Система покарань у кримінальному праві

льних покарань — це встановлений кримінальним законодавством і обов’язковий для суду вичерпний перелік видів покарань, розташований в певному порядку за ступенем їх тяжкості.

Система кримінальних покарань базується на загальних принципах кримінального права.

У ній предметно виражаються принципи законності, рівності громадян перед законом, провини, справедливості та гуманізму.

Система кримінальних покарань характеризується наступними ознаками [1]:

1) Система кримінальних покарань складається тільки з покарань, передбачених кримінальним законодавством.

2) Перелік покарань, утворюють систему кримінальних покарань обов’язковий для суду.

3) Покарання входять в систему кримінальних покарань розташовані в певному порядку і утворюють В«сходи покарань В».

4) Перелік покарань, які входять в систему вичерпний. Ст.44 КК передбачає такі види покарань:

 • а) штраф;
 • б) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 • в) позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород;
 • г) обов’язкові роботи;
 • д) виправні роботи;
 • е) обмеження по військовій службі;
 • ж) конфіскація майна;
 • з) обмеження волі;
 • і) арешт;
 • к) вміст у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
 • л) позбавлення волі на визначений термін;
 • м) довічне позбавлення свободи;
 • н) смертна кара.

Ст. 88 КК РФ окремо встановлює систему і перелік кримінальних покарань, призначуваних неповнолітнім. У неї входять наступні види [2]:

 • а) штраф;
 • б) позбавлення права займатися певною діяльністю;
 • в) обов’язкові роботи;
 • г) виправні роботи;
 • д) арешт;
 • е) позбавлення волі на визначений термін.

Перелік покарань в законі вичерпний. Суд не може призначити підсудному покарання, не передбачене законом.

Як випливає з переліку, види покарань дуже різні за своїм змістом і ступеня тяжкості, за формам впливу на засудженого.

У нормах, де передбачаються окремі види покарань, що входять до переліку, розкривається їх суть, вказуються межі та умови їх застосування.

11 стр., 5203 слов

Поняття та склад злочину

... особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності й покарання. кримінальне право Злочини мають ряд ... тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк ... статті кримінального закону. Поняття та види стадій вчинення злочину Злочин, який є явищем, ... правам і свободам громадян, а також іншим суспільним відносинам, які охороняються кримінальним законом. Перелік ...

Встановлена ​​законом система кримінальних покарань в цілому відповідає каральної політики на сучасному етапі і відображає принципи російського кримінального права.

Предметно відображений в ній, зокрема, принцип гуманізму, оскільки з тринадцяти видів покарань переважна частина (вісім) не передбачає позбавлення засудженого волі.

3. Види покарань

3.1. Класифікація кримінальних покарань

Усі покарання, передбачені кримінальним законодавством класифікуються за певними ознаками:

1) По порядку (способу) їх призначення: основні; додаткові; покарання, що можуть призначатися як основні і як додаткові.

Основні покарання — це покарання, які призначаються тільки самостійно і не можуть бути приєднані до інших покарань. Це обов’язкові роботи, виправні роботи, обмеження по військовій службі, обмеження волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, страта (ч.1 ст.45) [3].

Додаткові покарання — це покарання, які призначаються лише на додаток до основних і самостійно призначатися не можуть. Додаткове покарання приєднується до основного для його посилення, дозволяючи максимально індивідуалізувати покарання, виходячи з характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину. Це позбавлення спеціального військового або почесного звання, класного чину або державних нагород, а також конфіскація майна (ч.3 ст.45).

Додаткове покарання не може бути більш суворим, ніж основна, а також бути того ж виду. Не може бути призначено додаткове покарання, що має такі ж каральні властивості, що й основне.

Покарання, що можуть грати двояку роль — основних або додаткових — це штраф і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (ч.2 ст.45).

При цьому в якості основного ці покарання призначаються лише тоді, коли вони передбачені в санкції конкретної статті Особливої вЂ‹вЂ‹частини КК.

Правильне поєднання основного і додаткового покарання сприяє реалізації принципу його індивідуалізації та в кінцевому рахунку досягнення цілей покарання.

2) По суб’єкту, до якої вони застосовуються, поділяються на загальні (покарання, які можуть бути застосовані до будь-якій особі — позбавлення волі) та спеціальні (покарання, застосовувані до строго обмеженому колу засуджених — вміст у дисциплінарної частини тільки для військовослужбовців).

3) По можливості визначення терміну діляться на термінові (покарання, в яких зазначений максимальний і мінімальний термін, на який вони можуть бути визначені за вироком суду — позбавлення права обіймати посади або здійснювати діяльність, обов’язкові і виправні роботи, арешт, позбавлення волі і т.д.) і одномоментні (не пов’язані з визначенням терміну — штраф, позбавлення звання, чину, нагород, смертна кара).

4) За характером впливу, що надається на засудженого при їх застосуванні, покарання поділяються на:

 • а) не пов’язані з позбавленням або обмеженням волі (штраф, позбавлення права обіймати посади та т.д.);
 • б) складаються в позбавленні або обмеження волі (арешт, позбавлення волі і т.д.);
 • в) смертна кара.

У системі кримінальних покарань конкретизується принцип законності; дана система утворює юридичну базу для здійснення судами правосуддя; перелік покарань орієнтує суди на індивідуалізацію покарання для конкретної особи, яка вчинила конкретний злочин; система є базою для побудова санкцій норм КК РФ.

4 стр., 1618 слов

Судебные штрафы в гражданском процессе

... постановления судьи по вопросу сложения или уменьшения размера штрафа. Глава 2. Судебные штрафы §1. Наложение судебных штрафов Судебный штраф представляет собой денежное взыскание, налагаемое судом в порядке ... лиц процессуальных обязанностей. ГПК предусматривает применение санкций в виде наложения судебных штрафов: за невыполнение требования суда о представлении доказательств по причинам, признанным ...

3.2. Штраф

Відповідно до ч.1 ст.46 КК штраф, як вид кримінального покарання є грошове стягнення, призначуване в межах, передбачених кримінальним законодавством, у розмірі, відповідному певній кількості МРОТ, встановлених законодавством РФ на момент призначення покарання, або у розмірі частини заробітної плати або іншого доходу засудженого за певний період.

карального впливу штрафу направлено на суттєве обмеження майнових, матеріальних інтересів засудженого. Тому штраф і як основне і як додаткове покарання передбачений у санкціях Особливої вЂ‹вЂ‹частини КК за вчинення корисливих злочинів.

Аналіз судової практики за кілька останніх років показав, що в загальній структурі покарань, застосовуваних судами штраф становить приблизно 10-12%. Застосування штрафу, якщо він зазначений в санкції альтернативно, як основне покарання, доцільно призначати в випадках, коли досягнення цілей покарання (виправлення засудженого і попередження вчинення нового злочину) реально і досить саме шляхом впливу на майнові інтереси винного.

В основу визначення розмірів штрафу покладені або кратність по відношенню до мінімального розміру заробітної плати, встановленим законодавством РФ, або розмір заробітної плати чи інших доходів засудженого. При цьому закон однозначно встановлює (Стосовно до МРОТ), що цей розмір встановлюється на момент призначення покарання.

В законі вказано також верхній і нижній межі штрафу.

Розмір конкретного штрафу визначається судом з урахуванням тяжкості злочину та з урахуванням майнового становища засудженого.

Штраф надає ефективний вплив на осіб, які вчинили менш небезпечні злочини, тому його застосування доцільно тоді, коли виправлення засудженого можливе без застосування заходів покарання, пов’язаних з позбавленням або обмеженням волі.

Штраф може застосовуватися як в якості основного, так і додаткового покарання. Як основне покарання штраф призначається за злочин, коли таке покарання передбачене санкцією відповідної статті КК, а також у порядку ст.64 при призначенні більш м’якого покарання. Як додаткове покарання штраф призначається у випадка…