Житлове право україни

§2. Предмет й методжитлового права

§3.Функції тапринципижитлового права

§4.Здійснення права нажитло

§5.Класифікаціяжитловихправовідносин

§6.Житлове право якгалузьзаконодавства,навчальнадисципліна та наука

§7.Поняттяжитлового фонду йвидижитловихфондів

§8.Поняттяжитла та йогоознаки

>Вступ

>Термін «>житлове право»охоплюєдекількавзаємопов’язаних, але й нетотожних зрозуміти.Необхіднорозрізнятижитлове право яксукупністьпевнихправових норм, якгалузьзаконодавства, якчастину наукицивільного права та якучбовудисципліну.

§1.Поняттяжитлового права

>Поняттяжитлового права яксукупністьжитлово-правових норм

яксукупність норм права України, щорегулюєжитлові ставлення,житлове праворозуміється у широкому йвузькомузначенні. Упершомувипадку, ізпоглядузастосовуванихкритеріївпобудовивітчизняноїсистеми права,житлове правовідносять дорізноманітнихгалузей права -конституційного,адміністративного,цивільного й т. буд.Тількижитловезаконодавство,регулюючиєдині засвоєюметою ставлення,дозволяєоб’єднувати їхнього однимпоняттям.

Уюридичнійлітературі можназустрітирізноманітніпоняття «>житлового права» у так званомувузькомузначенні.Одніавторитрактують його якчастинуцивільного права,другі — яккомплекснийправовийінститут,треті — яккомплекснугалузьправа3,четверті — якпідгалузь права,п’яті — яксамостійнугалузь права.

Для правильногорозуміння цогопоняттяважливезначеннямаєнасампередз’ясування запитання про ті, щотаке «>житловівідносини» як предметрегулюванняжитлового права. У «>житлових» законах, яквідомо, неміститьсявизначення йогопоняття. Уюридичнійлітературівідноснопоняття «>житловівідносини»позиції можнаподілити надвігрупи.

>Житловіправовідносини самівчені-юристирозглядають у широкомузначенні, якзагальне,збірнепоняття, щоохоплюєусівидижитловихвідношень6,об’єднаних правом нажитло. До їхні складуінодівключаютьправовізв’язки, щовиникають зексплуатаційноїдіяльністісуб’єктівжитлово-комунальногогосподарства,зістосунківпідприємств, котрізабезпечуютьжитлоелектроенергією, газом, теплом, водою, атакожзаймаютьсявивезеннямпобутовихвідходів, таінше.

>Така трактуванняжитловихправовідносиннадто широка й словаС.М.Корнєєвапомилкова.Дійсно,житловіправовідносинице тих, щопов’язані ззадоволеннямжитлових потреб, ізвикористаннямсамежилихприміщень за їхньогоспоживчимпризначенням.

4 стр., 1813 слов

Поняття житлового права

... що складають житлове законодавство України. Поняття житлового права Поняття житлового права як сукупність житлово-правових норм. Як сукупність норм права України, що регулює житлові відношення, житлове право розуміється у ... по задоволенню потреб громадян у житлі. Інакше кажучи, ми виходимо з того, що житлове право є частиною цивільного права. житловий право шкода відшкодування Предмет житлового права ...

Навідміну відвищезгаданої точкизору,іншіавтори їхньоговважаютьцивільно-правовими.Подібнапозиція неєновою всистемі права України.Наприклад,здійснення прававласностіпороджує якцивільно-правовівідносини, то йадміністративні,кримінальні й т. буд. Незаперечуючи тієї факт, щопов’язані Ззадоволеннямпотребигромадян ужитлістосункиможутьвикликатиіснування йпублічнихправовідносини, мисхиляємось до думи, щожитловіценасампередприватні,зокрема,цивільніправовідносин.

>Визначившимісцежитлового права всистемі права України,актуальнимстає запитання промісце його усистеміцивільного права України.І.Л. Браудевважав, щожитлове право неутворювалосамостійноїгалузі права вєдинійсистемірадянського права. «Ті, що в насназиваютьжитловим правом,єчастинацивільного права»,-стверджуваввін.

В.М.Литовкінтакожвважає, щожитлове правоєскладовоючастиноюцивільного права. «>Житлове право -цеспеціальнінормицивільного права…».

>Прихильники цогопоглядувиходять зрозумінняжитлового права як права, щорегулює,головним чином,користуванняжитловимипомешканнями. Колистосуєтьсяіншихправових норм,наприклад, котрірегулюютьуправління,експлуатаціюжитлового фонду, то смердотірозглядаються не якжитлові, а якнорми «>іншого роду», щоє за межамижитлових.

Упідручнику дляюридичнихвузів «>Загальнатеорія права»житлове правовиділяється якпідгалузь болеезначної йскладноїгалузі права -цивільного права. При цьому «>підгалузь права»авторирозуміють як «>ціліснеутворення,якимрегламентуєтьсяспецифічний видвідношень умежахсфери правовогорегулюваннявідповідноїгалузі права».

