Господарське право

Содержание скрыть

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

практичних, семінарських занять та

з дисципліни

«Господарське право»

(для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей)

Харків – ХНАМГ – 2007

м етодичні вказівки до практичних, семінарських занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське право» (для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Укл.: Килимник І.І., Івасішина Н.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 28 с.

Укладачі: Килимник І.І.,

Івасішина Н.В.

Рецензент: канд. екон. наук, доцент,

зав. кафедри правового забезпечення

господарської діяльності ХНАМГ А.І. Кубах

Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності,

протокол № 9 від «16» квітня 2007 р.

Тема 1. Господарське право. Господарське законодавство.

Господарські правовідносини

 1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчального курсу.

 2. Предмет господарського права. Поняття та різновиди господарських правовід- носин; господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

 3. Методи правового регулювання господарських відносин.

 4. Господарське право як галузь законодавства. Нормативно-правове підґрунтя господарської діяльності.

 5. Поняття підприємницької діяльності та її кваліфікуючі ознаки.

^

1. Поняття господарського права.

2. Предмет господарського права.

3. Поняття та різновиди господарських правовідносин.

4. Методи правового регулювання господарських відносин.

^

 1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – X.: Право, 2005. – 384 с.

 2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

  10 стр., 4821 слов

  Господарське право України

  ... суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами. 1. Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання Господарське право -- ... ін.) та види (торгівля, будівництво тощо) господарської діяльності. Комплексний характер господарського права зумовлює різноманітність його методів, тобто способів регулювання поведінки ...

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № П. – Ст. 462.

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № П. – Ст. 461.

Задача 1

Нормативно-правовий акт, що був виданий Міністерством фінансів України, розташованим у м. Києві, було зареєстровано в Головному управлінні юстиції м. Києва.

1. Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України?

2. Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю?

Задача 2

Реєструючий орган відмовив у скасуванні рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акту міністерства, який був ним зареєстро- ваний три роки тому, аргументуючи це тим, що ЦК України встановлює трирічний строк позовної давності.

^

2. Який строк (якщо він є) встановлений для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акту міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади?

Тема 2. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання:

організаційно-правові форми, державна реєстрація

 1. Поняття та види суб’єктів господарського права.

 2. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифіка­ція .

 3. Господарські організації – суб’єкти господарювання.

 4. Фізичні особи – суб’єкти господарювання.

 5. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарюван­ня. Реєстрація юри- дичних та фізичних осіб: загальна характерис­тика.

 6. Види реєстраційних дій та їх правове значення.

 7. Державна реєстрація припинення юридичної особи та при­пинення підпри- ємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

^

 1. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.

 2. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація юри- дичних та фізичних осіб: загальна характеристика.

 3. Види реєстраційних дій та їх правове значення.

^

 1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Xарків: Право, 2005. – 384 с.

 2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 3. Гайворонський В.М. Предмет і суб’єкти господарсько­го права: конспект лекцій. – Xарків: Вид. Укр. юрид. акад., 1994. – 29 с.

 4. Предпринимательское право. Курс лекций / под ред. Н.Й. Клейн.-М.: Юрид. лит., 1993. – 480 с.

  17 стр., 8141 слов

  Право приватної власності за законодавством України

  ... приватна власність. Це свідчить про необхідність удосконалення регулювання інституту права приватної власності у законодавстві України. 1. Поняття власності та права власності Розглядаючи поняття власності та права ... право на доход (володіння результатами від використання благ); 5) право на капітальну цінність речі, або право суверена (на відчуження, споживання, зміну, знищення блага); 6) право на ...

 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № П. – Ст. 462.

 6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № П. – Ст. 461.

 7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15 травня 2003 р. // ВВР України, 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 8. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. // ВВС УРСР, 1991. – № 49. – Ст. 68.

Задача 1

Громадянин України Васильченко П. Р., сплативши реєстраційний збір у встановленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу державної реєстрації реєстра- ційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера як платника податків, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, своє рішення за підписом усіх членів сім’ї про намір провадити підприємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини.

^

Задача 2

Приймаючи рішення про створення акціонерного товариства, засновники мали вирішити питання:

1. Який вид цього товариства – закрите чи відкрите – дозволяє на стадії заснування (до державної реєстрації) сплатити меншу частину статутного фонду?

2. Чи може бути звільнений один із засновників від сплати обов’язкової частини своєї частки до державної реєстрації товариства?

3. Яким чином має відбуватися повна сплата частки засновника?

Допоможіть засновникам знайти відповіді на ці питання.

Тема 3. Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання.

 1. Поняття та види господарських товариств.

 2. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників .

 4. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

 5. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств .

 6. Поняття кооперативу та його різновиди.

 7. Поняття та мета діяльності промислово-фінансових груп.

 8. Правова характеристика об’єднань підприємств.

^

 1. Поняття та види господарських товариств.

 2. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та відпо- відальність учасників.

 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

 4. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

  4 стр., 1813 слов

  Поняття житлового права

  ... складають житлове законодавство України. Поняття житлового права Поняття житлового права як сукупність житлово-правових норм. Як сукупність норм права України, що регулює житлові відношення, житлове право розуміється у ... як предмет регулювання житлового права. У «житлових» законах, як відомо, не міститься визначення його поняття. У юридичній літературі відносно поняття «житлові відносини» позиції ...

 5. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств.

 6. Поняття кооперативу та його різновиди.

^

 1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Xарків: Право, 2005. – 384 с.

 2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № II. – Ст. 462.

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № П. – Ст. 461.

 5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. // ВВС УРСР, 1991. – № 49. – Ст. 68.

 6. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № 33. – Ст. 1774.

 7. Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10.04 1992 р. // ВВР України, 1992. – № ЗО. – Ст. 414.

 8. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р. // ВВР України, 1997. – № 39. – Ст. 261.

 9. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21.11.1995р.// ВВР України, 1996. – № 23. – Ст. 88.

 10. Закон України «Про власність» від 07.03.1991 р. // ВВС УРСР, 1991. – № 2. – Ст. 249.

 11. Конституція України від 28.06.1996 р. // ВВР України, 1996. – № 30. – Ст. 141.

Задача 1

Власник приватного підприємства «Агат» вирішив реорга­нізувати його у відкрите акціонерне товариство.

1. Які переваги й недоліки реалізації такого рішення?

2. Що потрібно вчинити власнику для здійснення реорганізації?

Задача 2

Дві особи – юридична та фізична – уклали установчий договір про заснування відкритого акціонерного товариства І здійснили необхідні для проведення підписки на акції дії: зареєстрували в ДКЦПФР інформацію про підписку на акції, опублікували відповідне оголошення про проведення підписки і провели останню. Однак після закінчення строку підписки вияви- лося, що підпискою покрито лише 58 відсотків запропонованих акцій.

1. Які наслідки таких результатів підписки?

2. Чи можна подовжити термін підписки?

3. Як законодавство регулює це питання?

Тема 4. Майнова основа господарювання

 1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

 2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарюван­ня .

 3. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

 5. Цінні папери у господарській діяльності. Корпоративні права.

^

3 стр., 1403 слов

Поняття права власності на природні ресурси

... реалізації права власності на природні ресурси громадянами, юридичними особами та державою відповідно до закону. При цьому в Основному Законі не визначається поняття права власності на природні ресурси. Немає визначення цього поняття і в екологічному законодавстві України. Необхідність з'ясування поняття права власності на природні ресурси ...

 1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

 2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.

 3. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

 4. Поняття прав інтелектуальної власності.

 5. Авторське право і суміжні права.

 6. Патентне право.

 7. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.

 8. Об’єкти прав інтелектуальної власності в сфері господарювання.

 9. Регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

^

 1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Xарків: Право, 2005. – 384 с.

 2. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком і нтер, 2003. – 480 с.

 3. Конституція України від 28.06.1996 р. // ВВР України, 1996. – № ЗО. – Ст. 141.

 4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від ЗО. ІО .1996 р. // ВВР України, 1996. – № 51. – Ст. 292.

 5. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від і4.09.1999 р. // ВВР України, 1999. – № 44. – Ст. 391.

 6. Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р. // ВВР Укра­їни, 1999. – № 41. – Ст. 372.

 7. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. // ВВР, 1998. – № 16. – Ст. 68 в редакції Закону від 11.12.2003 р. // ВВР України, 2004. – № 15. – Ст. 231.

 8. Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22.12.1995 р. // ВВР України, 1996. – № 3. – Ст. 9.

Задача 1

ТОВ «Автоматика» відповідно до укладеного договору от­римало в оренду цілісний майновий комплекс казенного під­приємства «Надра». За позовом прокурора договір оренди між зазначеними підприємствами рішенням арбітражного су­ду було визнано недійсним.

^

2. Чи відповідає зазначений договір оренди вимогам закону?

Задача 2

Громадянин України Кислюк В. Д. виявив ініціативу щодо оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Машпром», а коли йому було відмовлено, він звер­нувся до суду за захистом своїх, як він вважає, порушених прав.

1. Яке рішення має винести суд?

2. Хто за чинним законодавством України може бути орендарем державного та комунального майна?

Тема 5. Господарські договори

 1. Поняття та види господарських договорів.

 2. Поняття та правові особливості підприємницького комер­ційного договору.

  6 стр., 2988 слов

  Поняття зобов’язального права України та його система — ...

  ... рів визначено в статтях 638-654 ЦК України. Існують певні особливості укладення біржових угод (договорів), проведення торгів ... головної підстави виникнення зобов'язань. Це визначення поняття договору і принципів договірного права, змісту договору, порядку його укладання, ... договірне право. Останнє має свою внутрішню диференціацію і складається з низки субінститутів, які об'єднують правові норми, ...

 3. Господарсько-договірна правосуб’єктність сторін підпри­ємницьких договорів. Договірні повноваження структурних підроз­ділів господарських організацій.

 4. Форма та загальний порядок укладення господарських до­говорів .

 5. Поняття та правові особливості юридичних конструкцій публічного, попереднього договорів та договору приєднання.

 6. Істотні умови господарських договорів. Визнання госпо­дарських договорів неукладеними.

 7. Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові наслідки.

^

1. Істотні умови господарських договорів.

2. Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові наслідки.

^

 1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Xарків: Право, 2005. – 384 с.

 2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 3. Конституція України від 28.06.1996 р. // ВВР України, 1996. – № ЗО. – Ст. 141.

 4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. // ВВР України, 1996. – № 51. – Ст. 292.

 5. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. // ВВР України, 1999. – № 44. – Ст. 391.

 6. Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р. // ВВР України, 1999. – № 41. – Ст. 372.

 7. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. // ВВР, 1998. – № 16. – Ст. 68 в редакції Закону від 11.12.2003 р. // ВВР України, 2004. – № 15. – Ст. 231.

 8. Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22.12.1995 р. // ВВР України, 1996. – № 3. – Ст. 9.

Задача 1

Договір пайового лізингу, укладений між Приватним під­приємством «Мрія» та іншими суб’єктами, передбачав залучення державних коштів, спрямованих на здійснення лізингу. За позовом прокурора про визнання договору лізингу недійсним на тій підставі, що він не був зареєстрований у встановленому законом порядку, арбітражним судом зазначений до­говір був визнаний недійсним.

1. Чи правомірне рішення арбітражного суду?

2. Чи потребує договір лізингу обов’язкової реєстрації?

3. Які правові наслідки недотримання вимог щодо реєстрації договору лізингу?

Задача 2

Приватне підприємство «Радон», маючи оригінальний примірник госпо- дарського договору на поставку сільськогос­подарської продукції з селянським (фермерським) господар­ством «Жито», внесло в нього зміни щодо ціни на продукцію. Селянське (фермерське) господарство «Жито» відмовилось від здійснення поставки за зазначеною у примірнику догово­ру ПП «Радон» ціною. ПП «Радон» звернулося до арбітражного суду з позовною заявою про спонукання С(Ф)Г «Жито» до виконання умов договору поставки.

11 стр., 5057 слов

Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

... офіційно визнається і встановлюється як закон у конкрет­ний час і в конкретному суспільному просторі. За такої тотожності права і закону вживається поняття «позитив­не право». Закон, на відміну від права, яке ... не сповідувати ніякої. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, ...

1. Яке рішення має винести арбітражний суд?

2. Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських договорів?

3. Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

Тема 6. Окремі різновиди господарських договорів

 1. Поняття та особливості укладення договорів за держаним замовленням.

 2. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламен- тація.

 3. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламен- тація.

 4. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

 5. Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

 6. Приватизаційні договори: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

^

 1. Поняття та особливості укладення договорів за держаним замовленням.

 2. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламен- тація.

 3. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламен- тація.

 4. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

 5. Приватизаційні договори: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

^

 1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Xарків: Право, 2005. – 384 с.

 2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 3. Конституція України від 28.06.1996 р. // ВВР України, 1996. – № ЗО. – Ст. 141.

 4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. // ВВР України, 1996. – № 51. – Ст. 292.

 5. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. // ВВР України, 1999. – № 44. – Ст. 391.

 6. Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 р. // ВВР України, 1999. – № 41. – Ст. 372.

 7. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. // ВВР, 1998. – № 16. – Ст. 68 в редакції Закону від 11.12.2003 р. // ВВР Укра­їни, 2004. – № 15. – Ст. 231.

 8. Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22.12.1995 р. // ВВР України, 1996. – № 3. – Ст. 9.

Задача 1

Комунальне підприємство електротранспорту уклало з бу­дівельним кооперативом договір підряду на реконструкцію ремонтного цеху за кошти, виділені з місцевого бюджету. Договором передбачалося забезпечення замовником безперерв­ності фінансування робіт за договором. Однак через три місяці, починаючи з березня 2001 р., платежі були затримані на два місяці через несвоєчасність надходження відповідних коштів з місцевого бюджету.

4 стр., 1522 слов

Трудові правовідносини: поняття, особливості, структура

... І. Поняття, особливості та ознаки трудового правовідношення ... трудового договору; г) індивідуальні трудові правовідносини виступають як форма, наслідок чи умова існування фактичних індивідуальних трудових відносин; - д) внаслідок укладання трудового договору у сторін індивідуального трудового правовідношення виникають взаємні права ... Кабінетом Міністрів України. Проектом Трудового Кодексу України (в ...

1. Які санкції в цьому випадку може застосувати підрядчик до замовника?

2. Як має діяти замовник, щоб компенсувати застосування до нього цих санкцій?

3. Якими нормативними актами регулюються питання майнової відпові- дальності за порушення умов договору підряду на будівництво об’єктів?

Тема 7. Правове регулювання банкрутства

 1. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Підвідом­чість та підстава порушення справи про банкрутство.

 2. Правовий статус арбітражного керуючого.

 3. Судові процедури, які застосовуються до боржника: зага­льна характеристика.

 4. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації.

 5. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття.

 6. Мирова угода.

 7. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

^

 1. Поняття та ознаки банкрутства.

 2. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна характеристика.

 3. Санації у справі про банкрутство.

 4. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття.

 5. Мирова угода.

^

 1. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Xарків: Право, 2005. – 384 с.

 2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 3. Конституція України від 28.06.1996 р. // ВВР України, 1996. – № ЗО. – Ст. 141.

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № П. – Ст. 462.

 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. Вісник України, 2003. – № П. – Ст. 461.

 6. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. // ВВР, 1992. – № ЗІ. – Ст. 440. в редакції Закону від 30.06.1999 р. // ВВР, 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

Задача 1

Мирову угоду підписано зі сторони боржника арбітраж­ним керуючим, зі сторони кредиторів – кредитором, який має найбільшу кількість голосів у комітеті кредиторів.

1. Чи підписано належними особами мирову угоду?

2. В яких випадках і на яких стадіях провадження у справі про банкрутство можливе укладення мирової угоди?

3. Назвіть сторони мирової угоди та осіб, які мають право її підписувати.

Задача 2

6 стр., 2733 слов

Визначення поняття права

... роблять великий вплив на формування уявлення про сутність і зміст права, а також на його визначення, важливу роль в даному процесі відіграють і інші фактори. Серед ... мірою позначилося на характері і змісті цих систем, а також на визначенні поняття самого права. Повною мірою зберегли свою значимість і актуальність положення, сформульовані давньоримськими і ...

Керуючий санацією через два місяці після винесення ухвали про санацію боржника подав комітету кредиторів план санації боржника. Після ознайомлення з планом санації комітет кредиторів подав його керуючому санацією для затвердження.

Посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України, дайте відповідь на такі запитання:

1. Хто має право схвалювати план санації боржника?

2. Хто затверджує план санації боржника?

3. Які правові наслідки затвердження плану санації боржника?

Тема 8. Господарсько-правова відповідальність

 1. Поняття відповідальності в господарському праві.

 2. Функції відповідальності.

 3. Види відповідальності: загальна характеристика.

 4. Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності.