Функції трудового права україни

Тема:Поняття,функції та система трудового права України

>Трудове право Українирегулюєтрудовівідносинипрацівників всіхпідприємств,установ,організаційнезалежно від формвласності йгалузевоїприналежності, атакожосіб, котріпрацюють затрудовим договором ізфізичними особами.

>Заразтрудове право Українипереживаєперіодреформування.Змінюється його предмет, сфера дії,галузевий режим правовогорегулювання, система,з’являютьсяновіінститути.

Наука трудового правазбагатиласяпрацямивідомих українськихвчених В.С. Венедиктова,Р.І. Кондратьєва, Г.Р.Мацюка,Л.І.Лазор,П.Д.Пилипенка,В.І. Прокопенко,О.І.Процевського, В. Г.Ротаня.Проблемисучасного трудового права активнообговорюютьсяпредставникамиросійської науки: О.В.Абрамовою,І.Я.Кисельовим, С.П.Мавріним,А.Ф.Нуртдіновою,Ю.П.Орловським, В.М.Скобелкиним, О.В.Смирновим,О.І.Ставцевою,Л.О.Сироватською, В.М.Толкуновою,Є.Б.Хохловим таін.

>Трудове право Україниявляє собоюсукупністьправових норм, щорегулюютьсуспільно-трудовівідносини, котрівиникають у зв’язку зреалізацієюгромадянами таіншимифізичними особамисвоїхздібностей до роботи длявиробництваматеріальних йдуховних благ.

>Щодо предмета трудового права якгалузієдиного права України, товінмає свої, лишейомупритаманні,особливості.Особливістьсуспільнихвідносин, котріформують предметданого права,обумовлена такоюважливоюякістюлюдини якздатність до роботи,оскількиїїносіємє людина.

Предмет трудового праваскладаютьсуспільнівідносини, щовиникають ззастосування,організації,управління таоцінкифізичної йрозумової роботилюдини.Саме такаякістьлюдини якцілеспрямована,усвідомлена,наполеглива діяльністьвикликає до життявідносини, що йєоб’єктом правовогорегулювання.Об’єктивнанероз”єдненістьлюдини таїї роботи дозволили ізвсієїсукупностісуспільнихвідносинвідокремити коло тихий, котрівиникають ззастосування роботи, йназвати їхньоготрудовими.Тільки людина,завдякиналежнійїйпрацездатності,спроможнавступати усуспільнівідносини із приводувикористаннясвоєї роботи. Томутрудовіправовідносини засвоєюприродоюзавждиіндивідуальні йсоціальні.

До предметагалузі трудового прававідносяться:

 • >Трудовівідносини. Це ядро предмета трудового права.Вонибезпосередньовиникають упроцесівиробництва йносятьвольовий характер.Таківідносинивиникаютьнезалежно від формвласності із приводузастосування роботи йзв’язані зствореннямматеріальних йдуховних благ (>трудовийдоговір, контракт).
  4 стр., 1760 слов

  Понятие трудового права: предмет, метод, цели, задачи трудового права

  ... метод трудового права. Изучить цели и задачи трудового права. Изучить основные принципы трудового права. Объект изучения – трудовое право как основополагающая отрасль современного права. Предмет изучения – предмет, метод, цели и задачи трудового права. При ... способностей человека для выработки конкретных духовных и материальных благ. Трудовое право регулирует не любой труд, в основном, он регулирует ...

>Крімтрудовихрегулюваннютрудовим правомпіддаються ііншісуспільнівідносини, котрі хоч й неприпускають особисту доляпрацівника в роботи, але й, будучивідносинамисуспільноїорганізації роботи напідприємстві,тіснопов’язані ізтрудовими. Так:

 • >Відносинипрофспілковихорганів, трудового колективу із приводуорганізації роботи,встановлення йзастосуванняїї умів. >Данівідносинивиникають у зв’язку ізприйняттямлокальнихнормативнихактів,участю вполіпшенніматеріально-побутового й культурногообслуговуванняпрацівників,участю управозастосовчійдіяльності позахистуіндивідуальних йколективнихінтересівпрацівників.

>Відносини поучасті вкерівництвівиробництвом. >Вониреалізуються в інших формах: а) особіста доля вобговоренні йвирішенніпитаньрозвиткувиробництва,внесенняпропозицій прополіпшення роботи підприємства; б) шляхомучасті вкерівництвівиробництвом задопомогоюгромадських форм:загальнізбори,конференція,виробничанарада й т.д.

