Охорона об\’єктів авторського права і суміжних прав

Реферат

Авторські права і суміжні права охороняються Законом України “Про

(немайнові) і майнові права авторів і їхніх правонаступників, пов’язані

зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва

(авторське право), а також прав виконавців, виробників фонограм і

організацій мовлення (суміжні права).

Крім того, немайнові і майнові

права власників авторського права і суміжних прав охороняються іншими

законами України, а саме;

 • Про інформацію (1992);
 • Про друковані засоби масової інформації в Україні (1992);
 • Про науково-технічну інформацію (1993);
 • Про збереження і розвиток народних художніх промислів України в

ринкових умовах (1993);

 • Про телебачення і радіомовлення (1993);
 • Про захист інформації в автоматизованих системах (1994);
 • Про наукову і науково-технічну експертизу (1995);
 • Про інформаційні агентства (1995);
 • Про рекламу (1996);
 • Про видавничу справу (1997);
 • Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні (1997);
 • Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист

журналістів (1997);

 • Про професійних творчих працівників і творчі союзи (1997);
 • Про кінематографію (1998) тощо.

Це питання знайшло своє відображення також в Конституції України,

Цивільному кодексі України, указах Президента України, постановах

Кабінету Міністрів України, у низці постанов Верховної Ради України і

нормативних актах Українського агентства з авторських і суміжних прав

(УААСП).

За загальним правилом твір може бути використаний третіми особами тільки

з дозволу власника авторського права. Найбільш поширеними є права:

копіювати чи іншим способом відтворювати твір, здійснювати звукозапис

виконання твору; виконувати перед публікою твори, зокрема, музичні,

драматичні чи аудіовізуальні; здійснювати публічний показ творів по

радіо чи телебаченню, іншими способами трансляції; переводити на іншу

мову літературні твори; здійснювати прокат, особливо творів, записаних

на носій і комп’ютерні програми; екранізувати твори і, зокрема,

створювати на їхній основі аудіовізуальні твори.

2 Охорона об’єктів авторського права

На відміну від промислової власності, де автори одержують охоронні

6 стр., 2647 слов

Реферат суміжні права

Охорона суміжних прав здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Суб'єктів авторського права і суміжних прав об'єднує дух творчої діяльності. Правовий аспект взаємовідносин полягає в тому, що ... або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує твори літератури або мистецтва, включаючи твори фольклору, а також інші особи, які займаються такою самою ...

документи у формі патентів чи свідоцтв і де існують строгі процедури для

цього, оформлення прав на об’єкти авторського права не настільки

формалізовано.

Виникнення і здійснення авторських прав не вимагає виконання будь-яких

формальностей. Одна з форм охорони полягає в тому, що власник

авторського права для оповіщення про свої права може використовувати

знак охорони авторського права, що міститься на кожному примірнику твору

і складається з латинської букви © в колі, імені (найменування) власника

авторського права і року першого опублікування твору. Наприклад: ©

Інститут інтелектуальної власності і права, 2002.

Якщо за публічне використання літературно-художніх і музичних творів

авторів – постійних жителів України нараховується авторська винагорода,

автори для одержання гонорару реєструють ці твори в УААСП у порядку,

обумовленому “Інструкцією про порядок обліку авторів, реєстрації творів

і розподілу гонорару”, що затверджено наказом УААСП від 19 лютого 1997 №

Установі не реєструються. Їхні права, звичайно, охороняються договірним

правом.

Власник авторського права для одержання свідоцтва про авторство на

оприлюднений твір у будь-який час протягом терміну охорони авторського

права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.

Державна реєстрація здійснюється відповідно до встановленого порядку

УААСП, що складає і періодично видає каталоги всіх реєстрацій.

Після реєстрації прав автору видається свідоцтво. При виникненні

суперечки реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства,

тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.

Варто враховувати ту обставину, що авторське право на твір, створений за

договором з автором, який працює за наймом, належить автору. А от

виключне право на використання такого твору належить особі, з якою автор

знаходиться у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не

передбачено договором.

Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом всього життя

автора і 70 років після його смерті. Дія терміну охорони починається з

першого січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні

факти.

Безстрокове охороняються законом право авторства, право на ім’я і право

протидіяти перекрученню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому

зазіханню на твір, що може завдати шкоди честі і репутації автора.

3 Охорона об’єктів суміжних прав

Закон України “Про авторське право і суміжні права” охороняє права

виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також організацій

мовлення. Охорона суміжних прав здійснюється без завдання шкоди охороні

творів авторським правом.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів

творів, що виконуються. Виробники фонограм і відеограм, а також

організації мовлення повинні дотримуватись прав авторів і виконавців.

10 стр., 4685 слов

Суб єкти суміжних прав

... дiяльностi, а також права виробникiв фонограм та органiзацiй мовлення щодо використання творiв науки, лiтератури i мистецтва, якi охороняються авторським правом. Згiдно iз Римською конвенцiєю строк охорони сумiжних прав має складати ...

Організації мовлення повинні дотримуватись прав виробників фонограм,

Оформлення суміжних прав також не вимагає виконання будь-яких

формальностей. Виробники фонограм і відеограм, а також для оповіщення

про свої права можуть на всіх примірниках фонограм і відеограм чи на

їхніх упаковках проставляти знак охорони суміжних прав, що складається з

латинської літери Р у колі, імені (найменування) власника суміжних прав

і року першої публікації фонограми. Наприклад: ® Apreleska Sound

Production, 1995.

Особисті (немайнові) права виконавців охороняються безстрокове. Майнові

права виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також організацій

мовлення охороняються протягом 50 років. Термін охорони починається з

першого січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні

факти (перше виконання, перше опублікування, перша передача).

Список використаної літератури

Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності

України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. — К.:

Юрінком Інтер, 1998. — 336 с.

Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну

власність // Інтелектуальна власність. — 2000. — №3. — С. 3—14.

Долга В.О. Інтелектуальна власність: економічний захист та форми

реалізації: Автореф. дис. к. е. наук: 08.01.01. / Хар. держ. у-т.

Харків, 1996. — 18 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. —

Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность.

Законодательство и практика применения. — М., 1977. — С. 11.

Интеллектуальный капитал /Пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. — Питер,

2001. — 288 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter