Договірне право україни

Контрольная работа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ПIСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВIТИ ТА ДОВУЗIВСЬКОЇ ПIДГОТОВКИ

Контрольна робота

з предмету «Договірне право»

2013

Питання

1.Страхування Відповідальності

 • Порядок укладання та форма договору банківського вкладу
 • Практичне завдання

1. Страхування відповідальності

а)Сутність та характерні особливості страхування відповідальності.

б)Страхування професійної відповідальності.

а)Сутність та характерні особливості страхування відповідальності.

Страхування відповідальності в Україні представляє собою самостійну галузь страхування.

Страхування відповідальності є формою захисту від ризиків, що загрожують третій особі (її здоровю чи майну).

Зазначена галузь страхування поєднує в собі риси як майнового страхування, коли шкода завдається майну, так і особистого страхування, коли шкода завдана життю, здоровю громадян.

Згідно чинного законодавства страхування відповідальності — це страхування майнових інтересів, які не суперечать законодавству України і повязані з компенсацією страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі.

Обєктом страхування відповідальності виступає відповідальність перед третіми особами, майнові інтереси, повязані з відшкодуванням страхувальником:

Øзаподіяної їм шкоди особі або її майну;

Øшкоди, заподіяної юридичній особі.

Мета страхування відповідальності — страховий захист економічних інтересів страхувальників, здатних заподіяти шкоду третім особам.

Предметом страхування відповідальності є:

Øризики особистого страхування (життя здоровя, працездатність);

15 стр., 7110 слов

Європейський суд з прав людини

... вони отримали можливість звертатися за захистом своїх прав безпосередньо до Європейського суду з прав людини. Комітет міністрів зберіг повноваження щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини, але його квазісудоповноваження щодо прийняття рішень ...

Øризики майнового страхування (знищення, пошкодження).

До специфічних ознак страхування відповідальності відносять:

Øсубєктами страхових відносин є три сторони: страховик, страхувальник, третя сторона — застрахований, кому буде виплачуватись страхове відшкодування — наперед не визначений;

Øневизначена вартість обєкта страхування;

Øзабезпечує відшкодування збитку третій особі і одночасно виступає у якості охорони майнових інтересів самого страхувальника;

Øстрахова сума встановлюється в договорі як ліміт (межа) відповідальності страхувальника, яка може виникнути при заподіянні страхувальником шкоди. Для обовязкової форми — встановлюється урядом і може змінюватись не пізніше, ніж за два місяці до початку нового календарного року за поданням Уповноваженого органу.

Страхування відповідальності класифікується:

Øза формою здійснення: добровільне, обовязкове;

Øза видами застрахованого субєкта страхових відносин: юридичні особи; фізичні особи;

Øза обєктом страхування: страхування заборгованості; страхування на випадок відшкодування шкоди;

Øза видами договорів: звичайні, додаткові.

В свою чергу, кожний з видів страхування відповідальності поділяється на підвиди. Наприклад, у відповідальності заборгованості найчастіше виділяють: страхування кредитів, депозитів тощо, а в страхуванні відповідальності на випадок заподіяної шкоди — страхування професійної відповідальності (лікарів, адвокатів, архітекторів, нотаріусів та інших осіб, які займаються приватною практикою), відповідальності власників транспортних засобів, відповідальності перевізника, цивільної відповідальності підприємств — джерел підвищеної небезпеки тощо. Зазначені підвиди підлягають ще детальнішому поділу, в залежності від обєктів страхування та роду небезпек.

Отже, страхування відповідальності поєднує в собі риси майнового та особистого страхування. Через страхування відповідальності відшкодовуються майнова шкода, спричинена третім особам, які наперед не відомі. Сам страхувальник при цьому не звільняється від адміністративної та кримінальної відповідальності. Страхування відповідальності здійснюється як у добровільній так і в обовязковій формі.

б)Страхування професійної відповідальності.

Під професійною відповідальністю розуміють наслідки невиконання, недбалого або неякісного виконання професійних обовязків, котрі виникають при виконанні робіт і наданні послуг.

10 стр., 4573 слов

Фізична особа як суб’єкт цивільного права. Особисті немайнові ...

... передбаченим ст. 31 ЦК для малолітньої особи з урахуванням порівняно більшої фізичної і психічної зрілості неповнолітнього; ) здійснювати особисті немайнові та майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що ... з боку батька, так і з боку матері. Отже, правове положення спадкоємця особа може набути лише за наявності зазначених сімейно-правових відносин з померлим. Стан здоровя. ...

Метою цього страхування є:

1)надання страхового захисту першим особам — страхувальникам (особам або колективам певних професій) при поданні проти них претензій про порушення юридичних норм, внаслідок чого у третіх осіб виникли матеріальні збитки;

Страховими ризиками тут є:

1)збитки, завдані здоровю;

2)майнові ризики, які переважно носять характер виконання робіт, надання послуг, продажу товарів не тієї якості або не тих характеристик, які передбачені договором або які потрібні замовнику. Саме тому страхування професійної відповідальності наближене до страхування відповідальності виробника за якість продукції, робіт чи послуг.

Перелік професій, чия відповідальність може страхуватись, за останні роки значно розширився. Це страхування поширюється на відповідальність лікарів, адвокатів, проектантів, будівельників, аудиторів.

В Законі України «Про страхування» (редакція 2001 року) відсутні прямі посилання щодо віднесення тих чи інших видів страхувань до страхування професійно відповідальності. До переліку обовязкових видів страхувань професійної відповідальності можна віднести страхування відповідальності нотаріусів.

До добровільних видів страхування відносять страхування відповідальності:

Øюристів, юридичних консультантів і адвокатів;

Øаудиторів;

Øлікарів та медичного персоналу;

Øліквідаторів підприємств;

Øпредставників будівельних професій (проектантів, будівельних інженерів, консультантів);

Øріелтерів.

Страхування професійної відповідальності є одним з найменш розвинених видів страхувань в Україні. Причинами цього є відсутність традицій і низький рівень розвитку загального законодавства, яке б встановлювало обовязкові норми з цього приводу. Свідченням цього є затримка в запровадженні двох обовязкових видів страхування професійної відповідальності, передбачених Законом України «Про страхування» (редакція 2001 року) — відповідальності тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи, і відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти збитки третім особам. Перелік професій для останнього виду страхування повинен встановити Кабінет Міністрів України, але правила з цих двох видів страхувань не розроблені.

5 стр., 2442 слов

Господарсько-правова відповідальність

... поняття господарсько-правової відповідальності, розроблене професором В.К. Мамутовим. Сучасні підручники з господарського права одностайні у визнан­ні самостійності господарсько-правової відповідальності стосовно інших видів відповідальності. Господарсько-правова відповідальність ... реєстрації та інші санкції, не перед­бачені в КУпАП. ГК України передбачає інші строки застосування ...

Згідно із Законом України «Про нотаріат», прийнятим у 1993 році, передбачено, що приватні нотаріуси повинні укладати зі страховими компаніями договір службового страхування або внести на спеціальний рахунок в банківську установу страхову заставу. Страхова сума встановлюється у розмірі стократної мінімальної заробітної плати.

Аналізуючи продукти професійної відповідальності на страховому ринку України найбільш ґрунтовними є комплексні правила страхування цивільно-правової відповідальності НАСК «Оранта», котрі передбачають страхові програми зі страхування професійної відповідальності юридичних осіб. Згідно з ними юридичні особи можуть страхувати професійну відповідальність, повязану з якістю та кінцевим результатом виконаних робіт або наданих послуг. Страхуванню підлягають збитки, зумовлені необережністю, недоглядом або ненавмисними упущеннями застрахованої особи. У цьому страхуванні можливе застосування трьох ризиків: смерть або ушкодження здоровя третьої особи, пошкодження або знищення майна третьої особи, заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

Страховим випадком визначається той, який набрав законної сили. На підставі рішень суду страхова сума встановлюється за домовленістю між страховиком та страхувальником і може складатись з окремих агрегатних лімітів для окремого виду відповідальності, на кожен окремий страховий випадок або на кожну третю особу, якій нанесено збиток. Базові страхові тарифи залежать від виду застрахованої професійної діяльності, характеру ризиків та лімітів зобовязань страховика і знаходяться в межах від 0,1 до 8 відсотків страхової суми. До них можуть застосовуватись корегуючи коефіцієнти величиною від 0,3 до 4. Про страховий випадок страхувальник повинен повідомити страховика протягом двох днів, а письмову заяву необхідно подати не пізніше третього дня після випадку. Підставою для виплати страхового відшкодування є рішення суду. Збиток визначається на його підставі та на підставі документів, що підтверджують збитки третіх осіб. Величина відшкодування визначається на підставі страхової суми та сублімітів зобовязань страховика, а також з врахуванням франшизи і сплачених за договорами платежів.

Крім страхування професійної відповідальності нотаріусів на страховому ринку здійснюється ще страхування відповідальності юридичних і фізичних осіб, котрі займаються юридичною, нотаріальною, аудиторською, медичною, митною, оціночною діяльністю, а також будівництвом, операціями з нерухомістю та іншими видами діяльності.

Страховими ризиками є два основні ризики, властиві страхуванню відповідальності:

1)збитки життю і здоровю третьої особи;

2)майнові збитки, нанесені третій особі внаслідок виконання страхувальником робіт, надання послуг з явними або прихованими недоліками або котрі є наслідком помилкових дій або бездіяльності страхувальника.

16 стр., 7699 слов

Договор банковского вклада

... приобретателей этих ценных бумаг . Особенностью договора банковского вклада является наличие в нем специального обеспечения возврата вклада. Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов граждан путем обязательного страхования, а в ... уступить третьему лицу свое право требования к банку о выплате вклада по договору цессии, если, конечно, такой договор не заключается с целью обхода этого запрета ...

Предметом страхування є професійна відповідальність страхувальника, яка повинна трактуватись як відповідальність, передбачена діючим законодавством або договірними умовами за діяльність, яка здійснюється на підставі спеціальних дозволів (ліцензій, сертифікатів), вимагає спеціальних знань, кваліфікації та досвіду працівників, а також відповідальність за наслідки цієї діяльності.

Для кожної групи професіоналів, чия відповідальність страхується, встановлюється перелік помилкових дій або дається їх трактування. Наприклад, до помилкових дій лікарів і медичного персоналу відносяться помилки при встановленні діагнозу, при лікуванні хворого, при призначенні лікарів, при здійсненні хірургічних операцій, при виконанні маніпуляцій і процедур, при здійсненні догляду за хворим, при занесенні в його організм інфекцій. Для спеціалістів у галузі будівництва помилки можуть виникнути при складанні планів, специфікацій, проектних, пошукових роботах, при розрахунках міцності конструкцій, обґрунтуванні економічної ефективності будівництва, в ході виготовлення будівельних матеріалів та їх використання, при виконанні будівельних робіт.

Українська практика страхування поки що не виробила єдиного підходу до встановлення страхових сум при страхуванні професійної відповідальності. Переважно для цього використовується сума претензій щодо відшкодування збитків третім особам за попередній період, як правило, рік, у страхувальника або у спорідненого чи однотипного професіонала.

В зарубіжній практиці страхування професійної відповідальності найбільш ризиковою вважається професія лікарів, особливо хірургів і анестезіологів. На другому місці ідуть будівельні професії, потім юристи і аудитори.

Базові страхові тарифи зі страхування професійної відповідальності коливається в межах від 0,2 до -5 % страхової суми.

Визначення збитків при страхуванні професійної відповідальності є одним із найбільш складних і довготривалих. На практиці застосовується два способи: позасудовий і судовий. Якщо страхувальник і потерпіла особа не мають суперечностей щодо причини і величини збитків, то за згодою страховика страхувальник може самостійно відшкодувати збитки, а страховик компенсовує їх страхувальнику. Коли ж страхувальник та потерпіла особа не можуть дійти згоди щодо величини відшкодування і потерпіла особа звертається в суд, то виплата відшкодування здійснюється на підставі рішення суду.

2.Порядок укладання та форма договору банківського вкладу

Надзвичайно важливим елементом відносин у банківській практиці є закріплення договору банківського вкладу (депозиту), публічним договором в якому вкладником є фізична особа. Що ж таке банківський вклад?

Вклад (депозит) — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами банку на їх іменних рахунках на договірних засадах на певний строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до умов договору.

У договорі банківського вкладу (депозиту) однією стороною є виключно банківська установа, а другою стороною (вкладником) — може бути як фізична, так і юридична особа.

20 стр., 9998 слов

Договор банковского вклада и договор банковского счета в соответствии ...

... опыта правового регулирования договора банковского вклада и банковского счета; уяснение правовой природы договора банковского вклада и банковского счета; анализ проблем и перспектив правового регулирования договора банковского вклада и банковского счета. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в результате заключения договора банковского вклада и банковского счета. ...

Отже, за договором банківського вкладу (депозиту) банк, який прийняв від вкладника або для вкладника грошову суму (вклад), зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму, а також проценти на цю суму або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Укладення договору банківського вкладу:

·у письмовій формі (вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту;

·договір вважається укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або третьої особи на користь вкладника грошової суми (вкладу).

Грошові кошти, що передаються Вами у готівковій формі, приймаються в касі банку та обліковуються на іменному вкладному (депозитному) рахунку. Передання грошових коштів у безготівковій формі відбувається шляхом їх переказу з Вашого поточного рахунка на вкладний (депозитний).

Зазначення сторонами виду вкладу є одною з істотних умов договору банківського вкладу.

У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір буде вважатися нікчемним.

Що потрібно мати громадянину при собі, щоб укласти договір банківського вкладу:

 • паспорт чи документ, який його замінює (наприклад, водійські права);
 • ідентифікаційний код.
 • Якщо договір укладає особа, якій не виповнилося 16 років, вона подає:
 • свідоцтво про народження;
 • довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де він навчається, або картку із зразком підпису. Крім того договір може бути укладено в присутності одного з батьків, який повинен пред’явити свій паспорт та свідоцтво про народження неповнолітньої дитини.
 • Коли повертається вклад:
 • на першу вимогу (на практиці, як правило, застосовується термін «вклад (депозит) до запитання»), тобто коли Ви забажаєте;
 • зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад);
 • на інших умовах повернення (наприклад, за домовленістю сторін може передбачатися, що вклад повертається з настанням певних обставин).
 • Незважаючи на вид вкладу, банк зобов’язаний видати Вам суму вкладу у повному обсязі на першу вимогу.
 • Якщо вклад повертається на Вашу вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.
 • Вкладник, бажаючи відкрити депозитний рахунок у банку, як правило, переслідує дві цілі: по-перше, зберегти свої заощадження, по-друге, по можливості примножити їх.
 • За договором банківського вкладу банк не бере на себе зобов’язання зберігати гроші у схоронності, тобто не допустити зменшення їх кількості, втрати властивостей, псування, заміни купюр тощо, а вкладник не зобов’язаний сплачувати банку винагороду. Отримуючи від вкладника певну суму грошей, банк не зобов’язаний тримати її напоготові для оплати зобов’язань вкладника, як, наприклад у договорі банківського рахунка. Коштами вкладу банк володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд.
 • За договором банківського вкладу, банк бере на себе обов’язок повернути вкладнику ту ж саму суму, а не ті самі грошові знаки.
 • Увага! Банк не має права відмовитися укласти з Вами договір банківського вкладу за наявності у нього можливостей надання фінансових послуг:
 • наявності банківської ліцензії;
 • технічного оснащення для прийняття вкладів;
 • економічних нормативів, що встановлюються НБУ відповідно до вимог чинного законодавства;
 • відсутності інших причин, що позбавляють банк прийняти вклад.

Банк не має права надавати перевагу одному вкладнику перед іншим щодо укладення договору банківського вкладу. Банк має право змінювати свої процентні ставки в залежності від строку дії договору, суму вкладів, видів вкладів, умов повернення вкладу та інших умов.

