Жанри наукового стилю, їх

1 . Загальна характеристика наукових досліджень.

2.Характеристика первинних наукових жанрів.

3. Вторинні наукові жанри. Їх особливість.

Література

Основна

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. — К.:Алєрта, 2009.

Додаткова

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. — Чернівці: Книги –ХХІ, 2005. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. — Львів: Світ, 1994.

Словники

Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. — К., 2001. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995. Семотюк О. П. Сучасний словник іншомовних слів. – 2-ге вид., доп. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 688 с. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.

1. Науковий стиль української мови має свої особливості.

Зокрема, широким є діапазон його використання – наукові праці (дисертації, монографії, статті, доповіді, реферати, рецензії, анотації, тези), підручники і навчальні посібники для вищих навчальних закладів, науково-популярні журнали тощо.

3 стр., 1356 слов

Етична культура юриста

... Етична культура – це етичні обов’язки та відповідальність, яка при суща юридичній практиці. Похожие работы 169657 0 0 -.. ікатну область людських взаємин. А в словнику української мови, ... та моральна поведінка. Моральне відношення –це відношення у які вступає та знаходиться юрист. Етична культура юриста містить оцінку прояви норм моралі в відношеннях «юрист-клієнт», «юрист-свідок», «юрист-колега» ...

Опанування у вищому навчальному закладі мовою спеціальності це засвоєння передусім наукового стилю як функціонального різновиду національної літературної мови в межах обраної галузі знань, зокрема нормативних зразків наукових текстів на всіх рівнях їх ієрархічної організації, а також формування умінь і навичок з таких актуальних видів професійної мовленнєвої діяльності, як продукування та компресія наукової інформації за фахом у вигляді плану, тез, конспекту, анотації, реферату, рецензії, повідомлення, доповіді, курсової роботи, наукової роботи, статті тощо.

Науковий стиль унаслідок різнорідності галузей науки й освіти поділяють на такі підстилі : власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, науково-публіцистичний, виробничо-технічний Виокремлюється також науково–фантастичний стиль.

Власне науковий підстиль використовують під час написання текстів (жанрів наукового стилю) двох різновидів – первинних та вторинних .

Система первинних жанрів наукового стилю . (Їх мета – доведення наукової істини , віднайденої самостійно ):

Ø наукові статті;

Ø монографії;

Ø дисертації;

Ø курсові, бакалаврські, дипломні та магістерські роботи;

Ø наукові доповіді тощо.

2 стр., 865 слов

И статті публікації (2)

... статьей 27 Конституции является недействительным. Рис. 3.1. Структура политических институтов Франции [19, 248] Законодательная власть во Франции Реферати та публікації на інші теми : ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ... раз свидетельствует о сильной роли исполнительной власти во французской политической системе. С другой стороны, не стоит приуменьшать законодательную роль парламента; напротив, примерно 75 % ...

Монографія — наукова праця (книга), в якій досліджується одна проблема, обмежене коло питань. Монографія передбачає опрацювання великої кількості фактичного матеріалу, переконливих висновків. Автор монографії пропонує власну наукову гіпотезу чи концепцію розв’язання важливої наукової проблеми. У монографії обов’язково мають бути теоретичні розділи, висновки і наукова література.

Монографія це одноосібно написана книга, в якій зібрано, систематизовано й узагальнено значну кількість фактичного матеріалу, результати великого наукового дослідження, одержано переконливі висновки. Чим вiдрiзняється монографiя вiд дисертацiї? У монографії дозволяється оперувати фактами, як, власне, зібраними особисто і тими, хто попередньо виконував це дослiдження. Дисертацiя ж – це обов’язково власне дослiдження.

Крiм того, структура дисертацiї чiтко регламентована, а монографiї – нi. Автор дисертацiї бiльше зосереджений на описовi нових фактiв, їх точному представленнi науковiй громадськостi. Автор монографiї бiльше переймається iнтерпретацiєю фактiв, аргументацiєю своїх поглядiв, через що стиль текстiв монографiй iнколи включає елементи публiцистичного викладу, що не допустимо в дисертацiях.

Дисертація— наукова праця, підготовлена для прилюдного захисту на здобуття вченого ступеня. У дисертаційних дослідженнях відкривають нові напрями в науці, започатковують досі невідомі підходи до розв’язання складної проблеми, вивчають ще невідоме або з’ясовують питання, які забезпечують подальше просування в цій проблемі чи галузі.

Дисертація це оригінальне самостійне науково завершене дослідження, яке може сприяти відкриттю нових напрямів у науці; започаткуванню досі невідомих підходів до розв’язання складної проблеми. Дисертація має визначені розмір і чітку структуру, стандартні композиційно-мовленнєві форми, які мають бути наповнені оригінальним змістом дослідження. Дисертація, зазвичай, є завершенням довготривалої продуманої праці, свідченням наукової зрілості виконавця.

Наукова стаття наукова праця невеликого розміру, присвячена певній темі, розрахована на фахівців відповідного профілю, надрукована у фаховому журналі чи збірнику наукових праць.

Наукова стаття— наукова праця невеликого розміру, присвячена певній темі і розрахована на фахівців, які обізнані у тій темі. Друкують наукові статті у фахових часописах або в збірниках наукових праць. Наукові статті бувають повідомлювальні (інформують про нові результати дослідження), оглядові (аналіз подій, явищ тощо, зіставлення їх, виявлення найважливіших напрямів у розвитку науки), аналітичні (всебічний аналіз досить репрезентативних фактів, який виводить на розв’язання наукової проблеми), дискусійні (про спірні питання).

5 стр., 2030 слов

Сучасна наука трудового права: проблеми розвитку в контексті ...

... і наукові дослідження розвиваються у різних напрямах: держава “замість використання результатів наукових досліджень при створенні нормативно-правових актів, фактично усуває науку трудового права від виконання ... З огляду на вказані причини проблем трудового права, а також враховуючи законопроекти, які перебувають на розгляді Верховної Ради України та в процесі розробки їх комітетами, виділимо ...

Наукова стаття має такі неодмінні елементи:

Ø постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

Ø аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання конкретної проблеми і на які спирається автор, виділення тих частин загальної проблеми, яким присвячено статтю;

Ø формулювання мети та завдань статті;

Ø виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;

Ø висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Оформлення статті залежить переважно від вимог фахового журналу чи збірника наукових праць, куди її подано.

Тези є одним із найстійкіших жанрів. Вони мають суворо нормативну змістово-композиційну структуру, в якій виділяються: преамбула, основне теоретичне положення, завершальна теза (висновок).

Чітке логічне членування змісту тез підкреслюється рубрикацією, а в деяких випадках — і виділенням абзаців під однією рубрикою.

За змістом тези поділяють на три типи:

1.Тези визначення проблеми (короткий вступ про актуальність теми; огляд існуючих поглядів на проблему чи опис ситуації в предметній галузі; окремі власні думки на цю тему; передбачувані напрями дослідження; висновок).

2.Тези, що висвітлюють результати дослідження (короткий вступ як постановка проблеми; гіпотеза (у випадку експериментального дослідження); перелік застосованих методів; параметри вибірки, власні результати, інтерпретація і висновки).

методик; опис результатів застосування, методику оцінювання ефективності; висновки).

Мовностилістичне оформлення тез також має відповідати нормам наукового стилю. Це – висока насиченість висловлювання предметно-логічним змістом, термінами й абстрактними словами, абсолютна недопустимість емоційно-експресивних означень, метафор, інверсій тощо. Тези повинні мати характер модально стверджувального судження чи висновку, а не конкретно-фактологічної констатації. Твердження у тезах мають бути короткими і місткими, обґрунтованим.

12 стр., 5517 слов

Позовна давність (курсова)

... Позовна давність поширюється на всі вимоги, за винятками, передбаченими безпосередньо в ЦК або в інших нормативних актах. Структура роботи: Робота складається з двох розділів. Перший розділ – “Поняття та види строків у цивільному праві ... давності та використання строків у цивільному праві, дозволяє набути навички щодо наукової роботи, розвивати логіку мислення та викладення своїх думок у письмовому ...

Існують також такі жанри студентських наукових робіт:

Курсова робота

  • невелика за обсягом дослідницька робота із значною реферативною частиною. Курсова робота передбачає закріплення, поглиблення й узагальнення знань з певної фахової чи професійно-орієнтованої дисципліни (з окремих розділів або повного навчального курсу), розвиток дослідницьких навичок, спроможності самостійного осмислення певної наукової проблеми.

Залежно від спеціальності, курсові роботи пишуть на різних курсах – від першого до останнього. Курсова робота як обов’язкове самостійне навчально-наукове дослідження студента є першоосновою для виконання дипломної, магістерської роботи з означеної проблеми.

Дипломна робота — кваліфікаційна науково-дослідницька робота студента, яка готується з метою прилюдного захисту й отримання освітньо-кваліфікаційного ступеня “ бакалавр ”. Виконання дипломної роботи та її захист перед державною екзаменаційною комісією є перевіркою підготовки фахівця до самостійної діяльності з обраної спеціальності, його здатності самостійно аналізувати стан проблем у певній галузі науки, розробляти необхідні пропозиції. Пишеться у кінці четвертого курсу.

Дипломна робота може носити комплексний характер, бути поглибленою розробкою теми курсової роботи, а також виконувати функції підготовчого етапу до магістерського дослідження.

Магістерська робота

— це кваліфікаційна науково-дослідницька робота випускника, яка готується з метою прилюдного захисту і отримання освітньо-кваліфікаційного ступеня “магістр”. Її автор покликаний продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Магістерська робота, виконана на основі ґрунтовного теоретичного дослідження, може становити підґрунтя для подальшої роботи над кандидатською дисертацією. Правила оформлення магістерської роботи та її захист мають багато спільного з дипломною роботою студента і дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її підготовки слід застосувати відповідні методичні і технічні прийоми підготовки наукової праці.

19 стр., 9360 слов

СУПЕРЕЧНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО І ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ ТА ...

... та Господарським кодексами України……………………………………. 19 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ……….27 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..35 ВСТУП Зазначимо, що тема даної роботи досить ...

Структура студентських наукових робіт

За найзагальнішого підходу науковий текст складається з трьох частин:

У постановочній частині тексту визначають проблему, мету і завдання, гіпотези і методи дослідження, а також відзначають зв’язок дослідження з дослідженнями інших науковців.

Дослідницька частина тексту дає опис проведеного дослідження й отриманих результатів. Як правило, вона складається з теоретичної і практичної частини.

У заключній частині тексту роблять висновки і дають рекомендації для проведення подальших наукових досліджень і використання результатів у практичному житті.

Складники робіт:

1.Назва міністерства, якому підпорядковується установа.

2.Назва закладу, в якому навчається автор.

3.Назва факультету.

4.Назва кафедри, на якій виконано роботу.

5.Заголовок ( тема роботи).

6.Назва виду документа (дипломна, магістерська…).,

7.Ступінь вищої освіти ( бакалавр, магістр).

8.Курс, номер групи, в якій навчається студент).

9.Спеціальність ( Початкова освіта 013, Дошкільна освіта 012).

10. Прізвище, ім я, по батькові автора.

11.Прізвище, ім я, по батькові, посада, науковий ступінь наукового керівника роботи.

12. Прізвище, ім я, по батькові, посада, науковий ступінь рецензента ( для дипломних та магістерських).

13.Місто і рік написання.

14.Текст, який складається зі:

  • вступу;

  • основної частини;

13 стр., 6055 слов

Авторське (особисте) немайнове право інтелектуальної власності

... Норми цивільного права сприяють підвищенню культурного рівня суспільства, охороні прав та інтересів творців наукових і літературно-художніх цінностей. У свою чергу, право інтелектуальної власності на ... щоденники, особисті записи, враження). Право на твір належить його творцеві, тому, хто написав книгу, картину, створив музику, скульптуру, аудіовізуальний твір. Автором наукового, літературного ...

  • висновків.

15. Список використаних джерел.

Елементи 1 – 13 зазначаються на титульній сторінці.

Примітка : оформлення та вимоги до робіт можуть змінюватися, тому необхідна консультація з керівником роботи.

2. Вторинні жанри наукової комунікації

Однією з важливих складових наукової комунікації є аналіз і оцінка наукових творів, тобто їх рецензування. Рецензія є вторинним текстом, результатом перероблення інформації, яка міститься в тексті-оригіналі. При цьому текст наукової роботи є первинним текстом, а рецензія в цьому аспекті є текстом, який було породжено іншим текстом. Як особливий тип тексту рецензія має певні особливості:

по-перше, рецензія має жорстку структуру оформлення;

по-друге, містить оцінки, позитивні або негативні, але вони повинні бути обґрунтовані та аргументовані.

Саме рецензія – фахова оцінка авторського оригіналу чи вже опублікованої наукової праці – здатна серйозно вплинути на визначення місця наукових здобутків у системі сучасної наукової думки. З’явившись ще у XVII ст. як відгук на потреби наукової спільноти, рецензія до сьогодні залишається засобом оцінки наукових творів. На жаль, сьогодні багатьма членами наукового співтовариства рецензія дедалі частіше сприймається не як потужний засіб творення і підтримання критичного клімату в академічному середовищі, а як формальна (і не дуже серйозна) перешкода на шляху до публікації. Через формальний підхід до рецензування, а то й повну його відсутність, з’являються неякісні наукові роботи, спотворюється сама сутність науково-дослідницької діяльності, уповільнюється хід наукової комунікації, що врешті-решт призводить до занепаду наукового знання як такого.

Наукова рецензія у контексті розвитку сучасної науки позиціонується як документ наукової комунікації, який з метою забезпечення якісного наукового діалогу містить критичний розбір та оцінку наукового твору для рекомендації його до захисту, друку тощо, а також для оцінювання вже опублікованого наукового твору.

17 стр., 8319 слов

Курсовая работа перевод юридических текстов

... исследования рассматриваются особенности перевода общественно-политических текстов, текстов публицистического стиля, а также текстов газетно-информационного содержания. Целью работы является анализ лексико-грамматических аспектов перевода общественно-политических текстов, передать особенности перевода фразеологических единиц, ...

Анотація – це вторинний жанр щодо первинних, тобто тих, які анотують, це стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису тощо. Анотація може не лише інформувати про зміст, а й давати оцінку твору, містити відомості про автора, історію написання, рекламувати науковий продукт, пропагувати наукові знання та ін.

Важливими є такі комунікативні риси анотації: узагальнено-стисла репрезентація нової наукової інформації; оцінювання наукових знань; популяризація наукових знань. Умовно анотація відповідає на питання: Про що? Як? З яких частин? Для кого?