вiдеограми).

6 стр., 2647 слов

Реферат суміжні права

... публічного виконання фонограм; сповіщення фонограми в ефір; сповіщення фонограми по проводах. Збір, розподіл і виплата винагороди здійснюються однією з організацій, яка управляє правами виробників фонограм і ... можна дати таке визначення суміжних прав. Суміжні права - це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм та організацій мовлення щодо використання ...

За вiдсутностi доказiв iншого, виконавцем, виробником фонограми чи вiдеограми вважаються особи, iмена (назви) яких зазначенi на фонограмi, вiдеограмi та їх примiрниках або на їх упаковцi фонограм i вiдеограму будь-якiй формi i будь-яким способом;

 • розповсюдження серед публiки фонограм, вiдеограм та їх примiрникiв шляхом першого продажу або iншої передачi права власностi;
 • комерцiйний прокат фонограм, вiдеограм та їх примiрникiв, навiть пiсля їх розповсюдження, здiйсненого виробником фонограми чи вiдеограми або за їх дозволом;
 • ввезення на митну територiю України фонограм, вiдеограм та їх примiрникiв для розповсюдження їх серед публiки.

Зазначенi права виробники фонограми та вiдеограми можуть передавати iншим особам на пiдставi договору, в якому визначаються спосiб використання фонограм (вiдеограм), розмiр i порядок виплати винагороди, строк дiї договору, строк використання фонограми (вiдеограми), територiя, на яку поширюються переданi права, тощо. Визначенi договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мiнiмальнi ставки, встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України. Майновi права виробника фонограми чи вiдеограми, який є юридичною особою, можуть бути також переданi (вiдчуженi) iншiй особi у встановленому Законом порядку внаслiдок лiквiдацiї юридичної особи – суб’єкта сумiжних прав.

Якщо фонограми, вiдеограми чи їх примiрники введенi виробником фонограми (вiдеограми) чи за його згодою у цивiльний оборот шляхом їх першого продажу в Українi, то допускається їх подальше розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (вiдеограми) чи його правонаступника i без виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких примiрникiв фонограм (вiдеограм) у майновий найм чи комерцiйний прокат залишається виключно правом виробника фонограми (вiдеограми).

Допускається без згоди виробникiв фонограм (вiдеограм), фонограми (вiдеограми) яких опублiковано для використання з комерцiйною метою, i виконавцiв, виконання яких зафiксовано у цих фонограмах (вiдеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерцiйне використання фонограм i вiдеограм та їх примiрникiв:

 • публiчне виконання фонограми або її примiрника чи публiчну демонстрацiю вiдеограми або її примiрника;
 • публiчне сповiщення виконання, зафiксованого у фонограмi чи вiдеограмi та їх примiрниках, в ефiр;
 • публiчне сповiщення виконання, зафiксованого у фонограмi чи вiдеограмi та їх примiрниках, по проводах (через кабель).

Органiзацiї мовлення, до яких належать телерадiоорганiзацiї, мають виключнi права щодо використання своїх програм у будь-якiй формi, дозволяти чи забороняти публiчне сповiщення своїх програм шляхом їх ретрансляцiї, фiксацiї на матерiальному носiї, вiдтворення своїх передач, сповiщення в ефiр i по проводах, публiчного сповiщення передач у мiсцях з платним входом, а також забороняти поширення на територiї України чи з територiї України сигналу, що несе програми, органом, який поширював цей сигнал i для якого вiн не призначався. Органiзацiям мовлення належить право на одержання винагороди за використання їх передач.

3 стр., 1027 слов

Поняття здійснення цивільних прав. Способи здійснення цивільних ...

... заборонені законами цивільні права й обов'язки, є недійсними. На нашу думку, така категоричність основного циві­льного закону може негативно вплинути на здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. ... для до­сягнення якої ці права набувались. Так, ст. 41 Консти­туції України встановила, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності гро­мадян, інтересам ...

Законом передбачено виключнi права виробникiв фонограм, а саме: виробники вiдеограм та фонограм мають право дозволяти чи забороняти їх вiдтворення, розповсюдження примiрникiв способом першого продажу, iншого вiдчуження, а також шляхом здачi в найм, в оренду, прокат та iншої передачi незалежно вiд першого продажу, а також на переробку, iмпорт фонограм.

Зазначенi права виробники вiдеограм i фонограм можуть передавати iншим особам на пiдставi договору, в якому визначаються спосiб використання вiдеограм i фонограм, розмiр i порядок виплати винагороди, термiн дiї договору, використання вiдеограм i фонограм. Органiзацiї мовлення мають виключнi права щодо використання своїх програм у будь-якiй формi, дозволяти чи забороняти публiчне сповiщення своїх програм шляхом їх ретрансляцiї, фiксацiї на матерiальному носiї, вiдтворення своїх передач, сповiщення в ефiр i по проводах, публiчного сповiщення передач у мiсцях з платним входом, а також забороняти поширення на територiї України чи з територiї України сигналу, що несе програми, органом, який поширював його i для якого цей сигнал iз супутника не призначався. Органiзацiям мовлення належить право на одержання винагороди за будь-яке використання їх передач.

3. Виникнення i здiйснення сумiжних прав

Виникнення i здiйснення сумiжних прав не потребує виконання будь-яких формальностей. Виробники фонограм i виконавцi для сповiщення про свої права можуть на всiх примiрниках фонограм або їх упаковках використовувати знак охорони сумiжних прав, який складається з латинської лiтери Р у колi — ©, iменi (найменування) особи, яка має сумiжнi права, i зазначення року першої публiкацiї фонограми. Прикладом може бути напис на компактному диску: ® Музичний камертон 1999.

Права виконавцiв. Виконавцям належать особистi (немайновi) i майновi права. До немайнових прав виконавцiв належать право на iм’я, на охорону своїх виступiв вiд спотворення, право згадування свого iменi у зв’язку з використанням виконання. Виконавцям належить виключне право дозволяти чи забороняти публiчне повiдомлення їх виконань, фiксацiю на матерiальному носiї ранiше незафiксованого виконання та передачу в ефiр i по проводах їх виконань, а також вiдтворювати, розповсюджувати способом першого продажу або iншої передачi у власнiсть чи володiння, або способом оренди чи прокату фонограм, на яких зафiксовано їх виконання, незалежно вiд першого продажу або iншої передачi у власнiсть чи володiння.

Виключнi права виконавцiв можуть передаватися iншим особам на пiдставi договору, в якому визначаються спосiб використання виконань, розмiр i порядок виплати винагороди, термiн дiї договору i використання виконань тощо.

У тому разi, коли виконання використовується в аудiовiзуальному творi, вважається, що виконавець передає органiзацiї, що здiйснює виробництво аудiовiзуального твору, або продюсеру всi майновi права на виконання, якщо iнше не встановлено договором. У разi коли виконавець при першiй фiксацiї виконання безпосередньо дозволить виробниковi фонограми її подальше вiдтворення, вважається, що виконавець передав виробниковi фонограми право на її розповсюдження способом першого продажу або iншої передачi у власнiсть чи володiння, а також способом здачi в найми, оренду, прокат та iншої передачi. При цьому виконавець зберiгає право на одержання» винагороди за зазначенi види використання виконання через органiзацiї, що управляють майновими правами на колективнiй основi.

41 стр., 20305 слов

Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

... договору; договiр про створення за замовленням i використання об’єкта права iнтелектуальної власностi; договiр про передання виключних майнових прав iнтелектуальної власностi; iншi договори щодо розпорядження ... 03. 2004 р. як один iз прiоритетних напрямiв установлює адаптацiю законодавства України в сферi iнтелектуальної власностi до стандартiв Європейського Союзу Необхiднiсть теоретико-правового ...

Права виробникiв фонограм. Законом передбачено виключнi права виробникiв фонограм, а саме: виробники фонограм мають право дозволяти чи забороняти їх вiдтворення, розповсюдження примiрникiв способом першого продажу, iншого вiдчуження, а також шляхом здачi в найми, оренду, прокат та iншої передачi незалежно вiд першого продажу, а також на переробку, iмпорт фонограм.

фонограм тощо.

Стаття 37 закону передбачає використання фонограм, опублiкованих з комерцiйною метою, але з обов’язковою виплатою винагороди. Таке використання можливе у випадках:

 • публiчного виконання фонограм;
 • сповiщення фонограми в ефiр;
 • угодою не передбачено iнше, то винагорода розподiляється мiж виробником фонограми та виконавцем порiвну.

Розмiр винагороди та умови її виплати визначаються угодою мiж користувачем фонограми чи об’єднанням таких користувачiв, з однiєї сторони, та органiзацiями, якi управляють правами виробникiв фонограм i виконавцiв, з другої. Розмiр винагороди встановлюється за кожний вид використання фонограми.

Права органiзацiї мовлення. Органiзацiї мовлення, до яких належать телерадiоорганiзацiї, мають виключнi права щодо використання своїх програм у будь-якiй формi. Вони можуть дозволяти чи забороняти публiчне сповiщення своїх програм шляхом їх ретрансляцiї, фiксацiї на матерiальному носiї, вiдтворення своїх передач, сповiщення в ефiр i по проводах, публiчного сповiщення передач у мiсцях з платним входом, а також забороняти поширення на територiї України чи з територiї України сигналу, що несе програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал iз супутника не призначався.

Органiзацiям мовлення належить право на одержання винагороди за будь-яке використання їх передач. Строк охорони сумiжних прав. Особистi (немайновi) права виконавцiв охороняються безстрокове. Майновi права виконавцiв охороняються протягом 50 рокiв пiсля першої фiксацiї виконання або постановки. Права виробникiв фонограм охороняються протягом 50 рокiв пiсля першого опублiкування фонограми, а якщо її не було опублiковано, то протягом 50 рокiв пiсля першої фiксацiї звукового запису. Органiзацiї мовлення користуються наданими цим законом правами протягом 50 рокiв пiсля першої передачi в ефiр або по проводах.

4. Критерiї для надання охорони сумiжних прав

Законом передбачено певнi критерiї для надання охорони сумiжних прав, а саме:

 • виконання вперше вiдбулося на територiї України;
 • виконання зафiксовано на фонограмi, що охороняється Законом про авторське право;
 • виконання не зафiксовано на фонограмi, включено у передачу органiзацiї мовлення, що охороняється зазначеним законом.
 • виробник є громадянином України або юридичною особою з офiцiйним мiсцезнаходженням на територiї України;
 • фонограму вперше опублiковано на територiї України або опублiковано на територiї України протягом ЗО днiв вiд дня її першої публiкацiї в iншiй державi;
 • перша фiксацiя фонограми мала мiсце в Українi.

3. Права органiзацiй мовлення охороняються цим законом, якщо вони мають офiцiйне мiсцезнаходження на територiї України i ведуть передачi з передавачiв, розташованих на територiї України.

23 стр., 11394 слов

Основи муніципального права України

... в Автономній Республіці Крим. 1. Поняття муніципального права України Муніципальне право — це система норм, які регулюють суспільні відносини ... функціонування муніципального права. Відразу хотілося б зазначити, що термін «муніципальне право не зовсім точно відображає предмет ... право розглядається не тільки як галузь права та законодавства, а й як юридична наука та навчальна дисципліна. 2. Поняття ...

Суб’єктом сумiжних прав є виробники фонограми. Це можуть бути фiзичнi або юридичнi особи, якi вперше здiйснили запис будь-якого виконання або iнших звукiв на фонограмi. Фонограмою визнається звуковий запис будь-якого виконання чи звукiв. Запис звуку може проводитися на платiвцi, кiноплiвцi, магнiтофоннiй стрiчцi тощо.

Українськi та iноземнi юридичнi особи дiстають захист своїх сумiжних прав лише за умови, що їх постiйне мiсцезнаходження — на територiї України. На пiдставi Закону України «Про приєднання України до Конвенцiї про охорону iнтересiв виробникiв фонограм вiд незаконного вiдтворення їхнiх фонограм вiд 29 жовтня 1971 року» вiд 15 червня 1999 p. Україна приєдналася до країн-учасниць Женевської конвенцiї. Держави-учасницi зобов’язуються охороняти iнтереси виробникiв фонограм, що є громадянами iнших держав-учасниць, вiд виробництва копiй фонограм без згоди виробника та вiд ввезення таких копiй, якщо зазначенi виробництво та ввезення здiйснюються з метою їх розповсюдження серед населення, а також вiд розповсюдження цих копiй серед населення.

телерадiоорганiзацiї на територiї України здiйснюється вiдповiдно до Закону України «Про телебачення та радiомовлення». Суб’єкти сумiжних прав можуть доручати управлiння своїми майновими правами на колективнiй основi органiзацiям, якi не мають права займатися комерцiйною дiяльнiстю. Такi органiзацiї дiють на основi i в межах повноважень, добровiльно переданих їм автором та iншими особами, якi мають авторське право та сумiжнi права. На їхню дiяльнiсть не поширюються обмеження, передбаченi антимонопольним законодавством. Суб’єктивнi сумiжнi права. Виконавцi здiйснюють свої права за умови додержання ними прав авторiв виконуваних творiв. Виробники фонограм та органiзацiї мовлення повиннi додержуватися прав авторiв i виконавцiв. Органiзацiї мовлення мають додержуватися прав виробникiв фонограм, авторiв i виконавцiв.

5. Права виконавцiв. Права виробникiв фонограм. Права органiзацiй вiщання

1. Майновим правом виконавцiв є їх виключне право дозволяти чи забороняти iншим особам:

 • б) фiксацiю у фонограмах чи вiдеограмах своїх ранiше незафiксованих виконань;
 • в) вiдтворення (пряме i (або) опосередковане) своїх виконань, зафiксованих без їх згоди у фонограмi чи вiдеограмi, чи за їх згодою, але якщо вiдтворення здiйснюється з iншою метою, нiж та, на яку вони дали свою згоду;
 • г) розповсюдження своїх виконань, зафiксованих у фонограмi чи вiдеограмi, шляхом першого продажу або iншої передачi права власностi у разi, коли вони при першiй фiксацiї виконання не дали дозволу виробнику фонограми (виробнику вiдеограми) на її подальше вiдтворення;
 • д) комерцiйний прокат, майновий найм своїх виконань, зафiксованих у фонограмi чи вiдеограмi, якщо при фiксацiї не було їх згоди на комерцiйний прокат i майновий найм, навiть пiсля розповсюдження виконань, здiйсненого виробником фонограми (вiдеограми) або за його дозволом;

— е) розповсюдження своїх виконань, зафiксованих у фонограмах чи вiдеограмах, через будь-якi засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого мiсця i в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першiй фiксацiї виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

5 стр., 2072 слов

Правовий захист авторського права і суміжних прав. Управління ОПІВ

... авторського права та суміжних прав. Законом передбачено випадки, що дають підстави для судового захисту авторського права та суміжних прав: 1) відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезення в Україну примірників творів, фонограм, програм мовлення без дозволу авторів та ...

2. Майновi права виконавцiв можуть передаватися (вiдчужуватися) iншим особам на пiдставi договору, в якому визначаються спосiб використання виконань, розмiр i порядок виплати винагороди, строк дiї договору i використання виконань, територiя, на яку розповсюджуються переданi права тощо. Визначенi договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мiнiмальнi ставки, встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

всi майновi права на виконання, якщо iнше не передбачено договором.

4. У разi, коли виконавець пiд час першої фiксацiї виконання безпосередньо дозволить виробнику фонограми чи виробнику вiдеограми її подальше вiдтворення, вважається, що виконавець передав виробнику фонограми чи виробнику вiдеограми виключне право на розповсюдження фонограм, вiдеограм i їх примiрникiв способом першого продажу або iншої передачi у власнiсть чи володiння, а також способом здавання у майновий найм, комерцiйний прокат та iншої передачi. При цьому виконавець зберiгає право на одержання справедливої винагороди за зазначенi види використання свого виконання через органiзацiї колективного управлiння або iншим способом. Особистi немайновi права виконавцiв та права на iм’я (назву) виробникiв фонограм, вiдеограм i органiзацiй мовлення

