Зміна умов трудового договору

Трудове законодавство України гарантує працівникові дотримання тих умов

трудового договору, які були обумовлені при його укладенні. Як правило,

одностороння зміна умов не допускається.

Власник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не

обумовленої трудовим договором. Це положення міститься в ст. 31 КЗпП

України. Однак в процесі роботи з різних причин виникає потреба змінити

умови трудового договору. Ініціатива такої зміни може йти як від

власника або уповноваженого ним органу, так і від самого працівника.

У ст. 32 КЗпП передбачено три види зміни умов трудового договору:

1) переведення на іншу роботу;

2) переміщення на інше робоче місце;

3) зміна істотних умов праці.

Поняття переведення та переміщення на іншу роботу

Немає у трудовому праві питання складнішого, ніж переведення працівника

на іншу роботу. У вирішенні цього питання переплелися багато сучасних

протиріч, неузгодженостей, а головне, невизначеності щодо поняття

примусової праці, меж дисциплінарної влади роботодавця, співвідношення

прав та інтересів працівників і роботодавців.

Проблеми розпочинаються з того, що прямого визначення переведення на

іншу роботу законодавець не дає. Лише уважний аналіз ст. 31 КЗпП, згідно

з якою власник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не

обумовленої трудовим договором, а також ч. 2 ст. 32 КЗпП, що переміщення

не повинне торкатися зміни спеціальності, кваліфікації чи посади,

дозволить з’ясувати, що під переведення можна підвести будь-яку вимогу

виконувати роботу, не обумовлену при укладенні трудового договору. Однак

подальше ознайомлення із ч. З ст. 32 свідчить про те, що законодавець

по-різному оцінює зміни умов трудового договору внаслідок їх важливості,

істотного значення, наскільки є об’єктивним характер змін для даного

підприємства.

Всі істотні умови трудового договору можна розподілити, виходячи із

змісту ст. 32 КЗпП, на три групи:

1) трудова функція працівника (спеціальність, кваліфікація, посада);

2) робоче місце (конкретний структурний підрозділ підприємства,

конкретний механізм або агрегат, на якому працює працівник і тощо);

3) інші істотні умови (системи і розміри оплати праці, пільги, режим

14 стр., 6896 слов

Припинення трудового договору

... на роботу. Розглянемо ці підстави. Припинення трудового договору в зв'язку з певними подіями має місце при закінченні строку трудового договору (п. 2 cm. 36 КЗпП) і в зв'язку зі смертю працівника.[2 ...

роботи, поєднання професій і посад тощо).

З урахуванням такого поділу істотних умов трудового договору можна

зробити висновок, що згідно із ст. 32 КЗпП будь-яка зміна трудової

функції працівника буде вважатися переведенням на іншу роботу. І така

зміна може бути проведена лише за згодою працівника.

Пленум Верховного Суду України в п. 31 постанови №9 від 6 листопада 1992

p. пояснив, що переведенням на іншу роботу вважається доручення

працівнику роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації або

посаді, що обумовлені трудовим договором. Переведення на іншу роботу

допускається лише із згоди працівника. Таким чином, внісши зміни до ст.

32 КЗпП Указом Президії Верховної Ради УРСР №5938-11, законодавець

визначив під переведенням лише одну зміну умов трудового договору —

зміну трудової функції працівника.

Для пояснення поняття трудової функції слід зазначити, що у трудовому

праві розрізняють наступні поняття: професія — галузь застосування

праці, яка відображає родовий розподіл праці (лікар, юрист, економіст та

ін.); спеціальність — вузька спеціалізація праці всередині певної

професії (лікар-терапевт, юрист-суддя, економіст — інженер відділу праці

й зарплати); кваліфікація — рівень знань і практичних навичок за певною

професією, який закріплений у певній правовій формі — тарифного розряду,

класу, категорії, вченого ступеня, вченого звання, встановлених

нормативно-правовими актами. Певним доказом відповідної кваліфікації є

почесні звання — “Заслужений юрист”, “Народний артист”, “Заслужений

працівник освіти”; посада — певна компетенція працівника, тобто коло

його обов’язків, відповідальності в рамках підприємства. Поняття трудова

функція працівника містить у собі всі перераховані поняття в сукупності

й знаходить свою конкретизацію у конкретному трудовому договорі. Усі

умови трудового договору щодо трудової функції (професії, спеціальності,

кваліфікації, посади, конкретного обсягу повноважень) встановлюються

угодою сторін і тільки такою взаємною угодою можуть бути змінені. Така

зміна є переведенням.

Проте видається, не тільки зміну трудової функції слід вважати

переведенням. Тут доцільно звернути увагу на співвідношення терміна і

його змісту, суті. Так, зміна робочого місця працівника за

законодавством не вважається переведенням, а відповідно до ч. 2 ст. 32

називається переміщенням працівника на інше робоче місце і не вимагає

для цього його згоди. У даному випадку йдеться про переміщення

працівника на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше

робоче місце, в інший структурний підрозділ в тій же місцевості, про

доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності,

кваліфікації або посади, обумовлених трудовим договором. Адміністрація

не має права переміщувати працівника на роботу, протипоказану йому за

станом здоров’я. Виведення працівника з складу бригади за рішенням

колективу бригади на індивідуальну роботу в межах спеціальності,

4 стр., 1811 слов

Соотношение трудового и гражданско-правового договоров

... между сторонами отношения могут быть признаны трудовыми вне зависимости от их договорного оформления. Таким образом, можно сделать вывод, что тема научного исследования понятия трудового договора и его отличий от гражданско-правового договора является очень ...

кваліфікації або посади, обумовлених трудовим договором, також

вважається переміщенням і не вимагає згоди працівника. У тих випадках,

коли внаслідок переміщення працівника зменшується середній заробіток з

незалежних від нього причин (наприклад, внаслідок освоєння нового

робочого місця), проводиться доплата до колишнього середнього заробітку

протягом 2 місяців з дня переміщення (ч. 2 ст. 114 КЗпП).

Крім того, у ч. 3 ст. 32 передбачається ще одна зміна умов трудового

договору, яка відбувається у зв’язку із змінами в організації

виробництва і праці. Аналіз цього положення приводить до висновку, що

тут йдеться про такі зміни, які викликані об’єктивними причинами на

виробництві і стосуються не одного працівника, а цілого підприємства або

принаймні структурного підрозділу. Такі зміни законодавець розглядає як

самостійне правове явище, що має особливий правовий статус, спеціальний

порядок їх проведення і, як свідчить закон, переведенням не являються.

Докладний аналіз вказаних змін у законодавстві був проведений Р.З.

Лівшицем (Лившиц Р.З. Изменение трудового договора // Социалистический

труд. — 1988. — №8).

Аналізуючи зміст наведених понять і термінів, приходиш до думки, що

модель, встановлена у ст. 32 КЗпП досить складна, вона була встановлена

у 1988 p., коли впроваджувалися перші ринкові зміни у законодавство.

Метою таких змін було намагання розширити права роботодавця, при цьому

про права працівника часто забували. Але тепер, після прийняття

Конституції України й активного впровадження у суспільну свідомість ідеї

про необхідність за будь-яких умов додержання прав людини, ці норми не

узгоджуються із сучасними уявленнями про правові стосунки між

роботодавцем і найманим працівником. Крім того, у реальних суспільних

відносинах зміни трудового договору торкаються не одної з перелічених

вище умов, а, як правило, одразу декількох. Може мати місце зміна

робочого місця із зміною не тільки заробітної плати, але й режиму

робочого часу, пільг щодо додаткової відпустки, пільгового трудового

стажу тощо. Зміни можуть мати як об’єктивний, так і суб’єктивний

характер, вони можуть встановлюватись як на локальному рівні, так і

витікати з централізованого правового регулювання. За таких умов важко

розібратися в особливостях правового режиму переведення, переміщення,

змін в організації виробництва і праці.

На початку необхідно зазначити, що принциповим моментом у правовому

режимі переведення є те, що воно вимагає згоди працівника, як це

встановлено у ч. 1 ст. 32 КЗпП, і цей принцип має бути додержаний при

зміні умов трудового договору. Видається неправильним підхід, згідно з

яким законодавець відокремлює трудову функцію працівника від місця його

роботи і називає це переміщенням, тим самим звільняючи власника від

обов’язку одержати таку згоду. У ч. 2 ст. 32 КЗпП йдеться про зміну

робочого місця в межах підприємства, організації, установи. Місце роботи

відіграє не менше, а подеколи й більше, значення у змісті трудового

договору, ніж трудова функція. Саме пошук підходящого місця роботи

змушує працівника переходити з одного відділу підприємства до іншого,

5 стр., 2019 слов

Реферат поняття трудового договору

... може передбачити додаткові трудові пільги для працівника. Причому пам'ятаймо, що до новому Трудовому Кодексу трудового договору вважається пов'язаним із моменту фактичного припущення працівника на роботу. Так, цікаво буде розглянути матеріали ...

від одного керівника до другого, залишаючи при цьому незмінною трудову

функцію. Справа в тому, що в процесі праці працівник залишається

людиною, для котрої надзвичайне значення мають суспільні зв’язки,

трудовий колектив, особисті стосунки, імідж фірми, особистість

безпосереднього керівника, обсяг роботи, її характер тощо. І навіть у

рамках одного підприємства ці обставини можуть суттєво відрізнятися. Чи

не пошуки сприятливого мікроклімату та усіх зазначених умов змушують

працівника подеколи залишати місце роботи і шукати іншого? Окрім цього е

і суто юридичний бік справи. Якщо при укладенні трудового договору було

обумовлене конкретне робоче місце (відділ, підрозділ), то така умова

стає суттєвою умовою трудового договору, яку не можна змінити без згоди

працівника, і така зміна, по суті, є переведенням.

Але принципи справедливості, рівності й узгодженості трудового договору

вимагають визнати, що не тільки зміна трудової функції та робочого місця

повинні вимагати згоди працівника і називатися переведенням. Для

обгрунтування такої позиції доречно звернутися до зарубіжної практики.

Пленум Верховного Суду РФ у постанові №16 від 22 грудня 1992 р. “Про

деякі питання застосування судами Російської Федерації законодавства при

розгляді трудових спорів” роз’яснив, що під переведенням на іншу роботу,

що вимагає згоди працівника, слід вважати доручення йому роботи, яка не

відповідає спеціальності, кваліфікації або роботи, при виконанні якої

змінюється розмір зарплати, пільги, переваги та інші суттєві умови

праці, що були обумовлені при укладенні трудового договору (контракту)

(Советская юстиция. — 1993. – №4. — С. 22).

Таким чином, Верховний Суд

РФ зайняв позицію “доперестроєчного” законодавства. Аналогічна позиція

була висловлена Пленумом Верховного Суду СРСР у постанові від 26 квітня

1984 р. (Бюллетень Верховного Суда СССР. — 1984. — №3).

Слід визнати, що

вказана позиція більше відповідає концепції захисту прав працівника і

підтримує роль трудового договору як взаємної згоди, ніж норми діючого

законодавства України.

Щоправда, Пленум Верховного Суду України “підправив” ситуацію. У п. 12

постанови “Про застосування Конституції України при здійсненні

правосуддя” від 1 листопада 1996 p. №9 роз’яснюється, що не можуть

застосовуватися як такі, що протирічать ч. З ст. 43 Конституції України,

правила статей 32, 33, 34 КЗпП, відомчих положень або статутів про

дисципліну тощо, які передбачають можливість тимчасового переведення

працівника без його згоди на іншу роботу в порядку дисциплінарного

стягнення, у разі виробничої необхідності або простою, а також

можливість виконання ним роботи, не передбаченої трудовим договором.

Ч. 1 п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України №9 “Про практику

розгляду судами трудових спорів” із змінами, внесеними постановою №15

“Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду

України в цивільних справах” від 25 травня 1998 p. встановлено:

“Відповідно до статті 32 КЗпП переведення на іншу роботу допускається

тільки за згодою працівника”. Разом з тим Пленум, на жаль, не змінив

20 стр., 9859 слов

Особливості джерел трудового права України

... на даному шляху не виникатиме. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1 Поняття джерел Трудового права України та їх класифікація Суспільні відносини, повязані з використанням праці, вимагають належного ... і визначають актуальність дослідження питань, повязаних із джерелами трудового права України. Один із підрозділів моєї курсової роботи стосується міжнародних актів про працю. Це питання ...

свого розуміння переведення і переміщення, яке у даній постанові

повністю відтворює положення ст. 32 КЗпП (Вісник Верховного Суду

України. — 1998. – №3).

На нашу думку, доцільно виключити поняття “переміщення” із ст. 32 КЗпП,

передбачивши тільки два варіанти змін умов трудового договору:

“переведення” і “зміни в організації виробництва і праці”.

З урахуванням викладених обставин, вважаємо, під переведенням на іншу

роботу потрібно розуміти будь-яку зміну трудової функції працівника

(спеціальності, кваліфікації, посади), а також зміну інших умов

трудового договору, обумовлених угодою сторін, які не були викликані

загальними змінами в організації виробництва і праці на підприємстві і

вимагають згоди працівника.

hnaee”

&

l

p

?

° ^ae”

l

?

$

$

?z„~„

…$…o…2†oe?a?aoe?oea?a?oe?a?aOIOa?a?a?a?a?a?a?a?aOIO?a?a?a?oe?a?I?Aoe?a?a

?1/4?A?a?a?a?µ

Gовору і не вимагає згоди працівника. І лише зміни, які прирівнюються до

новації трудового договору, вимагають згоди працівника. Суди у більшості

випадків розцінюють як обгрунтоване переведення на іншу роботу, що

потягло зміну суттєвих умов праці, якщо це обумовлено вимогами

виробництва (див. Киселев И.Я. Пит. раб. — С. 82).

Очевидно, що цей

приклад не вартий запозичення. Необхідно посилювати роль трудового

договору і вимагати дотримання його умов обома сторонами.

Важливе значення має форма переведення. Всі накази (розпорядження)

власника, які торкаються змін у правовому статусі працівника, повинні

доводитися йому під розписку. Зокрема, типова форма “переведення на іншу

роботу” передбачає підпис працівника про ознайомлення його з

переведенням. Тим часом сам факт переходу працівника на іншу роботу не

може розглядатися як згода на переведення, якщо працівник оскаржив такі

дії власника або уповноваженого ним органу до органу з розгляду трудових

спорів.

Не можна переводити працівника на іншу роботу під час його відсутності з

поважних причин (хвороба, відпустка).

Види переведення на іншу роботу

Переведення на іншу роботу поділяються на окремі види. При цьому існує

декілька критеріїв такої класифікації:

  • залежно від терміну;
  • за територіальною ознакою;
  • за ініціативою сторін;
  • Залежно від терміну розрізнюють постійні й тимчасові переведення.

За територіальною ознакою переведення поділяються на:

1) переведення у межах підприємства, організації, установи або у того ж

власника для виконання іншої роботи (спеціальності, кваліфікації,

посади), не обумовленої трудовим договором;

2) переведення на інше підприємство, в установу, організацію, до іншого

власника;

3) переведення на роботу в іншу місцевість, в тому числі разом з

підприємством, установою, організацією.

Переведення на інше підприємство проводиться шляхом звільнення з даного

підприємства й укладення трудового договору з власником іншого

9 стр., 4357 слов

Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

... на це, у виняткових випадках інспекторам праці надавалось право на підставі спеціальної давати дозвіл на вступ на роботу малолітніх не молодше 14 років. У роки Великої Вітчизняної війни мінімальний вік працездатності неповнолітніх ...

підприємства. Іншим підприємством вважається будь-яке інше підприємство,

що володіє правом прийому і звільнення. У трудову книжку працівника

вноситься запис: “Звільнений у зв’язку з переведенням на інше

підприємство, п. 5 ст. 36 КЗпП України”.

Переведенням в іншу місцевість вважається направлення на роботу за межі

даного населеного пункту. Якщо в трудовому договорі було обумовлено, що

працівник буде виконувати роботи на об’єктах, розташованих в декількох

населених пунктах, то доручення роботи на різних об’єктах не вимагатиме

додаткової згоди працівника і не буде вважатися переведенням.

Якщо працівник погодився на переведення, але за новою роботою він

втрачає у заробітку, законодавством передбачено, що при переведенні

працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником

зберігається його колишній середній заробіток протягом двох тижнів з дня

переведення (ст. 114 КЗпП України).

Тимчасові переведення з ініціативи власника

Трудове законодавство передбачає можливість тимчасових переведень

працівника на іншу роботу тільки за згодою працівника. Це загальне

правило встановлено ч. 1 ст. 33 КЗпП в редакції Закону від 24 грудня

1999 р. “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України”. Цей

закон вніс суттєві зміни у правовий режим тимчасового переведення.

Роботодавець має право перевести працівника тимчасово, строком до одного

місяця, на іншу, не обумовлену трудовим договором, роботу без його

згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише

для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,

епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або

можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з

оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток

за попередньою роботою.

У таких випадках забороняється переведення вагітних жінок, жінок, які

мають дитину-інваліда або дитину віком до 6 років, а також осіб віком до

18 років без їхньої згоди.

