Реферат прокурорский

>Южно-Уральский державний університет

Юридичний факультет

Кафедра кримінального процесу саме і криміналістики

Допущено до захисту

Зав. кафедрою

________________________

« ___ « ___________ 2008 р.

>КУРСОВАЯ РОБОТА

Працівники прокуратури й які пред’являються ним вимоги

Спеціальність 030501 «Юриспруденція»

>Виполнил: Студент I курсу очного відділення

групиЮ-101 Філіппов Сергію Васильовичу

Науковий керівник: доцент, до.ю. зв.

Дмитрієва А.А.

р. Челябінськ, 2008 р. —

зміст

запровадження. 3

§1. Загальне поняття про прокуратуру. 5

§2. Вимоги, які пред’являються особам,назначаемим посаду прокурора 9

§3. Обмеження й обов’язки, пов’язані з службою у прокуратурі. 12

§4. Психологічні аспекти роботи прокурора. 14

§5. Порядок залучення прокурорів до відповідальності. 26

висновок. 36

бібліографія. 38

запровадження

Стаття 129 Конституції Російської Федерації обумовлює його присутність серед системі державних інституцій влади у Російської Федерації такої системи, як прокуратура Російської Федерації.

То що таке прокуратура?

Відповідно до Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації» від 17 січня 1992 року №2202-1-ФЗ «Прокуратура Російської Федерації — єдина федеральна централізована система органів, здійснюють від імені Російської Федерації нагляд над виконанням Конституції Російської Федерації і виконанням законів, діючих біля Російської Федерації.

Нині тема, порушеної мною у роботі, стає особливо актуальною. Це було пов’язано, передусім, про те, що ми варті одразу на порозі нової судової та прокурорської реформ, які можуть торкнутися і системи органів прокуратури. Саме тому тема моєї роботи у час таке актуальне.

Тим паче, що це тема недостатньо освітлена в статтях і публікаціях, хоч і представляє величезну зацікавленість з вивчення. Мені пощастило знайти дуже обмежена кількість інформації, тому моя праця побудована здебільшого законодавчі акти та його аналізі.

Крім аналізу нормативно-правових актів і вивчення формального боку питання діяльності працівників прокуратури, в курсової також висвітлений такий важливий момент, як психологічний аспект роботи прокурора.

Мета роботи:

Особливо старанно вивчити сучасні правові аспекти діяльності працівників прокуратури й виявити можливу перспективу їх розвитку.

7 стр., 3116 слов

Прокуратура Федеративної Республіки Німеччини

... системи. Функції прокуратури при Верховному федеральному суді здійснюють Генеральний федеральний прокурор і підлеглі йому федеральні прокурори. Прокуратура Федеральної Республіки Німеччини має офіційну ... числі на всій території федерації, а також із застосуванням електронно-обчислювальної техніки. При здійсненні кримінального переслідування прокуратура керується принципом легальності, відповідно ...

Завдання:

Вивчити історію розвитку прокуратури гаразд огляду

Вивчити вимоги, запропоновані працівникам прокуратури відповідно до законодавством Російської Федерації

Вивчити обмеження й обов’язки, пов’язані з службою у прокуратурі

Вивчити психологічні аспекти роботи прокурора

Вивчити порядок залучення прокурорів до відповідальності

Виявити можливі тенденції і розвитку

§1. Загальне поняття про прокуратуру

Історична довідка.

Прокуратура як державна інституція вперше виникла мови у Франції 25 березня 1302 р. А 12 січня 1722 р. своїм Указом Петро повелів «бути при Сенаті генерал-прокурора іобер-прокурору, й у будь-якої колегії по прокурору, які мають рапортувати генерал-прокурора». Суть посади була виражена такими словами: «Цей чин яки око наше і стряпчий про справи державних, того заради слід вірно надходити, бо першо у ньому стягнено буде». Наступними указами були засновані прокурори в провінціях, при надвірних судах і прокурор приСвятейшем Синоді. (в ред. Федерального закону від 10.02. 1999 №31-ФЗ)

