Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Реферат

Статус Конституцiйного Суду України

Конституцiйний Суд України — єдиний орган консти­туцiйної юрисдикцiї в Українi.

Конституцiйний Суд України є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.(Стаття 1.)

Завданням Конституцiйного Суду України є гаранту­вання верховенства Конституцiї України як Основного Закону держави на всiй територiї України.

Конституцiйний Суд України приймає акти, що рег­ламентують органiзацiю його внутрiшньої роботи у вiд­повiдностi з цим Законом.(Стаття 3)

Дiяльнiсть Конституцiйного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежностi, колегi­альностi, рiвноправностi суддiв, гласностi, повного i все-бiчного розгляду справ та обгрунтованостi прийнятих ним рiшень.

Конституцiйний Суд України складається з вiсiмнад­цяти судцiв Конституцiйного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддiв України призначають по шiсть судцiв Конститу­цiйного Суду України.

Президент України проводить консультацiї з Прем’єр-мiнiстром України та Мiнiстром юстицiї України щодо кандидатур на посади суддiв Конституцiйного Суду України.

У разi припинення повноважень судцi Конституцiй­ного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у мiсячний строк призначає iншу особу на цю посаду.

Верховна Рада України призначає суддiв Конститу­цiйного Суду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенiв.

Пропозицiї щодо кандидатур на посади суддiв Консти­туцiйного Суду України вносить Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/4 народ­них депутатiв України вiд конституцiйного складу Вер­ховної Ради України; при цьому депутат має право поставити пiдпис пiд пропозицiєю про висунення лише однiєї кандидатури, i цi пiдписи депутатiв не вiдкликають­ся. Вiдповiдний Комiтет Верховної Ради України подає Верховнiй Радi свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду суддi Конституцiйного Суду України, внесеної у встановленому порядку.

Ради України. Якщо кiлька кандидатiв набрати однакову кiлькiсть голосiв i пiсля їх призначення було б переви­щено необхiдне для призначення число суддiв, щодо цих кандидатiв проводиться повторне голосування.

За результатами голосування Головою Верховної Ради України пiдписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддiв Конституцiйного Суду України.

З’їзд суддiв України за пропозицiєю делегатiв з’їзду вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх де­легатiв з’їзду визначає кандидатури на посади суддiв Конституцiйного Суду України для включення з бюлете­нi для таємного голосування.

15 стр., 7115 слов

Цивільно-процесуальне право в системі права України

... спецiалiзованих судiв загальної юрисдикцiї. Цивiльне процесуальне право України як самостiйна галузь характеризується також методом ... України «Про судоустрiй України» покладено здiйснення правосуддя у формi цивiльного, господарського, адмiнiстративного, кримiнального i конституцiйного ... Зазначенi та iншi встановленi законом процесуальнi права суду мають iстотну особливiсть — вони водночас ...

Призначеним на посаду судцi Конституцiйного Суду України вважається кандидат, який у результатi таємного голосування одержав бiльшiсть голосiв вiд числа обраних делегатiв з’їзду суддiв України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на поса­ди судцiв Конституцiйного Суду України, призначеними вважаються кандидати, якi за умов, визначених у частинi другiй цiєї статтi, набрати бiльше голосiв, нiж iншi кан­дидати на цi посади.

У разi припинення повноважень судцi Конституцiй­ного Суду України, який призначався з’їздом суддiв України, з’їзд суддiв України у тримiсячний строк при­значає iншу особу на цю посаду.

Кабiнету Мiнiстрiв України, правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим;

3) додержання конституцiйної процедури розслiдуван­ня i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту в межах, визначених стаття­ми 111 та 151 Конституцiї України;

4) офiцiйного тлумачення Конституцiї та законiв України.

До повноважень Конституцiйного Суду України не належать питання щодо законностi актiв органiв держав­ної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування, а також iншi питання, вiднесенi до компетенцiї судiв загальної юрисдикцiї.