>Відносини, щовиникають у зв’язку зпрацевлаштуванням. Упроцесіпрацевлаштуваннявиникають Згрупивідносин: а)відносиниміжпрацівником й органом ,якийзаймаєтьсяпрацевлаштуванням, (>державноюслужбоюзайнятості); б)міжслужбоюзайнятості йроботодавцем із приводупрацевлаштуванняпрацівника; в)міжпрацівником йроботодавцем із приводунадання роботи.

>Відносини попрофесійнійпідготовці йпідвищеннюкваліфікаціїкадрівбезпосередньо навиробництві. >Данівідносинивиникають у зв’язку ізодержаннямгромадянамиробочихспеціальностей под годинуіндивідуального чи курсовогоучнівства, щозвичайнопередуєїхнійсамостійнійроботі чи в зв’язку ізрозширеннямпрофесійнихнавиків.

>Відносини понагляду (контролю) заохороною роботи йдотриманням трудовогозаконодавства. Нагляд (контроль)здійснюєтьсяспеціальноуповноваженими органами, котрі усвоїйдіяльності незалежать відроботодавця.Виникаючівідносиниспрямовані наствореннябезпечних йздорових умів роботи,охоронутрудових прав йзаконнихінтересівпрацівників.

>Відносини попритягненню доюридичноївідповідальності запорушеннятрудовоїдисципліни йзаподіянняшкоди (>збитку).

Ос-кількиюридична відповідальністьєсуспільним,відношенням як позмісту то й заформою, аїївиникненнявідбувається у межахтрудовихправовідносин, томувідносини попритягненню додисциплінарної йматеріальноївідповідальностітакожскладають предмет трудового права.

>Процесуальні-трудовівідносини. >Цівідносинипов’язані ізвиникненням й порядкомрозглядутрудовихспорів,оскільки мовайде прозастосування трудовогозаконодавства, томуцівідносинискладають предмет трудового права.

>Відносини посоціальномустрахуванню йпенсійному >забезпеченню.Данівідносинибезпосередньопов’язані ізтрудовимивідносинами.

Таким чином,українськетрудове право –це системавстановлених йзастосовуваних Державою норм, котрірегулюютьтрудовівідносинипрацівників йроботодавців таіншітісно із нимипов’язанівідносини.

Метод правовогорегулювання трудового права.

Для характеристики трудового права Україниважливезначеннямає не лише предмет трудового права, але й й метод правовогорегулювання.

4 стр., 1680 слов

Основні принципи трудового права України

... працю розробляються і закріплюються інші принципи, але вже не безпосередньо, не як норми-принципи, а побічно, як правові ідеї при реалізації, застосуванні норм трудового права. Трудові відносини ... дувальника, безробіття з незалежних від громадянина обставин він має право на соціальне забезпечення. Це право гарантується загальнообов’язковим соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків ...

Метод трудового правазалежить відспецифікисуспільнихвідносин, щоє предметомцієїгалузі права. Утеорії праватеперприйнятовиділяти дваметоди правовогорегулювання: методдецентралізованого, автономногорегулювання,якийґрунтується накоординаціїцілей таінтересівсторінсуспільнихвідносин, й методцентралізованого,імперативногорегулювання,якийґрунтується навідносинахсубординації.Трудовим правомздійснюєтьсякомплексневикористовуванняобохцихметодів.

>Комплексний характер методу трудового праванайповнішевиявляється черезвідповіднікомбінаціїспособів, іздопомогою яківідбуваєтьсяправоверегулювання. Для трудового прававластивіусі тривідоміспособи, що так чиінакшеформуютьметодицієїгалузі.Спосібдозволів, щодаєможливістьучасникудіяти навласнийрозсуд, таспосібзаборон, заяким можнаробити усе, що незаборонено,характерні длядецентралізованого, автономного методурегулювання.Вонивідображають свободу йрівністьсторін управовідносинах. У трудовомуправіцевиявляєтьсяпереважно уколективно-трудовихвідносинах, десторони (>роботодавці йпрофспілки)перебувають упартнерськихстосунках, атакожвідносинахпрацевлаштування, колисторони (>працівник йроботодавець),укладаючитрудовийдоговір,вважаютьсярівними.

>Ще одинспосіб –приписів, щозобов’язує до скоєння чиутримання відпевнихдій тазастосовується для методуімперативногорегулювання, уявлень у трудовомуправівідносинаминагляду і контролю задотриманням трудовогозаконодавства і, власнетрудовимивідносинами.

>Якщо предмет трудового прававідповідає назапитання, щорегулює данагалузь права, то методозначає як,якимзасобомзабезпечуєтьсяправоверегулювання предмета.

Метод правовогорегулювання необирається Державоюдовільно, аобумовлюється предметом,тобтоособливостями тихийсуспільнихвідносин, котріскладають предмет правовогорегулювання трудового права.

>Під методом правовогорегулювання трудового праварозумієтьсясукупністьприйомів йзасобіврегулюваннявідповіднихсуспільнихвідносин.

>Згіднозагальноїтеорії права, методу правовогорегулюваннявластивіпевніхарактерніриси (>ознаки), як то: а) порядоквиникнення,зміни йприпиненняправовідносин (юридичніфакти); б)загальнеюридичнеположенняучасниківправовідносин; до ладувстановлення прав таобов’язків; р)засоби, щозабезпечуютьвиконанняобов’язків.

>Особливості методу трудового правапростежуються в 4-хосновнихелементах:

>По-перше, виникнення, зміну йприпиненнятрудовихправовідносин.Залученнягромадян до роботирегулюється шляхомнаданнядоговірноїсвободи приобранні роботи. Оплата запрацюматеріальнозаінтересовуєпрацівника увиборімісцязастосування роботи.

>По-друге, трудовимправовідносинамвластивепоєднаннярівності ізпідлеглістюсуб’єктіввідносин.Юридичнарівністьсторін утрудовихправовідносинахвизначаєтьсяекономічноюсутністю самихтрудовихправовідносин, щоскладаються двохвзаємозалежнихмоментів:

 • юридичнарівністьсторін;їхнєпідпорядкуваннявнутрішньому трудовомурозпорядку.

П >о-третє, уприйомахформування прав й обовязківсуб’єктівтрудовихправовідносин.Норми трудового праваможуть бутиімперативними,дозвільними тарекомендаційними.Імперативнінормивиявляються увиглядізаборони чиприпису.Наприклад,працівник виненвиконуватидорученуйому роботуособисто й помиляюсяпередоручатиїївиконанняіншійособі ( ст. 30КЗпП).Ст.55,ст.192КЗпПзабороняєзалучатипрацівників, котрі недосягли 18 років донічної роботи чи до роботи увихіднідні. Увідрядженні запрацівникамизберігається протягомусього годинивідрядженнямісце роботи йсереднязаробітна плата. Притакійформівпливузаконодавця натрудовівідносиниволевиявленнясуб’єктів приформуваннізміступравовідносинвиключається.Необхідністьдержавно-власногорегулюваннятрудовихвідносиндиктується їхніспецифікою. Однак у трудовомуправі болеерозповсюдженнідозвільнінорми, котрінадаютьможливістьрегулюватиповедінкусуб’єктів трудовогоправовідношення насвійрозсуд..Дозвіл, таким чином,даєпрацівникові йроботодавцю права на своївласніактивні дії. Так, поузгодженнюсторінвизначаютьсятрудовафункціяпрацівника,випробування приприйнятті на роботу, рядків трудового договору йтакеінше.Рекомендаційнінормивстановлюютьбажаніформиповедінки й томунабувають силуобов’язкового правила влокальнихправових актах чинормативнихугодах.

20 стр., 9859 слов

Особливості джерел трудового права України

... на даному шляху не виникатиме. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1 Поняття джерел Трудового права України та їх класифікація Суспільні відносини, повязані з використанням праці, вимагають належного ... і визначають актуальність дослідження питань, повязаних із джерелами трудового права України. Один із підрозділів моєї курсової роботи стосується міжнародних актів про працю. Це питання ...

>Четверте, специфікатрудовихправовідносинпроявляється й вхарактерісанкцій,встановлених нормами трудового права для забезпеченняналежноїповедінкисуб’єктів.

>Норми трудового правапередбачаютьособливі,притаманні лишеданійгалузісанкції, котрізастосовуються увипадкахневиконання обовязків. До нихвідносяться заходьдисциплінарноївідповідальності.

