Трудові відносини

Реферат

1.ВОЗРОЖДЕНІЕ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

В умовах переходу до ринкової економіки всі питання щодо регулювання трудових відносин та узгодження соціально-економічних інтересів держави, роботодавців, профспілок і трудових можуть і повинні вирішуватися тільки на основі колективних переговорів в рамках спільно вироблених угод. При цьому держава зберігає право встановлювати і гарантувати лише мінімум трудових прав, рівень яких може (і повинен) підвищуватися в угодах та колективних договорах.

2. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

договір — це правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини і укладається працівниками організації, філії, представництва з роботодавцем. Він укладається на підприємствах будь-якої форми власності , незалежно від відомства і чисельності працівників.

3. ЗМІСТ ДОГОВОРУ

Зміст — це всі ті умови, про які сторони домовилися при укладанні . Ці умови визначають права і обов’язки сторін та відповідальність за їх порушення. Законом РФ «Про колективні договори і угоди» передбачено лише приблизний перелік питань, по яких можуть включатися взаємні зобов’язання сторін. Серед них питання:

1. По оплаті праці — форма, система і розмір оплати праці, грошові винагороди, компенсації, доплати, механізм регулювання оплати праці з урахуванням зростання цін, інфляції, повноти виконання зобов’язань, встановлених договором .

2. По забезпечення зайнятості — фактична зайнятість, перенавчання, умови вивільнення працівників.

3. За робочого часу і часу відпочинку — їх тривалість, відпустки, пільги для осіб, які суміщають роботу з навчанням.

4. З охорони праці — поліпшення умов і охорони праці працівників, в тому числі жінок та молоді

5. Про добровільне та обов’язкове

6. Про дотримання інтересів працівників при приватизації підприємства, відомчого житла.

7. за виконанням колективного договору , соціальне партнерство , відповідальність сторін, забезпечення гарантій діяльності профспілок.

4.ТРУДОВИЕ ВІДНОСИНИ

Трудові відносини — відносини, засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за плату трудової ( роботи по певній спеціальності, кваліфікації або посади).

Підпорядкування працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при забезпеченні роботодавцем умов праці, передбачених трудовим законодавством, колективним договором, угодами, трудовим договором.

8 стр., 3885 слов

Правове регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді

... діяти, якщо те чи інше право (обов'язок) не закріплено в колективному договорі. Наприклад, при оформленні відпусток працівників за свій рахунок (ер. 26 Закону України «Про ... робочого часу та відпочинку; умови та охорона праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення та відпочинку працівників; гарантії діяльності профспілкової чи інших ...

5. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Трудові відносини виникають між працівником і роботодавцем на підставі трудового договору, укладеного ними до цього. У випадку та порядку, що встановлені законом, іншим нормативно-правовим актом або статутом (положенням) організації, трудові відносини виникають на підставі трудового договору в результаті:

 • v Обрання (виборів) на посаду;
 • v Обрання за конкурсом на заміщення посади;
 • v Призначення на посаду або затвердження на посаді;
 • v Направлення на роботу уповноваженим законом органами в рахунок встановленої квоти;
 • v Судового рішення про ;
 • v Фактичної допущення до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника незалежно від , чи був трудовий договір належним чином оформлений;

6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ПІДСТАВІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У РЕЗУЛЬТАТІ ОБРАННЯ (ВИБОРІВ) НА ПОСАДУ

Трудові відносини на підставі трудового договору внаслідок обрання (виборів) на посади виникають, якщо обрання (вибори) на посаду передбачає виконання працівником певної трудової функції.

7.ТРУДОВИЕ ВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ПІДСТАВІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У РЕЗУЛЬТАТІ обрання за конкурсом

Трудові відносини на підставі трудового договору внаслідок обрання за конкурсом на заміщення відповідної посади виникають, якщо законом, іншим нормативним актом або статутом (положенням) організації визначені перелік посад, що підлягають заміщенню за конкурсом, і порядок конкурсного обрання на ці посади.

7. трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НА ПОСАДІ

Трудові відносини виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на посаді у випадках, передбачених законом, іншим нормативним актом або статутом (положенням) підприємства.

8. СТОРОНИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Сторонами трудових угод є працівник і роботодавець.

Працівник — фізична особа, яка вступила в трудові відносини з працедавцем.

Роботодавець — фізична або ( організація ) вступило в трудові відносини з працівником. У випадках, встановлених законами, в якості роботодавця може виступати інший суб’єкт, наділений правом укладати трудові договори.

Права та обов’язки роботодавця у трудових відносинах здійснюються: фізичною особою, є працедавцем; органами юридичної особи (організації) або уповноваженими ними особами в порядку, встановленому законами, іншими нормативними правовими актами, установчими документами юридичної особи (організації) і локальними нормативними актами.