Прокуратура здійснює нагляд над виконанням законів федеральними міністерствами, державними комітетами, службами й іншими федеральними органами виконавчої, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб’єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій, і поза відповідністю законам видаваних ними правових актів; і навіть над виконанням права і свободи людини і громадянина федеральними міністерствами, державними комітетами, службами й іншими федеральними органами виконавчої, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб’єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, і навіть органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій. [1]

Прокуратура являє собою особливий вид органу структурі державної влади, не стосовного до жодної із трьох гілок нашої влади: ні з законодавчої, оскільки він не займається такий діяльністю, як ухвалення законодавчих актів; ні з виконавчої, оскільки прокуратура не входить до складу Уряди Російської Федерації; ні з судової, оскільки прокуратура не здійснює діяльність, пов’язану з відправленням правосуддя. Вона посідає особливе місце у системі державної устрою, будучи незалежним правоохоронним органом, які забезпечують дотримання законності у складіФедерации[2]

Служба органів і в установах прокуратури також регламентується Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації» від 17 січня 1992 року №2202-1-ФЗ, розділом V «Служба органів і в установах прокуратури. Кадри органів прокуратури та установ прокуратури», і навіть іншими нормативно правовими актами залежно від специфіки галузі прокурорського нагляду тощо. Стаття 40 вищевказаного Закону обумовлює основні тези, що стосуються роботи у органах прокуратури Росії:

Ця служба є вид федеральної державної служби

5 стр., 2158 слов

Закон як джерело права

... допомогою якої воля стає правової нормою, позначають терміном «джерело права». Закон як джерело права відома з найдавніших часів. У у Стародавньому Римі вже ... актами діє закон, як акт більшої юридичної сили; > хто б вправі скасувати або змінити закон крім самого органу, його який ... Залежно від значимості які у них норм Російській Федерації розрізняють конституційні і звичайні закони, чи поточні. До ...

Трудові відносини працівників прокуратури регулюються трудовим законодавством і законодавством про державній службі Російської Федерації з урахуванням деяких особливостей, передбачених Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації»: Відповідно до Законом контракт на заміщення посади федерального державного громадянського службовця органів прокуратури може полягати з громадянином на невизначений термін, визначений термін і навчання освітньому установі професійної освіти і певний строк державної служби після закінчення. Під час прийому висуваються низку вимог до до утворення, до стажу державної громадянської служби (державної служби інших видів) чи стажу роботи за фахом, знаннями, навичок і умінь. На державних цивільних службовців і муніципальних службовців дію трудового законодавства та інших актів, містять норми трудового права, поширюється особливостям, передбаченими федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законів і іншими нормативними правовими актами суб’єктів Російської Федерації про державної громадянської служби й муніципальної службі. [3]

Порядок проходження служби військовими прокурорами та слідчими органів військової прокуратури регулюється Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації», Федеральним законом «Про військового обов’язку та військовою службі» і Федеральним законом «Про статус військовослужбовців» Військові прокурори та слідчі підпадає під ряду спеціальних нормативних правових актів, зокрема вони заохочуються і відповідають відповідно до Дисциплінарним статутом Збройних сил Російської Федерації. Але тут право заохочення і накладення стягнення мають лише вищі прокурори. Військовослужбовці проходять військову службу за контрактом чи військову службу за призовом відповідно до Федеральним законом від 28 березня 1998 року №53-ФЗ «Про військового обов’язку та військовою службі». Контракт про проходженні військової служби набирає чинності з його підписання відповідним посадовцем у відповідність до Положенням про порядок військової служби й припиняє з дня укладання військовослужбовцям іншого контракту про проходженні військової служби, винятку військовослужбовця з списків військовій частині. Офіцерський склад, прапорщики, мічмани, сержанти, старшини, солдати і матроси військових прокуратур складаються на дійсною військової служби, ними поширюються військові статути й положення, що визначають порядок військової служби. Військові прокурори, як військовослужбовці мають й права і свободами людини і громадянина з декотрими обмеженнями, встановленими Федеральним законом від 27 травня 1998 р. №76-ФЗ «Про статус військовослужбовців», федеральними конституційними законів і федеральними законами.Воинские звання військовослужбовцям присвоюються: вищих офіцерів — Президентом РФ, до полковника чи капітана I рангу включно — посадовими особами, у відповідність до Положенням про порядок військової служби. Терміни військової служби в військових званнях і Порядок їх присвоєння визначаються Положенням про порядок військової служби. Військові прокурори та слідчі входять у єдину систему органів прокуратури, але несуть дисциплінарну відповідальність за правилами Дисциплінарного статуту Збройних сил. Правом накладення ними дисциплінарних стягнень порушення військової дисципліни і службові провини мають лише вищестоящий військовий прокурор і Генеральний прокурор РФ. Звільнення з дійсною військової служби осіб офіцерського складу військових прокуратур виробляється у відповідно до закону за поданням Головного військового прокурора.

8 стр., 3844 слов

Система та структура органів прокуратури України

... органів прокуратури України Територіальні а також інші зазначені прокуратури у сукупності утворюють злагоджену трьохланкову систему органів прокуратури, вершину якої складає Генеральна прокуратура України. Другою ланкою системи органів прокуратури є прокуратури ... додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та державної прикордонної служби України при провадженні оперативно-розшукової ...

Працівники може оскаржити вищестоящому керівнику і/або до суду рішення керівників органів прокуратури та установ прокуратури з питанням проходження служби. Подача і розгляд скарг щодо трудових питанням вищестоящими прокурорами, і навіть при напрямі, у суд здійснюються у встановленому законодавством порядку. Основними способами захисту трудових права і свободи є: самозахист працівниками трудових прав; захист трудових правий і законних інтересів працівників професійними спілками; державний нагляд контроль над дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права; судовий захист. Це розділ XIII ТК РФ «Захист трудових права і свободи». За окремими трудовим питанням є спеціальні вказівки в нормативних правових актах про порядок подачі й розгляду скарг. Відповідно до Положення про атестації працівників органів прокуратури та установ прокуратури РФ, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури РФ № 74 від 30 жовтня 1998 р.,аттестуемий працівник вправі подати законопроекти до атестаційну комісію заяву про свою незгоду з атестацією, бажанні бути присутніми при засіданні комісії і дати свої пояснення.

Отже, служба органів прокуратури є дуже відповідальною заняттям, накладала на службовця особливі, досить жорсткі вимоги, і обмеження.

§2. Вимоги, які пред’являються особам,назначаемим посаду прокурора

Дані вимоги чітко обумовлено у статті 40.1 Федерального закону від 17 січня 1992 року №2202-1-ФЗ «Про прокуратуру Російської Федерації»:

  • >Прокурорами та слідчими може бути громадяни Російської Федерації, вищу юридичну освіту, здобуту у освітньому установі вищого професійної освіти, що має державну акредитацію, і які мають необхідними професійними й моральні якості, здатні за станом здоров’я виконувати покладені ними службових обов’язків. На посади помічників прокурорів і слідчих прокуратур міст, районів, прирівняних до них прокуратур у виняткових випадках можуть призначатися особи, які за юридичної професії у освітні установи вищого професійної освіти, мають державну акредитацію, і закінчили третій курс зазначених освітніх закладів. Підтвердженням наявності вищого юридичної освіти є документ (диплом про закінчення освітнього закладу вищого професійної освіти, має державну акредитацію).Имеющими вищу освіту вважаються особи, закінчили установа вищого професійної освіти (вищий навчальний заклад) які подолали підсумкову атестацію.

Обличчя може бути заведено службу до органів і бюджетні установи прокуратури й перебувати на зазначеної службі, коли вона:

  • Має громадянство іноземної держави, т. до. стаття 19 Конституції Російської Федерації закріплює положення про загальним рівність перед законом і судом;
  • про гарантії державою рівності права і свободи людини і громадянина незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового стану та інших обставин;
  • про заборону будь-яких форм обмеження прав за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної належності. Проте права іноземних громадян, у нашій країні може бути обмежено з метою захисту конституційного ладу, моральності, здоров’я, правий і законних інтересів російських громадян, і навіть задля забезпечення оборони та безпекою держави. Ця теза підтверджують прийняті Росії відповідні нормативні правові акти, наприклад Постанови Уряди РФ від 11.10. 2002 № 755 «Про затвердження Переліку об’єктів і закупівельних організацій, у яких іноземним громадянам немає права бути прийнятими працювати» і зажадав від 11.10. 2002 № 754 «Про затвердження Переліку територій, організацій корисною і об’єктів, для в’їзду які іноземних громадян потрібен спеціальний дозвіл».Непредоставление іноземних громадян і приватним особам без громадянства низки прав обумовлена тим, що функції забезпечення безпеки, правопорядку, структурі державної влади — прерогатива виключно громадян нашої країни;
  • Визнано рішенням Господарського суду недієздатною чи обмежено дієздатним.Недееспособний чи обмежено дієздатний громадянин підлягає опіки відповідно до ст.29 і 30 ДК РФ. Отже, вона може вступити на держслужбу, зокрема і до органів прокуратури;
  • >Лишено рішенням Господарського суду право обіймати державницькі посади державної служби протягом визначеного терміну, мало чи має судимість;
  • Має захворювання, яке відповідно до медичного висновку перешкоджає виконання ним службовими обов’язками;
  • Полягає в близьку кревність чи властивості (батьки, дружини, брати, сестри, діти, і навіть брати, сестри, батьки чи діти подружжя) з працівником органу чи установи прокуратури, якщо їх служба пов’язані з безпосередньої підпорядкованістю чи підконтрольністю однієї з них іншому;
  • Відмовляється від проходження процедури оформлення допуску до даних, що становить державну таємницю, якщо виконання службовими обов’язками за посадою, яку претендує обличчя, пов’язані з використанням такі відомості.

Особи приймаються на службу до органів і бюджетні установи прокуратури за умов трудового договору,заключаемого на невизначений термін чи термін трохи більше п’яти.

23 стр., 11403 слов

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і ...

... права Джерела адміністративного права - це зовнішні форми відображення адміністративно-правових норм, закріплені в Конституції України, законодавчих актах, урядових постановах, рішеннях державних адміністрацій та інших нормативних актах державних органів. ... Використання застосування Застосування норм адміністративного права Акт застосування норми адміністративного права - це правило поведінки ...

Особи, які за юридичної професії у освітні установи вищого професійної освіти зі сплатою навчання Генеральна прокуратура Російської Федерації, і навіть прокурорських працівників, котрі навчаються в очній аспірантурі зі збереженням грошового утримання, передбаченого абзацом другим пункту 3 статті 43.4. Федерального закону від 17 січня 1992 року №2202-1-ФЗ «Про прокуратуру Російської Федерації», зобов’язані відповідно до ув’язненими із нею договорами пропрацювати органів чи установах прокуратури щонайменше п’ять років. Така обов’язок виникає лише за наявності відповідного договору з цим обличчям.

При звільненні з органів чи установ прокуратури до закінчення зазначеного терміну, крім випадків звільнення за станом здоров’я, у зв’язку з закликом на справжню військову службу, звільнення жінки, яка має дитину до максимально восьми років, у зв’язку з ліквідацією органу чи установи прокуратури, скороченням чисельності чи штату працівників (далі — організаційно-штатні заходи), зазначеними особами повністю відшкодовуються видатки навчання, крім випадків звільнення за станом здоров’я, у зв’язку з закликом на справжню військову службу, звільнення жінки, яка має дитину до максимально восьми років, у зв’язку з ліквідацією органу чи установи прокуратури, скороченням чисельності чи штату працівників.

18 стр., 8700 слов

Адміністративні правопорушення медичних працівників

... медичній сфері. Предметод дослідження є адміністративна та дисциплінарна відповідальність фармацевтичних працівників. Інформаційною базою роботи стали законодавство України, Кодекс про адміністративні ... забезпечуються права та законні інтереси громадян у галузі охорони здоров’я. Мета роботи заклечається у досліджені адміністравтиної та дисциплінарної відповідальності фармацевтичних працівників. В ...

На посади прокурора міста, району, прирівняних до них прокурорів призначаються особи не молодший 25 років, мають стаж роботи прокурором чи слідчим органів прокуратури щонайменше трьох років. На посади