Незупиняючись на детальномуаналізінаведенихточокзору, невдаючись уполеміку,зазначимо, що усвоїйроботі мивиходимо зрозумінняжитлового права як права, щорегулює ставлення, у якізадовольняється потреба вжитлі, ставлення, щовиникають упроцесізадоволеннягромадянамисвоїхжитлових потреб, ставлення позадоволенню потребгромадян ужитлі.Інакшекажучи, мивиходимо із того, щожитлове правоєчастиноюцивільного права.

§2. Предмет й методжитлового права

Предметомжитлово-правовогорегулюванняєвідносини, щовиникають у зв’язку ззадоволеннямгромадянамипотреби ужитлі. Такимиє, вбільшостісвоїй,майновівідносини. У реальномужитті смердотіявляють собоюконкретнівольові (>юридичні)взаємозв’язки.

>Юридичніознакижитловихправовідносинвиражаються умайновійвідокремленості,автономностісуб’єктів.Громадяни,організації (до тогочислі,державні)діють надякостіорганів влади, а якрівноправні особини. Держава через своїоргани виннастворюватиумови, при якісуб’єкти будуть матірможливістьздійснитисвоє декларація прожитло. Аліці діїє, як правило,публічні й невходять до предметажитлового права.Формування Державоюжитлового фонду тауправління нимсприяєзабезпеченнюжитлових прав, але йще ненароджуєжитловістосунки.Подібнаситуаціявідбувається пристворенніжитлового фонду ііншимисуб’єктами.

>Майновівідносини, щовходять до предметажитлового права,поділяються на тих, щопов’язані ізприналежністюжитлапевнимсуб’єктам та (чи) із переходом житловогоприміщення від однихосіб доінших.Юридичне смердотіможуть бутиоформлені задопомогоюкатегорійречових йзобов’язальних прав.

>Особливістьжитловихвідносин,звичайно,обумовлює йпевний метод їхнірегулювання. Ос-кількивищевказувалось, що мирозглядаєможитловіправовідносини якчастинуцивільних, то немаєпідстав незастосувати дожитлового правапоняття методуцивільного права.Виходячи із цого,зазначимо,житлово-правовий методрегулюваннясуспільнихвідносин -цеправовий метод,який, як правило,характеризуєтьсяюридичноюрівністюсуб’єктів права,їхньоюдиспозитивністю іініціативою уформуванні йреалізаціїжитловихправовідносин,покладаннямзаходівмайновоївідповідальності йзахисту (увипадкупорушенняжитлових прав), щовиконують в основномуфункціювідновлення. У тієї ж годину урядівипадківжитловезаконодавствоміститьелементиадміністративно-правового методу правовогорегулювання. Цестосується порядку постановки наквартирнийоблік,перебування учерзі наотриманняжитловогоприміщення,видачі ордеру тадеякихіншихвідносин. Алітаке становище незмінюєсутності методужитлового права.

13 стр., 6055 слов

Авторське (особисте) немайнове право інтелектуальної власності

... права інтелектуальної власності [3, 41]. У новому ЦК України відносинам у сфері авторського права присвячена окрема глава 36 «Право інтелектуальної власності ... автором для публікації (наприклад, листи, щоденники, особисті записи, враження). Право на твір належить ... право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору. 2. Об'єкти та суб'єкти авторського права. Об'єктом авторського права ...

>Елементи методужитлового права

>Юридичнарівність.Йдетьсясаме проюридичнурівність, а чи неекономічну.Вонасвідчить провідсутністьпримусової влади одногоучасникажитлово-правовихвідносин надіншими.Сутністьїїзводиться доти, що:

  • одинсуб’єкт неможевелітиіншим;цісуб’єкти непідвладні один одному, непідпорядковані;
  • їхнівідносинизасновані нарівноправності всіх формвласності;
  • між нимиіснуємайново-розпорядницькасамостійність привиборі іорганізаціїжитловихзв’язків;
  • існуєрівністьзаходівюридичноїцивільно-правовоївідповідальності одного передіншим припорушенні нормального ходуреалізаціївідношень, котрірегулюютьсяжитловим правом.

>Диспозитивність.Під неюрозумієтьсязаснована на нормах приватного праваюридична свобода (>можливість)суб’єктівжитловихправовідносинздійснювати своюправосуб’єктність й своїсуб’єктивні права (>здобувати,реалізовувати чирозпоряджатися ними) за своїмрозсудом.Іншими словами, сторонамнадано самимвизначати своївзаємовідносини й їхнізміст.Більше того, смердотівільні увиборіздійснювати чи анігарантовані законом права тазасоби їхньогозахисту.Наприклад, особа, щоотримала ордер,можевідмовитись відвселення у оселяприміщення, щовказане вордері.

>Ініціативність.Ініціатива увласномурозумінні цого словаозначає почин,першийкрок вякійсьновійсправі,підприємливість.Ініціативністьсуб’єктівжитлового прававиражає одну ізособливостейюридично-фактичних основвиникненняжитловихправовідносин, щополягають у бо, «>першийкрок» урозвитку (>становленні)зазначенихвідносинналежить, як правило,суб’єктам права.Особливоцевиявляється вугодах,наприклад,договорі найму чикупівлі-продажужитла.Отриманнянеобхідногогромадянинові результату увиглядізадоволенняжитлових потребзалежитьнасамперед від йогоініціативи іумінняорганізувати своїправовізв’язки.Ініціативністьпередбачає йвідомиймайновийризик.

