Фінансове право України

самоврядування фінансових ресурсів, необхідних їм для здійснення своїх задач.

Це виражається в особливостях:

 • а) змісту фінансово-правових норм;
 • б) характеру встановлення в них приписів;
 • в) заходів відповідальності за порушення передбачених правил;
 • г) способів захисту прав учасників фінансових відносин.

Зміст фінансово-правових норм складають правила поведінки в суспільних відносинах, що виникають у процесі фінансової діяльності держави. Ці правила виражаються в наданні учасникам даних відносин таких юридичних прав і покладанні на них юридичних обов’язків, здійснення яких забезпечує планомірне утворення і використання централізованих та децентралізованих грошових фондів (доходів) держави та органів місцевого самоврядування відповідно їх завданням в кожен конкретний період часу, що випливають з політики щодо соціально-економічного розвитку країни.

Зміст фінансово-правових норм зумовило їх в основному імперативний (наказовий) характер.

Таким чином, фінансово-правова норма (норма фінансового права) це встановлене державою і забезпечене заходами державного примусу строго певне правило поведінки в суспільних фінансових відносинах, що виникають у процесі утворення, розподілу і використання державних (і муніципальних) грошових фондів і доходів, яке закріплює юридичні права і юридичні обов’язки їх учасників.

28. Зміст правомірних дій у фінансових правовідносинах

29. Правовий стан суб’єктів фінансового права та фінансових правовідносин

Поняття В«суб’єкт фінансових правовідносин В»тісно пов’язане з поняттямВ« суб’єкт фінансового права В».

Суб’єкт фінансового правовідносини — це той, хто бере участь в конкретному фінансовому правовідношенні і, таким чином, реалізує належні йому права і обов’язки.

Суб’єкт фінансового права має фінансову правосуб’єктність, яка дає йому можливість бути суб’єктом фінансових правовідносин. Поняття В«фінансова правосуб’єктність В»включає поняттяВ« фінансова правоздатність В»іВ« фінансова дієздатність В».

Фінансова правоздатність — це здатність мати фінансові права та обов’язки, передбачені законом.

Фінансова дієздатність — це здатність особи самостійно або через законних представників набувати, здійснювати, змінювати і припиняти фінансові права та обов’язки, а також відповідати за їх невиконання та неправомірну реалізацію.

3 стр., 1080 слов

Фінансове право та наука фінансового права

... управління у сфері фінансів. Наука фінансового права як юридична наука досліджує цілий ряд фінансових явищ і понять, що за ... елементи податків 5.2. Особливості податкової системи України 5.3. Податкове право і політика оподаткування України в сучасних умовах ... та роль фінансів | Етапи становлення фінансової науки | Зарубіжна фінансова думка | Розвиток фінансової науки в Україні | Основні елементи ...

Суб’єкти фінансового права поділяються на три групи:

 • суспільно територіальні утворення — Україна як держава в цілому, адміністративно-територіальні одиниці (Автономна Республіка Крим, області та тощо);
 • колективні суб’єкти — органи державної влади, організації та ін.;
 • індивідуальні суб’єкти — фізичні особи, іноді посадові особи.

Україна як суверенна держава є суб’єктом фінансового права, має компетенцію в галузі фінансової діяльності, яка закріплена Конституцією України, Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Як суб’єкт фінансового права держава має певні права. Наведемо їх.

1. Матеріальні і процесуальні бюджетні права (на розгляд і затвердження бюджету).

2. Права на встановлення податків і зборів.

3. Права на отримання та стягнення податків і зборів.

4. Права у сфері державного кредитування.

5. Право грошової емісії.

Як суб’єкти фінансового права адміністративно-територіальні одиниці (область, район, місто, район у місті, селище, село) також мають певні права. Наведемо їх.

1. Право формування та виконання місцевого бюджету.

2. Право введення місцевих податків і зборів.

3. Право на випуск місцевих позик.

4. Право на отримання фінансової допомоги.

5. Право на надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборам.