За зобов’язаннями установ, що фінансуються повністю або частково власником (засновником), що випливають із трудових відносин, додаткову відповідальність несе власник (засновник) у встановленому законом порядку.

9. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА

Працівник має право на:

4 стр., 1522 слов

Трудові правовідносини: поняття, особливості, структура

... укладення трудового договору; г) індивідуальні трудові правовідносини виступають як форма, наслідок чи умова існування фактичних індивідуальних трудових відносин; - д) внаслідок укладання трудового договору у сторін індивідуального трудового правовідношення виникають взаємні права та ...

 • ü Укладення, зміна і у порядку та на умовах, які встановлені цим Кодексом, іншими федеральними законами;
 • ü Надання йому роботи, обумовленої трудовим договором;
 • ü Робоче місце, що умовам, передбачене державними стандартами організації та безпеки праці та колективного договору;
 • ü Своєчасність і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї кваліфікації, складністю праці, кількістю і якістю виконаної роботи;
 • ü , забезпечується встановленням нормальної тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для окремих професій і категорій працівників, надання щотижневих вихідних днів, неробочих святкових днів, оплачуваних щорічних відпусток;
 • ü Повну достовірну інформацію про та вимоги охорони праці на робочому місці;
 • ü підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації у порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами;
 • ü Об’єднання, включаючи право на створення професійних спілок та вступ до них для захисту своїх трудових прав, свобод і законних інтересів;
 • ü Участь в управлінні в передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами й колективним договором формах;
 • ü Ведення колективних переговорів та укладення колективних та угод через своїх представників, а також на інформацію про виконання колективного договору, угод;
 • ü Захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів всіма не забороненими законом способами;
 • ü Дозвіл індивідуальних і колективних спорів, включаючи , у порядку, встановленими цим Кодексом, іншими федеральними законами;
 • ü , заподіяної працівникові у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків, та компенсацію моральної шкоди в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами;
 • ü Обов’язкове у випадках, передбачених федеральними законами;

Працівник зобов’язаний:

 • Сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, покладені на нього трудовим договором;
 • Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку організації;
 • Дотримуватися трудову дисципліну;
 • Виконувати встановлені норми праці;
 • Дотримуватися вимоги з охорони праці та забезпечення безпеки праці;
 • Дбайливо відноситься до майна роботодавця і інших працівників;
 • Негайно повідомити роботодавця або безпосередньому про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і здоров’ю людей, цілості майна роботодавця;


10. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

Роботодавець має право:

 • ü Укладати, змінювати і розривати трудові договори з працівниками в порядку і на умовах, які встановлені цим Кодексом, іншими федеральними законами;
 • ü Вести колективні і укладати колективні договори;
 • ü Заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю;
 • ü Вимагати від працівників виконання ними трудових обов’язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця та інших працівників, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку організації;
 • ü Залучати працівників до та матеріальної відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами;
 • ü Приймати локальні нормативні акти;
 • ü Створювати об’єднання роботодавців з метою представництва і захисту своїх інтересів та вступати до них;

Роботодавець зобов’язаний:

4 стр., 1657 слов

Изменения в Гражданском кодексе РФ общих положений об обязательствах и договорах

... работа по подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», который был разработан ... Заключение Договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Недостаточное теоретическое изучение договора негативно ...

 • Дотримуватися закони та інші нормативні правові акти, локальні нормативні акти, умови колективного договору, угод і трудових договорів;
 • Надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором;
 • Забезпечувати безпеку праці та умови, що вимогам охорони та гігієни праці;
 • Забезпечувати працівників устаткуванням, інструментами, технічною документацією й іншими засобами, необхідними для виконання ними трудових обов’язків;
 • Забезпечувати працівникам рівну оплату за працю рівної цінності;
 • Виплачувати в повному розмірі належну заробітну плату в строки, встановлені цим Кодексом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, трудовими договорами;
 • Вести колективні переговори, а також укладати у порядку, встановленому цим Кодексом;
 • Надавати представникам працівників повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення колективного договору, угоди і за їх виконанням;
 • Розглядати подання профспілкових органів, інших обраних працівниками представників про виявлені порушення законів та інших нормативних правових актах, що містять норми трудового права, вживати заходів щодо їх усунення і повідомляти про вжиті заходи зазначеним органам і представникам;
 • Створювати умови, які забезпечують участь працівників в управлінні організацією в передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами й колективним обмовою формах;
 • Забезпечувати побутові потреби працівників, пов’язані з виконанням ними трудових обов’язків;
 • Здійснювати обов’язкове соціальне працівників у порядку, встановленому федеральними законами;
 • Відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникам у зв’язку з виконанням ними трудових обов’язків, а також компенсувати шкоду в порядку та на умовах, які встановлені цим Кодексом, законами та іншими нормативними правовими актами;
 • Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Кодексом, законами та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами та трудовими договорами;