Понятійний апарат, функції та джерела адміністративного права — Право — и — Каталог статей — ы курсовые сочинения аудиокниги

Реферат на тему:Понятійний апарат, функції та джерела адміністративного права.

Понятійний апарат адміністративного права

Як і в будь-якій галузі права, в адміністративному праві використо-вується система понять, або понятійний апарат.

Насамперед варто зупинитися на терміні «адміністративне право». Адміністративне право можна розуміти: а) як галузь права; б) як галузь за-конодавства; в) як галузь юридичної науки; г) як навчальну дисципліну.

Як галузь права адміністративне право — це система юридичних за-собів (норми, відносини, законодавство, методи, форми, компетенція суб’єктів, способи реалізації норм), які застосовуються для формування публічно-управлінських відносин, а також організації і забезпечення пуб-лічно-управлінської діяльності.

Як галузь законодавства адміністративне право найчастіше розгляда-ється як сукупність нормативно-правових актів, у яких знаходять зов-нішнє вираження адміністративно-правові норми.

Як галузь юридичної науки адміністративне право являє собою систе-му теоретичних положень, обґрунтувань і тлумачень, що отримані в ре-зультаті дослідження сутності та змісту (генетичних основ, соціального призначення, предмета, методу, функцій, норм, відносин, компетенції суб’єктів і т. ін.) адміністративно-правових категорій шляхом застосуван-ня наукових методів пізнання (порівняльно-правового, історико-правового, формально-логічного, соціологічного, статистичного, системно-фун-кціонального, логіко-семантичного та ін.).

Предметом науки адміністративного права є закономірності, особли-вості, колізії та проблеми у сфері публічного управління.

Як навчальна дисципліна адміністративне право — це система знань про адміністративно-правову галузь, науку і законодавство, що викладені в навчальних програмах, методичних матеріалах і навчальній літературі.

Основний понятійний апарат адміністративного права складається з науково-правових понять двох видів: понять, запозичених з інших право-вих сфер, та з власних понять.

Запозичені поняття поділяються на три види:

 • а) запозичені з теорії держави і права (право, джерела права, право-відносини, суб’єкти права, правопорушення, держава, державна влада, поділ влади та ін.);
 • б) запозичені з конституційного права як базової галузі права (кон-ституція, закон, статус громадянина, законодавча влада, місцеве самовря-дування та ін.);
 • в) запозичені з інших правових галузей, хоч таких і небагато (на-приклад, делікт, склад, профілактика).
  9 стр., 4168 слов

  К СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  ... адміністративної відповідальності [12, c. 21]. Терміном "адміністративне право" охоплюється зміст трьох понять – адміністративне право як галузь права, як наука і як навчальна дисципліна. Адміністративне право як галузь права – це система правових норм, що регулюють в інтересах ...

Власні поняття створюються і використовуються всередині самого адміністративного права, наприклад, адміністративно-правові норми, ад-міністративно-правові правовідносини, адміністративно-деліктні відно-сини, адміністративний штраф, адміністративний арешт, громадське міс-

це, адміністративне затримання, адміністративна юрисдикція, адміністра-тивно-правовий режим, акт управління, адміністративно-деліктне право та ін.

Функції адміністративного права

Адміністративному праву притаманні такі функції:

1) право-виконавча є юридичною формою реалізації виконавчої влади;

 • правотворча — наділяє суб’єктів виконавчої влади повноваження-ми з адміністративної нормотворчості;
 • організаційна — визначається організаційним характером управ-лінської діяльності, що постійно «підтримується» нормами адміністра-тивного права.

правоохоронна — забезпечує додержання встановленого у сфері публічного управління правового режиму та захист законних інтересів і прав усіх учасників регульованих управлінських відносин.

Джерела адміністративного права

Під джерелом адміністративного права розуміють зовнішню форму вираження його норм.

Відомо, що за своїм змістом адміністративно-правова норма відрізня-ється від норм інших галузей права тим, що регулює відносини управлін-ського характеру.

Нормами адміністративного права визначаються межі відповідної по-ведінки органів виконавчої влади, їхніх службовців, громадян, а також громадських організацій (їхніх органів) у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності держави.

За допомогою адміністративно-правових норм органи управління, державні органи, громадяни, громадські організації наділяються певними повноваженнями.

У цих нормах встановлюються також гарантії реалізації прав і до-держання обов’язків.

Таким чином, внаслідок дії адміністративно-правових норм створю-ється відповідний правовий режим управлінської діяльності.

Адміністративно-правові норми містяться безпосередньо в Конституції, законодавчих актах, постановах уряду, нормативних наказах, інших нор-мативних актах державних структур, а також у рішеннях місцевих рад та їхніх виконавчих органів. Усі вони є джерелами адміністративного права.

До джерел адміністративного права належать не тільки нормативні акти, а й затверджені ними кодекси, статути, правила і т. ін., що регулю-ють управлінську діяльність.

Таким чином, джерело адміністративного права — це акт суб’єкта публічного управління, що регулює виконавчо-розпорядчу діяльність і складається з адміністративно-правових норм.

Якщо такий акт, поряд з нормами адміністративного права, містить норми інших галузей права (фінансового, цивільного й ін.), для адмініст-ративного права він буде джерелом лише в частині, що містить адмініст-ративно-правові норми.

4 стр., 1605 слов

Магдебурзьке право в Україні (2)

... збірники постанов суду шеффенів, який здійснював про­вадження на основі місцевого права, та акти органів самоврядування, своєрідні міські статути, так звані вількіри. В Саксонії використовувалось узагаль ... які вони отримали, перебуваючи ще під литовським та польським пануванням. Джерела Магдебурзького права. Магдебурзьке право не було єдиним зводом. Це фактично бу­ла узагальнена назва комплексу ...

Усі джерела адміністративного права мають свої особливості й різ-няться між собою. Ці відмінності найчастіше зумовлені такими обстави-нами: а) цільовою спрямованістю і змістом норм; б) їх юридичною чин-ністю; в) масштабом дії норм; г) правовим статусом адресатів та ін.

Вчені-адміністративісти давно помітили, що кількість джерел адмі-ністративного права просто не піддається підрахункам. І дійсно, адмініст-ративно-правові акти Президента і Кабінету Міністрів публікуються майже в кожному номері газет «Голос України» і «Урядовий кур’єр», ве-лика їх кількість приймається центральними та місцевими органами ви-конавчої влади, численними структурними підрозділами.

Розмаїтість джерел адміністративного права обумовлює необхідність виділення у цьому масиві окремих видів. Найдоцільнішою є така класи-фікація:

Конституція України (Основний Закон).

Законодавчі акти України:

 • а) закони України;
 • б) кодифіковані акти управлінського характеру (кодекси, положення, статути).

Постанови Верховної Ради України, що містять адміністративно-правові норми.

Укази і розпорядження Президента України.

Нормативні акти, що приймаються органами виконавчої влади:

 • а) нормативні постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
 • б) положення, статути, правила, інструкції, інші акти, затверджені Кабінетом Міністрів України;
 • в) нормативні накази, інструкції керівників центральних органів ви-конавчої влади;
 • г) нормативні акти урядових органів управління.

Нормативні накази керівників державних підприємств, об’єднань, установ і організацій.

Розпорядження місцевих державних адміністрацій (їх голів).

Нормативні акти місцевих рад, їх виконавчих органів (наприклад, рішення, що передбачають у разі порушення їх, адміністративну відпові-дальність).

Міжурядові угоди України з іншими державами і міжнародно-пра-вові акти, ратифіковані та визнані нашою державою.

10. Акти судових органів.

Сукупність джерел адміністративного права є специфічною систе-мою, компоненти якої пов’язані між собою. Ознаки системи джерел ад-міністративного права такі:

 • а) усі вони основані на нормах Конституції та законів, що мають юридичну чинність;
 • б) нормативні акти вищих органів слугують юридичною базою для нормативних актів органів нижчого підпорядкування, що також є джере-лами адміністративного права;
 • в) нормативні акти вищих органів, як джерела адміністративного права, мають більшу юридичну силу і масштаб дії порівняно з актами, що приймаються суб’єктами нижчого підпорядкування.