Пiдставами для прийняття Конституцiйним Судом України рiшення щодо неконституцiйностi правових ак­тiв повнiстю чи в їх окремих частинах є:

  • невiдповiднiсть Конституцiї України;
  • перевищення конституцiйних повноважень при їх прийняттi.

СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Суддею Конституцiйного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока рокiв, має вищу юридичну освiту, стаж практич­ної, наукової або педагогiчної роботи за фахом не менше десяти рокiв, володiє державною мовою i проживає в Українi протягом останнiх двадцяти рокiв.

Суддi Конституцiйного Суду України не можуть на­лежати до полiтичних партiй та профспiлок, мати пред­ставницький мандат, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi, обiймати будь-якi iншi оплачуванi посади, ви­конувати iншу оплачувану роботу, крiм наукової, викла­дацької та творчої.

Суддя Конституцiйного Суду України вступає на по­саду з дня складення ним присяги суддi Конституцiйного Суду України.

Суддя Конституцiйного Суду України при вступi на посаду складає присягу такого змiсту: «Урочисто прися­гаю чесно i сумлiнно виконувати високi обов’язки суддi Конституцiйного Суду України, забезпечувати верховен­ство Конституцiї України, захищати конституцiйний лад держави, конституцiйнi права та свободи людини i гро­мадянина».

Суддя Конституцiйного Суду України складає присягу на засiданнi Верховної Ради України, яке проводиться за участю Президента України, Прем’єр-мiнiстра України, Голови Верховного Суду України, не пiзнiш як через мi­сяць пiсля призначення суддею Конституцiйного Суду України.

Статус суддi Конституцiйного Суду України визнача­ється Конституцiєю України, цим Законом та законами України про статус суддiв.

9 стр., 4102 слов

Конституцiйнi права та обов`язки громадян України

... прав та свобод в Конституцiї та законах України зустрiчається поняття "законнi iнтереси", "iнтереси громадян" (ст.36, 44 Конституцiї України). Законнi iнтереси - це iнтереси особи, ... право звертатися до суду за захистом). Щодо дiючоi Конституцiї, то вона не мiстить класифiкацiї прав та свобод. На думку авторiв серед прав та ... Закон України "Про статус суддiв" вiд 15 грудня 1992 р., Закон України "Про ...

Повноваження суддi Конституцiйного Суду України та його конституцiйнi права i свободи не можуть бути обмеженi при введеннi воєнного чи надзвичайного ста­ну в Українi або в окремих її мiсцевостях.

Суддя Конституцiйного Суду України здiйснює попе­редню пiдготовку питань для їх розгляду Колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України, Конституцiйним Судом України, бере участь у розглядi справ.

Суддя Конституцiйного Суду України має право ви­требувати вiд Верховної Ради України, Президента України, Прем’єр-мiнiстра України, Генерального про­курора України, суддiв, органiв державної влади, орга­нiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсце­вого самоврядування, посадових осiб, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, полiтичних партiй та iнших об’єднань громадян, окремих громадян необхiднi документи, матерiали та iншу iнформацiю з питань, що готуються до розгляду Колегiєю суддiв Кон­ституцiйного Суду України, Конституцiйним Судом України.

Ухилення вiд дачi пояснень або вiдмова вiд надання документiв, матерiалiв, iнформацiї суддi Конституцiй­ного Суду України тягне за собою вiдповiдальнiсть винних осiб згiдно з законом.

Суддя Конституцiйного Суду України має право пуб­лiчно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституцiйному Судi України лише що­до тих справ, у яких Конституцiйним Судом України прийнято рiшення чи дано висновок.

Голова Конституцiйного Суду України обирається на спецiальному пленарному засiданнi Конституцiйного Суду України зi складу суддiв Конституцiйного Суду України лише на один трирiчний строк таємним голо­суванням шляхом подання бюлетенiв з будь-яким чис­лом кандидатур, запропонованих суддями Конституцiй­ного Суду України. У бюлетенi може бути залишено не бiльше однiєї кандидатури. Головою Конституцiйного Суду України вважається обраний кандидат, за якого проголосувало бiльше поло­вини конституцiйного складу суддiв Конституцiйного Суду України.

У разi якщо запропоновано бiльше двох кандидатiв на посаду Голови Конституцiйного Суду України i жодного з кандидатiв не було обрано, проводиться повторне голо­сування щодо двох кандидатiв, якi отримали бiльшiсть голосiв.

голосуваннi, проводяться новi вибори з висуванням iн­ших кандидатур на посаду Голови Конституцiйного Суду України.

Конституцiйний Суд України обирає з числа суддiв Конституцiйного Суду України комiсiю для органiзацiї та проведення виборiв Голови Конституцiйного Суду України.

Голова Конституцiйного Суду України очолює Консти­туцiйний Суд України та органiзовує його дiяльнiсть.

До повноважень Голови Конституцiйного Суду Украї­ни належить:

  • органiзацiя роботи колегiй суддiв Конституцiйного Суду України, комiсiй та Секретарiату Конституцiйного Суду України;
  • розпорядження бюджетними коштами на утримання i забезпечення дiяльностi Конституцiйного Суду України вiдповiдно до кошторису, затвердженого Конституцiйним Судом України;
  • здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом i актами Конституцiйного Суду України, що регламентують органiзацiю його внутрiшньої роботи.

Голова Конституцiйного Суду України має двох за­ступникiв Голови Конституцiйного Суду України.

19 стр., 9463 слов

Право водокористування та його види

... (воднi об'єкти) України є виключно власнiстю народу України i надаються тiльки в користування. Народ України здiйснює право власностi на ... забезпеченню екологiчної безпеки населення в Українi формується водне законодавство, яке в комплексi iз заходами органiзацiйного, ... України є нацiональним надбанням народу України, однiєю з природних основ його економiчною розвитку i соцiального добробуту, є його ...

» України або неможливостi здiйснення ним своїх повноважень його обов’язки вико­нує заступник, який є старшим за вiком.

Заступники Голови Конституцiйного Суду України обираються за пропозицiєю Голови Конституцiйного Суду України лише на один трирiчний строк таємним голосу­ванням шляхом подання бюлетенiв у порядку, визначе­ному статтею 20 цього Закону.

1) закiнчення строку призначення;

3) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

4) порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статтi 16 цього Закону;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

9) подання суддею заяви про вiдставку або про звiль­нення з посади за власним бажанням.

Рiшення про припинення повноважень суддi Конс­титуцiйного Суду України у випадках, передбачених пунктами 1—3, 6—9, приймається на засiданнi Конституцiйного Суду України, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, — Верховною Радою України.

Повноваження суддi припиняються у разi його смертi.

Голова Конституцiйного Суду України, заступник Голови Конституцiйного Суду України звiльняються з посади за їх заявами Конституцiйним Судом України.

Рiшення про дострокове звiльнення вважається прийня­тим, якщо за нього проголосувало бiльше половини кон­ституцiйного складу судцiв Конституцiйного Суду Украї­ни.

Суддя Конституцiйного Суду України має наукового консультанта i помiчника.

Науковий консультант i помiчник суддi Конституцiй­ного Суду України є державними службовцями.

Суддi Конституцiйного Суду України мають право брати участь у конференцiях, симпозiумах, бути у складi делегацiй Конституцiйного Суду України.

Рiшення про службовi вiдрядження суддiв Конститу­цiйного Суду України приймає Голова Конституцiйного Суду України, а у разi його вiдсутностi — заступник Го­лови Конституцiйного Суду України.

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Суддi Конституцiйного Суду України при здiйсненнi своїх повноважень є незалежними i пiдкоряються лише Конституцiї України та керуються цим Законом, iншими законами України, крiм тих законiв або їх окремих по­ложень, що є предметом розгляду Конституцiйного Суду України.

Особа суддi Конституцiйного Суду України є недо­торканною.