Таким чином, метод правовогорегулюваннятрудовихвідносинпрацівниківхарактеризується :

 • а)договірнимзалученням до роботи;
 • б)юридичноюрівністюсторін утрудовихправовідносинах;
 • в)підпорядкуванням їхньоговнутрішньому трудовомурозпорядку;
 • р)участюпрацівників уформуваннітрудовихвідносин;
 • буд)поєднаннямцентралізованого й локальногорегулювання;
 • е)наявністюспецифічнихприйомів йзасобівзахистутрудовихправовідносин.

У годину з переходом доринковоїорганізаціїекономіки йрозвиткомринкуробочоїсили (>ринку роботи) частотрудовимвідносинам, щовиникають з трудового договору, порізним причиндодають формуцивільно-правовихвідносин, щовиникають наосновіособистого договорупідряду.Розмежуваннязазначенихдоговорів:

>Трудовийдоговір.

1.Об’єктом трудового договорує живапраця.Обсягвиконуваної роботивизначається увиглядіпрофесії,спеціальності,визначеноївідповідно дотарифно-кваліфікаційногодовідника.

2.Робочемісцестворюєтьсяроботодавцем йвінзабезпечує усіумови роботи,потрібні длявиконаннявизначених договоромробіт.

3.Трудовийдоговірпередбачаєзарахуванняпрацівника до штату (склад)організації (чи віндивідуальногопідприємця) йпідпорядкування йоговстановленим правиламвнутрішнього трудовогорозпорядку, Розпорядженнямкерівника.Виконує роботивідповідно дографіка чи режиму роботи,встановленогороботодавцем.Роботодавецьправідоручатипрацівниковібудь-яке заподіяння, що не було замежі йоготрудовоїфункції як роботиособливого роду по трудовому договору. Наосновісвободи роботипрацівниквикористовує своїособистіздатності до роботи, удобровільному порядкуукладаючитрудовийдоговір. При цьомувінзобов’язанийприймати особисту доля вспільномупроцесі роботи, а йогозамінаіншимпрацівником недопускаєтьсяінакше як порозпорядженнюроботодавця (>керівника) увипадках,передбачених законом.

4. Завиконання роботипрацівниковінараховується йвиплачуєтьсявідповідно досистеми оплати роботи йрозмірузаробітна плата,встановлена у трудовомудоговорі, але й ненижче відустановленоїзаконодавством, втерміни,визначенівідповідно дозаконодавстваколективним читрудовим договором.

11 стр., 5143 слов

Курсовая по гражданскому праву. Договор купли-продажи

... договора купли-продажи) и, помимо субъектов договора, его предмета и содержания (прав и обязанностей сторон), включает в него форму договора . Рассмотрим подробнее каждый элемент. 2.2.1 Стороны (субъекты) договора купли-продажи Сторонами договора купли ...

5.Відомості про роботу по трудового договорувносяться втрудову книжку напідставі наказукерівника, щовидаєтьсявідповідно доданого договору.

6.Виникаючі наоснові цого договорувідносинирегулюються нормами трудового права.

>Цивільно-правовийдоговір

1. Мета договорупідряду —одержання результату роботи.Обсягвиконуваної роботивизначається увиглядіконкретнихфізичних величин, щопідлягаютьвимірюванню йможуть бутивідображені вактіприймання роботи.

2.Підрядчиксамостійноорганізовує своюпрацю (убудь-якийзручниййому годину, насвійризик, звикористаннямсвоїх чинаданихзамовникомматеріалів, недотримуючивстановлених ворганізаціїостаннього правилвнутрішнього трудовогорозпорядку, непідкоряючись такимвказівкамзамовника, щоєвтручанням у йогогосподарську діяльність

3. Договоромвстановлюютьсяпочатковий йкінцевийтерміни, вмежах якіпідрядчикзобов”язанийвиконативизначені договором роботивідповідно довласногографіка роботи тавиходячилише ізвласнихможливостей.

4.Підрядчику завиконаннявизначеної договором таздатної за актом роботивиплачуєтьсядохід урозмірі,встановленомуцим договором. До цого прибуткукрімзаробітної платиможевключатись йвартістьіншихвитрат, котріпоніспідрядчик привиконанні роботи. Договоромможе бути передбаченевиплату авансу.

5. За договоромпідрядузамовник ненесеіншихмайнових обовязків передвиконавцем,крімобов’язкуоплатитикінцевий результат роботи. При цьомуякщо за договоромпідрядуризикнеможливостінадання залишкового результату роботи ізоб’єктивних причинпокладений навиконавця, то трудовомудоговорітакийризикнесероботодавець ( оплата при шлюбупродукції,простої,невиконанні нормвиробітку, що малімісце не із звинувачуйпрацівника ( ст. 111,112, 113КЗпП ).