1. Виконавцевi твору належать такi особистi немайновi права:

 • б) вимагати, щоб його iм’я або псевдонiм зазначалися чи повiдомлялися у зв’язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разi, якщо це можливо);

2. Виробник фонограми, виробник вiдеограми має право зазначати своє iм’я (назву) на кожному носiї запису або його упаковцi поряд iз зазначенням авторiв, виконавцiв i назв творiв,вимагати його згадування у процесi використання фонограми (вiдеограми).

3. Органiзацiя мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв’язку iз записом, вiдтворенням, розповсюдженням своєї передачi i публiчним повторним сповiщенням її iншою органiзацiєю мовлення.

Виробники фонограм мають виключне право дозволяти чи забороняти їх вiдтворення, розповсюдження примiрникiв способом першого продажу, iншого вiдчуження, а також шляхом здачi в найми, в оренду, прокат незалежно вiд першого продажу, а також на переробку, iмпорт фонограм.

Органiзацiї мовлення мають виключне право дозволяти чи забороняти публiчне сповiщення своїх програм шляхом їх ретрансляцiї, фiксацiї на матерiальному носiї, вiдтворення своїх передач, сповiщення в ефiр i по проводах, публiчного сповiщення передач у мiсцях з платним входом, а також забороняти поширення на територiї України чи з територiї України сигналу, що несе програми.

Виключнi права виконавцiв та виробникiв фонограм можуть передаватися iншим особам на пiдставi договору, в якому визначаються спосiб використання виконання чи фонограми, розмiр 1 порядок виплати винагороди, строк дiї договору, строк використання виконання чи фонограми та iншi умови. Органiзацiям мовлення належить право на одержання винагороди за будь-яке використання їх передач. Розмiр винагороди визначається угодою сторiн.

3 стр., 1411 слов

Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS

... захисту здійснюється в судах. Риє. 7 Форми І порядки захисту прав інтелектуальної власності Спеціальний порядок захисту прав ... права інтелектуальної власності та захисту від порушень присвячена низка норм Цивільного кодексу. Вони регулюють правові норми про надання, використання та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності ... аудіовізуальних творів чи фонограм — суб'єкт підприємницької ...

Лiцензiйнi договори про використання творiв. Як уже зазначалося, Закон України «Про авторське право i сумiжнi права» видiляє лiцензiйнi договори в окрему групу авторських договорiв. Так, вiдповiдно до цього закону авторовi належить виключне право надавати iншiй особi дозвiл на використання твору одним або всiма вiдомими способами на пiдставi невиключної чи виключної лiцензiї. За лiцензiйним договором, автор чи його правонаступник, цю має виключне право на твiр (лiцензiар), надає iншiй сторонi (лiцензiатовi) дозвiл на право використання твору способом, обумовленим у договорi. Власне кажучи, всi авторськi договори на право використання твору, крiм договорiв на замовлення, є лiцензiйними.

Органiзацiї вiщання повиннi дотримуватись, творчо використовувати створенi iншими особами твори, i вони не розглядаються як автори виконуваних чи записуваних i вiдтворених ними творiв. Об’єктом для їх прав служить саме виконання або звуко- i вiдеозапис. Тому в порiвняннi з авторськими цi права носять у визначенiй мiрi обмежений характер i зводяться по сутi до дозволу (згодi) на вiдтворення (використання) i вимозi вiдповiдної оплати. Вiдповiдно до ст. 31 Закону «Про авторське право i сумiжнi права» виконавцi здiйснюють свої права за умови дотримання ними прав авторiв творiв що виконуються. Виробники фонограм i органiзацiї вiщання повиннi додержуватися права авторiв i виконавцiв. Органiзацiї вiщання повиннi додержуватися права авторiв, виконавцiв i виробникiв фонограм.

6. Обмеження майнових прав виконавцiв, виробникiв фонограм, вiдеограм i органiзацiй мовлення

1. Допускаються використання виконань, фонограм, вiдеограм, програм мовлення, їх фiксацiя, вiдтворення i доведення до загального вiдома без згоди виконавцiв, виробникiв фонограм, вiдеограм i органiзацiй мовлення у випадках, передбачених статтями 21-25 цього Закону щодо обмеження майнових прав авторiв лiтературних, художнiх i наукових творiв, якщо задовольняються такi умови:

 • а) вiдтворення зазначених об’єктiв здiйснюється виключно з метою навчання чи наукових дослiджень;
 • б) право на вiдтворення, передбачене у пунктi «а» цiєї частини, не поширюється на експорт вiдтворених примiрникiв фонограм, вiдеограм, програм мовлення за межi митної територiї України;
 • в) за суб’єктами сумiжних прав зберiгається право на справедливу винагороду з урахуванням кiлькостi вiдтворених примiрникiв.

Передбачене цiєю частиною використання об’єктiв сумiжних прав без згоди суб’єктiв сумiжних прав є можливим лише за умови дотримання особистих немайнових прав суб’єктiв авторського права i сумiжних прав, передбачених статтями 14 i 38 цього Закону.

2. Допускається вiдтворення в домашнiх умовах i виключно в особистих цiлях творiв i виконань, зафiксованих у фонограмах, вiдеограмах i їх примiрниках, без згоди автора (авторiв),виконавцiв i виробникiв фонограм (вiдеограм), але з виплатою їм винагороди способом, визначеним частиною четвертою цiєї статтi.

3. Передбачене частинами першою i другою цiєї статтi використання об’єктiв сумiжних прав без згоди суб’єктiв сумiжних прав не повинно завдавати шкоди нормальнiй експлуатацiї виконань, фонограм, вiдеограм i програм мовлення i зачiпати законнi iнтереси виконавцiв, виробникiв фонограм, вiдеограм i програм мовлення чи iнших суб’єктiв авторського права i (або) сумiжних прав.

4. Виплата винагороди виробникам фонограм i вiдеограм та iншим особам, якi мають авторське право i (або) сумiжнi права, за передбаченi частиною другою цiєї статтi вiдтворення, здiйснюється у формi вiдрахувань (вiдсоткiв) вiд вартостi обладнання i (або) матерiальних носiїв виробниками та (або) iмпортерами обладнання i матерiальних носiїв, iз застосуванням яких можна здiйснити вiдтворення виключно в особистих цiлях у домашнiх умовах творiв, зафiксованих у фонограмах i вiдеограмах, крiм:

 • а) професiйного обладнання та (або) матерiальних носiїв, не призначених для використання в домашнiх умовах;
 • б) обладнання i матерiальних носiїв, що експортуються за митну територiю України;
 • в) обладнання i матерiальних носiїв, що ввозяться фiзичною особою на митну територiю України виключно в особистих цiлях i без комерцiйної мети.

5. Розмiри зазначених у частинах другiй i четвертiй цiєї статтi вiдрахувань (вiдсоткiв), що мають сплачуватися виробниками та (або) iмпортерами обладнання i матерiальних носiїв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Цi кошти виробниками та iмпортерами обладнання i (або) матерiальних носiїв перераховуються визначеним Установою органiзацiям колективного управлiння (далi — уповноваженим органiзацiям).

Зiбранi кошти розподiляються мiж органiзацiями колективного управлiння, якi є на облiку в Установi, на основi договорiв, якi уповноваженi органiзацiї укладають з усiма органiзацiями колективного управлiння. Імпортери перераховують цi кошти уповноваженiй органiзацiї пiд час ввезення товару на митну територiю України, а виробники — у кiнцi кожного мiсяця пiсля реалiзацiї обладнання i матерiальних носiїв.

6. Установа i визначенi нею для збору коштiв уповноваженi органiзацiї мають право вимагати вiд виробникiв та iмпортерiв iнформацiю про виробництво, iмпорт i реалiзацiю (продаж)зазначеного у частинi четвертiй цiєї статтi обладнання i матерiальних носiїв.

7. Зiбранi кошти, що зазначенi у частинах другiй i четвертiй цiєї статтi, розподiляються мiж авторами, виконавцями, виробниками фонограм (вiдеограм).

