Захист права інтелектуальної власності в україні (2)

>Загальні правила державноїреєстраціїавторських прав

>Суб’єктавторського права згідно Закону України «Проавторське право йсуміжні права» длязасвідчення авторства (>авторського права) наоприлюднений чи неоприлюдненийтвір, факту йдатиопублікуваннятвору чидоговорів, котрістосуються права автора натвір, убудь-який годинупротягом рядокохорониавторського праваможезареєструватисвоєавторське право увідповіднихдержавнихреєстрах.

>Державнареєстраціяавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвір,здійснюєтьсяУстановоювідповідно дозатвердженогоКабінетом міністрів України порядку.Установаскладає йперіодичновидає каталоги всіхдержавнихреєстрацій.

ЗапідготовкуУстановою до державноїреєстраціїавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвір,сплачуютьсязбори,розміри яківизначаютьсяКабінетом міністрів України.

Прореєстраціюавторського права натвірУстановоювидаєтьсясвідоцтво. Завидачусвідоцтвасплачуєтьсядержавнемито,кошти відсплатиякогоперераховуються в Україну.

>Розмір й порядоксплати державногомита завидачусвідоцтвавизначаютьсязаконодавством.

>Особа, Якаволодієматеріальнимоб’єктом, вякомувтілено (>виражено)твір, неможеперешкоджатиособі, Якамаєавторське право, у йогореєстрації.

>Видиреєстраціїавторського права:

1.Реєстраціяавторського права навитвір

2.Реєстраціяавторського правароботодавця наслужбовийвитвір

>Реєстраціядоговорів, щостосуються права автора навитвір:

 • Реєстрація договору про передачу (>відчуження)майнових прав навитвір.
 • Реєстрація договору про передачувиключного права навикористаннявитвору
 • Реєстрація договору про передачуневиняткового права навикористаннявитвору.

Запідготовку до державноїреєстраціїавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвір,сплачуютьсязбори.

>Видизборів та їхнірозміри наведено втаблиці:

>Послуги,тарифи ймита

Процедура державноїреєстраціїавторського права

Дляюридичних йфізичнихосіб України (грн.)

Дляюридичних йфізичнихосіб України РФ

($)

Оплатапослуг ПФ «>ЄДНІСТЬ» заоформленняматеріалів заявки надержавнуреєстраціюавторського права 1060 200
>Державнийзбір запідготовку до державноїреєстраціїавторського права відфізичнихосіб 52,25 11
>Державнийзбір заоформлення йвидачуСвідчення прореєстраціїавторського права надобуток відюридичнихосіб 8.50 2
>Державнийзбір запідготовку до державноїреєстраціїдоговорів, щостосуються прав автора надобуток, відфізичнихосіб 161.50 31
>Державнийзбір запідготовку до державноїреєстраціїдоговорів, щостосуються прав автора надобуток, відюридичнихосіб 25.50 5
>Державнийзбір заоформлення йвидачуСвідчення прореєстраціїавторського права надобуток відфізичнихосіб 72.25 14
>Державнийзбір запідготовку до державноїреєстраціїдоговорів, щостосуються прав автора надобуток, відюридичнихосіб 195.50 37

>Термін державноїреєстраціїавторського права від 2 до запланованих 4місяців.

Сумазбору, щопідлягаєсплаті,визначаєтьсявиходячи ізнеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян на деньсплатизбору, у гривнях.

>Іноземці та особини безгромадянствавідповідно доміжнароднихдоговорів чи наоснові принципувзаємностімаютьоднакові ізгромадянами України права,передбачені Порядком державноїреєстраціїавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвір .

Сумазбору невключається довартостіпослуг,пов’язаних із йогосплатою.

>Такожсплатазборівпровадиться черезбанківськіустанови.Кошти відсплатизборівпідлягаютьзарахуванню в Україну йвикористовуютьсяДержавним департаментомінтелектуальноївласності (>Державний департамент) черезспеціальніреєстраційнірахунки органівДержавного казначействавиключно для забезпеченнядіяльності державноїсистемиправовоїохорониінтелектуальноївласності у сферіавторського права.

>Державний департамент Ведеоблікдокументів просплатузборів та прорезультатиперевірки їхньоговідповідностіустановленимвимогам.