Суддя Конституцiйного Суду України не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.

Суддi Конституцiйного Суду України не несуть юри­дичної вiдповiдальностi за результати голосування або висловлювання у Конституцiйному Судi України та в його колегiях, за винятком вiдповiдальностi за образу чи наклеп при розглядi справ, прийняттi рiшень та дачi висновкiв Конституцiйним Судом України.

У разi коли повноваження суддi Конституцiйного Су­ду України були припиненi вiдповiдно до пунктiв 1 i 3 частини першої статтi 23 цього Закону, за ним зберiгаєть­ся до виходу на пенсiю за вiком вiсiмдесят вiдсоткiв гро­шового утримання та iншi види матерiального забезпе­чення, якими користується суддя Конституцiйного Суду України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Питання провадження у справах та дiяльностi Консти­туцiйного Суду України, його Секретарiату, порядок дiло­водства, правила внутрiшнього розпорядку Конституцiй­ного Суду України визначаються Конституцiєю України, цим Законом та актами Конституцiйного Суду України, що встановлюють порядок органiзацiї внутрiшньої робо­ти Конституцiйного Суду України.

14 стр., 6639 слов

Конституційне право України

... права і правових системах країн світу конституційне право як галузь права вважається, як правило, провідною, пріоритетною галуззю публічного права. Це властиво і системі права України. Конституційне право України є провідною галуззю національного права, ... державою. Проте конституційне право вирізняється серед інших галузей права специфічною сферою суспільних відносин, що регулюються його нормами. ...

Фiнансування Конституцiйного Суду України перед­бачається в Державному бюджетi України окремим рядком.

Пропозицiї щодо обсягу фiнансування Конституцiй­ного Суду України i проект вiдповiдного кошторису по­даються Головою Конституцiйного Суду України до Ка­бiнету Мiнiстрiв України та Верховної Ради України при складаннi проекту Державного бюджету України на кожний наступний рiк.

Органiзацiйне, науково-експертне, iнформацiйно-довiдкове та iнше забезпечення дiяльностi Конституцiй­ного Суду України здiйснює Секретарiат Конституцiйного Суду України на чолi з керiвником Секретарiату Консти­туцiйного Суду України.

Положення про Секретарiат Конституцiйного Суду України, його структура i штати затверджуються Консти­туцiйним Судом України.

Керiвник Секретарiату Конституцiйного Суду України призначається Конституцiйним Судом України за подан­ням Голови Конституцiйного Суду України з числа гро­мадян, якi мають право на зайняття посади професiйного суддi.

Керiвник Секретарiату Конституцiйного Суду України не може належати до полiтичних партiй, мати представ­ницький мандат, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi, обiймати будь-якi iншi оплачуванi посади, ви­конувати iншу оплачувану роботу, крiм наукової, викла­дацької та творчої.

Керiвник та iншi посадовi особи Секретарiату Консти­туцiйного Суду України є державними службовцями.

Конституцiйний Суд України на своєму засiданнi утворює з числа суддiв Конституцiйного Суду України постiйнi комiсiї Конституцiйного Суду України, що є його допомiжними робочими органами з питань органi­зацiї його внутрiшньої дiяльностi.

Положення про постiйнi комiсiї Конституцiйного Су­ду України затверджується Конституцiйним Судом України на пленарному засiданнi.

Голови постiйних комiсiй призначаються Головою Конституцiйного Суду України на строк своїх повнова­жень.

галузях права.

Іншi матерiали щодо дiяльностi Конституцiйного Суду України зберiгаються в Архiвi Конституцiйного

Суду України на загальних пiдставах, визначених зако­нодавством України.

Положення про Архiв Конституцiйного Суду України затверджується Конституцiйним Судом України.

Для забезпечення Конституцiйного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та iншою спе­цiальною лiтературою утворюється Бiблiотека Конститу­цiйного Суду України.

Положення про Бiблiотеку Конституцiйного Суду України затверджується Конституцiйним Судом України.

Друкованим органом Конституцiйного Суду України є «Вiсник Конституцiйного Суду України».

Формами звернення до Конституцiйного Суду Украї­ни є конституцiйне подання та конституцiйне звернення.

Конституцiйне подання — це письмове клопотання до Конституцiйного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституцiйним, про визначення конституцiйностi мiжнародного договору або про необхiднiсть офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України. Конституцiйним поданням е

У конституцiйному поданнi зазначаються:

17 стр., 8141 слов

Право приватної власності за законодавством України

... приватна власність. Це свідчить про необхідність удосконалення регулювання інституту права приватної власності у законодавстві України. 1. Поняття власності та права ... приводу матеріальної основи господарської ... право на доход (володіння результатами від використання благ); 5) право на капітальну цінність речі, або право суверена (на відчуження, споживання, зміну, знищення блага); 6) право на ...

3) повне найменування, номер, дата прийняття, дже­рело опублiкування (у разi публiкацiї) правового акта, конституцiйнiсть якого (окремих його положень) оспо­рюється чи який потребує офiцiйного тлумачення;

5) данi щодо iнших документiв i матерiалiв, на якi по­силаються суб’єкти права на конституцiйне подання (копiї цих документiв i матерiалiв додаються);

  • народних депутатiв України (пiдпис депутата не вiдкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Рес­публiки Крим.

Суб’єктами права на конституцiйне подання з питань дачi висновкiв Конституцiйним Судом України у ви­падках, передбачених пунктами 2, 3, 4 статтi 13 цього Закону, є:

  • за пунктом 2 — Президент України, Кабiнет Мiнiстрiв України;
  • за пунктом 3 — Верховна Рада України;

— за пунктом 4— Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатiв України (пiдпис депутата не вiдкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабiнет Мiнiстрiв України, iншi органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого само­врядування.

Конституцiйне звернення — це письмове клопотан­ня до Конституцiйного Суду України про необхiднiсть офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України з метою забезпечення реалiзацiї чи захисту конституцiйних прав та свобод людини i громадянина, а також прав юридичної особи.

У конституцiйному зверненнi зазначаються:

1) прiзвище, iм’я, по батьковi громадянина України, iноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та мiсцезнаходження юридичної особи;

2) вiдомостi про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;

3) статтi (окремi положення) Конституцiї України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституцiйним Судом України;

4) обгрунтування необхiдностi в офiцiйному тлума­ченнi положень Конституцiї України або законiв України;

5) данi щодо iнших документiв i матерiалiв, на якi посилаються суб’єкти права на конституцiйне звернен­ня (копiї цих документiв i матерiалiв додаються);

6) перелiк документiв i матерiалiв, що додаються. Конституцiйне звернення, документи та iншi мате­рiали до нього подаються у трьох примiрниках.

Суб’єктами права на конституцiйне звернення з пи­тань дачi висновкiв Конституцiйним Судом України у

випадку, передбаченому пунктом 4 статтi 13 цього Зако­ну, є громадяни України, iноземцi, особи без громадянства та юридичнi особи.

Конституцiйне подання або конституцiйне звернення може бути вiдкликане за письмовою заявою суб’єкта, який його направив до Конституцiйного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на пленарному засiданнi Конституцiйного Суду України.

Пiдставами для вiдмови у вiдкриттi провадження у справi в Конституцiйному Судi України є:

1) вiдсутнiсть встановленого Конституцiєю України, цим Законом права на конституцiйне подання, консти­туцiйне звернення;

12 стр., 5673 слов

Аналіз Бюджетного Кодексу України

... місце в механізмі правового регулювання бюджетних відносин як виду фінансових посідає Бюджетний кодекс України – вперше кодифікований в Україні акт, введений в дію з 1 січня 2002 ... формування бюджетів державного і місцевого значення, а саме ухвалений перший в історії України Бюджетний кодекс. (21 червня 2001 р.) Суттєвим досягненням цього документу, було визначення чітких «правил ...

