Реферат трудове право як галузь права

Роботу перевірила: Собяніна Наталя Борисівна

>Красновишерск, 2009

Зміст

Запровадження

1. Більшість

1.1 Поняття й предмета трудового права

1.2 Єдність і диференціація правовим регулюванням праці

1.3 Принципи трудового права

Укладання

Список літератури

Запровадження

Трудове право — самостійна галузь права, що є сукупність правових норм, регулюючих трудові відносини працівників і європейських роботодавців, і навіть тісно пов’язані із нею інакші взаємини.

Галузь — відособлена частина будь-якої системи. Розподіл на галузі є першою рівнем розподілу системи. головним чином термін «галузь» застосовується до економіки, права й науці.

Наука — особливий вид людської пізнавальної діяльності, направлений замінити вироблення об’єктивних, системно організованих і економічно обгрунтованих знань про світ. Основою цієї бурхливої діяльності є збір фактів, їх систематизація, критичний аналіз політики та базі цього синтез нових знань чи узагальнень, що описують спостережувані природні чи громадські явища, а й побудувати причинно-наслідкових зв’язків, як наслідок — прогнозувати.

Трудове право як галузь науки інтерпретується так: це самостійна відособлена частина права, що є сукупність правових норм, регулюючих трудові відносини працівників і європейських роботодавців, і навіть тісно пов’язані із нею інакші взаємини.

Як і кожна наука трудове право має: предмет, метод, завдання, принципи, суб’єкти, функції.

1. Більшість

1.1 Поняття й предмета трудового права

Галузь трудового права — сукупність правових норм, вкладених у регулювання відносин, що виникають у процесі праці працівників з деякими роботодавцем функціональними обов’язками, реалізація яких забезпечується особливими способами, що входять у метод цієї галузі.

Визначення галузі трудового права має вказувати на особливості предмети й методу цієї галузі законодавства.

Предметом будь-якій галузі права стосунки, на регулювання яких спрямовані правові норми.

Відносини, для регулювання яких призначені норми трудового права, мають особливості:

23 стр., 11403 слов

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і ...

Будь-яку галузь характеризує і своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються законодавцем для забезпечення регулюючої дії норм адміністративного права. В адміністративному праві використовуються способи регулювання, ...

  • виникнення цих відносин і під час людиною роботи у інтересах іншої особи. У неперервному зв’язку, із чим однією з юридично значимих обставин, дозволяють включити що у процесі роботи відносини у предмет трудового права, є що у них двох чи більше суб’єктів;
  • виникнення даних взаємин у процесі змін і у зв’язку з трудовий діяльністю працівників з деякими функціональними обов’язками;
  • відсутність рівноправності між учасниками відносин, які входять у предмет трудового права.

Предмет галузі трудового права є ті відносини, які регулюють норми цієї галузі. У Трудовому кодексі зафіксовано такі відносини.

Відносини з організації праці та управлінню працею.

Відносини працевлаштування цього роботодавця.

Відносини по професійну підготовку, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників безпосередньо в даного роботодавця.

Відносини із соціального партнерству, ведення колективних переговорів, висновку колективних договорів і угод.

Відносини про участь працівників і фахових спілок у встановленні умов праці та застосуванні трудового законодавства надають у передбачені законами випадках.

Відносини по матеріальну відповідальність роботодавців України та працівників у сфері праці

Відносини з нагляду і контролю (зокрема профспілковому контролю) над виконанням трудового законодавства, включаючи законодавство про охорону праці.

Відносини для розв’язання індивідуальних і колективних трудових суперечок.

Трудові відносини у вузькому розумінні.

У ст.1 КК РФ дано вичерпний перелік відносин, складових предмет трудового права.

Метод трудового права, її особливості, система трудового права.

Методом називається специфічний для цієї галузі права спосіб правовим регулюванням, тобто. впливу через норми права за грати людей, їхня поведінка у властивому державі суспільства, працівників і європейських роботодавців напрямі, у цілях отримання оптимального результату.

Метод трудового права складається з способів правовим регулюванням праці.

Поєднання централізованого і локального, нормативного і договірного регулювання.

Рівноправність сторін трудових відносин із підпорядкуванням у процесі праці правилам внутрішнього трудового розпорядку цієї організації.

Участь працівників через своїх представників чи профспілки в правовому регулюванні праці, тобто. у встановленні і застосування норм трудового законодавства, контролю над дотриманням, захисту трудових прав.

>Специфичний спосіб захисту трудових прав: державний нагляд контроль над дотриманням трудового законодавства; захист трудових прав працівників професійними спілками; самозахист працівниками трудових прав.

1.2 Єдність і диференціація правовим регулюванням праці

Метод трудового права змінюється відповідно до сучасними вимогами. Законодавство про працю містить групи норм: імперативні,диспозитивние і рекомендаційні.

Система трудового права — сукупність правових норм згрупованих в інституції залежність від громадських відносин, складових предмет цієї галузі.

Система галузі трудового права діляться на частини: Загальну і особливу. У загальну частина входять норми що ширяться попри всі суспільні відносини. Особлива частина вже галузі вибудовується щодо інститутів.

4 стр., 1953 слов

Функції трудового права україни

... у зв'язку зреалізацієюгромадянами таіншимифізичними особамисвоїхздібностей до роботи длявиробництваматеріальних йдуховних благ. >Щодо предмета трудового права якгалузієдиного права України, товінмає свої, лишейомупритаманні,особливості.Особливістьсуспільнихвідносин, котріформують предметданого права,обумовлена такоюважливоюякістюлюдини якздатність до роботи,оскількиїїносіємє людина. ...

Сучасна система трудового права Росії включає у собі такі інститути:

  • а) працевлаштування;

б) трудового договору

в) робочого дня, часу відпочинку;

  • р) оплати праці;
  • гарантійних, компенсаційних виплат;
  • буд) дисципліни праці;
  • е) матеріальну відповідальність сторін трудового договору;
  • ж) охорона праці.

1.3 Принципи трудового права

Функції трудового права — основних напрямів правового впливу норм на відносини, складові предмет цій галузі права: регулятивна, соціальна, узгодження інтересів, виховна, захисна.

Трудове право — самостійна галузь російського права, тісно взаємодіюча з іншими галузями, такі як адміністративне, конституційне, громадянське, право соціального забезпечення та інших.

Укладання

Трудове право, як і і наука, постійно розвивається, не на місці. Так само як і в в трудового права є свої предмет, метод, завдання, принципи, суб’єкти, функції. У ньому з’являються нові галузі. Воно співробітничає з сучасними науками, такі як психологія, фізіологія, географія, соціологія, політологія, економіка. Розвиток трудового права у Росії допомогло розвинутися ринкової економіки.

Список літератури

1. ТК РФ