6.Цивільно-правові домоврегулюється нормамицивільного права.

>Ринковаекономікапоширилася на сферу роботи,сформуваларинокробочоїсили,визналанайманий характер роботи й даламожливістьпояві такогосуб’єкта (>поряд зпрацівниками йроботодавцями), якпрацівники,зв’язані із членством чиучастю увласності.

Напідприємствах, ворганізаціях йустановахдержбюджетноїсферитрудовівідносинивиникають наосновіукладеного трудового договору.

Уорганізаціях (>підприємствах), котрієрізнимигосподарськимитовариствами, атакожвиробничими кооперативами,працівникиодночасноможуть бутиучасниками чи членамицихорганізації,якщогосподарська діяльністьостанніхзаснована наособистій роботи (>трудовійучасті)їхніхчленів чиучасників. Уцихвипадках з нимиукладаєтьсятрудовийдоговір, аотже,виникаєтрудове ставлення. Таким чином, особаможе бутиучасникомякогосьгосподарського товариства,одержуватичастинуприбутку увигляді дивідентів,брати доля вкерівництвісправами,наприклад, товариства ізобмеженоювідповідальністю, матіріншіповноваженнявідповідно доСтатуту цого товариства й нормамицивільного права іодночасно, напідставі трудового договору,входити у складпрацюючих (>включатися до штату),тобтовиконувативизначенутрудовуфункцію (роботу ізвизначеноїспеціальності,кваліфікації чи посади),підкорятисявнутрішньому трудовомурозпорядку й Розпорядженнямкерівника,беручи доля вспільному (>колективному)процесі роботи.Спільнапраця людейобумовлює не лишенеобхідністьпідпорядкуваннявнутрішньому трудовомурозпорядкуорганізації, але й йвимагаєствореннябезпечних умів роботи,охорону життя, іздоров’япрацівників, атакожвизначеногосоціальногозахисту.

5 стр., 2030 слов

Сучасна наука трудового права: проблеми розвитку в контексті ...

... причини проблем трудового права, а також враховуючи законопроекти, які перебувають на розгляді Верховної Ради України та в процесі ... вітчизняного трудового права є яскравим прикладом справедливості зазначеного твердження. Значні науково-історичні роботи з проблематики трудового права вийшли ... приймали працівників на роботу за трудовим договором. Вітчизняне трудове законодавство головно розраховано на ...

Отже,трудове праворегулюєвідносини всіхпрацівників (>включаючиосіб –членіворганізацій йпрацюючих вони по трудовому договору).

>Необхіднозвернутиособливуувагу тих, щотрудовівідносини, щовиникають з членствоморганізаціях (чи наосновіучасті у яких), участині, що несуперечить законам йіншимнормативнимправовим актам пропрацю,регулюютьсятакож законами про діяльністьцихорганізацій й їхньогоустановчихдокументів.

>Трудовимвідносинамвластивіхарактерніознаки, щодозволяютьвідрізнити їхнього відцивільнихвідносин,пов’язаних ззастосуванням роботи.

>Відмінність трудового права відадміністративного права – урегулюваннівизначенихсуспільнихвідносинвикликаєнайбільшускладність. Ос-кільки:трудовимвідносинам як йадміністративнимвластивий моменткерівництва;межітрудовоїправосуб’єктностіпідприємстввизначаються нормами трудового права іадміністративного права;єособливості в правовомурегулюванніслужбово-трудовихвідносинпосадовихосіб, котріволодіютьвласнимиповноваженнями в сферікерівництва.

Однак варто матір наувазі, що: а й у трудовомуправівласніфункціїроботодавця не було замежікоординаціїпроцесу роботи; б)трудове правозакріплюєзагальнеправовеположенняобохсуб’єктівтрудовихвідносин; в) предметомтрудовихвідносинєвиробнича діяльність людей, котрахарактеризуєтьсябезпосереднімпоєднаннямробочоїсили іззасобамивиробництва, предметомадміністративнихвідносин –власніповноваження органу держави, котрівиходять за сферу предмета трудового права.

>Однорідність трудового йфінансового праваобумовленаприродоюмайновихвідносин, наоснові які смердотіоб’єднані всистемізаконодавства України ( ст.2 ЦК України).