Документом просплатузборуєкопіяплатіжногодоручення наперерахуваннязбору ізвідміткоюбанківськоїустанови чиквитанція (форма №0402005), дезазначаютьсяплатник, вид, сумасплаченогозбору,назваоб’єктаавторського права, номер заявки нареєстраціюавторського права чи заявки нареєстраціюдоговорів, котрістосуються права автора натвір (заявка), чи номерсвідоцтва прореєстраціюавторського права натвірзазначаються занаявністю.

Документ просплатузбору виненнадійти доДержавного департаменту разом ззаявою (>клопотанням) про скоєннявідповідної дії,пов’язаної іздержавноюреєстрацієюавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвір, йєдійсним:

 • протягомтрьохмісяців від днясплатизбору заумови, що уцейтермінрозмірвідповідногозборузалишавсянезмінним;
 • протягом одногомісяця від днявведення вдіюзміненогорозмірузбору.

Порядок державноїреєстраціїавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвірвизначає процедуруподання заявок нареєстраціюавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвір, їхньогорозгляду, державноїреєстрації,публікаціївідомостей процюреєстрацію,видачісвідоцтв прореєстраціюавторського права натвір, атакожведенняДержавногореєструсвідоцтв прореєстраціюавторського права натвір йДержавногореєструдоговорів, котрістосуються права автора натвір, Яказдійснюється МОН вособіДержавного департаментуінтелектуальноївласності, щодіє ускладіМіністерства (>Державний департамент).

Заявку нареєстрацію доДержавного департаментуподаєзаявник.

>Державний департамент:

 • а)приймає заявки,подані нареєстрацію, йрозглядає їхнього ізметоювизначеннявідповідностівимогамрозділів II й III Порядку державноїреєстраціїавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвір;
 • б)приймаєрішення прореєстраціюавторського права натвір,рішення прореєстрацію договору,якийстосується права автора натвір, чиобґрунтованерішення провідмову уреєстраціїавторського права натвір,обґрунтованерішення провідмову уреєстрації договору,якийстосується права автора натвір;
 • в) вноситивідомості прореєстраціюавторського права натвір тавідомості прореєстраціюдоговорів, котрістосуються права автора натвір, довідповідногоДержавногореєстру;
 • р)надсилає зазазначеною взаявіадресоюрішення прореєстраціюавторського права натвір,рішення прореєстрацію договору,якийстосується права автора натвір, чиобґрунтованерішення провідмову уреєстраціїавторського права натвір,обґрунтованерішення провідмову уреєстрації договору,якийстосується права автора натвір;
 • ґ)видаєсвідоцтво;
 • буд)готує тапублікує всвоємуофіційномубюлетенівизначені нимвідомості прореєстраціюавторського права йдоговорів, котрістосуються права автора натвір;
 • е)можедоручатизакладам, котрівходять до державноїсистемиправовоїохорониінтелектуальноївласності,виконання окремихзавдань,визначених Порядком,відповідно до їхньогоспеціалізації;
 • >є) вноситизміни до заявки заініціативоюзаявника;
 • ж)видаєдублікатсвідоцтва;
 • із) вноситизміни доДержавногореєструсвідоцтв прореєстраціюавторського права натвір таздійснюєвиправленняочевиднихпомилок ізініціативи авторатвору;
 • і) вноситизміни доДержавногореєструдоговорів, котрістосуються права автора натвір, таздійснюєвиправленняочевиднихпомилок ізініціативи особини, котрамаєавторське право.

>Документи, котріпотрібні дляреєстраціїавторського права та договору,якийстосується права автора натвір:

1. заявка нареєстраціюавторського права натвіробов’язково виннамістити:

 • а) заяву,викладену російською мовою, щоскладається заформою,затвердженоюДержавним департаментом;
 • б)примірниктвору (>оприлюднений чинеоприлюднений) уматеріальнійформі,визначеній пунктом 15 Порядку;
 • до документа, щосвідчить про факт й датуоприлюдненнятвору;
 • р) документ просплатузбору запідготовку дореєстраціїавторського права натвір чикопія документа, щопідтверджує декларація прозвільнення відсплатизбору;
 • ґ) документ просплату державногомита завидачусвідоцтва чикопія документа, щопідтверджує декларація прозвільнення відсплатимита завидачусвідоцтва.Зазначений документподається доДержавного департаменту послеодержаннязаявникомрішення прореєстраціюавторського права натвір;
 • буд)довіреність,оформлену вустановленому порядку,якщо заявка відімені автора чи йогоспадкоємцяподаєтьсядовіреноюособою, чикопіюдовіреності,засвідченоївідповідно дозаконодавства;
 • е) документ, щозасвідчуєперехід успадщинумайнового права автора (>якщо заявкаподаєтьсяспадкоємцем автора);

2. заявка нареєстрацію договору,якийстосується права автора натвір,обов’язково виннамістити:

 • а) заяву,викладену російською мовою, щоскладається заформою,затвердженоюДержавним департаментом;
 • б)примірниктвору уматеріальнійформі;
 • в)примірникавторського договору, щозасвідчує передачу (>відчуження)майнового права чи передачу права навикористаннятвору;
 • >Якщо передачу (>відчуження)майнових прав чи права навикористаннятворуздійснює особа, Якамаєвиключнемайнове декларація протвір, але й неє автором, до заявкидодається документ, щопідтверджуєїївиключнемайнове декларація процейтвір;
 • р) документ просплатузбору запідготовку дореєстрації договору,якийстосується права автора натвір, чикопію документа, щопідтверджує декларація прозвільнення відсплатизбору;
 • ґ)довіреність,оформлену вустановленому порядку,якщо заявка відіменісуб’єктаавторського праваподаєтьсядовіреноюособою, чикопіюдовіреності,засвідченувідповідно дозаконодавства.

3. до заяви нареєстраціюавторського права накомп’ютернупрограму,крімдокументів,зазначених упункті 6 Порядку,додаєтьсянастановащодовикористанняпрограми.

4. до заяви нареєстраціюавторського права на базуданих,крімдокументів,зазначених упункті 6 Порядку,додаєтьсянастановащодовикористаннябазиданих йописструктурибазиданих.

5. до заяви нареєстраціюавторського права на твори архітектури,містобудування, садово-паркового та монументальногомистецтва,крімдокументів,зазначених упункті 6 Порядку,додаєтьсяанотація, Яка виннаміститиназвутвору, йогомісцезнаходження (адресою),архітектурні характеристики йпараметри, годину ймісцестворення.

6.заявапідписується автором чиособою, Якамаєавторське право.

>Заява відіменіюридичної особинипідписуєтьсяособою, Якамає нацеповноваження.Підписскладається ізповногонайменування посади особини, котрапідписує заяву,особистогопідпису,ініціалів,прізвища,дати йскріплюєтьсяпечаткою.

>Документи, щододаються до заяви,оформляються таким чином,щоб їхні можна було ббезпосередньокопіювати йзберігатипротягом року діїавторського права.

Автор чи особа, котрамаєавторське право,несе відповідальність задостатність йдостовірністьінформації,наведеної узаявці нареєстраціюавторського права натвір.

Задостовірністьінформації,наведеної узаявці прореєстрацію договору,якийстосується права автора натвір, відповідальністьнесе автор чи особа, Якамаєавторське право.

>Заявникмає право ізвласноїініціативи податіклопотання провнесеннязмін доподаної ним заявки (>крімпримірникатвору).

>Цівиправлення йуточнення невраховуються,якщо смердотінадійшли доДержавного департаменту послевинесеннярішення прореєстраціюавторського права чи договору,якийстосується права автора натвір. Заподанняклопотання провнесення ізініціативизаявниказмін до заявкисплачуєтьсявідповіднийзбір.

>ВидачасвідоцтваздійснюєтьсяДержавним департаментом умісячний рядків віддатиреєстрації.

>Ознаки, котріможуть бутипідставою дляприпинення діїавторського договору

>По-перше, згіднозістаттею 33 Закону України «Проавторське право йсуміжні права»,якщо домов про передачу прав навикористаннятворівукладаються надписьмовійформі, смердотієнедійсними,окрімвипадківпереліченихнижче. Ууснійформіможутьукладатись домов провикористання (>опублікування)твору вперіодичнихвиданнях (газетах, журналах тощо).