Підставою для визнання органів державної влади суб’єктами фінансового права є наявність у них компетенції в галузі фінансової діяльності держави.

Організації, підприємства, установи є колективними суб’єктами фінансового права стосовно:

 • прав на отримання бюджетних асигнувань (бюджетні установи);
 • прав на отримання бюджетних кредитів;
 • прав на участь в кошторисному процесі;
 • обов’язків з сплати податків і зборів;
 • обов’язків податкових агентів;
 • обов’язків з перерахування до бюджету вільного залишку прибутку або частки прибутку (Казенні, державні підприємства);
 • обов’язки надавати в податкові органи інформацію.

Наприклад, органи, які реєструють фізичні особи як підприємців; органи, які реєструють нерухоме майно, яке є об’єктом оподаткування.

Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства є індивідуальними суб’єктами фінансового права, головним чином щодо їх обов’язків.

Об’єкт фінансових правовідносин — це те, на що спрямована поведінка учасників фінансових правовідносин у межах належних їм суб’єктивних прав і обов’язків.

Характерною особливістю змісту фінансових правовідносин є те, що поводженню зобов’язаної особи в такому правовідношенні протистоїть право вимоги уповноваженого особи, яка переважно (крім права вимоги платника податку) є одночасно і обов’язком.

30. Предмет і поняття фінансового права

Фінансове право — це сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають в процесі утворення, розподілу і використання грошових фондів (Фінансових ресурсів) держави та органів місцевого самоврядування, необхідних для реалізації їх завдань.

15 стр., 7243 слов

Право власності юридичних осіб

... його складу входять норми інших галузей права: державного, кримінального, адміністративного, фінансового тощо. 1.2.2. Право власності у суб’єктивному розумінні Отже, право власності у суб’єктивному розумінні - це суб’єктивне ... нашій країні власниками визнаються не лише громадяни України і юридичні особи. Право власності на території України можуть набувати також і спільні підприємства, створенні за ...

Відомо, що одна галузь права відрізняється від іншої предметом і методом правового регулювання. По предмету і особливостям методу правового регулювання фінансове право займає в системі права України самостійне місце. Воно має свій предмет і метод правового регулювання, що відрізняються від інших галузей права.

Предмет фінансового права — Це суспільні відносини, що виникають у процесі діяльності держави з планомірного утворення, розподілу та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів з метою реалізації його завдань.

31. Методи фінансового права

Основний метод фінансово-правового регулювання — державно-владні розпорядження одним учасникам фінансових відносин з боку інших, які виступають від імені держави і наділених у зв’язку з цим відповідними повноваженнями.

Такий метод властивий і іншим галузям права, наприклад, адміністративному. Але у фінансовому праві він має специфіку у своєму конкретному змісті, а також у колі органів, уповноважених державою на владні дії. За своїм змістом ці приписи стосуються порядку і розмірів платежів в державну бюджетну систему або позабюджетні фонди, цілей використання державних грошових фондів і т.п.

При використанні державою для формування своїх ресурсів платежів добровільного характеру (Державні позики, казначейські зобов’язання, лотереї тощо) в певної частини також діє метод владних приписів. Таким чином, держава встановлює умови проведення державних внутрішніх позик, випуску державних казначейських зобов’язань, що не може бути змінено за згодою сторін, і є обов’язковим для дотримання особами, вступили в дані відносини.

Особливості основного методу фінансового права помітно проявляються в колі державних органів, уповноважених давати владні приписи учасникам фінансових відносин. Владні приписи виходять у більшості випадків від фінансових, податкових і кредитних органів, з якими інші учасники фінансових відносин не знаходяться в адміністративній Залежно.

32. Місце фінансового права в системі права України

У зв’язку з тим, що фінансове право поширюється на одну з областей діяльності держави, воно тісно стикається з державним (конституційним) та адміністративним правом, яке охоплює своїм впливом організацію та діяльність держави в цілому.

Існує взаємозв’язок між ними і за видами державної діяльності, на які…