Усистеміінститутів трудового праванайбільшнаближеними доінститутівфінансового праваєнаступні:колективнийдоговір;трудовийдоговір; забезпеченнязайнятостіпрацівників, котрізвільняються; оплата роботи,гарантії йкомпенсації;державнесоціальнестрахування таінші.Очевиднимиєзв’язкизгаданихінститутів трудового права із такимиінститутамифінансового права, якбюджетне право,податкове право,валютне право табанківське право. З одного боці,одержані врезультатітрудовоїдіяльностігромадяндоходи,прибуток,збори насоціальнестрахування таіншіджерела,створювані наоснові роботи,єпершочерговимиджереламидоходівфінансовихфондів держави,відносини ізякимирегулюються нормамифінансового права. Зіншого боці,видатковачастинадержавнихфінансовихресурсівпризначена в основному длязадоволення потребгромадян. Отже,відносини, щорегулюютьсяфінансовим правом поспрямуваннюцихкоштівконкретним адресатам,трансформуються втрудовихправовідносинах приодержаннізаробітної плати,допомоги по державномусоціальномустрахуванню таіншихвиплат.

>Фундаментальними основамипоєднанняфункціональноїспрямованості норм трудового йфінансового права,систематизованих уконкретнихгалузевихінститутах,єнормиКонституції України.

Так,конституційний принцип верховенства права ( ст.8)зобов’язуєприйматизакони таіншінормативно-правовіактивиключно напідставіконституційних норм йвідповідно перед тим.Нормист.95Конституціїзапровадилибюджетну систему –єдинуфінансову системудержавнихфондів, задопомогою якіповинніреалізуватися засади справедливого йнеупередженогорозподілусуспільногобагатстваміжгромадянами.Її включено в предмет правовогорегулюванняокремогоінститутуфінансового права – бюджетного права (Закон України «Пробюджетну систему України»).

7 стр., 3288 слов

Основи цивільного права України

... речові права»., Книга четверта «Право інтелектуальної власності», Книга п'ята «Зобов'язальне право» 436 Глава 12 Основи цивільного права України 437 ня. Норми договірного права є переважно диспозитивними, не-договірні зобов'язання регулюються імперативними нормами. Новим ...

>Одночасно нарівніфінансовихфондівгосподарюючихсуб’єктіввідбуваютьсяформування тареалізаціяколективного договору заучастю трудового колективу,зокрема, уформуванні,розподілі тавикористанніприбуткупідприємств,установ,організацій (ст. 13КЗпП України).

Нормами трудового праварегулюютьсятрудовівідносинипрацівника йроботодавця, щовиникають у сферізастосування роботи, де доляпрацівників уколективномупроцесі роботиздійснюється як їхніспільнатрудова діяльність утій чиіншоїорганізації (уроботодавця),тобтооб’єктомрегулюванняє живапраця, йогоумови і оплата роботи.

У цьомупринциповавідмінністьтрудовихвідносин,регульованих нормами трудового права, відіншихсуміжнихвідносин у сферізастосування роботи.

>Функції трудового права.

>Соціальнепризначення права всуспільствівиявляється у йогофункціях. Завизначенням Сучасноїтеорії права такимиєосновнінапрями правовоговпливу налюдину й сус-пільство (>суспільнівідносини).[1]

Уперехідний доринкуперіод, можнавиділититакіфункції трудового права:

>Захиснафункція. >Стосуєтьсяохорониінтересівпрацівника яксторони,певноюміроюслабшою утрудовихвідносинах.Захиснафункція трудового прававиявляєтьсяще і до того, щотрудове правостворюєрівніможливості дляреалізаціїгромадянамисвоєїздатностіпрацювати,встановлюючиєдині правилащодо умів роботи напідприємствахрізних формвласності.Відображується в нормахбільшостіінститутів трудового права:інституті забезпеченнязайнятості тапрацевлаштування; трудового договору;робочого години й годинивідпочинку; оплати роботи;охорони роботи;нагляді йконтролі;вирішеннітрудовихспорів.

>Виробничафункціязначнозмінилася всучаснихумовах.Відтрадиційногоїїрозуміння якфункції, щозабезпечувалавиробництво,належнупродуктивність роботи йсуворедотримання правилтрудовоїдисципліни, вон переросла уфункціюзахисту утрудовихвідносинахінтересівроботодавців.

>Трудове право, Незважаючи на йогосоціальну природу, неможе незахищатиінтересидругоїсторони утрудовихвідносинах.Інакше воно та чи вступити уколізію ізіншимзаконодавством, упершучергу іззаконодавством провласність й пропідприємництво, чи тих ж самроботодавцізмушені будутьігноруватитрудовезаконодавство йшукатиіншихправовихшляхів длявикористанняробочоїсили, позатими, щопередбаченіцимзаконодавством.Якщозахиснафункціязабезпечує,наприклад,обмеженняутримань ззаробітної платипрацівників, товиробнича, виннагарантуватироботодавцюможливостістягнутиповністюзбитки,завданійому врезультатізаподіянняшкодипрацівником.

>Виховнафункція хоч йзагальноправова, але йстосовно трудового правасьогодніє особливовиразною.Вонастосується забезпеченнявідповідноїправової культури утрудовихвідносинах.Розвитокпідприємництва із йогоосновноюметою –досягненнямприбутку,низька наперших порах оплата роботи, аподекудивзагаліїї несплачують,нерідкопризводять доігнорування,передусім із боціроботодавцівзагальнихприписів трудового права. Томудужеважливодомогтисяналежноїправової культуриучасниківтрудовихправовідносин вумовахринковоїекономіки й тут своєї роліповинневідігратитрудове право України.

Системагалузі трудового права й система науки трудового права.

>Трудове право якгалузьявляє собоюсукупністьправових норм, котрівідрізняютьсяєдністювнутрішньоїструктури іорганічного зв’язкуїїелементів.Такасукупність норм йрегульованих нимивідносинутворює системугалузі права. Системагалузі трудового права й система науки,навчального курсу «>Трудове право» -цевзаємозалежні, але йрізніпоняття.Вонимаютьвизначенуподібність, але й неідентичні, йрозрізняються.Зазначенісистемибудуються поїхнімцілі й предмета, а предмет йціліцих системрізні. Так, предметом йцілюсистемигалузієпобудова самого трудовогозаконодавства,створенняструктурирозміщення його нормвсерединігалузі.

3 стр., 1413 слов

Способы защиты трудовых прав и свобод

... не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). К гарантиям охраны трудовых прав работников относятся также нормы, предусматривающие возможность работников обращаться в органы по рассмотрению трудовых споров за защитой и восстановлением нарушенных прав, например, в ...

Система науки,навчальногопроцесу своїм предметом йцілюмаєвивчення норм трудового права,їхньогорозвитку,правовихзв’язків,тобтоправовідносинсфери трудового права. Наукавивчає не лишеукраїнське, але й йзарубіжнетрудове право йміжнародно-правоверегулювання роботи. Отже,її предметвиходить далеко за межіукраїнськогодіючого трудовогозаконодавства, а система наукиширшасистемигалузі.

Системагалузі трудового права –-це йкласифікація його система — Право — и — Каталог статей — ы курсовые сочинения аудиокниги">його норм на уроках водноріднігрупи (інститути йпедінститути), йпослідовність їхньогорозміщеннявсерединіструктуригалузі.

Система трудового праваподіляється надвічастини:загальну таособливу.

>Загальначастина трудового праваохоплюєнормиправовихінститутів, котрімаютьзагальнезначення.Вонавключаєрозділи, котрівстановлюють: предмет та заподіянняцієїгалузі права;їїосновніпринципи;джерела права;суб’єкти трудового права, права таобов’язкисторін вправовідносинах, атакожнорми вколективномудоговорі.

>Особливачастина трудового правазначноширшезагальноїчастини. При цьому роль йфункціїправовихінститутівособливоїчастини неоднакові.Першемісцезаймаєінститут трудового договору,якийзакріплюєдоговірний принципзалучення до роботи, порядоквиникнення,зміни,припиненнятрудовихвідносин.Самевиникнення трудовогоправовідношеннятягнепоширення на йогоучасниківдій норм трудового права проумови роботи. Томуслідом за нормами, щовизначаютьпідставивиникнення трудовогоправовідношення,розташовуютьсяінститути протривалість роботи йвідпочинку, про оплату іохорону роботи, протрудовудисципліну,матеріальну відповідальність,трудовіспори.