Якщо угодами мiж органiзацiями колективного управлiння не передбачено iнше, то цi кошти розподiляються у таких пропорцiях: авторам — 50 вiдсоткiв, виконавцям — 25 вiдсоткiв i виробникам фонограм (вiдеограм) — 25 вiдсоткiв.

Термiни охорони сумiжних прав встановленi ст. 38 даного Закону. Майновi права виконавцiв охороняються протягом 50 рокiв пiсля першої фiксацiї виконання або постановки. Особистi права виконавцiв охороняються безстроково.

Органiзацiї ефiрного вiщання користуються зазначеними правами протягом 50 рокiв пiсля першої передачi в ефiр або по кабельнiй мережi.

До спадкоємцiв виконавця i правонаступникам виробникiв фонограм i органiзацiй вiщання переходить право дозволяти або забороняти використання виконання, фонограми, передача в ефiр i по кабельнiй мережi, а також право на одержання винагороди в перiод частини термiну, що залишилася.

твору, i для визнання творчого твору об’єктом авторського або сумiжного права достатньо вираження його в будь-який об’єктивнiй формi, що дозволяє вiдтворювати результат творчостi.

У цьому складається їхня вiдмiннiсть вiд iнших об’єктiв iнтелектуальної власностi, охорона яких припускає дотримання спецiального порядку визначення прiоритету, перевiрку новизни i встановлення особливого режиму використання. Тому термiн «промислова власнiсть» рекомендується можливим для вживання в двох значеннях: у вузькому значеннi, коли в це поняття включається право на винахiд, корисну модель i промисловий зразок (патентне право), i в широкому значеннi, тобто усi види iнтелектуальної власностi, за винятком авторських i сумiжних прав, як-от всi тi , що пiдпадають пiд охорону пiсля попереднього формального закрiплення прiоритету.

Висновок

Норми, якi регулюють сумiжнi права, складають важливий сегмент суспiльно-правових вiдносин, що безпосередньо пов’язаний з авторським правом та його охороною. Регулювання охорони сумiжних прав здiйснюється в Українi Конституцiєю, а також численними законами та пiдзаконними актами. Нарештi, українське нацiональне законодавство про захист сумiжних прав доповнюється мiжнародними нормативно-правовими документами. Сфера сумiжних прав охоплює рiзноманiтнi правовiдносини,якi виникають мiж виконавцями, видавцями, перекладачами та iншими учасниками процесу створення та розповсюдження продуктiв творчої дiяльностi. Об’єктом сумiжних прав виступає, певним чином, продукцiя чи вiдносини другого порядку, оскiльки йдеться про вже створений творчий доробок, посередниками мiж автором i реципiєнтами якого є виконавець, видавець, транслятор тощо. Проте суб’єкт сумiжних прав також має конституцiйне право вiдстоювати свiй внесок у розповсюдження та трансляцiю твору, на своє виконання, на видання тощо. Таким чином, поруч iз авторським правом, сумiжнi права є невiд’ємним атрибутом нормативного регулювання правовiдносин, якi виникають у зв’язку з творчою працею, зi створенням авторської продукцiї.

Коло суб’єктiв сумiжних прав є надзвичайно широким, а правовiдносини, що виникають у зв’язку з ними, є надзвичайно рiзноманiтними, включаючи право на виконання, на розповсюдження (наприклад, друковане видання), тому структура нормативних актiв, якi стосуються сумiжних прав, досить розгалужена. Проте, розвиток технологiй призводить до постiйного виникнення нових засобiв виконання, розповсюдження творiв, тож неминучий творiв, тож неминучий подальший розвиток вiдповiдної нормотворчостi

Список використаної лiтератури

1. Драпак Г. , Скиба М. Основи iнтелектуальної власностi : Навчальний посiбник. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 135 с.

3. Конституцiя України : Прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Донецьк : Сталкер, 2004. – 64 с.

5. Цивiльний кодекс України № 435-ІV вiд 16. 01. 03 року. – Режим доступу: . com/ua/afftar.