>Майновий характерміржитлово-правовоївідповідальності

Характерна рису цогоелементу правовогорегулюванняполягає до того, щоміривідповідальності нероблятьбезпосередньоговпливу наособистістьправопорушника (>наприклад, якцевідбувається укримінальному,адміністративномуправі).Житлово-правова відповідальністьємайновою.Вплив направопорушниказдійснюється шляхомобмеженнямайновихінтересів особини.Наприклад,несплатапротягомпевного годининаймачем за договоромкомерційного наймужитловогоприміщенняможепризвести дорозірвання цого договору.

4 стр., 1668 слов

Характеристика джерел цивільного процесу. Аналогія права і закону

... законом України чи міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (ч.6 ст.8 ЦПК). Важливе значення для однакового розуміння і правильного застосування норм цивільного процесуального права ... що процесуальні відносини регулюються нормами процесуального права. 2. Джерела цивільного процесуального права Джерелами цивільного процесуального права є нормативні акти, в ...

>Особливість й вмежахвідповідальності.Відповідальність ужитловомуправізаснована напринципіповноговідшкодуванняшкоди (>збитків).Наприклад, привилученніземельної ділянкивласникужитловогобудинкувідшкодовується йоговартість.

>Характерноюрисою цогоелементає й ті, що відповідальністьзаснована напрезумпціївинності.Тобто особа, що порушилажитлове правоіншого, виннадоказати своюневинність. Упротилежномувипадку вонвизнаєтьсявинною.

>Міризахиступорушенихжитлових правносятьвідновлюваний характер.Тобто смердотіспрямовані навідновленнямайново-правового чиособисто-правовогоположення (стану), щоіснувало до фактупорушеннявідповідногоособистого чимайнового права. Наочноцевиявляється увипадкупошкодженняжитла.Наприклад, при «>затопленні»квартиривинний виненвідшкодуватизбитки уповномуобсязі.

§3.Функції тапринципижитлового права

>Функціїжитлового праватакі, щовказують на йогосоціальнепризначення,специфічні напрями правовогорегулюваннявідносин упроцесівирішенняпоставлених проти нього завдань.

>Житловому правувластивітакіфункції:

  • регулятивна, щоспрямована нарегламентацію конкретногоповодження узадоволенніжитлових потреб;
  • охоронна, щоспрямована на захистжитлових прав йінтересів відпорушень;
  • виховна, щоспрямована навиховання йстимулюванняпотрібноїсуспільствуповедінкигромадян йорганізацій;
  • попереджувальна, щоспрямована напроведенняпрофілактичнихзаходів усуспільстві;
  • відновлювана, щоспрямована навідновленняпорушеного блага, у т.

год. й наеквівалентнійоснові.

>Правовий принцип -цепевневихіднеположення,основнаідея,відповідно доякоїздійснюєтьсяправоверегулюванняжитловихвідносин.Схиляємось до думи В.Д. Комарова, щопринципицивільного прававластиві йжитловому праву. Алі їхньогодіявиявляється ізурахуваннямособливостей, котріхарактерні дляспецифічнихвідносин, щорозглядаються.Принципи можнаподілити надвікатегорії:

1)загальніпринципи,тобтовластивібудь-якійгалузі права уцілому (>наприклад, принципгласності,законності тощо);

2)специфічніпринципи,тобтовластивіздебільшогожитловому праву (>наприклад, принципнедоторканностіжитла).

Доспецифічнихпринципівжитлового прававідносятьсятакі:

Принципприпустимостіздійснення права нажитло.Змістданого принципуполягає у богромадянинунаданаможливістьреалізуватисвоє праворізними способами: напідставі договорусоціального чикомерційного найму, напідставі договору безоплатногокористуванняжитлом,вступом у членижитлово-будівельного кооперативу,придбанням увласність чибудівництвом й т. й.

Принципнедоторканностіжитла.Відповідно до цого принципунормижитлового правазабезпечуютьвласникам чиправомірнимкористувачамможливістьстабільногоздійсненняправомочностей поволодінню,користуванню йрозпорядженнюжилимприміщенням, щоїмналежить.Виходячи із цого принципу,виявляється, щожоднийсуб’єктжитлового права й неможе бутипозбавлений свогожитлаінакше, ніж зарішенням суду,причомурішення суду проприпиненнясуб’єктивного праваможе бутивинесено лише увипадках, прямопередбачених законом. Принципнедоторканностіжитларозповсюджується як навласників, то й направомірнихвласників.

Принципрівності правового режиму длясуб’єктівжитлового права.Цей принципозначає, щожоднийспеціальнийсуб’єкт немаєякихосьпереваг передіншими.Вінпронизує всієї системижитлового права.

5 стр., 2001 слов

Закон україни про авторське право і суміжні права

... закон Республіки Білорусь у "Про авторське право і правах" у редакції Закону Республіки Білорусь у від 11 серпня 1998 року «Про внесення і доповнень до Закону Республіки Білорусь у «Про авторське право і правах»». ... І ця стаття свідчить, що немовби авторське декларація про твір не пов'язані з правом ... і формально-юридичний методи. Структурно робота складається з таких частин: титульний лист; реферат; ...

Принципневтручання вособисті справ чище можнаназвати його принципомдозволеноїспрямованостіжитлово-правовогорегулювання. Увідповідності ізцим принципомсуб’єктижитлового праваможутьодержувати права йпокладати у собіобов’язки не лишепередбачені законом,іншимиправовими актами, але й ітакі, що непередбаченіжитловимзаконодавством,якщо смердоті несуперечатьзагальним принципам права йзмістужитловогозаконодавства.

При цьомунеобхіднопам’ятати, що увипадкуздійснення правапублічними чиприватнимиюридичними особами смердотіможутьдіяти умежахспеціальноїправосуб’єктності. Цепояснюється тім, щогромадянину неможе бутивідмовлено унаданніжитла принаявності унього необходимихпідстав.

Принципсвободи договору.Цей принциппередбачає свободусуб’єктівжитлового права увиборіпартнерів за договором (>наприклад, набути укористуванняжитло, щоналежитьдержаві чигромадянину), увиборі виду договору (>наприклад,купівля-продаж, оренду й т. буд.), умів, за яківін якщоукладений (>наприклад, напевний рядків чибезстрокове).

Принципсвободи особини. Ценасамперед свободалюдини всамовизначенні, увизнанні за неюприродних йневід’ємних прав урізноманітних сферахгромадського життя, щоніким, у томучислі й Державою, неповинніпорушуватися. У рамкахжитлового правацеозначає забезпеченняїїзасобамизахисту віднеправомірнихдійпротинедоторканностіжитла,таємниціособистого життя, і т. буд.,створенняорганізацій длядосягненнясамостійногоздійснення всіхмайнових йособистих прав, котріїй належати.

Принципзакріплення в нормахжитлового правановітніхдосягненьсвітовоїюридичної думи.

§4.Здійснення права нажитло

якзазначається управовійлітературі, декларація прожитло вмеханізміцивільно-правовогорегулюваннямає триосновніформиреалізації:нормативну,правосуб’єктну й формусуб’єктивного права.

>Нормативна формаздійснення права нажитло -це тихжитлово-правовінорми, котрірегулюютьвідносини, щовиникають із приводужитла. У цьому зв’язку не можна невідзначити, що декларація прожитло -це, на думку В.П.Грибанова,гарантована законом, а означати й Державоюможливістьзадоволенняпотреби вжитлінужденнихгромадянрізноманітнимизасобами.Правосуб’єктна формареалізаціїпредставляє собоюпевнийелементзміступравоздатності тадієздатностігромадян.Вонаєюридичноюпередумовоювиникнення,зміни таприпиненняконкретнихжитловихправовідносин.Суб’єктивна формаздійснення права нажитло -цеконкретнесуб’єктивне декларація провизначенежитло.Воно (право)єелементомзмістувідповіднихцивільнихжитловихправовідносин.Коло такихсуб’єктивнихцивільних прав нажитлодоситьшироке йрізноманітне у зв’язку із тім, що за законом громадянинможезаймати його нарізнихпідставах (на правахвласника,наймача,користувача,тимчасовогомешканця, члена сім’ї таін.).

>Відомо, щопоняття «>здійснення (>реалізація)суб’єктивного права»містить усобі не лише дії, котріслугуютьзадоволеннюпозитивнихінтересівсуб’єкта, а йпротидію -порушенняпозитивних правуправомоченої особини. яквідомо, структуразмістусуб’єктивного правапередбачаєнаявністьможливостей двоякого роду:це правоваможливістьздійсненняпевнихдій самоюправомочноюособою та правоваможливістьправомочної особинивимагати відіншоїчинитипевні дії чиутримуватись від них.

4 стр., 1677 слов

Поняття та види речових прав за законодавством України

..5 1.1 Об ¢ єктивне та суб ¢ єктивне речове право…………………………………5 1.2 Поняття та ознаки речового права……………………… ……………….8, Розділ ІІ. Основні види речових прав за законодавством України………..11 2.1 Речове право на своє ...

>Відповідно в Українугромадяниможутьреалізуватисвоє декларація прожитло шляхомбудівництва,набуття увласність чиотримання воренду (оренду).

Під час перебуваннячергу,кожний звказанихспособівмаєсвій спектрвідносин.Громадянинможезадовольнити своюжитлову потребубудівництвом черезсамостійнебудівництвоіндивідуальногожитловогобудинку, черезвступ дожитлово-будівельного кооперативу, черездольову доля вбудівництвібагатоквартирногобудинку й т. буд.Набутижитло увласність особаможе шляхомприватизації,спадкування, черезукладенняцивільно-правовихдоговорів тощо.Отриматижитловепомешкання укористування можна за договором найму, безоплатногокористування, зазаповітом й т. й.

Таким чином, вумовахринкужитлакожен громадянин приздійсненнісвоїхжитлових прав виненрозраховувати тихжитловепомешкання, якувінможе набути. Алінеобхіднозазначити, що ізурахуванням принципусправедливості, наякомуповиннібазуватися усіправовістосунки,діявідомого законуприроди — «>слабкийгине»стосовноданоговипадку обмеженаКонституцією України.

>Здійсненняжитлового права шляхомпротидіїпорушенню якщорозглянуто вційроботіпізніше.

§5.Класифікаціяжитловихправовідносин

Узалежності від тихий чиіншихознакжитловіправовідносиниділяться напевнівиди. Так,залежно відособливостейвзаємозв’язкусуб’єктивних прав й обовязків смердотіпідрозділяються наабсолютні тавідносні.

>Абсолютнимивважаютьсяжитловіправовідносини, в які правооднієї особинипротистоїтьобов’язкуневизначеного колаосіб. Уцихправовідносинахуповноваженомусуб’єкту вякостізобов’язаногопротистоїтьусякий,хто умежахюридичногодосягнення. Доабсолютнихвідносяться прававласникажитла, правачленів сім’ївласникажитла,відказоодержувача,якомунаданожитло удовічнекористування,відчужувача, за договоромдовічногоутримання й т. буд.

Правовласностідаєможливістьправомочнійособі насвійрозсудволодіти,користуватися йрозпоряджатися своїмжитлом.Перелікправовихможливостей необмежений завиключеннямвипадків,передбачених законом.Підставоювиникнення цого абсолютного праває тихюридичніфакти, котріспроможнівикликати до життя правовласності. Цепобудоважитла, домовкупівлі-продажу,обміну,дарування,довічногоутримання,приватизації,спадкування,сплатапаю ужитловомукооперативі.

Правачленів сім’ївласникажитлатакожєабсолютними, хоч йвужчі заобсягом ніж правовласності за своїмзмістом.Вони неможутьрозпоряджатисяжитлом.Підставоювиникнення права члена сім’ївласникажитлаєугодавласника й члена сім’ї.Винятокскладаютьнеповнолітні привселенні до своїбатьків.

>Абсолютним правом нажитловепомешканнянаділений йвідказоодержувач.Підставоювиникнення цого праваєзаповідальнийвідказ.Подібне правовиникає й увідчужувана за договоромдовічногоутримання.

>Відноснимивизнаютьсятакіжитловіправовідносини, в якіправомочнійособіпротистоїть уякостізобов’язанихсуб’єктівдоситьвизначене колоосіб.Цісуб’єктиповиннівчинитипевні дії скоєння чиутримання від їхні скоєння. Такимивідносинами,зокрема,є тих, щовиникають з договорукупівлі-продажу, найму, безоплатногокористування таінші.Наприклад,продавецьзобов’язанийпередатипокупцеві увласність,наймодавець — укористуванняжитло й т. буд.Відносніправовідносинивиникають й тоді, колипорушуютьсяабсолютні права. Припорушеннісуб’єктивного права нажитлоделіквент виненвідшкодуватизавдануправомочнійособі шкоду. Уцихвипадках особа, що порушила правоіншої, виннавідновити його.

19 стр., 9463 слов

Право водокористування та його види

... Води (воднi об'єкти) України є виключно власнiстю народу України i надаються тiльки в користування. Народ України здiйснює право власностi на води ... І забезпеченню екологiчної безпеки населення в Українi формується водне законодавство, яке в комплексi iз заходами органiзацiйного, ... однiєї областi, в межах територiй природно-заповiдного фонду загальнодержавного значення, а також вiднесенi до категорiї ...

>Житлові права можнаподілити наречові йзобов’язальні. У основуцієїкласифікаціїпокладенооб’єктправовідносин.Речові правапередбачаютьможливістьволодіти,користуватись,розпоряджатисьріччюспираючись на закон. Уздійсненні права нажитло (>річ)правомочнийсуб’єкт непотребує скоєнняактивнихдій із боцізобов’язанихосіб. До такихвідносяться правовласника,членів сім’ївласникажитла,відказоодержувач тадеякііншіправовідносини.Порушенеречове правокористуєтьсяособливимзахистом -речовимпозовом.Серед них можнавказативіндикаційний,негаторнийпозов та кликни провиключенняжитла із актуопису тазняттяарешту,позов провизнання прававласності.

>Зобов’язальнівідносини -це тих, щодаютьможливістьправомочнійособівимагати відзобов’язаної лишескоєнняпевної дії:передатижитло,сплатитигроші закористування таінше.

Узалежності відпідставвиникненняжитловихправовідносин їхнього можнакласифікувати надоговірні йпозадоговірні.Договірніпередбачаютьвиникнення їхні здвосторонньогоправочину,тобтообов’язковоюумовоюєспівпаданняволі, якмінімум, двохсторін. Такими е,наприклад,правовідносини найму, безоплатногокористуванняжитлом,дарування. Допозадоговірних можнавіднести тих, щовиникають зодносторонньогоправочину чи ізделікту.Наприклад, правокористуванняжитломвідказоодержувача, правачленів сім’ївласникажитла.

>Залежно відзмісту права, задопомогоюякого особазадовольняє своюжитлову потребу, їхнього можнаподілити на правовласності,обмеженіречові права, правокористування (яксплатне, то йбезоплатне).

>Залежно від способузадоволенняпотреби ужитліжитловіправовідносини можнакласифікувати на тих, щозадовольняються шляхомбудівництва, шляхомпридбання увласність, шляхомотримання укористування.

Уюридичнійлітературі можназустріти ііншукласифікацію.

якзазначається управовійлітературі, декларація прожитло вмеханізміцивільно-правовогорегулюваннямає триосновніформиреалізації:нормативну,правосуб’єктну й формусуб’єктивного права.

>Нормативна формаздійснення права нажитло -це тихжитлово-правовінорми, котрірегулюютьвідносини, щовиникають із приводужитла. У цьому зв’язку не можна невідзначити, що декларація прожитло -це, на думку В.П.Грибанова,гарантована законом, а означати й Державоюможливістьзадоволенняпотреби вжитлінужденнихгромадянрізноманітнимизасобами.Правосуб’єктна формареалізаціїпредставляє собоюпевнийелементзміступравоздатності тадієздатностігромадян.Вонаєюридичноюпередумовоювиникнення,зміни таприпиненняконкретнихжитловихправовідносин.Суб’єктивна формаздійснення права нажитло -цеконкретнесуб’єктивне декларація провизначенежитло.Воно (право)єелементомзмістувідповіднихцивільнихжитловихправовідносин.Коло такихсуб’єктивнихцивільних прав нажитлодоситьшироке йрізноманітне у зв’язку із тім, що за законом громадянинможезаймати його нарізнихпідставах (на правахвласника,наймача,користувача,тимчасовогомешканця, члена сім’ї таін.).

>Відомо, щопоняття «>здійснення (>реалізація)суб’єктивного права»містить усобі не лише дії, котріслугуютьзадоволеннюпозитивнихінтересівсуб’єкта, а йпротидію -порушенняпозитивних правуправомоченої особини. яквідомо, структуразмістусуб’єктивного правапередбачаєнаявністьможливостей двоякого роду:це правоваможливістьздійсненняпевнихдій самоюправомочноюособою та правоваможливістьправомочної особинивимагати відіншоїчинитипевні дії чиутримуватись від них.

4 стр., 1956 слов

Податкова система України, її становлення і розвиток

... які справлялися на території України, а також всю необхідну інформацію щодо цих податків. Податкова система України мала яскраво виражену тенденцію ... податок, податок на рекламу, ринковий збір, збір за право використання місцевої символіки, збір за видачу дозволу на ... відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг; внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації ...

>Відповідно в Українугромадяниможутьреалізуватисвоє декларація прожитло шляхомбудівництва,набуття увласність чиотримання воренду (оренду).

Під час перебуваннячергу,кожний звказанихспособівмаєсвій спектрвідносин.Громадянинможезадовольнити своюжитлову потребубудівництвом черезсамостійнебудівництвоіндивідуальногожитловогобудинку, черезвступ дожитлово-будівельного кооперативу, черездольову доля вбудівництвібагатоквартирногобудинку й т. буд.Набутижитло увласність особаможе шляхомприватизації,спадкування, черезукладенняцивільно-правовихдоговорів тощо.Отриматижитловепомешкання укористування можна за договором найму, безоплатногокористування, зазаповітом й т. й.

Таким чином, вумовахринкужитлакожен громадянин приздійсненнісвоїхжитлових прав виненрозраховувати тихжитловепомешкання, якувінможе набути. Алінеобхіднозазначити, що ізурахуванням принципусправедливості, наякомуповиннібазуватися усіправовістосунки,діявідомого законуприроди — «>слабкийгине»стосовноданоговипадку обмеженаКонституцією України.

>Здійсненняжитлового права шляхомпротидіїпорушенню якщорозглянуто вційроботіпізніше.

§6.Житлове право якгалузьзаконодавства,навчальнадисципліна та наука

1.Житлове право якгалузьзаконодавства

>Житловезаконодавство -цесукупністьнормативнихактів, щорегулюютьсуспільнівідносини позадоволенню потребгромадян ужитлі йпов’язані із нимивідносини поуправліннюжитловим фондом,забезпеченню йогоцілості,експлуатації й ремонту.

>Перехід доринковоїекономікипов’язаний зкардинальнимреформуваннямжитловоїсфери.Головнимнапрямкомрозвиткужитловогозаконодавства вцихумовах упершучергує змінупринципівнаданняжилихприміщень з державного тагромадськогожитловихфондів,проведенняприватизації,створенняринкужитла,регулюваннявідносинвласності й т.д. У зв’язку ізцим заостанні роктапочалоформуватисьновежитловезаконодавство, вякомузнаходятьсвоємісце йнорми,прийнятізі «старого»законодавства.

>Однією ізосновнихтенденцій йогорозвиткуєправове забезпеченнязадоволенняжитловоїпотребигромадян не шляхом безоплатногонадання квартир (>будинків), а ще черезстворення умів длябудівництва,придбання увласність чи оренду (>оренду) засвій кошт.Тількиокремікатегоріїосіб,соціальненезахищені,можутьотриматижитловепомешкання від держави,органів місцевого самоврядування,іншихсуб’єктів безоплатно чи задоступнуціну.

>Такийпідхідєлогічним,виправданим,суспільнесправедливим. Уумовахринкужитлакожен громадянин винен привирішенніжитлового запитаннярозраховувати не так набезоплатнеприміщення, але в ті,котревінмаєможливістьпридбати. У своючергуцяможливістьвизначаєтьсярозміромвинагороди, якої громадянинотримує упродовж свогопрацю, Якавартість його роботи.

>Необхіднопогодитись й ізтвердженням, що із точкипобудовисистеми праванормижитловогозаконодавствавідносяться дорізнихгалузей права (>конституційного,адміністративного,цивільного й т. й.).Регулюванняжитловихвідносин нормамирізнихгалузей прав, безоб’єднання їхні усамостійнугалузьзаконодавства,теоретично було бнеможливимздійснити,якщодіяти зазарадичистотивідособленихгалузей.Такевирішення запитаннясуперечило б фактуреальноїдійсності.

2 стр., 988 слов

Правовое положение инвестиционных фондов

... Вы можете . Посмотреть примерную стоимость услуг Вы можете на странице Прайс-лист . Правовое положение инвестиционных фондов Для своевременной замены устаревших средств труда, без ущерба для предпринимателя, необходимо, чтобы ...

Системужитлового правастворюютьрізнізакони тапідзаконніакти. Заступенемсвоєїсилизакониділяться наосновні (>конституційні) йзвичайні.Конституція Україниєправовим базисомрозвиткужитловогозаконодавства.Вонамаєнайвищу силу йпрямудію.Закони, щовидаються наосновіКонституції України,називаютьсязвичайними законами йстворюютьсамостійнугалузьзаконодавства.Вонаввібрала всобімайже усінорми про домов найму (>оренди), безоплатногокористуванняжитлом, ряд норм, щостосуютьсяпридбання йздійсненняречових прав, атакож усінормиадміністративного права, щорегулюютьвідносини поуправліннюжитловим фондом.Необхідновідзначити, що ізурахуваннязавдань, котрі стояти перед Державою,підходів доврегулюванняжитловихвідносинтакийпідхідєдоцільним вурегулюваннівідносин ужитловій сфері.

>Основнимизаконодавчими актами, щорегулюютьжитловівідносини в Україні,єЦивільний кодекс УСРР, уведень удію 1 января 1964 року, таЖитловий кодекс України, уведеньудію 1 января 1984 року.

>ПротевказаніЗакони невичерпуютьусьогоцивільногозаконодавства.Після їхньогоприйняття було б баченоцілий рядзаконодавчихактів, щомаютьвеликезначення дляжитлового права йвходять досистемизаконодавства.СюдивідносятьсяЗакони України «Провласність», «Проприватизацію державногожитла», «Про заставу» й т. буд.

2.Житлове право якнавчальнадисципліна та наука

>Навчальнадисциплінажитлового права -цесистематизованапевним чиномсукупність знань,теорій,ідей, котріпояснюють:виникненняжитлового права яксукупностінормативнихактів йзаконодавства;призначення їхні усуспільстві.Вонаскладаєчастину наукижитлового права, котрає до тогочислінаукою прозасобиодержання нових знань, необходимих дляподальшогоудосконаленняжитлового права, проправоверегулюваннясуспільнихвідносин, прозасобиефективності такогорегулювання.

Предметомнавчальноїдисциплінижитлового праваєсамежитлове право, якпевнасукупність норм (правил)поведінки, установленої чисанкціонованоїнашою Державою.Вонарозкриваєзакономірностіжитлово-правовогорегулюваннясуспільнихвідносин. Результатом такогорегулюванняєсформованевчення прожитлове право, щоскладається зсистемивзаємозалежних йвзаємопогоджуваних зрозуміти,поглядів,суджень,Ідей,концепцій йтеорій. Ос-кількинормижитлового прававтілені вчисленних актахзаконодавства України,останнітакожвходять у предметдисципліни.

Для правильногорозуміннязмістужитлово-правових норм,виявленнязакономірностей їхніприйняття йнаступноговивченнянеобхідно матірдостатньоглибокіуявлення про тихсуспільнівідносини, щорегулюються нормамижитлового права. Так,неможливоодержатиправильнеуявлення про правосплатногокористуванняжитлом безвиявленнясутності ізмістувідношень договору найму,регульованихцим правом.

У своючергу восновібудь-якихправовідносин лежативідповідніюридичніфакти,вивчення якітакожвідноситься дозавданьнавчальноїдисципліни.

Длявиявленнязакономірностейвзаємодіїправових норм йрегульованих нимисуспільнихвідносинважливезначеннянабуває практиказастосування нормжитлового права судами,іншимиправозастосовчими органами.

У сферужитлово-правовоїдисципліни входитививченняжитлового права й не лише України, але й ііншихкраїн якближнього, то йдальньогозарубіжжя.

>Навчальнадисциплінажитлового права -цеще і база, наякійбудуєтьсявивчення іосвоєнняїїосновнихположень.Навчальнадисципліна, хоч йпов’язана іззаконодавством, але й незводиться до простого йогокоментування. Знанняповиннібудуватися наміцномуфундаменті, натеоретичнихконцепціях йповиннісприятиюридичномумисленню, неповинніобмежуватисяматеріалами, щомістяться в нормах права тазаконодавстві.

>Виходячизісказаного, нами якщорозглянутожитловівідносини якприватноправові. Курсжитлового права якнавчальноїдисциплінискладається з:вступу,загальноїчастини,здійснення права нажитло шляхом йогопобудови, шляхомпридбання увласність, шляхомотримання укористування, захистжитлових прав.

У тихийвипадках, колице продиктованонеобхідністюоб’ємногобаченнявсієїкартиниздійснення права нажитлорозглядаютьсяправовідносини, котріхоча й неспрямовані безпосередньо взадоволенняжитлових потребгромадян, але йтіснопов’язані із ними.

§7.Поняттяжитлового фонду йвидижитловихфондів

>Житло, щознаходиться на територї України,утворюєжитловий фонднашої держави.

>Житловий фонд -сукупність всіхжитловихпомешканьнезалежно від формвласності,включаючижитловібудинки,спеціалізованібудинки,квартири,службовіжитловіпомешкання,іншіжитловіпомешкання віншихбудівлях,придатні дляпроживання.

>Необхідновідзначити, щопоняття «>житловий фонд» неозначає, щовласникомжитлового фондує одинсуб’єкт -держава.Житловібудинки йжитловіпомешканняможутьналежатирізнимсуб’єктам. Дляжитлового фонду країни характернамножинністьсуб’єктів-власників окремихчастин цого фонду.

Уосновікласифікаціїжитлового фондулежитькритерійоднорідності правового режимужитла. Цевизначаєтакожоднорідність правовогорегулюваннясуспільнихвідносин, котрізалежать відпевногозасобу, задопомогоюякогокожен громадянинреалізує декларація прожитло.Відповідно до цоговідбуваєтьсяотриманняжитловогопомешкання до того чиіншомубудинку тавстановлюєтьсявідповідний режимволодіння,користування йрозпорядження ним.Традиційножитловий фонд Україниподіляють начотиригрупи.

>Житловий фондмістить усобіжитловібудинки йжитловіпомешкання віншихбудівлях, що належатидержаві (>державнийжитловий фонд).

>Житловібудинки йжитловіпомешкання, що належатикооперативниморганізаціям, їхньогооб’єднанням,профспілкам таіншимгромадськиморганізаціям,створюють громадськийжитловий фонд.

>Житловібудинки, що належатижитлово-будівельним кооперативам,віднесені до фондужитлово-будівельнихкооперативів.

>Житловібудинки,квартири, що належатигромадянам на правахприватноївласності,створюютьприватнийжитловий фонд.

Ужитловий фонд невходятьнежиліпомешкання вжитловихбудинках,призначені дляторгових,побутових йінших потребнепромислового характеру.Державнийжитловий фондперебуває увіданнімісцевихорганів самоврядування,міністерств,державнихкомітетів,відомств.Реалізаціяконституційних правздійснюється шляхомнаданнягромадянам прав наодержанняжитловогопомешкання вньому чибудівництваособистогожитла.Реалізуючи свої права,громадянивступають ужитловіправовідносини. Цевідносини поволодінню,користуванню йрозпорядженнюжитловимпомешканням.Зрозуміло, щообсягицихправомочностей укожномувипадкурізні.

§8.Поняттяжитла та йогоознаки

>Заразнормотворчими органамирізнихрівніввикористовуєтьсяпоняття «>житло». У тієї ж годинуєдиноготлумачення цогопоняття узаконодавстві не наведено.КрімКонституції України,цейтермінвикористовується у «>Концепції державноїжитлової політики», щосхваленаПостановоюВерховної Заради України від 30.06.95 р. № 2541, у ст. 11 Закону України «Проприватизацію державногожитлового фонду» від 19.06.92р.1,НаказіДержжитлокомунгоспу від 17.10.96 р. № 87 «Прозатвердженняположення про порядоквідшкодуваннявласникамжитлавитрат натехнічнеобслуговуваннявнутрішньобудинковихмереж йобладнанняжитлового фонду тазбиранняплатежів із населення».Самецепоняттявикористовуєтьсятакож у перспективномузаконодавстві,зокрема у ст. ст. 382, 688 таінших проекту ЦК України.

>Поряд ізпоняттям «>житло»вживаютьсятакожінші.Наприклад, у ст. 227 ЦК УРСРйдеться провідчуженняжитловогобудинку. Алі ізприватизацієюзначноїчастини державногожитлового фондуз’явиласяможливістьвідчужуватитакожквартири убагатоквартирнихбудинках,житловуплощу убудинках як ізжитловими, то й ізнежилимиприміщеннями таокремікімнати вквартирі, щознаходиться взагальнійприватнійвласності. При буквальному жтлумаченнітерміну «>житловийбудинок»незрозуміле, чирозповсюджується ст. 227 ЦК УСРР попри всіцежитло.Якщо ані, товласники квартир вбагатоквартирнихбудинкахвиявляються в болеепривілейованомустановищі, ніжвласникижитловихбудинків.Адже Перші абимаютьможливістьзареєструватидоговір навідчуженняжитлатакож набіржі, адругі — лишепосвідчити унотаріуса. Алі тутдоречнимєзастосуванняісторичного методу. ЦК УСРР бувприйнятийще у 1963році, коли домов навідчуженняжитлаукладалисяпереважно ізжитловимибудинками, що були вособистійвласностігромадян. Тією моментвідчуження