11 стр., 5037 слов

Стадії укладення цивільно правового договору

... економіки значно підвищується роль договору, як головного правового засобу регулювання зв'язків між товаровиробниками, що виступають в майновому обороті як власники. Шляхом укладення та виконання договорів ... засобів. Визнання новим ЦК України договору як регулятора суспільних відносин має принциповий характер. По-перше, це змінює його роль в механізмі правового регулювання договірних відносин, адже ...

Важливо! У разі необґрунтованої відмови банку від прийняття вкладу громадянин має право звернутись до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих такою відмовою.

Істотною умовою договору банківського вкладу є визначення імені громадянина, яка робить вклад або на користь якої зроблений вклад. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Будь-який громадянин або юридична особа може внести грошові кошти на рахунок, який відкритий Вами відповідно до договору банківського вкладу. При цьому вважається, що Ви погодились на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок за вкладом. Але Ви можете передбачити у договорі умову про заборону банком зараховувати кошти на Ваш рахунок від інших осіб.

7 стр., 3233 слов

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ОСОБИ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА

... до Конституції США право на недоторканність житла стало невід’ємним елементом загального каталогу основних прав людини і громадянина. Встановлено, що на території сучасної України право особи на недоторканність житла в його ... людей. Водночас право на недоторканність житла передбачає перебування особи у ньому на законних підставах; тому не може розраховувати на захист з боку закону особа, яка ...

Кошти, зараховані на Ваш рахунок підлягають поверненню внаслідок помилки банку чи особи, яка вносить грошові кошти на рахунок.

3.Практичне завдання

страхування відповідальність договір вклад

Громадянин К. застрахував життя та здоровя сина Віктора. 21 січня 2004 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Віктор загинув, К. отримав значні тілесні ушкодження. По факту ДТП була порушена кримінальна справа, вироком суду у скоєнні ДТП встановлена вина К. Страховик відмовив у виплаті страхового відшкодування, оскільки смерть Віктора сталася з вини К — батька. Дайте правовий аналіз ситуації.

У разі настання смерті страхувальника вигодонабувач або спадкоємець має подати до страхової компанії копію свідоцтва про смерть страхувальника, документи, що підтверджують факт настання страхового випадку, в т.ч. довідку з ДАІ, так як страховий випадок відбувся внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, посвідчення своєї особи або свідоцтво про спадщину. Виплата страхової суми здійснюється на основі заяви страхувальника (вигодонабувача, спадкоємця) і страхового акта у строки, визначені згідно з укладеним договором страхування, готівкою, поштовим переказом, чеком на одержання суми в банку, перерахуванням у вклад на імя одержувача. Але страхова компанія не виплачує страхову суму у випадку коли смерть застрахованої особи є наслідком умисного злочину вигодонабувачем чи спадкоємцем, що встановлено слідчим органом або визнано у судовому порядку.

В даному випадку, батько К., що визнаний судом винним у скоєнні ДТП, має право звернутись до суду для встановлення факту умисності дій у скоєнні даного ДТП. У разі встановлення судом дій батька такими що є не навмисними і смерть страхувальника стала наслідком нещасного випадку, страхова компанія зобовязана виплатити страхове відшкодування вигодонабувачу або спадкоємцеві у розмірі 100% страхової суми. Батько К. може бути як вигодонабувачем — особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат тоді, коли страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними самостійно, так і спадкоємцем, згідно до умов, укладеного батьком, договору страхування.

Список використаної літератури

 1. Конституція України.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.03р. № 435-ГУ.
 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ.
 4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 01.12.2005р. № 3161-ІУ.
 5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.19-99р. № 679-ХІУ.
 6. Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб.- К.: Юрінком Інтер 2000р.
 7. Банківське право: українське та європейське. / За ред. П.Д. Біленчука. Навчальний посібник. — К.: Атіка, 1999р.
 8. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер 2002р.
 9. Банківське право України: Навч. посібник. / За заг. ред. А.О. Селіванова — К.: Видавничий Дім «Ін Юре» 2000р.
 10. Страхове право України. За ред. Біленчука П.Д. К. 1999.
 11. Закон України «Про страхування» в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами та доповненнями).