>Нарешті,найнижча, а на самом делеголовна ланкасистеми трудового права – правова норма.Цейелементсистеми трудового права навідміну відправовихінститутівменшдосліджений в трудової права.Вважають, щонорми права –цеоб’єктдослідженнязагальноїтеорії права, а тому,напевне,дослідникигалузевих наук неприділяютьїмособливоїуваги.Загальнотеоретичніпідходи довизначеннянорми праваорієнтуються, на думку ПилипенківП.Д., “наякусьідеальну (>зразкову) норму, котра далеко ще незавждивписується до рамокконкретних норм трудового права”. яквідомо,виділяють триосновніелементиправовоїнорми:гіпотезу,диспозицію йсанкцію.Спробавідшукати усі триелементи у нормах трудового правамайже у всіхвипадкахдаєнегативний результат. Навряд чивдастьсязнайтибажані триелементинорми права у з статтею 21КЗпП, Якадаєвизначення трудового договору, чи у з статтею 149КЗпП, вякійвказано порядокзастосуваннядисциплінарногостягнення.Можнасказати, що закожноюстаттею, закожним пунктом нормативного акту, котрівміщують правила,спрямовані на забезпеченнярегулюваннятрудовихвідносин,требабачити норму трудового права – тунайнижчу ланку, Якаформує його систему.

5 стр., 2134 слов

Ученический договор и способы его реализации в трудовом праве

... работу у данного будущего работодателя. Стороны ученического договора совпадают со сторонами трудового договора. Это работник и работодатель. В содержание ученического договора включается обязательство ученика проработать по трудовому договору ... тем решение суда первой инстанции в части возложения обязанности на акционерное общество принять на работу ... анализа приведенной правовой нормы следует, что ...

>Найважливішоюособливістюсистеми трудового праваєнаявність ускладібагатьохінститутівзначноїкількостілокальних норм, таким, котріприймають надоговірномурівні.Такіінститути, якколективнийдоговір,робочий годину, годинувідпочинку, оплата роботи,трудовадисципліна,охорона роботибільшою чименшоюміроюскладаються ізлокальних норм права, Засвоєююридичною силою смердоті непоступаються нормамцентралізованогозаконодавства йлише засферою діїпоширюються натрудовівідносини однієї конкретної підприємства.

Система трудового правазмінюється,розвивається.Зміниїї можнаумовнооб’єднати внаступнігрупи:

 • >Перша групахарактеризуєтьсявідокремленням від трудового права нормновоїгалузі – правасоціального забезпечення, щовивчається послезавершеннянавчального курсу «>Трудове право».

Друговігрупу всистемі трудового правапоказуютьпроцесиформування вній новихінститутів: забезпеченнязайнятості,соціально-партнерськихугод,колективнихтрудовихспорів таін.

>Третюгрупупідтверджуютьзміни, щовідбуваються в окремихінститутах.Наприклад, вінститутітрудовихспорів й порядку їхньоговирішення.

Списоклітератури

1.Бару М. На шляху до нового трудового кодексу // ПравоУкраїни,-1995.-№5-6.

2.БолотінаН.Б.Трудове право України:Підручник. –2-ге вид., ->К.:Вікар, 2004. –725с.

3.ГлазькоС.М. „>Класифікаціяпідставприпинення трудового договору” //ВісникНаціональногоуніверситетувнутрішніхсправ. – 2005. – №29. –с.286-293.

4.ГлазькоС.М. „>Основні засадиприпиненнятрудовихправовідносин” //ВісникНаціональногоуніверситетувнутрішніхсправ. – 2004. – №27. –с.383-386.

5.ГлазькоС.М. „>Сутність нормативно-правового забезпеченняприпинення трудового договору” // Право й безпека. –Харків, 2004. №3,4. –С.129-133.

6. Греков І.Співвідношенняволі йволевиявлення прирозірванні трудового договору заініціативипрацівника //ПравоУкраїни.-2000.-№6.

7. Кодекс законів пропрацю України від 10грудня 1970 року ізнаступнимизмінами тадоповненнями //>rada.qov.ua.

8.Конституція України від 28червня 1996 року. //>rada.qov.ua.

9.Папієв М. Проект Трудового кодексу України //Праця й зарплата. – № 42 (>Спецвипуск).

– 2003 р.

10. Прокопенко У. I.Трудове право України:Підручник. — X.:Фірма «>Консум», 1998. — 480 з.

11.pravo.biz.ua.

12.pravoznavec.com.ua.

13.rada.qov.ua. –Офіційний веб-сайтВерховної Заради