Поняття і система прав і свобод людини

МІНІСТЕРСТВІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

>Реферат

Поняття права і свободи людини

>Слушателя 1 го курсу факультету міжнародного права Хара Олександра Васильовича

Київ 1998

Зміст

Зміст…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Історія ідеї права і свободи людини………………………………………………………………………………………. 3

Концепції основних прав……………………………………………………………………………………………………………….. 4

Покоління правами людини…………………………………………………………………………………………………………………. 4

Характеристика основних прав……………………………………………………………………………………………………. 5

Джерела основних прав……………………………………………………………………………………………………………….. 5

Системи регулювання основних прав……………………………………………………………………………….. 6

Система основних прав України……………………………………………………………………………………………… 6

7 стр., 3428 слов

Конституційно-громадські (особисті) права та свободи людини та ...

... суду". Право на невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32) також є одним із суб'єктивних прав людини, пов'язаних із гарантуванням її свободи. Винятки можуть бути передбачені лише Конституцією України. Винят ... принципу в Конституції України — це матеріаліза-ція однієї з гуманістичних засад. Адже людина є най-більшою соціальною цінністю. Тому всебічна охорона її життя — один з основних обов'язків ...

Особисті права……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Політичні права………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Соціальні права…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

Гарантії основних прав………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Система захисту основних прав………………………………………………………………………………………………………… 13

Список літератури……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Історія ідеї права і свободи людини

Зародження ідеї правами людини виникає у V — IV ст. до зв. е. в древніх полісах (Афінах, Римі), прояв принципу громадянства було великим кроком по дорозі руху до прогресу і свободам. Нерівномірність розподілу прав між різними класовими структурами було неминучою частиною тим етапів розвитку суспільства. Кожна новий рівень додавала нові риси прав людини, розповсюджувала їх попри всі широке коло суб’єктів. Відбувалося це торік не стихійно, а результаті постійної боротьби, і протягом тривалого періоду часу. Права людини — складне, багатомірне явище, значною мірою залежить від генези правових норм (у яких сформульовані).

З’явившись спочатку, якмононорма, пізніше трансформувалась у норму права. Вагомий внесок у розвиток цивільних права і свободи, через вдосконалення норм права, внесли римляни.

10 стр., 4886 слов

К КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

... права та свободи, але зазвичай досліджуються конституційні права людини і громадянина. Проте зрозуміло, що без глибокої і всебічної розробки основних обов'язків концепція конституційного статусу особи є однобічною та неповною. Основні обов'язки людини ... честь, гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини і їх гарантії визначають зміст і ...

прийнята “Велика ХартіяВольностей

Декларація прав Вірджинії, Декларація правами людини і громадянина, Загальної Декларації правами людини

Концепції основних прав

Існує дві протилежні концепції:

I. Теорія природних (невід’ємних) прав

Аргументи:

>q Основні права купуються людиноюфактично, фактично людського істоти (при народженні),

>q Отже ці права є природними і залежить від держави (і навіть протистоять йому); виступають як головний чинник, який держава має визнавати й поважатиме,

Основні права

II. Теорія наданих прав.

Покоління правами людини

Основні фундаментальні правничий та які з них інші правничий та свободи забезпечують різні царини життя людини: особисту, політичну, соціальну, економічну,кулбтурную. Ці права різняться як структурою, а й у часу виникнення.

Перше покоління правами людини, Друге покоління правами людини, Третє покоління правами людини

Характеристика основних прав

Основні права як публічні свободи протистоять приватним правам, мають публічно- правової характер. Виконуються у прямих стосунки з державою (вибори) чи опосередковано (декларація про працю).

Будь-яка свобода індивіда у системі публічної влади проявляється юридично як він право, як декларація про певну свободу. Ця юридичний аспект який завжди відповідає що існує традиції. Свобода розуміється лише як право. За змістом такі індивідуальні свободи виступають двояко:

1. Права індивіда (фізичної недоторканності),

2. Як декларація про певну свободу (свобода слова).

Основні права як й публічні свободи неограничиваемие.Способами обмеження публічних свобод виступають виступає сама юридична форма існування. Публічні свободи є об’єктом правової регламентації. Суб’єктом основних права і свободи є індивід, однак у певному ролі (громадянин, іноземець, обличчя без громадянства).

До питання про колективні права. Загалом підході є дві аспекти:

Громадянин постає як індивід, але ці право може реалізовувати колективно (декларація про маніфестацію).

Право реалізують колективно але це є індивідуальним правом.

Громадянин виступає суб’єктом основних права і свободи у межах певних конституційним правом соціальних груп (меншини).

Практика держав не визначає за меншинами якостей суб’єкта відповідних прав меншин (юридичний термін — носій).

Джерела основних прав

Сучасне становище міжнародного і національної правопорядку передбачає законодавче регулювання основних прав як суверенне право окремих держав. Кожне держава через законодавство регулює визнання, закріплення, об’єми та порядок реалізації основних прав. На рівні національного законодавства це:

1. Національні декларації про прав людини і громадянина (національний стандарт міжнародного законодавства).

2. Конституція держави.

Декларації правами людини

Закріплення прав у Конституції має дуже велике значення, важливіше яким актом є Конституція. Якщо Конституція нормативна тобто. прямої дії, то тут для захисту цих прав можна безпосередньо її використовувати.

У групі тих державах, у яких Конституція не прямої дії Законом, основні права закріплені в законодавчих та підзаконних актах.

14 стр., 6559 слов

Реферат про права людини

... Декларація прав людини і громадянина 26 серпня 1798 р. виклала «природні, Вітчизняна юридична думка дотримується точки зору (П М.Рабінович та ін.) про існування прав людини, прав нації (народу), прав ... які б забезпечували найповніше здійснення громадянами їхніх конституційних прав і свобод, виконання ними своїх основних обов'язків. Виконання зазначених вимог створює режим конституційної законності, ...

Серед джерел основних правий і міжнародні документи:

Статут ООН, Загальна декларація правами людини

про прав людини

Європейська конвенція правами людини

Системи регулювання основних прав

За сучасних умов є дві системи регулювання основних прав:

  • >Англо- американська система

Система яка у Європі

>q Норма права (джерело),

>q Суб’єктивне право, що з норми права.

Система основних прав України

Конституція 1996 р. написана у традиції континентальної європейської традиції (записано майже усі категорії основних прав, якими сповна користуються громадяни).

У основі українській конституції лежать обидві теорії основних прав (теорія природного права, теоріянаданних прав).

Конституція закріплює такі принципи:

Свобода і рівність людей

>Неотъемлемость і недоторканність прав

Взаємозв’язок правий і обов’язків, Рівність основних прав громадян, і людей

Основні права й не є винятковими не можуть скасовані (ст.22) чи обмежені (крім передбачених ст. 64).

Стаття 22.

>Конституційні права йсвободигарантуються й неможуть бутискасовані.

Приприйнятті нових законів чивнесеннізмін дочинних законів недопускаєтьсязвуженнязмісту таобсягуіснуючих прав й свобод”.

Стаття 64.

Уумовахвоєнного чинадзвичайного стануможутьвстановлюватисяокреміобмеження прав й свобод ззазначенням рядок діїцихобмежень. Неможуть бутиобмежені права йсвободи,передбаченіСтаттями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 9, 60, 61, 62, 63Конституції”.

Система основних прав відображає міжнародній практиці. Усі права закріплені у Конституції України діляться на особисті, політичні, соціально- економічні.

Особисті права , Особисті права —

під собою підстави

>Ніхто неможе бутисвавільнопозбавлений життя.Обов’язок держави —захищати життялюдини.

>Коженмає правозахищатисвоє життя, іздоров’я, життя, іздоров’яінших людей відпротиправнихпосягань”.

право честі й гідності

>Ніхто неможе бутипідданийкатуванню,жорстокому,нелюдському чи такому, щопринижує йогогідність,поводженню чипокаранню.

>Жодна людина безїївільноїзгоди неможе бутипідданамедичним,науковим чиіншимдослідам”.

декларація про безпеку

>Ніхто неможе бутизаарештований читриматися подвартоюінакше як завмотивованимрішенням суду й лише напідставах та в порядку,встановлених законом.

Уразінагальноїнеобхідностізапобігтизлочинові чи йогоперепинитиуповноважені тих закономорганиможутьзастосуватитримання особини подвартою яктимчасовийзапобіжнийзахід,обгрунтованістьякогопротягомсімдесяти двох часівмає бутиперевірена судом.Затримана особанегайнозвільняється,якщопротягомсімдесяти двох часів із моментузатриманняїй не врученовмотивованогорішення суду протримання подвартою.

>Кожномузаарештованому чизатриманомумає бутиневідкладноповідомлено промотивиарешту чизатримання,роз’яснено його права танаданоможливість із моментузатриманнязахищати собіособисто такористуватисяправовоюдопомогоюзахисника.

>Кожнийзатриманиймає право убудь-який годинуоскаржити всудісвоєзатримання.

5 стр., 2101 слов

Захист права власності

... презумпції захисту права власності необхідно трактувати і п.1 ст.34 Конституції РФ, встановлює декларація про вільне використання своїх здібностей і розбазарювання майна для підприємницької й інший не запрещённой законом ...

Проарешт чизатриманнялюдинимає бутинегайноповідомленородичівзаарештованого чизатриманого”.

недоторканність житла

Уневідкладнихвипадках,пов’язаних зврятуванням життя людей тамайна чи ізбезпосереднімпереслідуваннямосіб, котріпідозрюються увчиненнізлочину,можливийінший,встановлений законом, порядокпроникнення дожитла чи доіншоговолодіння особини,проведення у якихогляду йобшуку ”.

таємниця листування, телефонних розмов

право недоторканності сімейному житті

Недопускаєтьсязбирання,зберігання,використання тапоширенняконфіденційноїінформації про особу безїїзгоди,крімвипадків,визначених законом, йлише вінтересах національної безпеки,економічногодобробуту та правлюдини.

>Кожний громадянинмає правознайомитися органів державної влади, органах місцевого самоврядування,установах йорганізаціях ізвідомостями про собі, котрі неєдержавною чиіншоюзахищеною закономтаємницею.

>Кожномугарантуєтьсясудовий захист праваспростовуватинедостовірнуінформацію про собі йчленівсвоєї сім’ї та прававимагативилученнябудь-якоїінформації, атакож декларація провідшкодуванняматеріальної йморальноїшкоди,завданоїзбиранням,зберіганням,використанням тапоширеннямтакоїнедостовірноїінформації ”.

свободою пересування

декларація про працю

Державастворюєумови дляповногоздійсненнягромадянами права напрацю,гарантуєрівніможливості увиборіпрофесії та родутрудовоїдіяльності,реалізовуєпрограмипрофесійно-технічногонавчання,підготовки йперепідготовкикадріввідповідно досуспільних потреб.

>Використанняпримусової роботизабороняється. Невважаєтьсяпримусовоюпрацеювійськова чи альтернативна (>невійськова) служба, атакож робота чи служба, Якавиконуєтьсяособою завироком чиіншимрішенням суду чивідповідно до законів провоєнний й пронадзвичайний стан.

>Коженмає декларація проналежні,безпечні йздоровіумови роботи, назаробітну плату, ненижчу відвизначеної законом.

>Використання роботижінок йнеповнолітніх нанебезпечних дляїхньогоздоров’я роботівзабороняється.

>Громадянамгарантується захист від незаконногозвільнення.

Право насвоєчаснеодержаннявинагороди запрацюзахищається законом”.

право відмовитися від показань на членів сім’ї

>Засудженийкористується всіма правамилюдини й громадянина, завиняткомобмежень, котрівизначені законом йвстановленівироком суду”.

Політичні права

Політичні права

свободою пересування

свобода думки, слова

>Коженмає правовільнозбирати,зберігати,використовувати йпоширюватиінформаціюусно,письмово чи віншийспосіб — насвійвибір.

>Здійсненняцих правможе бутиобмежене законом вінтересах національної безпеки,територіальноїцілісності чигромадського порядку ізметоюзапобіганнязаворушенням чизлочинам, дляохорониздоров’я населення, длязахистурепутації чи правінших людей, длязапобіганнярозголошеннюінформації,одержаноїконфіденційно, чи дляпідтримання авторитету йнеупередженостіправосуддя ”.

свобода світогляду і віросповідання

>Здійснення цого праваможе бутиобмежене закономлише вінтересахохоронигромадського порядку,здоров’я йморальності населення чизахисту прав