2) невiдповiднiсть конституцiйного подання, консти­туцiйного звернення вимогам, передбаченим Конституцi­єю України, цим Законом;

3) непiдвiдомчiсть Конституцiйному Суду України питань, порушених у конституцiйному поданнi, консти­туцiйному зверненнi.

ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

Вiдкриття провадження у справi у Конституцiйному Судi України за конституцiйним поданням чи конститу­цiйним зверненням ухвалюється Колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України або Конституцiйним Судом України на його засiданнi.

Дата розгляду справи Конституцiйним Судом України визначається Головою Конституцiйного Суду України.

У складi Конституцiйного Суду України утворюються колегiї суддiв для розгляду питань щодо вiдкриття про­вадження у справах за конституцiйними поданнями та колегiї суддiв для розгляду питань щодо вiдкриття про­вадження у справах за конституцiйними зверненнями.

кожного календарного року.

Секретар Колегiї суддiв призначається iз числа суддiв, якi входять до складу Колегiї, та очолює її.

Колегiя суддiв Конституцiйного Суду України у спра­вах за конституцiйними поданнями бiльшiстю голосiв суддiв, якi входять до її складу, приймає процесуальну ухвалу про вiдкриття провадження у справi в Конститу­цiйному Судi України або про вiдмову у такому провад­женнi.

У разi прийняття Колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України процесуальної ухвали про вiдкриття про­вадження у справi в Конституцiйному Судi України ця справа вноситься Головою Конституцiйного Суду України на розгляд пленарного засiдання Конституцiйного Суду України.

У разi прийняття Колегiєю суддiв процесуальної ухва­ли про вiдмову у вiдкриттi провадження в справi секретар Колегiї суддiв направляє матерiали Головi Конституцiйного Суду України для розгляду справи на засiданнi Конституцiйного Суду України.

провадженнi в порядку, встановленому статтею 48 цього Закону.

Конституцiйний Суд України на своїх засiданнях розглядає питання щодо вiдкриття провадження у справi в Конституцiйному Судi України у разi прийняття Коле­гiєю суддiв Конституцiйного Суду України процесуальної ухвали про вiдмову у вiдкриттi такого провадження.

У разi прийняття на засiданнi Конституцiйного Суду України процесуальної ухвали про вiдкриття проваджен­ня у справi в Конституцiйному Судi України ця справа вноситься Головою Конституцiйного Суду України на розгляд пленарного засiдання Конституцiйного Суду України.

Прийнята Конституцiйним Судом України на його засiданнi процесуальна ухвала про вiдмову у вiдкриттi провадження у справi в Конституцiйному Судi України є остаточною.

На засiданнях Конституцiйного Суду України розгля­даються всi питання, що потребують вирiшення Консти­туцiйним Судом України, крiм тих, що вирiшуються на його пленарних засiданнях, вiдповiдно до цього Закону.

Засiдання Конституцiйного Суду України є повноваж­ним, якщо на ньому присутнi не менше одинадцяти суд­дiв Конституцiйного Суду України.

Рiшення Конституцiйного Суду України на його засi­даннях приймається, якщо за це рiшення проголосувало бiльше половини суддiв Конституцiйного Суду України, якi брали участь у засiданнi.

15 стр., 7110 слов

Європейський суд з прав людини

... своїх прав безпосередньо до Європейського суду з прав людини. Комітет міністрів зберіг повноваження щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини, але ... з метою скорочення тривалості «страсбурзького» провадження, а також на підтримання авторитету та якості прецедентного права. Утворення єдиного Суду дозволило зміцнити судові елементи конвенційної системи захисту прав людини, ...

2. ”Вiдомостi Верховної Ради України ” Ужгород 2000 р.

3. Кривенко «Верховная Рада Украины», Киев «Ин Юре» 1997 г.

4. Погорилко «Основы конституционного строя Украины», Киев «Ин Юре» 1997