Система трудового законодавства

ЦЕНТР РОЗВИТКУ профспілкової освіти

РЕФЕРАТ

по курсу додаткового професійної освіти

В«Регулювання соціально-трудових відносинВ»

В«ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В», В«Система трудового законодавстваВ»

Науковий керівник:

ст. викладач

Перова Н.В.

Роботу виконав:

слухач Патрикеєв Л.В.

Москва

2010

Зміст

Введення

1. Предмет, система і джерела трудового права

2. Метод трудового права

3. Принципи трудового права та їх значення

4. Суб’єкти трудового права

5. Правове положення профспілок у сфері праці

6. Правове регулювання праці і зайнятості

Висновок

Список літератури

Введення

Дана робота присвячена питанню трудового права як особливої вЂ‹вЂ‹системи права.

Актуальність розгляду даної теми можна визначити наступним чином. Кожна галузь права має свій предмет, предопределяющий в Значною мірою специфіку методу правового регулювання, галузевих принципів права, функцій галузі та тенденції розвитку норм.

Трудове право — одна з найважливіших, провідних, об’ємних і складних галузей права Російської Федерації, яка відіграє основну роль у регулюванні трудових відносин працівників з роботодавцями незалежно від їх організаційно-правових форм.

Мета даної роботи — розглянути поняття трудового права як особливу систему права.

1. Предмет, система та джерела трудового права

Із загальної теорії права відомо, що розподіл права на галузі та інститути, тобто угруповання однорідних норм, здійснюється з урахуванням предмета та методу правового регулювання. І одна галузь права відмінна від іншої своїми предметом, методом та принципами правового регулювання. Тому вивчення кожної галузі права, в тому числі і трудового починається з засвоєння цих правових категорій.

Предмет будь-якої галузі права характеризується однорідністю суспільних відносин, їх соціально-економічної спільністю і деякими іншими ознаками, досліджуваними в загальній теорії права.

З трудовим правом доводиться мати справу посадовим особам -Адміністрації підприємств, працівникам кадрових та юридичних служб, правоохоронних органів, менеджерам, представникам малого бізнесу, тобто досить широкому колу осіб, і звичайно, воно стосується всіх працівників.

13 стр., 6297 слов

Конституционное право зарубежныйх стран : Курсовая: Предмет, ...

... законодательства и предупреждению гражданско-правовых споров. Гражданское процессуальное право не регулирует деятельность арбитражных судов, нотариата, третейских судов. Однако в систему учебной дисциплины ... законах прав и свобод граждан и организаций - политических, трудовых, гражданских, семейных, жилищных, земельных и иных прав. Гражданское процессуальное право - это отрасль права, включающая ...

Матеріальну основу будь-якого суспільства складає, трудова діяльність людини, яка в той же час розвиває і перетворює самого людини. Всі великі відкриття, весь науково-технічний прогрес суспільства, його цивілізація — це результат великої праці не одного покоління людей. Що ж таке праця?

Праця — це цілеспрямована діяльність людини, що реалізовуватиме свої фізичні та розумові здібності для отримання певних матеріальних або духовних благ, іменованих продуктом праці, продуктом виробництва.

Назва Трудове право підказує, що дана галузь права має справу з відносинами з праці. Але не всі відносини, пов’язані з працею, регулюються нормами трудового права. Так, праця на своєму садово-городній ділянці, праця домогосподарки з прибирання своєї квартири, пранні, приготуванню для сім’ї харчування, праця військовослужбовця чи учня з освоєння знань — все це суспільно корисна праця. Але він не регулюється нормами трудового законодавства.

Трудове право регулює відносини по праці в суспільному організації праці, тобто праця на будь-якому виробництві. Всякий спільна праця вимагає його організації, управління і заснований на певній формі власності на знаряддя і засоби праці. Організація праці ділиться на технічну та суспільну. Технічна організація праці — це зв’язок людини в процесі спільної праці з знаряддями праці технікою матеріалами, технологічним процесом. Вона відображає ставлення людини до природи, тобто ступінь впливу на предмети природи, використовуючи їх у трудовій діяльності. Наприклад, як робити килим, тканини; посуд взуття, сир і т.д.