>По-друге,договір про передачу прав навикористаннятворіввважаєтьсяукладеним,якщоміж сторонамидосягнутозгодищодо всіхістотних умів (рядок дії договору, способувикористаннятвору,території, на якоїпоширюєтьсяпередавань право,розміру й порядкувиплатиавторськоївинагороди, атакожінших умів,щодо які завимогоюоднієї зсторін винне бутидосягнутозгоди).

>Авторськавинагородавизначається удоговорі увиглядівідсотків від прибутку,отриманого відвикористаннятвору, чи увиглядіфіксованоїсуми чиіншим чином. При цьому ставкиавторськоївинагороди неможуть бутинижчими замінімальні ставки,встановленіКабінетом міністрів України, аякщо смердотінижчі, тоавторськийдоговірєнедійсним.

>По-третє,усімайнові права навикористаннятвору, котріпередаються заавторським договором,мають бути уньомувизначені.Майнові права, незазначені вавторськомудоговорі якпереданісуб’єктомавторського права,вважаються такими, що непередані, йзберігаються його.

>Такожавторськийдоговірєнедійсним,якщоумови договору, щообмежують право автора наствореннямайбутніхтворів назазначену удоговорі тему чи узазначенійгалузі,єнедійсними.

Заавторським договоромзамовлення авторзобов’язуєтьсястворити умайбутньомутвірвідповідно до умів цого договору йпередати йогозамовникові. Договоромможепередбачатисявиплатазамовникомавторові авансу якчастиниавторськоївинагороди.

>Умови договору, щопогіршують становище автора (йогоправонаступника) порівняно зстановищем,встановленимчиннимзаконодавством,єнедійсними.

Предметом договору про передачу прав навикористаннятвору помиляюся, які не так на моментукладання договору.

>Якщохоча б одна ізцихвимог невиконана,авторськийдоговірєнедійсним.

>Науковевідкриття.Поняття таознаки.Суб’єкти

>Згіднозі У розділі ст. 457Цивільного Кодексу Українинауковимвідкриттямєвстановленняневідомихраніше, але йоб’єктивноіснуючихзакономірностей,властивостей таявищматеріального світу, котрівносятьдокоріннізміни урівеньнауковогопізнання.

Авторнауковоговідкриттямає правонадатинауковомувідкриттюсвоєім’я чи спе-ціальнуназву.

Право нанауковевідкриттязасвідчується дипломом таохороняється у порядку,встановленому законом.

>Науковівідкриттямаютьправовий режимзахисту, що засвоєюсуттюєнемайновим правом автора. Таким чином авторнауковоговідкриття,навітьякщовіндоведе фактвикористання йоговідкриття у конкретномупромисловомувиробі чипослузі, незможеотриматикомпенсацію відпорушника. А,аби набути статусвинаходу,якийможезахищатися патентом,науковевідкриттямаєвідповідатикритеріямпатентоздатності.

>Критеріїпатетоздатності:

1. Новизна –винахід,корисна модель чипромисловийзразоквизнаютьсяновими,якщо смердоті неєчастиноюрівнятехніки.Рівеньтехнікивключає усівідомості, котрі стализагальнодоступними у світі додатиподання заявки доустанови чи,якщо заявленопріоритет, додатиїїпріоритету.Рівеньтехнікивключаєтакожзмістбудь-якої заявки навидачу в Україні патентом (у томучисліміжнародної заявки, вякійзазначена Україна) утійредакції, вякійцю заявку було б поданоспочатку, заумови, що датаїїподання (аякщо заявленопріоритет, то датапріоритету)передуєдатіподання заявки доустанови чидатіпріоритету, й що вона бувопублікована нацю дату чи послецієїдати [2] .

2.Винахідницькийрівень –винахідмаєвинахідницькийрівень,якщо дляфахівцявін неєочевидним,тобто невипливає явно зіснуючогорівнятехніки.

3.Придатність допромисловоговикористання –цейкритерійозначає, щовикористані увинаході чикорисніймоделіспособиотримання результатумаютьдозволятипрактичневикористаннявинаходу.

>Згіднозі У розділі ст. 463Цивільного Кодексу Українисуб’єктами праваінтелектуальноївласності нанауковевідкриттяє:

1)винахідник, авторпромисловогозразка;

2)інші особини, котрінабули прав нанауковевідкриття за договором чи законом.