Соціальна ефективність права

Реферат

Право реалізується тоді, коли у вимогах правових норм втілюються у суспільних стосунках.Реалізація правових норм — це таку поведінку суб’єктів права, який повністю цілком узгоджується з вказівок правових і виходить із них (правомірне поведінка), практична діяльність з придбання, використанню правий і виконання юридичних обов’язків . Реалізація права становить безпосередній результат правовим регулюванням, конкретне його прояв.

у різних формах

у вигляді правовідносин

Друга форма

Правове поєднання правове регулювання. Механізм правовим регулюванням.

правового впливу

Вплив права на соціально-економічних процесів — складне й багатогранне явище. Звідси можливість різних підходів для її вивченню і інтерпретації.

Так, в соціології права правове вплив сприймається як взяте у єдності формування та функціонування права (соціальний механізм дії права). Такий їхній підхід передбачає дослідження як соціальної зумовленості, і дії, ефективності права, розкриття впливу права на суспільні відносини й протилежного впливу соціальних, чинників на право. У межах такий підхід можливо виділення і окремих сторін чи елементів соціальної дії права , наприклад, виділяють такі його елементи:

1) рівень культури й характер правової інформації. Функціонування права великою мірою залежить від знання і набутий розуміння суб’єктами правових розпоряджень і, отже, від цього, якою мірою як і правові розпорядження доводяться до загального відомості. Звідси важливого значення набуває запитання про роль у забезпеченні знання і набутий розуміння права засобів, інших її джерел;

2) правова установка орієнтація суб’єктів. Функціонування права залежить тільки від цього у якій мірі суб’єкти поінформовані про діючих правових нормах, а й від цього, якою мірою сформована установка особистості на навчити неухильно дотримуватися і виконання правових розпоряджень, якою мірою зорієнтована для досягнення правових завдань, цілей, ідеалів;

3) соціальних наслідків дії права. Наслідки дії юридичних норм — це кінцевий результат реалізації правових розпоряджень, а й початковий пункт наступних циклів дії права. Самі соціальних наслідків дії права виступають чинника, впливає на процес правовим регулюванням, коригувального і який його спрямовує;

4) соціальної сфери. Функціонування права відбувається у певної соціальному середовищі, у якій формується ставлення права і принцип законності. Однією із поважних сторін соціального середовища, не більше якої функціонує право, є » правової клімат «- загальна атмосфера стану законності та правопорядку.

20 стр., 9859 слов

Особливості джерел трудового права України

... ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1 Поняття джерел Трудового права України та їх класифікація Суспільні відносини, повязані з використанням праці, вимагають належного правового регулювання. Таке регулювання здійснюється через прийняття відповідних правових ... та навчальній літературі джерела права розглядають переважно як зовнішню форму функціонування права, ту ... виразу правових норм найбільшою мірою залежить ...

інші питання соціальної характеристики механізму дії права

1) доведення правових і розпоряджень до загального відомості;

2) постановка в правових нормах соціально корисною мети;

3) підтримка правом соціально корисних зразків поведінки;

4) соціально-правовий контроль.

З метою виявлення всієї сукупності елементів і сторін правового на суспільні відносини звертає уваги на:

1) соціальне середовище, умови, які перебувають поза правничий та їм безпосередньо не регульовані (співвідношення соціальних сил, рівень розвитку, традиції, дружба, любов, і т.д.);

2) соціальні чинники, органічно включені в процес правовим регулюванням (ті боку політичних, економічних, соціальних відносин, які врегульовані правом).

Право можна розглядати і як підсистему ширшим системи — системи соціального управління

1) Стадія попереднього формування державної волі. І на цій стадії й формулюється завдання на соціальний процес. Розробляється система приватних цілей, до яких треба прагнути на вирішення основної мети. Тут визначається вибір правового кошти, як найоптимальнішого на вирішення основної мети.

2) Стадія прийняття нормативного рішення. Це стадія правотворчества, яка завершується прийняттям офіційного нормативного рішення. І на цій ж стадії здійснюється підготовка до впровадження на дію нормативного розпорядження, вирішується питання доведення його змісту до виконавців.

3) Стадія реалізації нормативного правового рішення. Реалізація ввозяться різні форми: дотримання, виконання, використання, застосування. І на цій стадії проявляється информативное, ідеологічне вплив нормативного правового рішення.

4) Контроль реалізації рішення і — оцінка результатів його дії. Контроль здійснюється протягом всієї реалізації рішення. Визначається ефективність рішення. І на цій основі виробляються рекомендації, створені задля його вдосконалення, коригування.

Вирізняють іще одна аспект дії права — психологічний.

Складне взаємодія різноманітних чинників обумовлює різне утримання і різні виходять результати психологічного механізму дії одним і тієї ж норм. Правова оцінку одному й тому ж життєвої ситуації різними особами може бути неоднаковою, отже, та його поведінка батьків у цій ситуації буде неоднаковим.

«правове регулювання

механізм правовим регулюванням

Механізм правовим регулюванням — ця специфічна правове вплив, здійснюване правом як нормативним, загальнообов’язковим регулятором. Це — сукупність взаємодіючих правових коштів, з яких досягається результативне правове вплив на суспільні відносини.

Цей механізм утворюють такі основні правові кошти (елементи):

а) правові норми;

  • б) правовідносини, суб’єктивні правничий та обов’язки;
  • в) акти застосування права.

У праві функціонує безліч механізмів правовим регулюванням як щодо відособлених друг від друга, і взаємодіючих. А характер, місце окремих правових коштів, їх комбінація у конкретній механізмі правовим регулюванням визначається тієї роллю, відведеною то регулюванні громадських відносин.

16 стр., 7518 слов

Тлумачення норм права

... правових норм. Роз'яснення норм викликане потребами інтерпретатора і потребами юридичної практики. Таким чином, поняття «тлумачення» охоплює тільки інтелектуальну діяльність, що спрямована на осмислення змісту правових норм. 1. Поняття тлумачення норм права Тлумачення правових норм ... сенсі неможливий. Необхідність тлумачення переконливо підтверджена багатовіковим правовим досвідом, юридичною ...

У цілому нині поняття МПР дозволяє як зібрати разом явища правової дійсності — норми, правовідносини, юридичні акти та інших., а й подати їх у «що працює» вигляді.

Правове регулювання є які тривають процесом, який розпадається на стадії. В кожній стадії «працюють» особливі правові кошти, серед яких і складаються основні елементи МПР.

У процесі правовим регулюванням виділяють такі основні стадії:

стадія набрання чинності правових норм.

стадія виникнення правовідносин та її реалізації суб’єктивних правий і обов’язків.

третьої стадії,

Отже, правові норми утворюють нормативну основу МПР. «Движущиеся» частини МПР утворюють правовідносини і акти реалізації правий і обов’язків. Необхідною елементом МПР цілого ряду правових норм є застосування права.

До основних елементів МПР прилягають інші правові явища: джерела (форми) права, інтерпретаційні акти, систематизація, юридична техніка тощо. На стадії виникнення правовідносин та її реалізації суб’єктивних правий і обов’язків — юридичні факти, правоздатність і спроможність; на стадії застосування права — правозастосовні акти різного виду та призначення.

Загальне значення всім елементів МПР мають правосвідомість і правова культура, що ніби пронизують усі його елементи, приєднуються до дії.

Ефективність правовим регулюванням.

Проблема ефективності механізму правого регулювання є частиною ширшим проблеми — ефективності права. У цілому нині під ефективністю права розуміється результативність правового впливу. Вона характеризується передусім ставленням між фактичним результатом дії юридичних і тій же соціальній метою, задля досягнення якої ці норми було видано.

У цьому вся визначенні відбито лише те загальний підхід, з урахуванням яких здійснюються дослідження ефективності права.

У різних конкретних розробках питання про ефективність права розкривається різнобічно.

соціальної ефективності.

чи кількісну оцінку соціальної ефективності права

Оцінка можлива, коли як вихідного моменту щодо низки основних параметрів соціальної ефективності права використовується показник, що з фактичної боку свідчить у тому, сягнули або немає дані норми потрібного ефекту.

І тут йдеться про фактичної ефективності, вираженої співвідношенням між фактично досягнутим, дійсним результатом і тією безпосередньої, найближчій метою, задля досягнення якому було прийнято відповідні норми. Тут безпосередня, найближча мета правових норм є еталоном оцінки їхньої ефективності.

Зіставляючи безпосередні мети правових норм з фактичним результатом їхніх дій, можна кількісно, математично виміряти їх ефективність. Причому отриманий кількісний математичний результат може бути як позитивним, і негативним. Останній свідчить про відсутність соціальної ефективності права.

11 стр., 5344 слов

Право в системе социальных норм

... …, то…., а в противном случае”. Социальная норма - это первичный элемент нормативно-регулятивной системы общества. Нормативно-регулятивная система общества - это особая совокупность социальных норм общества, представляющая единое целое ... от установленных правил поведения См. подробнее: А.В. Венгеров. Теория государства и права. учебник для юридических вузов .-М. : Новый юрист, 1998, стр. 354 ...

Без визначення фактичної ефективності неможливо й визначення соціальної ефективності. Разом про те, соціальна ефективність не вичерпується виміром фактичної ефективності.

інші критерії,

Обгрунтованість і доцільність