До функцій трудового права відносяться:

1. Соціальна

2. Захисна

3. Господарська, виробнича

4. Виховна

5. Функція розвитку виробничої демократії.

Кожна галузь права, в тому числі і трудове право, має свою систему норм, тобто певну їх угруповання, послідовність розташування в структурі галузі. Система трудового права представляє його структуру як сукупності в певному порядку розташованих правових норм, згрупованих в підрозділи (інститути) залежно від специфіки суспільних відносин, що складають предмет даної галузі.

Систематизація трудового законодавства може бути різна в Залежно від того, для яких цілей і категорій працівників вона призначається. Одна буде для кадрових працівників і зовсім інша — для керівників виробництв.

Система галузі трудового права — це і класифікація його норм по предмету галузі в однорідні групи (інститути і подінстітути), і послідовність їх розташування всередині структури галузі.

Система галузі трудового права ділиться на дві частини: загальну і особливу. У спільну частину входять норми, що поширюються на всі суспільні відносини трудового права, норми, що визначають основні принципи і завдання правового регулювання, основні трудові права і обов’язки працівників, недійсність умов договорів, розмежування компетенції Російської Федерації, її суб’єктів і органів місцевого самоврядування по правовому регулювання праці.

20 стр., 9859 слов

Особливості джерел трудового права України

... РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1 Поняття джерел Трудового права України та їх класифікація Суспільні відносини, повязані з використанням праці, вимагають належного правового ... джерела трудового права. Класифікація джерел трудового права може бути проведена за найрізноманітнішими критеріями. Якщо брати до уваги те, що джерело трудового права є формою вираження трудового законодавства ...

Особлива частина будується по інститутах як сукупності однорідних груп правових норм, при цьому інститути розташовуються послідовно по динаміку виникнення і розвитку трудового відносини.

Джерело трудового права є формою вираження трудового законодавства в певному нормативному акті. Такі нормативні акти можуть містити тільки норми трудового права, наприклад ТК РФ, а можуть бути і комплексними, тобто містити норми різних галузей, в тому числі і трудового права. Джерела трудового права — це різні нормативні акти органів влади і управління, що регулюють трудові та інші тісно з ними пов’язані відносини.

Джерела трудового права, що містять норми трудового законодавства, треба відрізняти від правових актів застосування трудового законодавства. Рішення суду по конкретній трудовій суперечці — це акт застосування норм трудового законодавства, а не джерело права.

У джерелах трудового права Росії відбиті матеріальні умови життя нашого суспільства і з їхньою зміною міняються і джерела.

Джерела трудового права прийнято класифікувати за різними підставами: за ступенем їх важливості і субординації; по системі трудового права, її інститутам; по органам, які прийняли нормативний акт; за формою акта; по сфері їх дії; за ступенем узагальненості.

За ступенем важливості і субординації джерела поділяються на Закони і підзаконні акти трудового законодавства. Закони приймаються вищим представницьким органом влади РФ і її республік, тобто законодавчої владою. Закони поділяються на конститутивні і звичайні. Основний Закон РФ — це Конституція РФ. До конститутивним Законам відноситься Декларація прав і свобод людини і громадянина. Закони про працю можуть бути кодифікованими, наприклад ТК РФ, і поточними по окремих інститутів трудового права.

Джерела трудового права можна класифікувати по органах, їх прийняв. При цьому розрізняються нормативні акти трудового права:

  • а) прийняті вищим органом законодавчої влади РФ (Закони, Постанови);
  • б) прийняті Президентом РФ (Укази, розпорядження) і Вищими органами виконавчої влади РФ (Постанови та розпорядження Уряду РФ), в) видані центральними органами державного управління (Міністерством охорони здоров’я і соціального розвитку РФ, Феде…