Устав частного предприятия

ЗАРЕЄСТРОВАНО

У відділі та єдиного міської ради

_______________________________

номер №__________

в Журналі обліку справ суб’ктів підприємницької діяльності юридичних осіб

Завідуючий відділом та єдиного міської ради

_________________ Т.О. Медведєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

Від «___» _____________2000 р…

№_____________

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

» ПАРАДИС»

Запоріжжя

2000

Стаття 1. Загальні положення, Стаття 2. Головна ціль та види діяльності ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Головною ціллю діяльності ПІДПРИЄМСТВА є задоволення потреб ринку, а також одержання прибутку вид цієї діяльності.

2.2 Для вирішення головної цілі ПІДПРИЄМСТВО здійснює:

 • торгівельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;

 • реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

 • організація азартних ігор;

 • закупочну, торгово-посередницьку та роздрібну торгівлю;

 • відкриття власних барів, кафе, ресторанів;

 • діяльність у сфері відпочинку, розваг та культури;

 • укладання угод на виступ артистів у складі творчих колективів і концертних організацій;

 • забеспечення культурно-масових заходів ведучими, масовиками, акампаніаторами;

Види діяльності, передбаченні діючим законодавством потребують одержання відповідних ліцензій.

Стаття 3. Юридичний статус, права та обов’язки ПІДПРИЄМСТВА

3.1 ПІДПРИЄМСТВО набуває права юридичної особи з моменту його державної та здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2 ПІДПРИЄМСТВО має печатку та штампи.

3.3 ПІДПРИЄМСТВО, згідно з чинним законодавством України, дійсним Статутом має право:

— володіти та користуватися майном згідно з його призначенням та видами діяльності, а також укладати угоди та інші юридичні акти, як з українськими, так і з іноземними партнерами, придбавати, орендувати майно, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді.

Відчуження майна, яке є приватною власністю та закріплене за ПІДПРИЄМСТВОМ, здійснюється за згодою з Засновником. Кошти, які отримані внаслідок відчуження вказаного майна є приватною власністю, спрямовуються на цілі, визначені Засновником;

 • укладати угоди купівлі-продажу, обміну за згодою Засновника, а угоди підряду, перевезення, доручення, комісії, зберегання та інші угоди цивільно-правового характеру — самостійно;

 • відкривати свої філії, представництва та інші структурні підрозділи в Україні;

 • залучати для участі в своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на умовах угод (контрактів) з обумовленою платою;

 • самостійно визначати порядок, форми і розміри заробітної плати, не нижче встановленого державою мінімуму;

 • купувати та продавати продукцію, надавати та отримувати послуги та розраховуватись за них по договірних цінах;

 • на добровільних засадах створювати та вступати в спілки та інші об’єднання з метою координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях на комерційних та некомерційних засадах.

Створення господарських товариств, спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями, за участю ПІДПРИЄМСТВА здійснюється за рішенням Засновника згідно з чинним законодавством.

3.4 Майно ПІДПРИЄМСТВА обліковується на його балансі з урахуванням діючих в Україні цін, а також договірних цін придбання відповідного майна.

3.5 ПІДПРИЄМСТВО може відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках, а також укладати договори та інші угоди тільки після його державної

3.6 ПІДПРИЄМСТВО має право купувати товари для власних потреб у виробників та громадян. Сплата за придбаний товар здійснюється за готівковий та безготівковий розрахунок на підставі документів, які посвідчують цю операцію.

Стаття 5. Порядок створення майна ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Майно ПІДПРИЄМСТВА складають основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі ПІДПРИЄМСТВА.

5.2 Майно ПІДПРИЄМСТВА є приватною власністю та закріплюється за ним на праві повного господарчого віданні. На підставі права повного господарчого відання ПІДПРИЄМСТВО володіє, користується та розпоряджається цим майном згідно чинному законодавству та дійсному Статуту.

5.3 Джерелом формування майна ПІДПРИЄМСТВА є:

 • майно, передане йому Засновником;

  доходи, які одержані від господарської діяльності;

 • кредити банків;

 • доходи від цінних паперів;

 • іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.

5.4 Збитки, заподіяні ПІДПРИЄМСТВУ в наслідок порушення його майнових прав, громадянами, юридичними особами та держівними органами відшкодовуються ПІДПРИЄМСТВУ згідно чинному законодавству.

5.5 ПІДПРИЄМСТВО має право здавати в оренду організаціям та громадянам обладнання, транспортні заклади, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

Стаття 6. Господарська діяльність ПІДПРИЄМСТВА

6.1 Головним показником фінансових результатів господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВА є прибуток.

6.2 Прибуток ПІДПРИЄМСТВА, за винятком коштів, які спрямовуються на сплату податків та інших обов’язкових платежів, залишається у повному розпорядженні ПІДПРИЄМСТВА та спрямовуеься на створення та поповнення фондів.

6.3 На ПІДПРИЄМСТВІ створюються фільові фонди, які використовуються на покриття витрат, що пов’язанні з його діяльністю.

6.4 З чистого прибутку здійснюються такі відрахування:

6.5 Формування резервного фонду припиняється як тільки він досягне половини ……статутного фонду.

6.6 Склад, призначення, розмір та порядок використання кожного з фондів визначаються ЗАСНОВНИКОМ.

6.7 ПІДПРИЄМСТВО веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік та звітність згідно чинному законодавству України.

6.8 ПІДПРИЄМСТВО має право визначити у встановленному порядку ціну за свою продукцію та послуги.

6.9 Результаті господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВА визначаються за підсумками річного бухгалтерського звіту.

Стаття 7. Умови реорганізації та ліквідації ПІДПРИЄМСТВА

7.1 Ліквідація та реорганізація здійснюється при дотримуванні вимог антимонопольного законодавства по рішенню Засновника, або по рішенню суду або арбітражного суду.

7.2 ПІДПРИЄМСТВО ліквідується також у випадках:

 • призначення його бакрутом;

 • якщо прийнято рішення про заборону діяльності ПІДПРИЄМСТВА з-поза невиконаних умов, втановлених законодавством.

7.3 ПІДПРИЄМСТВО вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту …..виключення його з державного