Суб’єкти адміністративного права » Українські и

Реферат

1.Учебнік. Адміністративне право, Москва, 1996 рік, під редакцією

Д. М. Овсянко.

2. Підручник. Російське Адміністративне право, видавництво: Юрист, Москва

, 1996 рік, під редакцією Манохина В.М., Адушкіна Ю.С., Багішаева З.А.

3.Собраніе актів Президента та Уряду РФ, 1994 рік № 4.

4.Ведомості .1991 рік № 9, № 34, № 16.1992год № 24, № 13, № 15.1993 рік № 9, № 28,

№ 2, № 6

5.Россійская газета від 25 серпня 1994 року, та від 25 травня 1995 року.

6.Сборнік законодательст № 1 1995 року, № 24 1994 року, № 3 1995 року.

7.Констітуція РФ .1993 рік. </ P>

 • П Л А Н </ p>

1.Понятіе і види суб’єктів адміністративного права та його правовийстатус. </ p>

2.Граждане як суб’єкти адміністратив -ного права. </ p>

3.Общественние об’єднання як суб’єкта-ти адміністративного права.

4.Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. </ p>

5.Государственние службовці як суб’єктів-ти адміністративного права. </ p>

6.Епілог. </ p>

 • Поняття суб’єкта адміністративного права </ p>
 • Суб’єкт права в будь-якій галузі права — це володар,носій певних прав і обов’язків, якими віннаділений у зв’язку з необхідністю реалізації своїхжиттєвих потреб, повноважень, покладених на ньогоправовим актом, участю у житті суспільства, колективу,держави. </ p>

В адміністративному праві норми реалізуються громадянами

, Їх об’єднаннями, державними органами і т.д. , Які іє в цьому випадку суб’єктами адміністративного права,носіями конкретних прав та обов’язків. </ p>

 • Повноваження, якими наділені суб’єктиадміністративного права, мають певні особливості за своїмхарактеру, обсягу, форм вираження. </ p>

Повноваження суб’єктів адміністративного права можутьвиражати право громадянина на здобуття вищої освітиабо заняття підприємницькою діяльністю або тільки обов’язки

, Наприклад, обов’язок громадян і організацій дотримуватися правилгромадського порядку, благоустрою, бути вправоохоронні органи за їх викликом і т.д. Є повноваження,складаються з правообязанностей, наприклад, право навчатися восвітній установі і обов’язок отримати там обумовленийдержавою обов’язковий мінімум освіти. Повноваження, якиминаділений суб’єкт адміністративного права, надаються йому в однихвипадках за його бажанням, наприклад, громадянин звертається ззаявою до державного органу, в іншому випадку — всупереч йогобажанням, наприклад, особа при притягнення його до адміністративноївідповідальності, наділяється обов’язками виконати міру адміністративногостягнення, маючи при цьому певні права та обов’язки, у томучислі з примусового виконання. Права та обов’язки суб’єктаадміністративного права утворюють його правовий статус. </ p>

5 стр., 2080 слов

Громадяни як суб єкти адміністративного права

... 3. Суб'єкт права характеризується правовим статусом , закріпленими його правами і обов'язками. 2. ГРОМАДЯНИ, ЯК СУБЪЕКТЫ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 2.1 СУБЪЕКТЫ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Суб'єкт адміністративного права - та ... у області управління, наприклад: порядок розробки і прийняття управлінські рішення органів загальної компетенції. Багато інститути адміністративного права недостатнім чином ...

 • Правовий статус — категорія комплексна, що відображає взаєминиособистості і суспільства, громадянина і держави, індивіда і колективу. </ p>

Правовий статус суб’єкта адміністративного права утворюють нормизагальні для всіх суб’єктів, наприклад, норми про право зверненнясуб’єктів у державні та інші органи із заявами, скаргами

, Пропозиціями. Поряд із загальними нормами, правовий статус суб’єктаадміністративного права об’єднує значну кількість норм, якіреалізуються тільки даним суб’єктом, наприклад, правила установигромадських об’єднань, закріплені в законодавстві,адресовані тільки цим суб’єктам адміністративного права. Узалежно від виду та обсягу повноважень суб’єкти адміністративногоправа діляться на групи і види. </ p>

 • Тому доцільно з точки зору практики правовогорегулювання та вивчення даної проблеми класифікувати суб’єктиадміністратівго права на групи, кожна з яких має свійадміністративно-правовий статус. Суб’єкти адміністративного праваподіляються на дві групи: фізичні особи та організації. В основутакого поділу покладені як відмінності у вираженні волі і інтересу, так ів наборі повноважень суб’єктів — багато повноваження фізичних осіб притаманнітільки їм і зовсім не властиві організаціям і навпаки, наприклад, правоскарги, право і обов’язок мати Статут організації. </ p>

— Фізичні особи, як суб’єкти адміністративного права, категоріяродова і охоплює чотири види суб’єктів: особистість, громадянин,іноземний громадянин, особа без громадянства (апатриди).

За основу виділенняцих видів прийняті ступінь зв’язку особи з даною державою і похіднийвід цього обсяг прав і обов’язків особи: у громадянина Російської Федераціїодин обсяг правового статусу, у особи без громадянства, хоч і проживаєна території РФ, інший обсяг, в іноземного громадянина на території РФ

 • Третє. </ P>
 • Організації як суб’єкти адміністративного права, так само повинні бутирозділені на види і групи. </ p>
 • В першу чергу всі організації слід розділити на державніі не державні. </ p>
 • Державні організації виконують завдання, функції та повноваження,доручені їм державою, базуються на державній власності іуправляються державою, до числа державних організацій відносятьсяоргани держави (представницької влади, виконавчої влади таінші), державні підприємства та установи (освітні,наукові, заклади культури та інші).
  59 стр., 29386 слов

  Осуществление и защита гражданских прав (2)

  ... стабільності цивільно-правових відносин, а навпаки створює певну збентеженість на шляху реалізації цивільних прав громадянами. Бажано, щоб люди, як громадяни правової демократичної держави, здійснюючи свої ... особою забезпечується насамперед, юридичними механізмами певної держави. Іншими словами, основними гарантіями прав людини має бути національне законодавство та сама держава, на території якої ...

  </ p>

 • Організації не державні не виконують державних завдань іфункцій, хоча і можуть сприяти цьому, наприклад, в галузі охоронипорядку і безпеки народні дружини не фінансуються державою і їмне управляються, профспілки, спортивні організації та інші громадськіоб’єднання громадян, кооперативні об’єднання, політичні партії іінші. Ця класифікація не державних організацій проводиться за їхцілям, форму власності, територіальними масштабами діяльності. </ p>
 • Для системи міністерства внутрішніх справ, як державноїсистеми, характерна наявність в ній суб’єктів адміністративного права у виглядідержавних організацій. Але законодавство допускає участь особистогоскладу і в організаціях не державних, наприклад, в профспілках,спортивних організаціях та інших. </ p>
 • СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА </ p>
 • Фізичні особи Організації </ p>
 • Державні </ p>
 • Організації не 1.Лічность організації державні 2.Громадянин РФ </ p>

1. Держ. органи 1.Об’едіненія 3.Іностранниегромадян 2.Гос. підприємства 2.Кооператіви 4.Ліцабез громадянства 3.Гос.учрежднія

3.Частние Державні

(Органи виконавчої 4.Смешанние службовці котельної влади, і інші </ p>

 • Органи місцевого са-моуправленія. </ P>

2. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. </ P>

— В умовах сталого громадянського суспільства і правової державиправове регулювання положення особистості, людини має займатицентральне, пріоритетне місце, тут право і держава в особі своїхорганів і посадових осіб покликані бути на службі у суспільства, його членів.

Вища мета держави і права, як засобу реалізації державою своїхзавдань і функцій — забезпечення розвитку громадянського суспільства, охоронапорядку і безпеки осіб її складових.

Розрізняють суб’єкт адміністративного права і суб’єкт адміністративногоправоотношенія.Суб’екти адміністративного права визначаються в нормах праваяк взагалі громадяни, громадські об’єднання, державніорганізації, не державні організації, підприємства, установи,трудові коллектіви.Оні можуть протягом тривалого часу не вступати ніз ким в адміністративні правовідносини, тобто не ставати їхсуб’єктами. </ p>

 • Суб’єкт правовідносин завжди конкретний. Суб’єкти адміністративнихправовідносин-це конкретні учасники, сторони правовідносин,наділені обов’язками і правами в сфері виконавчої влади іздатні їх здійснювати. </ p>

Суб’єкти адміністративного права можуть стати суб’єктамиадміністративних правовідносин, якщо є три умови:

1. Адміністративно-правова норма, що передбачає права, обов’язкисуб’єкти:

2. Адміністративна правоздатність та дієздатність суб’єкта:

3. Підстава виникнення зміни та припинення правовідносин

(юридичний) факт. </ P>

Головною особливістю громадян як учасників адміністративнихправовідносин є те, що воно виступають як приватних осіб, тоє реалізують свої особисті загальногромадянські права і обов’язки у сферівиконавчої влади а не права державних або недержавнихорганізаціях їх посадових осіб тому адміністративні правовідносиниміж громадянами та відповідного органу наділеного державно —владними повноваженнями, можуть складатися у зв’язку:

23 стр., 11403 слов

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і ...

... влади. Суб'єкти виконавчої влади наділені правом вирішувати, а інші учасники відносин мають право оскаржити такі рішення. Джерела адмін. права Джерела адміністративного права ... правила поведінки для великої кількості громадян, службовців. Ними враховується типові юридичні ... норм адміністративного права. В адміністративному праві використовуються способи регулювання, що властиві обом загальним ...

1.С реалізацією громадянами, що належить їм за законом прав у сферівиконавчої влади;

2.С виконанням покладених на громадян обов’язків у сфері виконавчоївлади;

3.С порушенням громадянами своїх правових обов’язків у цій сфері;

4.С порушенням органами виконавчої влади або їх посадовими особамиправ і законних інтересів громадян. </ p>

Основні права і обов’язки громадян Росії у сфері виконавчоївлади складають частину прав свобод і обов’язків, закріплених у

Конституції РФ і конкретизованих в законах та інших правових актах. </ P>

 • На приклад громадяни Росії мають право брати участь в управлінні справамидержави як не посередньо, так і через своїх представників. (ст.

32).

</ P>

 • Громадяни Росії мають право звертатися особисто, а так само направлятиіндивідуальні та колективні звернення в державні органи та органимісцевого самоврядування (ст.33).

  </ p>

 • Кожен, хто законно перебуває на території Росії, має правовільно пересуватися, вибирати місце перебування і проживання, вільновиїжджати за межі Росії і безперешкодно повертатися (ст.27).

Також громадяни мають ще цілий ряд прав та обов’язків, які закріпленів Конституції РФ та інших законодавчих актах. </ p>

— КпАП встановлено певний процесуальний порядок, якийє важливою гарантією законного і обгрунтованого залучення громадян доадміністративної відповідальності за їх не правомірні дії у сферівиконавчої влади. Наприклад: Росія гарантуєдержавний захист прав і свобод людини і громадянина (ст.45).

Указами Президента від 1 листопада 1993 затверджено Положення про Комісію зправ людини при Президенті Російської Федерації (САПП. 1993 № 45.ст.4325).

Комісія утворена з метою посилення гарантій дотримання прав

Російських громадян. Комісія може отримувати матеріали, проводити перевірки,відвідувати будь-які державні органи установи та організації. Вонаскладає щорічні доповіді, ставить питання і вносить пропозиції,розглядає звернення громадян, розслідує випадки порушення правбере участь у роботі органів СНД і розробки міжнародних угод. </ p>

 • Адміністративно-правове становище громадян може бути різним.

Воно визначається обсягом і характером їх адміністративної правосуб’єктності

, Яку складають адміністративна правоздатність та дієздатність.

Щоб придбати права і нести обов’язки у сфері виконавчої влади,тобто бути учасником адміністративних правовідносин, громадянин, як іінші суб’єкти адміністративного права, повинен мати у своєму розпорядженніадміністративної правоздатністю. Під нею розуміється фактична,забезпечена державою можливість мати суб’єктивні права і виконуватиюридичні обов’язки адміністративно — правового характеру. Вонавиникає з моменту народження і припиняється з його смертю. Ст. 19

11 стр., 5481 слов

Права, свобода і обов’язки людини і громадянина

... якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей. Підвалини реальності прав і свобод людини та громадянина полягають в тому, що права та свободи гарантуються державою і не ... А для цього необхідні відповідні гарантії здійснення людиною своїх прав та свобод. Проте, за всієї важливості закріплення прав і свобод людини відповідно до міжнародних стандартів, найважливішим, безумовно, ...

Конституції проголошує рівність всіх громадян перед законом і судом,що гарантується державою. </ p>

— Громадяни мають рівне обсягом адміністративної правоздатностів господарській, соціальній, культурній та адміністративно — політичноюсферах. Однак це правоздатність може бути частково або тимчасовообмежена у випадках і в порядку, визначених законодавством.

Наприклад, не всі громадяни за станом здоров’я, відповідно до Закону від 11Лютий 1993 «Про військовий обов’язок і військову службу» (

Відомості .1993. № 9 ст.325), можуть бути зараховані на дійсну строковувійськову службу (ст. 20).

</ p>

— Кримінальний кодекс передбачає в якості міри покаранняможливість позбавлення права обіймати певні посади чи займатисяпевною діяльністю протягом відповідного терміну, а такожпозбавлення військового або спеціального звання. Ст.24 КпАП передбаченаможливість тимчасового позбавлення громадянина спеціально наданого йомуправа, наприклад, права керування транспортними засобами. Законом Української РСРвід 17 травня 1991 року «Про надзвичайний стан» (ведомости. 1991. № 22. ст.

773. ) Передбачена можливість введення надзвичайного стану,правовий режим якого виражається в можливості обмеження деяких праві свобод громадян із зазначенням меж і терміну їх дії. </ p>

 • Адміністративна правоздатність є необхідною умовоюадміністративної дієздатності, під якою розуміється здатністьгромадянина своїми особистими діями набувати суб’єктивні права івиконувати покладені на нього юридичні обов’язки у сферівиконавчої влади. Тим самим адміністративна дієздатність виступаєяк здатність громадянина реалізувати відповідну правоздатність. </ p>
 • Адміністративна дієздатність, як правило виникає здосягненні громадянином 18-річного віку, а в ряді випадків — раніше, вЗокрема з 16 років. </ p>
 • Громадяни, як правило, мають рівний адміністративноїдієздатністю, однак за станом здоров’я деякі з них можуть бутивизнані частково або повністю не дієздатними і недіктоспособнимі.

Дієздатні громадяни можуть здійснювати суб’єктивні права та обов’язки,вступивши в конкретні адміністративні правовідносини і бути стороною,зобов’язаною виконувати вимоги, які виходять від органів виконавчої влади,або стороною, що реалізує належні їй права. Конкретніадміністративні правовідносини виникають як за власною ініціативоюгромадян, так і в порядку одностороннього волевиявлення іншого боку,наділеної конкретними повноваженнями. </ p>

 • ст.18 Конституції визначено, що права і свободи людини ігромадяни є безпосередньо діючими. Однак на практиці це незавжди дотримується. Є ряд галузей життя, де виявилися найбільш грубіі часті порушення прав людини. Це беззахисність біженців та вимушенихпереселенців, факти не своєчасної виплати заробітної плати, виданнянезаконних нормативних актів на різних рівнях управління;
 • цеобмеження з вибором місця проживання і прописки;
 • перевищення владиправоохоронними та силовими структурами. Все гострішою стає проблемаправового положення Російських громадян і російсько-мовний населення вдеяких країнах ближнього зарубіжжя. Недостатньо чітко в законодавчихактах прописуються передбачені Конституцією обов’язки івідповідальність держави щодо забезпечення прав громадян, особливо впитаннях контролю за дотримання правоохоронного законодавства. Чи незжиті рецидиви видання закритих нормативних актів, що стосуються прав ісвобод. Принципові аспекти громадянства регламентуються Положенням пропорядок розгляду питань громадянства РФ, затвердженим Указом

Президента РФ від 10 квітня 1992 року в редакції Указ Президента РФ від

20 стр., 9859 слов

Особливості джерел трудового права України

... не виникатиме. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1 Поняття джерел Трудового права України та їх класифікація Суспільні відносини, повязані з використанням ... трудового права поділяються на Конституцію України, акти міжнародного регулювання праці (ратифіковані Україною), закони, підзаконні нормативно-правові акти, акти соціального партнерства, акти місцевих органів виконавчої влади та органів ...

27.12.93 року. (Відомості Верховної Ради та Уряду РФ 1994 № 4ст.302).

</ p>

3.Общественние об’єднання як суб’єкти адміністративного права. </ P>

 • Право громадян на об’єднання передбачено ст.30 Конституції РФ. Змістцього права, його основні державні гарантії, статус громадськихоб’єднань, порядок їх створення, діяльності, реорганізації, ліквідаціїрегулюються Федеральним законом від 19 травня 1995 «Про громадськіоб’єднаннях «, Цивільним Кодексом Російської Федерації та іншими законамипро окремі види громадських об’єднань — політичних партіях,професійні спілки, благодійних та інших. Під громадськимоб’єднанням розуміється добровільне самоврядні, некомерційнеформування, створене з ініціативи громадян, що об’єдналися на основіспільності інтересів для реалізації загальних цілей, зазначених у статутігромадського об’єднання. </ p>

— Добровільність формування-найважливіша ознака суспільногооб’єднання, при цьому громадяни мають право створювати на свій вибіргромадські об’єднання без попереднього дозволу органівдержавної влади та про?? органів місцевого самоврядування, а також вступатив такі громадські об’єднання на умовах дотримання норм їх статутів.

Ці громадські об’єднання можуть реєструватися у встановленомупорядку. Членами громадського об’єднання є фізичні особи таюридичні особи — громадські об’єднання, чия зацікавленість успільне вирішення завдань даного об’єднання оформляється індивідуальнимизаявами або документами, що дозволяють враховувати кількість членівгромадського об’єднання з метою забезпечення їх рівноправності як йогочленів. Громадські об’єднання можуть створюватися як громадськаорганізація; громадський рух; громадський фонд; громадськеустанова, орган громадської самодіяльності.

Існують загальноукраїнські, міжрегіональні, регіональні та місцевігромадські об’єднання. Забороняється створення і діяльність громадськихоб’єднань, цілі та дії яких спрямовані на насильницькузміна основ конституційного ладу і порушення цілісності Російської

Федерації, підрив безпеки держави створення збройнихформувань, розпалювання соціальної, расової, національної аборелігійної ворожнечі. Правоздатність громадського об’єднання якюридичної особи виникає з моменту державної реєстрації даногооб’єднання в органах юстиції. З цього випливає, що органи юстиціївключають їх в єдиний державний реєстр юридичних осіб. </ p>

7 стр., 3370 слов

Кр Принципи кримінально-виконавчої політики

... надання допомоги у трудовому й побутовому влаштуванні. 2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ЗМІСТ В основі ... підставами повідомлення, передбачені вище, надсилаються до відповідних державних органів не пізніше трьох днів після звільнення. Перед ... безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави". ...

 • Обсяг адміністративної правоздатності громадських об’єднаньможе бути різним.

По-перше, громадські об’єднання в певних випадках виступають вяк суб’єктів, що здійснюють управлінську діяльність у повномуобсязі і самостійно. </ p>

 • По-друге, громадські об’єднання беруть участь у осущевстленіі окремихуправлінських функцій .. </ p>
 • Органи юстиції, що реєструють громадські об’єднання здійснюютьконтроль за відповідністю їх діяльності статутним цілям. </ p>
 • Фінансові органи здійснюють контроль за джерелами доходівгромадських об’єднань, розмірами одержуваних ними коштів і сплатоюподатків. </ p>

Діяльність громадських об’єднань може бути припинена напевний термін за рішенням суду у разі порушення Конституції Російської

Федерації, конституцій (статутів) її суб’єктів, законодавства, а такожвчинення дій, що суперечать статутним цілям.

Ліквідація громадського об’єднання здійснюється або за рішенням з’їздуабо загальних зборів, або в судовому порядку.

Рішення про ліквідацію громадського об’єднання, який є юридичноюособою, надсилається до органу, що зареєстрував громадське об’єднання,для виключення його з єдиного державного реєстру юридичних осіб. </ p>

4.Органи виконавчою влади як суб’єкти адміністративного права. </ p>

Органи виконавчої влади являють собою таку організацію, яка

, будучи частиною державного апарату, має компетенцію, структуру,територіальний масштаб діяльності, утворюється у порядку, встановленомузаконом або іншим нормативно-правовим актом, користується певноюметодом у роботі, наділена правом виступати за дорученням держави іпокликана в порядку виконавчої і розпорядчої діяльностіздійснювати повсякденне керівництво господарським, соціально-культурнимта адміністративно-політичним будівництвом, займатися міжгалузевимуправлінням.

Адміністративна правоздатність та дієздатність органів виконавчоївлади виникає одночасно з їх утворенням і визначенням компетенції,а припиняється у зв’язку з їх скасуванням. </ p>

 • Класифікація органів виконавчої влади проводиться затериторіальним масштабом діяльності і характеру компетенції. З урахуваннямтериторіального масштабу діяльності органи виконавчої влади можутьбути двох рівнів:

Федерального та Суб’єктів Росії.

У систему органів виконавчої влади в масштабі країни входять:

 • Уряд, федеральні міністерства та інші федеральні органивиконавчої влади (державні комітети, федеральні служби,федеральні нагляду, департамент, головне управління і агенство);
 • вмасштабі суб’єктів Федерації — відповідні органи виконавчої влади

, Які утворюються самими суб’єктами Федерації.

Залежно від обсягу та характеру компетенції органи виконавчоївлади поділяються на:а) органи загальної компетенції, що здійснюють керівництво всіма абопереважною більшістю галузей управління та сфер діяльності

(Уряд, місцеві адміністрації);б) органи галузевої компетенції, що здійснюють керівництво окремимигалузями управління або сферами діяльності (міністерство, структурнийпідрозділ адміністрації);в) органи міжгалузевої компетенції, які здійснюють міжгалузеверегулювання, міжгалузеву координацію, контрольно — наглядові функції

6 стр., 2721 слов

Кодекси поведінки державного службовця

... належних процедур відбору, вдосконалення кодексу поведінки та підтримання дисципліни. ... підвищення суспільної довіри до виконавчої влади, надання етичної освіти службовцям ... службовця до деякої міри відрізняються від вимог до найманого працівника приватного сектору. Особливого розгляду потребують вищі щаблі цивільної служби і члени керівних, органів, ... Комітету з етики на особливу увагу заслуговує блок ...

(державний комітет, федеральний нагляд, структурний підрозділадміністрації).

Правове становище органів виконавчої влади, як суб’єктівадміністративних правовідносин, визначено відповідними нормативнимиактами. </ p>

 • Правове становище Президента Російської Федерації визначено в гл.4

Конституції. Президент є главою держави, а не главоювиконавчої влади. Як глава держави, Президент забезпечуєузгоджене функціонування і взаємодію органів всіх гілокдержавної влади — законодавчої, виконавчої та судової,вживає заходів з охорони суверенітету країни, її незалежності тадержавної цілісності, виступає Гарантом прав і свобод людини ігромадянина. </ p>

 • Суб’єктом адміністративного права Президент стає на 4 роки врезультаті всенародних виборів при вступі, на посаду він приноситьнароду присягу. Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройнимисилами Росії.

Президент, з питань віднесених до його відання, видає укази ірозпорядження, які обов’язкові для виконання на всій території країни. </ p>

Рада безпеки Російської Федерації, як консультативний орган

Президента, що дає йому можливість визначати стратегію розвитку суспільства

, Діє відповідно до Положення про неї від 3 червня 1992 року (

Ведомості.1992. № 24.ст.1323.).

Рішення цього органу мають для Президентарекомендаційний характер і оформляються указами Президента.

Виконавчу владу в масштабах всієї країни здійснює Уряд

Російської Федерації, правове положення якого визначено гл.6

Конституції. Сгласно указу Президента від 10 січня 1994 року «Про структуруфедеральних органів виконавчої влади «(САПП.1994. № 3.ст.190)виконавча влада двоступенева: Уряд Росії і федеральніоргани, частина з них підпорядкована уряду, а інша (10)безпосередньо Президенту. </ p>

 • Уряд видає постанови і розпорядження. Свої повноваження

Уряд складає перед новообраним Президентом. Конституціяпередбачає порядок дострокової відставки Уряду.

Правовий статус федеральних міністерств та інших федеральних органіввиконавчої влади визначається Положеннями про них. </ p>

Органи виконавчої влади суб’єктів утворюються самими суб’єктами

Федерації (ст.11 Конституції).

Суб’єкти Федерації самі визначають правовестановище своїх органів виконавчої влади.

Разом з системою органів виконавчої влади в Російській Федераціїіснують різні представництва, що доповнюють цю систему.

Зміцнення державності — найважливіше завдання. Тому велика увагаприділяється формуванню системи виконавчої влади, оптимізації їїструктур і розподілу компетенції між ними. Проте відповіднанормативна база ще недостатня. У Конституції позначені лише їїпринципові положення. Не встановлені права, що регулюютьвзаємини між головою адміністрації і центром, головою адміністраціїі законодавчим органом краю, області. </ p>

 • Кожен орган виконавчої влади як суб’єкт адміністратив-ного правамає певні організаційну структуру і штати. Організаційнаструктура передбачає вертикальну зв’язок між супідрядними органамиуправління і внутрішня побудова окремих органів. Проекти структур іштатів розробляються заінтересованими органами виконавчої влади тазатверджуються компетентним посадовою особою. </ p>

5.Государственние службовці як суб’єкти адміністративного права. </ p>

8 стр., 3844 слов

Система та структура органів прокуратури України

... у сукупності утворюють злагоджену трьохланкову систему органів прокуратури, вершину якої складає Генеральна прокуратура України. Другою ланкою системи органів прокуратури є прокуратури Автономної Республіки ... нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та державної прикордонної служби України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового ...

 • До недавнього часу під державними службовцями розумівся широке кологромадян, які займали оплачувані посади в будь-яких державнихорганізаціях. </ p>
 • Указом Президента РФ від 22 грудня 1993 року було затверджено Положення профедеральній державній службі (САПП.1993. № 53.ст.5073.), яким дочисла державних службовців віднесено більш вузьке коло працівниківфедерального рівня, що здійснюють професійну діяльність зреалізації завдань і функцій державної влади. </ p>

Федеральним державним службовцем є громадянин Російської

Федерації, виконуючий у встановленому законодав-будівництві порядкуобов’язки на державній посаді за грошову винагороду за рахунокфедерального бюджету. Посада-основа характеристики правового положенняслужбовця. </ p>

 • Федеральна державна посада — це заснована в установленомупорядку компетентним органом первинна структурна (організаційна)одиниця, що відображає зміст і обсяг повноважень займає її обличчя,що одержує за свою працю грошову винагороду за рахунок федеральногобюджету. Виходячи з цього, внутрішня структура будь-якого державногооргану розглядається як певна система різних за своїмхарактером і рівнем посад. Чітке визначення статусу посади,характеризує офіційне становище і соціальну правову роль службовцяу державному органі, необхідно в першу чергу для визначення йогодієздатності як суб’єкта права. </ p>
 • У зв’язку з розпадом СРСР і створенням СНД в органах виконавчоївлади в першу чергу на федеральному рівні, необхідно сформуватислужбовця нового типу, здатного ефективно і правомірно діяти не взамкнутої апаратної середовищі, а спілкуючись з представниками інших незалежнихдержав-суб’єктів федерації, організацій, заснованих на різнихформах власності. Державна служба організується і діє наоснові ряду принципів: законності;
 • обов’язковості рішень вищестоящих у порядку підлеглостіорганів і посадових осіб, прийнятих у межах їх компетенції, длянижчестоящих органів і посадових осіб;
 • підконтрольності та підзвітностіорганів і службовців;
 • поза партійності державної служби;
 • рівногодоступу громадян РФ до державної служби відповідно до своїхздібностями і професійною підготовкою без будь-якої дискримінації;відповідальності за не виконання або неналежне виконання своїхпосадових (службових) обов’язків;
 • соціальної захищеностідержавних службовців;
 • стабільності державної служби. </ p>
 • Необхідною умовою реалізації державно-службових відносинє визначення не тільки посадового становища кожногодержавного службовця, а й інших учасників державно-службовихправовідносин — особливо конкретних державних органів і посадовихосіб, яким надано право здійснювати прийом громадян надержавну службу і переміщати їх по службі, а також встановленняформ і методів вирішення цих питань. Для нормального функціонуваннядержавної служби необхідна державна кадрова політика —сукупність принципів і норм, якими керується держава всвоєї діяльності з підготовки, підбору, розстановці та оцінцідіяльності державних службовців. </ p>

Державно-службові відносини поділяються на внутрішні

(внутрішньоорганізаційні) і зовнішні. Цей поділ є основоположнимі при характеристиці державного службовця як суб’єктаадміністративного права, оскільки дозволяє проводити розходження міжпосадовими особами, що володіють державно владними повноваженнями, ідержавними службовцями, такими повноваженнями не наділені. </ p>

 • Всередині-організаційні правовідносини виникають у кожногодержавного службовця на основі законодавства у зв’язку із заміщеннямдержавній посаді. Іншою стороною такого правовідносини єдержава в особі органу або посадової особи, уповноваженої призначатина відповідну посаду. </ p>
 • внутрішньоорганізаційні є також відносини, метушні-кається удержавного службовця зі своїми начальниками з моменту заміщеннядержавній посаді з приводу організації роботи, розподілуобов’язків, заохочення і відповідальності, тощо. </ p>

— Зовнішніми вважаються ті державно — службові відносини,які на основі законодавства складаються між державним службовцям та іншими суб’єктами (громадянами, державними і не державними організаціями) взв’язку із здійсненням ним своїх посадових повноважень. Ці правовідносинивиникають з моменту заміщення громадянином державній посаді. Але вяк представник держави може виступати не кожен, а лише тойслужбовець, який за займаної посади наділений державно —владними повноваженнями — посадова особа. Державні службовці, немають таких повноважень, можуть бути учасниками лише внутрішніх (внутрішньоорганізаційні) відносин. Залежно від обсягу повноваженьдержавні посади діляться на вищі, головні, провідні, старші

, Молодші. </ P>

 • Посадові обов’язки і права — це встановлені та гарантованідержавою заходи належної і можливої поведінки державногослужбовця в області державно-службових відносин. </ p>
 • Встановлення обов’язки робить необхідним існування права;сукупність обов’язків і прав зумовлює зміст державно —службових відносин. Обов’язки та права встановлюються не для кожногодержавного службовця, а для посади, тому залежать від завдань іфункцій органу. Існують загальні посадові та спеціальні обов’язки іправа: керівників інших посадових осіб, а також всіх державнихслужбовців.

Законодавством визначено порядок прийому на державну службу,проходження випробувального терміну, особливості умов державноїслужби, порядок проведення атестації, заміщення посад і присвоєннякласних чинів та інші питання проходження служби. </ p>

Припинення державної служби може відбуватися за такимипідставах, як:

 • Відставка державного службовця (після досягнення граничного дляслужби віку, за заявою про його добровільної відставки у зв’язку здосягненням віку, при якому призначається пенсія на загальних підставах іін);
 • Звільнення службовця у зв’язку з втратою громадянства Росії;
 • За невиконання або неналежне виконання службовцем покладених на ньогообов’язків;
 • Заклик службовця на військову службу або вступ його в навчальнийзаклад;
 • Переклад службовця за його згодою, на службу в інший державнийорган;
 • Відмова службовця від переведення на службу в іншу місцевість разом здержавним органом, а також відмова від продовження служби в даномуоргані у зв’язку зі зміною істотних умов служби.

</ p>

Особливими видами федеральної державної служби є:

 • Військова служба;
 • Державна служба співробітників органів внутрішніх справ;
 • Державна служба у федеральних органах податкової поліції.

</ P>

 • державно Відповідні службові відносини регулюються законамита іншими нормативними актами. </ p>
 • Таким чином адміністративне право характеризується великою кількістюсуб’єктів, притому з різноманітними повноваженнями як в сенсі їх обсягу,структури, так і правових властивостей. Це обумовлено великим обсягом сфериадміністративно-правового регулювання, особливо в областідержавного управління. </ p>
 • </ p>