Покоління прав людини

Покоління прав людини — раздел Образование, Представництво європейської організації публічного права в Україні Основні Права Й Свободи Забезпечують Різні Сфери Життя Людини: Особисту, Полі…

«покоління прав людини».

першого покоління

другого покоління

Слід зазначити, що в період соціальних перетворень у Радянсько­му Союзі разом ішло досить серйозне реформування економічних відносин у буржуазних державах. Теорія « муніципального соціаліз­му», що робила основний акцент на поліпшенні життя конкретної людини, страх перед соціальною революцією привів правлячі кола цих держав до усвідомлення необхідності прийняття радикальних економічних реформ. Це знайшло свій прояв насамперед у форму­ванні системи соціального захисту людини, що набула особливого значення в XX столітті у зв’язку зі зростанням домагань найманих робітників на поліпшення економічних умов існування, виявленням істотного розриву між їхнім економічним благополуччям і зро­станням національних багатств розвинених капіталістичних країн. Більше того, на ці процеси й на світову суспільну свідомість, на ідею формування прав другого покоління, робила вплив соціальна захищеність громадянина в СРСР, хоча на практиці вона виявилася мінімальною.

Нормативне вираження та закріплення соціальних, економічних і культурних прав: права на працю й вільний вибір роботи, на соці­альне забезпечення, на відпочинок і дозвілля, на захист материнства й дитинства, на освіту, на участь у культурному житті суспільства й ін. — у Загальній декларації прав людини 1948 року й особливо в Міжнародному пакті про економічні, соціальні й культурні права 1966 року, з’явилося величезним кроком уперед у розвитку прав людини, у розширенні каталогу цих прав, збагаченні їхнього пра­вового змісту.

Необхідно відзначити, що права першого покоління по своїй природі відрізняються від прав другого покоління. Це пов’язане на­самперед з позицією держави стосовно цих прав. Згадаємо, що права першого покоління в буржуазній політичній і правовій думці ква­ліфікувалися як негативні, тобто право на захист від якого-небудь втручання, у тому числі й державного, у здійснення громадянських прав (прав члена громадянського суспільства) і політичних прав (прав учасника політичного життя).

Мова тут, таким чином, іде насамперед про захист індивідуальної свободи, обмеження якої неминуче негативно впливає й звужує сферу громадського життя й культури. У прав другого покоління була інша природа. Для здійснення соціальних прав державі недостатньо втримуватися від втручання в цю сферу, тобто не діяти. Отут потрібна її активна діяльність по розробці й реалізації соціальних програм, веденню всебічної практичної роботи, що дозволила б гарантувати проголо­шені соціальні, економічні, й культурні права.

Відносно цього слід зазначити, що ряд сучасних буржуазних держав не приєдналися до Міжнародного пакту про соціальні, економічні й культурні права 1966 року, мотивуючи свою позицію

тим, що зазначені в Пакті права не є суб’єктивними, оскільки не можуть бути захищені в суді. Хоча такого роду міркування не по­збавлені підстав, проте приєднання до Пакту створює міжнародні зобов’язання для держави вдосконалювати своє внутрішнє законо­давство й організувати відповідно до нього свою діяльність.

Дійсно, на порозі XXI століття держава не може не прагнути до того, щоб стати соціальною (див. статтю 1 Конституції України).

Це закономірність розвитку сучасних держав, що знайшла закріплення й у ряді конституцій зарубіжних держав (ФРН, Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Туреччини).

третього покоління

Між індивідуальними й колективними правами існує взаємо­залежність, в основі якої повинен лежати принцип, відповідно до якого здійснення колективних прав не повинне зачіпати права й сво­боди індивіда. Ця взаємозалежність особливо яскраво проявляється при розгляді колективного права народів і прав людини. Справа в тому, що індивідуальні й колективні права нерозривно пов’язані, хоча й є різними по своїй природі. Право індивіда є його природним правом, що властиве йому від народження. Це право виступає од­нією з головних цінностей людського буття, і як таке воно повинне виступати моральним і правовим мірилом всіх процесів, що відбу­ваються в суспільстві, тому що порушення природних прав людини не тільки дегуманізує нормальний, сталий розвиток суспільства, але й деформує соціальні зв’язки, що формуються й реалізуються в ньому. От чому настільки високе значення в національному й між-

народному публічному праві надається формуванню й практичному втіленню в життя принципу «людський вимір», що був вироблений міжнародним співтовариством в останній чверті XX століття й, по суті, є й сьогодні універсальним орієнтиром у тих складних супе­речливих процесах, які відбуваються у світі.

Поряд із правами людини (індивідуальними правами) існують колективні права (право народу, право націй, право спільності, асоціації).

Вони, на відміну від перших, не є природними правами, оскільки формулюються й кристалізуються в міру становлення інтересів тієї або іншої спільності або колективу. Тому їх не можна розглядати як суму індивідуальних прав осіб, що входять у ту або іншу спільність або колектив. Адже це якісно інші властивості, зумовлені цілями й інтересами колективного утворення, внутріш­ньо зумовленими його властивостями, що часом не враховують інтереси конкретного індивіда. Але якими б не були різноманітні ці права, їхня правомірність повинна незмінно проходити перевірку «людським виміром», тобто через призму прав індивіда. При цьо­му, колективні права ніколи не повинні ігнорувати права людини, суперечити їм або придушувати їх (винятком є надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю народу, нації).

Якщо ж колективні права ведуть до обмеження прав окремої людини, отже, цілі, що поєднують таку спільність, є антигуманними й протиправними. Це не слід трактувати як затвердження примата егоїстичного інте­ресу індивіда над інтересами спільності. Адже ціннісний потенціал набору універсальних прав людини, виробленого тисячолітнім до­свідом цивілізації, полягає в тому, що в них закладений моральний заряд тих природних і неодмінних достоїнств, які необхідні як для нормальної життєдіяльності конкретної людини, так і людства в цілому. Тому колективні права не можуть ранжируватися вище індивідуальних прав, а повинні перебувати з ними в гармонії й вза­ємодії, перевірятися ними на «якість».

Все темы данного раздела:

Защита дипломной работы производится на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не менее двух третей ее состава. Перед защитой студентом представ

Міжнародні відносини не обмежуються тільки міждержавними, міжвладними контактами основних суб’єктів міжнародного права. Відбуваються постійні контакти між фізичними і юридичними особами різноманітн

Такі західні країни, як Англія, Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, мали свої колонії. Великий період часу вони окупували свої колонії в Африці, Азії, експлуатували корінне населення, за яким

Роль міжнародного права в середині Середньовіччя найбільш яскраво проявляється й прямо пов’язана з укладенням Вестфаль-ського миру 1648 p., після якого його сфера дії ще більше розши­рюється. Саме

Велика французька революція стала ініціатором нових підходів до розуміння й утвердження гуманітарних і економічних цінностей, породила великі демократичні принципи, деякі з них стали прин­ципами но

Віденський конгрес 1814-1815 pp. Багато істориків вважають, що вплив Віденського конгресу на міжнародне право міститься лише в посиланнях на статті Заключного акту конгресу,

У період Великої Жовтневої соціалістичної революції суспіль­ство, що характеризувалося наявністю приватної власності, класів і експлуатації людьми один одного, почало перехід до суспіль

Серед усіх протиріч між державами-імперіями основним було протиріччя між переможцями й переможеними в Першій світовій війні (1914-1917 pp.).

Напруженими були відносини й між перемож­цями. Наявність

Із перших днів Другої світової війни стало ясно, що довоєнне міжнародне право хоч і забороняло ведення агресивної війни, але не передбачало механізму її запобігання. Це положення було змінено після

Дайте періодизацію історії міжнародного права. Охарактеризуйте міжнародне право Стародавнього світу. Назвіть інститути міжнародного права, що діяли в стародавні часи. Оха

Міжнародне право, як і внутрішньодержавне право, складається з юридичних норм. Під нормою міжнародного права розуміють правило поведінки, яке визнається державами й іншими с

Структура норм міжнародного права має свої особливості. Якщо в загальній теорії права визнано, що правові норми мають тричленну структуру (гіпотезу, диспозицію, санкцію), то сп

Види міжнародно-правових норм визначаються за різноманіт­ними класифікуючими ознаками. J. За змістом і місцем у системі міжнародного права:

До допоміжних джерел, що відіграють важливу роль у ста­новленні і розвитку загального міжнародного права, належать правотворчі рішення міжнародних організацій

Під кодифікацією міжнародного права розуміють системати­зацію міжнародно-правових норм, здійснювану суб’єктами між­народного права. Перші згадки в літературі з міжн

У чому складається особливість правової природи норми між­народного публічного права? Які основні параметри теорії узгодження воль держав? Чим характеризується процесуальний аспек

‘ Основні принципи міжнародного публічного права — це керів­ні правила поведінки його суб’єктів, що виникають як результат суспільної практики; юридично закріплені засади мі

Принцип суверенної рівності держав складає основу сучасних міжнародних відносин. Це означає, що кожна держава зобов’язана поважати суверенітет інших учасників системи, тобто їх

Демократизація міжнародних відносин із неминучістю при­зводить до обмеження застосуваннясили або погрозисилою. Вперше ця об

Принцип територіальної цілісності держав затверджено з прийняттям Статуту ООН у 1945 році. Процес його розвитку триває, навіть назва цього принципу остаточно не визначен

Принцип мирного вирішення спорів, покликаний забезпечити мирне співіснування держав, належить до норм, покладених в осно­ву існування і стабільного функціонування міжнародного

Як самостійний принцип поваги прав людини був сформульо­ваний у Заключному акті НБСЄ 1975 року. В аналізованій галузі ухвалений ряд найважливіших актів, до яких належать: За

Безумовна повага права кожного народу і нації вільно вибирати шляхи і форми свого розвитку є однією з принципових основ між­народних відносин. Принцип рівноправності та самовизначе

Принцип міжнародного співробітництва зобов’язує держави співробітничати одна з одною незалежно від розбіжностей їх полі­тичних, економічних і соціальних системах. І

Принцип міжнародного співробітництва зобов’язує держави співробітничати одна з одною незалежно від розбіжностей їх полі­тичних, економічних і соціальних системах. І

Що розуміється під основними принципами міжнародного пуб­лічного права? Яке тлумачення терміна «принцип міжнародного права» у док­трині й практиці міжнародного публічного права? Я

Що розуміється під основними принципами міжнародного пуб­лічного права? Яке тлумачення терміна «принцип міжнародного права» у док­трині й практиці міжнародного публічного права? Я

Що розуміється під основними принципами міжнародного пуб­лічного права? Яке тлумачення терміна «принцип міжнародного права» у док­трині й практиці міжнародного публічного права? Я

Що розуміється під основними принципами міжнародного пуб­лічного права? Яке тлумачення терміна «принцип міжнародного права» у док­трині й практиці міжнародного публічного права? Я

Що розуміється під основними принципами міжнародного пуб­лічного права? Яке тлумачення терміна «принцип міжнародного права» у док­трині й практиці міжнародного публічного права? Я

Що розуміється під основними принципами міжнародного пуб­лічного права? Яке тлумачення терміна «принцип міжнародного права» у док­трині й практиці міжнародного публічного права? Я

Що розуміється під основними принципами міжнародного пуб­лічного права? Яке тлумачення терміна «принцип міжнародного права» у док­трині й практиці міжнародного публічного права? Я

Що розуміється під суб’єктом міжнародного публічного права? Дайте поняття й характеристику міжнародної правосуб’єкт­ності. Яка структурна характеристика міжнародної правосуб’єкт-но

Під міжнародним правонаступництво м розуміють перехід прав і обов’язків від одного суб’єкта міжнародного права (правопо-передника) до іншого (прав

Питання про правонаступництво стосовно договорів Союзу РСР, державної власності, державних архівів і державних боргів СРСР є одним із найважливіших наслідків припинення існування Радян­ського Союзу

Якими нормами міжнародного права регулюються питання правонаступництва? Хто виступає як суб’єкт правонаступництва? Що є об’єктом правонаступництва? Як можна роз’яснити де

Міжнародне правопорушення є складним правовим явищем. З юридичної точки зору в якості міжнародного правопору­шеннярозглядається міжнародно-протиправне діяння суб’єкта міжнар

Варто мати на увазі, що сучасне міжнародне публічне право не забороняє недружніх актів. Така заборона існує на морально-політичному рівні. Недружній акт дає можливість іншим державам застосову

У доктрині і практиці міжнародного права міжнародні право­порушення не мали чіткого поділу на види або групи на різних підставах, хоча деякі спроби їх виділення здійснювалися. Так, напр

Згідно із загальними принципами міжнародної відповідальності держав будь-яке міжнародно-правове діяння держави спричиняє міжнародну відповідальність цієї держави. Міжнародно-правове ді­яння

Відповідальність міжнародних організацій ґрунтується на їхній правосуб’єктності й безпосередньо випливає з неї при систем­ному тлумаченні цього міжнародно-правового феномена.

Визначте предмет регулювання права міжнародної відповідаль­ності. Дайте характеристику джерел права міжнародної відповідаль­ності. З яких правових інститутів складається право між

Право міжнародних договорів є галуззю загального міжнарод­ного права і являє собою сукупність правових норм, що регулюють відносини держав та інших суб’єктів міжнародного права

Укладання міжнародних договорів державами являє собою здійснення Державного суверенітету і належить до основних прав держав. Укладання конкретного договору може бути й

Як ви розумієте предмет регулювання права міжнародних до­говорів? З яких правових інститутів складається право міжнародних договорів? У чому містяться особливості права міжнародни

Сучасні міжнародні відносини характеризуються постійним роз­ширенням сфер взаємодії держав, тому всі нові відносини стають предметом міжнародно-правового регулювання. Однією з таких порівняно нових

Міжнародна організація — це об’єднання держав відповід­но до міжнародного права і на основі міжнародного договору для здійснення співробітництва в політичній, економічній, куль

Міжнародна організація — це об’єднання держав відповід­но до міжнародного права і на основі міжнародного договору для здійснення співробітництва в політичній, економічній, куль

Держави-члени і відповідні міжнародні організації визнають і зобов’язуються шанувати права і обов’язки відповідної міжурядової організації, її компетенцію, коло повноважень, наділяти організа­цію т

Сутність даного критерій міститься в тому, що кожна ММУО має свій установчий акт (у формі статутів, конвенцій або резолюцій інших організацій із загальними повноваженнями), правила про­цедури, фіна

Сутність даного критерій міститься в тому, що кожна ММУО має свій установчий акт (у формі статутів, конвенцій або резолюцій інших організацій із загальними повноваженнями), правила про­цедури, фіна

Сутність даного критерій міститься в тому, що кожна ММУО має свій установчий акт (у формі статутів, конвенцій або резолюцій інших організацій із загальними повноваженнями), правила про­цедури, фіна

Виділіть ознаки міжнародної організації. Якими актами регу­люється діяльність міжнародної організації? Які особи є співробітниками міжнародної організації? На основі яких критеріїв обіймаю

Виділіть ознаки міжнародної організації. Якими актами регу­люється діяльність міжнародної організації? Які особи є співробітниками міжнародної організації? На основі яких критеріїв обіймаю

Міжнародно-правові акти в галузі прав людини прийнято нази­вати міжнародними стандартами. Цей термін охоплює різні норми, такі, як правила міжнародних договорів, резолюції міжнародних організацій,

З огляду на особливу важливість прав і свобод людини, що міс­тяться в міжнародних актах, та їх подальше закріплення в консти­туційному і поточному законодавстві України у формі прав і свобод людини

Треті статті Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права і Міжнародного пакту про громадянські і політичні права свідчать про те, що держави, які беруть участь у даних пактах, зо

Треті статті Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права і Міжнародного пакту про громадянські і політичні права свідчать про те, що держави, які беруть участь у даних пактах, зо

«Всі народи мають право на самовизначення. Завдяки цьому праву вони вільно установлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розви­ток» (стаття 1 М

«1. Право на життя є невід’ємним правом кожної людини. Це право охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно по­збавлений життя. 2. У країнах, що не скасували страти, смертні вироки

«Признається право на мирні збори. Користування цим пра­вом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, що накладаються відповідно до закону і необхідні в демократичному суспільстві в інтересах держав

«1. Держави, що беруть участь у даному Пакті, визнають право кожної людини на освіту… 2. Держави, що беруть участь у даному Пакті, визнають, що для повного здійснення цього права:

1. Держави, що беруть участь у даному Пакті, визнають право кожної людини на: а) участь у культурному житті; б) користування результатами наукового прогресу і їх практич­ ного

Що регулює міжнародне право в галузі захисту прав людини? У чому полягає проблема міжнародної правосуб’єктності інди­віда? Яким чином міжнародне право регулює права індивіда?

Основу правового статусу індивіда утворюють правовідносини громадянства. Сутність громадянства полягає у взаємовідносинах людини і держави. У вітчизняній науці міжн

Міжнародному праву відомі такі способи набуття громадян­ства: — філіація; — натуралізація (іноді именована укоріненням);

Під терміном «біженець» слід розуміти іноземця (у тому числі й особу без громадянства), який внаслідок обґрунтованих побоювань став жертвою переслідувань за ознаками расової, національної на

Надання притулку є традиційним інститутом міжнародного права. Історично інститут права притулку вперше виник у період Великої французької революції. У Конституції Франції 1793

У міжнародній доктрині існує безліч визначень державної те­риторії. Але найбільш вдалою вважається така: державною тери­торією, відповідно до міжнародного права, є частина з

Питання, що стосуються надбання державної території, за­вжди належали до найважливіших, найскладніших і особливо де­лікатних міжнародних проблем, що протягом всієї історії л

Територія однієї держави відокремлюється від території іншої держави за допомогою державних кордонів. У міжнародній доктрині є різні визначення державних кордонів. Одні автори визна

Усі ріки за їх географічним і правовим положенням поділяють на: а) національні — які протікають по території однієї держави і перебувають під її суверенітетом,

Загальновідомо, що міжнародне право регулює взаємозносини між своїми суб’єктами — державами, міжнародними організаціями й іншими міжнародними інституціями. У процесі міжнародного спілкування вони в

Для здійснення зовнішніх зв’язків з іншими державами й ін­шими суб’єктами міжнародного права держави створюють систему органів зовнішніх зносин. Під органом зовн

Дипломатичне право — це галузь міжнародного публічного права, що складається з принципів і норм, які регламентують і регулюють офіційні зносини і зв’язки між державами й іншими

Дипломатичне представництво — це орган зовнішніх зносин держави, що знаходиться за її межами на території іншої держави для здійснення дипломатичних зносин з нею. Слід

Віденська конвенція 1961 року «Про дипломатичні зносини» у статті 3 закріпила функції дипломатичного представництва відповідно до міжнародного права. До них належать:

Історія виникнення торгових представництв пов’язана зі станов­ленням і розвитком Радянської держави. У1918 році Рада Народних Комісарів РРФСР прийняла декрет «Про націоналізацію зовнішньої торгівлі

Однією з характерних рис сучасних міжнародних зносин є зро­стання кількості та значення міжнародних організацій у забезпе­ченні миру і різнобічного співробітництва суб’єктів міжнародного права. Най

Під спеціальною місією в міжнародному праві розуміється тим­часовий орган зовнішніх зносин держави, що направляється в іншу державу для виконання конкретних завдань, визначених за згодою між

Визначте предмет регулювання міжнародного права зовнішніх зносин. З яких правових інститутів складається міжнародне право зов­нішніх зносин? Дайте поняття дипломатичного п

Консульська діяльність, як і дипломатична діяльність держав, має давню історію. її розвиток пов’язаний з активізацією торгово-економічних зв’язків між державами. Здійснюється консульська діяльність

Згідно зі статтею 28 Віденської конвенції про консульські зноси­ни 1963 року держава перебування повинна надавати всі можливо­сті для виконання консульською установою своїх функцій. Тому держава пе

Дайте поняття консульського права. У чому складаються особливості консульського права в порів­нянні з дипломатичним правом і іншими галузями міжнародного права? З якими галузями м

Сучасне міжнародне морське право — це галузь міжнародного права, що регулює дослідження і використання просторів Світового океану, його дна і ресурсів у мирних цілях, а також п

Внутрішні морські води є частиною території відповідної дер­жави, на яку поширюється її суверенітет і юрисдикція вповному обсязі. Правовий режим внутр

Територіальне море (територіальні води) — це морський пояс, що розташований уздовж берега або безпосередньо за внутрішніми морськими водами прибережної держави і перебуває під

Континентальний шельф — це затоплена морем частина ма­терикової території. Необхідність міжнародно-правового регулювання режиму кон­тинентального шельфу є приро

Протоки відіграють важливу роль у міжнародному морепла­ванні, створенні єдиної системи морських шляхів. Протока— це природний морський прохід, що сполучає райони того самого

Визначте предмет регулювання міжнародного морського пра­ва. Які ви знаєте основні інститути міжнародного морського пра­ва? Які основні напрямки співробітництва держав у галузі вик

Незважаючи на те, що галузь сучасного міжнародного права, яка регулює відносини держав у період збройних конфліктів, у своєму нинішньому стані виникла нещодавно, її історичні корені лежать дуже гли

Згідно з Гаазькою конвенцією про початок воєнних дій 1907 року (Україна бере участь) держави визнають, що воєнні дії між ними не повинні розпочинатися без завчасного і недвозначного попере­дження,

Учасниками війни є не все населення воюючих держав, а тільки цілком визначена його частина — так звані законні учасники вій­ни, діям яких надається держ

Відповідно до норм міжнародного права право сторін у збройному конфлікті вибирати методи або засоби ведення війни не є необме­женим. Цей принцип, сфо

Відповідно до норм міжнародного права право сторін у збройному конфлікті вибирати методи або засоби ведення війни не є необме­женим. Цей принцип, сфо

Відповідно до норм міжнародного права право сторін у збройному конфлікті вибирати методи або засоби ведення війни не є необме­женим. Цей принцип, сфо

Нейтралітет у війні — це особливий правовий статус держа­ви, що не бере участі у війні і утримується від надання допомоги обом воюючим сторонам. Нейтралітет на практиці виявляє

Воєнні дії між державами можуть закінчуватися укладанням перемир’я або капітуляцією однієї з них. Перемир’я — тимчасове припинення воєнних дій на умовах, узго­джених в

Що регулює міжнародне право збройних конфліктів? Назвіть основні інститути міжнародного права збройних кон­фліктів. У чому особливості міжнародного права збройних конфліктів у пор

Міжнародне повітряне право — це галузь сучасного міжнарод­ного права, що регулює міжнародні польоти повітряних апаратів (суден) тієї чи іншої національної (державної) належност

Необхідність розгляду адміністративних формальностей (АФ) при міжнародній аеронавігації зумовлена насамперед тим, що ця група норм міжнародного повітряного права й

Міжнародна регламентація боротьби з актами незаконного втру­чання в діяльність цивільної авіації має об’єктивну необхідність. У цьому процесі варто розрізняти: по-перше, виділення ряду об’

Повітряні апарати (судна); повітряний простір; безпека повіт­ряних польотів; цивільна авіація; договори чиказької системи; до­говори варшавської системи; договори римської системи; договори про нез

  • Визначте предмет регулювання міжнародного повітряного права. З яких правових інститутів складається міжнародне повітряне право? Які основні напрямки співробітництва дер

В основу міжнародного космічного права покладено принцип пов’язаної з дослідженням космосу діяльності і використання космічного простору, включаючи розташовані в межах Сонячної системи небес

Який предмет регулювання міжнародного космічного права? З яких правових інститутів складається міжнародне космічне право? Які основні напрямки співробітництва держав у галузі досл

від забруднення з наземних джерел, а в 1982 році — Протокол про райони Середземного моря, що підлягають спеціальному захисту. В 1989 році в Кувейті був підписаний Протокол, що стосується за­бр

Охорона навколишнього природного середовища відноситься до глобальних проблем виживання людської цивілізації. І це не є голослівною заявою, що підтверджує хоча б один такий факт. За

середовище шляхом навмисної зміни динаміки стану, структури, Землі, включаючи її біоту, літосферу, гідро­сферу, атмосферу або космос;

  • Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища може бути: — глобальним;
  • — регіональним;
  • — субрегіональним;
  • — міждержавним

Визначте історичні етапи в розвитку міжнародного екологічного права. У чому складається предмет регулювання міжнародного еколо­гічного права? Як ви розумієте термін «навколишнє пр

Усі держави, вступаючи у світове співтовариство, беруть на себе зобов ‘язання здійснювати свою міжнародну діяльність відповідно до основних принципів міжнародного права. Одним із таких принципів є

Згідно зі статтею 33 Статуту ООН сторони, що беруть участь у спо­рі, продовження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні насамперед намагатися вирішити його за допо

Безпосередні переговори— це найбільш простий, зручний і по­ширений спосіб мирного вирішення спорів між державами. Зміст безпосередніх переговорів полягає в пошуку вирішення розбіжн

У міжнародну процедуру з примирення входить діяльність слідчих і погоджувальних комісій, що мають на меті допомогти вирішенню спору шляхом досягнення безпосередньої угоди між сторонами. У

Судова процедура є одним із видів розв’язання міжнародних спо­рів. Міжнародний суд — це утворюваний на основі міжнародного договору постійний орган, покликаний вирішувати мі

Судова процедура є одним із видів розв’язання міжнародних спо­рів. Міжнародний суд — це утворюваний на основі міжнародного договору постійний орган, покликаний вирішувати мі

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА…………………………………………………………………….. 73 3.1. Поняття норми міжнародного права…………………………..