Таким чином, законодавець привів правове регулювання переведення на іншу

роботу у відповідність із конституційним положенням щодо заборони

примусової праці. Нині не тільки постійне, але й тимчасове переведення

вимагає згоди працівника. Однак обумовлені певні форс-мажорні обставини,

за яких все к допускається тимчасове переведення без згоди працівника

Суттєво розширено сферу таких обставин, вони стосуються не лише певного

підприємства, а й виходять за його межі. Проте ряд питань залишилися без

вирішення, зокрема: чи обмежується таке переведення межами даної

місцевості? чи можна переводити кваліфікованого працівника на

некваліфіковані роботи? Очевидно, відповідь на обидва запитанні має бути

стверджувальною.

Одним з видів тимчасового переведення з ініціативи власника є переведены

у разі простою. Простій — це призупинення роботи, викликане відсутністю

організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи,

невідворотною силою або іншими обставинами. Згідно зі ст. 34 КЗпП

працівники можуть переводится за їхньою згодою з урахуванням їхніх

4 стр., 1536 слов

Правове регулювання праці неповнолітніх

... неповнолітніх працівників законодавством можуть бути передбачені й інші особливості правового регулювання їх праці. Відповідно до ч. 2 ст. 32 КЗпП роботодавець вправі направити працівника ... роботи з підіймання та переміщення важких речей, 8) проведення обов'язкових при прийнятті на роботу медичних оглядів неповнолітніх ... зазначається, що переміщення не може бути невмотивованим, не обумовленим ...

спеціальності й кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в

установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в

установу, організацію, але в тій же місцевості терміном до 1 місяця.

Переведення у разі простою кваліфікованих працівники на некваліфіковані

роботи не допускається.

Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього

підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений

ним орган чи бригадира, майстра, інших посадових осіб (ст. 113 КЗпП у

ред. Закону від 24 грудня 1959 р. “Про внесення змін до Кодексу законів

про працю України”).

Таке переведения, як спосіб тимчасового вирішення економічних проблем

підприємства, яке простоює внаслідок фінансово-економічиих труднощів,

набуло практичного значення.

Впродовж 1998 р. з ініціативи роботодавців майже 2,8 млн працівників

(20% загальної чисельності) перебували у вимушені відпустках; 2,1 млн

осіб (16% загальної чисельності) працювали у режимі неповного робочого

часу (Праця і зарплан. — 1999.— №4 (164).

— Лютий).

Тобто такі

підприємстві, по суті, простоювали.

Законом України “Про відпустки” передбачено, що в разі простою

підпримства з незалежних від працівника причин власник може надавати

працівникові відпустку без збереження заробітне! плати або з частковим

її збереженням у порядку і на умовах, визначених колективним договором

(ст. 26).

Якщо у колективному договорі така норма не передбачена,

питання про надання відпустки вирішується за згодою між власником і

працівником. Для надання такої відпустки необхідна згода обох сторін.

Якщо працівник не погоджується, йому може бути запропонована інша робота

або проведена оплата часу простою відповідно до вимог ст. 113 КЗпП у

розмірі не менше 2/у тарифної ставки встановленого працівникові розряду

(окладу).

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна

для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і

навколишнього природного середовища не з вини працівника, за ним

зберігається середній заробіток. Час простою з вини працівника не

оплачується. Отже, у законодавстві вирішено питання компенсації

працівникові часу простою підприємства з об’єктивних причин. Якщо

власник передбачає, що простій буде довготривалим, це слід розглядати як

зміну істотних умов праці (ч. З ст. 32 КЗпП).

У такому разі роботодавець

повинен попередити про це працівників письмово, і в разі незгоди

працівника перебувати у відпустці чи виконувати іншу роботу власник може

звільнити його за п. 6 ст. 36 КЗпП України, а підприємство оголосити

банкрутом. Таким чином можна було б вирішити питання про долю

підприємств, які простоюють тривалий час, тримають працівників у

вимушених відпустках, тим самим створюючи умови для тіньового ринку

праці. Адже відомо, що такі працівники змушені десь працювати для того,

щоб жити, проте їхні трудові відносини не оформлені відповідно до

4 стр., 1851 слов

Гарантії прав громадян на охорону праці

... та шкідливі умови праці. Згідно Закону України від 14.10 92 р. № 44 ст.669 “Про охорону праці" кожний громадянин має право на охорону праці. Гарантії прав громадян на охорону праці Стаття 6. Права громадян на охорону праці ... п'ятирічного заробітку працівника на його сім'ю, крім того, не менше річного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті. ...

закону.

Переведення з ініціативи працівника

Одним з видів переведення є переведення з ініціативи працівника.

Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи,

власник зобов’язаний перевести, за їхній згодою, на таку роботу

відповідно до медичного висновку. Переведення може бути тимчасовим або

постійним залежно від стану здоров’я. За такими працівниками

зберігається їхній колишній середній заробіток протягом 2 тижнів від дня

переведення, а в деяких випадках, передбачених законодавством, на весь

час виконання нижчеоплачуваної роботи, або проводиться виплата допомоги

за державним соціальним страхуванням.

Власники повинні впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які

попереджають виробничий травматизм і забезпечують санітарно-гігієнічні

умови праці, що попереджують виникнення професійних захворювань

працівників. Працівник, якому заподіяне каліцтво або інше ушкодження

здоров’я з вини підприємства, може бути тимчасово переведений відповідно

до медичного висновку на іншу роботу з більш легкими умовами праці. За

ним зберігається колишній середній заробіток на весь час переведення.

Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми

виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на більш легку

роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До

винесення рішення про надання більш легкої роботи вагітній жінці, вона

підлягає звільненню від роботи зі збереженням середнього заробітку за

всі пропущені внаслідок цього дні за рахунок підприємства.

Жінки, які мають дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання

попередньої роботи, переводяться на іншу роботу зі збереженням

середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку 3

років. Середній заробіток, який зберігається за вагітними жінками і

жінками, які мають дітей віком до 3 років, при переведенні на іншу

роботу обчислюється із заробітку останніх 6 місяців роботи перед

переведенням, не враховуючи відпустку по вагітності й пологах.

Зміна істотних умов праці

В умовах ринкової економіки більш динамічно можуть відбуватися зміни у

правовому регулюванні праці. Такі зміни викликаються як загальними

економічними, фінансовими умовами в країні, так і зміною законодавства.

Економічна нестабільність може суттєво впливати на окремі підприємства,

і тоді внаслідок об’єктивних обставин роботодавець змушений періодично

вводити зміни в організацію виробництва і праці. Це може відображатися у

переведенні підприємства або його окремих структурних підрозділів з

1-змінного на 3-змінний режим роботи або навпаки. Внаслідок укладення

нового колективного договору, а також встановлення у колективних угодах

вищого рівня нових умов регулювання соціально-трудових відносин, або

внаслідок прийняття нових законодавчих актів може передбачатися зміна

систем і розмірів оплати праці на підприємстві, встановлення або відміна

певних пільг і компенсацій для окремих категорій працівників. У зв’язку

5 стр., 2220 слов

Реферат трудове право оплата праці

... нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До ... зазначеного індексу споживчих цін за згодою працівника для розрахунків застосовується індекс споживчих цін ... виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами ... і тарифів на послуги. Працівники мають право на компенсацію втрати частини заробітної плати ...

з прийняттям на централізованому рівні нових тарифно-кваліфікаційних

довідників може відбуватися зміна найменування посад. У результаті

такого роду об’єктивних, загальних змін відбуваються і зміни умов

трудового договору з конкретними працівниками.

Згідно з ч. З ст. 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва

і праці допускається зміна істотних умов праці, систем і розмірів оплати

праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного

робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад

тощо. Прикладом змін в організації виробництва і праці можуть бути:

раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, в

тому числі перехід на бригадну форму і, навпаки, впровадження передових

методів, технологій, переведення працівника на контрактну форму

трудового договору згідно із законодавством і т. ін.

У випадку, коли такі зміни в організації виробництва і праці мають

місце, при певних умовах дозволяється змінювати істотні умови праці без

згоди працівника. Такими умовами є:

1) рішення власника, погоджене з профспілковим органом про зміни в

організації виробництва і праці;

2) попередження працівника про такі зміни не пізніше ніж за 2 місяці;

3) зміна істотних умов праці має стосуватися не одного працівника, а

всіх працівників підприємства або структурного підрозділу, бригади;

4) організаційні зміни не повинні торкатися трудової функції працівника,

тобто роботи за певною спеціальністю, посадою, кваліфікацією,

обумовлених трудовим договором. Забороняється зміна умов праці внаслідок

суб’єктивного ставлення до працівника.

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник

не згодний продовжувати роботу в нових умовах, то трудовий договір

припиняється і працівник може бути звільнений за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Зміна істотних умов праці може бути оскаржена працівником в судовому

порядку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter